Nam Trasig Antigone a Melltith ei Theulu

John Campbell 13-04-2024
John Campbell

Yn y pen draw, arweiniodd nam trasig Antigone at ei marwolaeth ei hun. Ond beth yn union ddigwyddodd iddi, a pam roedd ei bywyd yn gymaint o drasiedi? Beth oedd nam trasig Antigone a'i harweiniodd yn y diwedd at ei chwymp?

I ddeall y testun a'r cymeriad, rhaid mynd yn ôl at ragarweiniad y ddrama: Oedipus Rex.

Oedipus Rex

Mae bywyd trasig Oedipus a’i deulu wedi eu crynhoi yn y canlynol:

 • Brenhines Jocasta o Thebes yn rhoi genedigaeth i fab
 • Mae oracl yn eu rhybuddio am weledigaeth lle bydd y mab yn y pen draw yn lladd ei dad, y Brenin Lauis
 • Mewn ofn, mae'r brenin yn anfon am un o'i wŷr i anafu fferau'r baban ac yna cael ei daflu i'r afon
 • Yn lle taflu corff y baban i'r afon, mae'r gwas yn penderfynu ei adael ar y mynydd
 • >Roedd bugail yn hanu o Gorinth yn mynd heibio a chanfod y baban
 • Mae'n mynd ag ef at frenin a brenhines Corinth, a oedd yn brwydro i gael plentyn eu hunain
 • Brenin Polybus a'r Frenhines Merope mabwysiadu'r plentyn a'i enwi'n Oedipus
 • Oedipus yn penderfynu cerdded i Delphi, lle mae teml Apollo yn byw
 • Mae'r oracl yn y deml yn datgelu ei dynged drasig: llofruddio ei dad
 • Yn ofn hyn, mae'n penderfynu peidio â mynd yn ôl i Gorinth ac yn hytrach ymgartrefu yn Thebes
 • Ar y daith i Thebes, mae'n dod ar draws gŵr hŷn y mae'n dadlau ag ef
 • Wedi'i ddallu gan gynddaredd , Oedipusyn lladd y gŵr hŷn a’i gymdeithion, gan adael ond un i ddianc
 • Ar ôl cyrraedd Thebes, mae Oedipus yn trechu’r sffincs, gan ei ystyried yn arwr, ac yn y pen draw yn disodli’r ymerawdwr coll
 • Mae’n priodi’r cerrynt Brenhines, Jocasta, a thadau pedwar o blant gyda hi: Ismene, Antigone, Eteocles, a Polynices
 • Mae blynyddoedd yn mynd heibio, a sychder yn cyrraedd gwlad Thebes
 • Mae'n anfon Creon, brawd ei wraig , i Delphi ymchwilio
 • Mae'r oracl yn sôn am farwolaeth yr ymerawdwr blaenorol, gan ofyn iddynt ddod o hyd i'w lofrudd cyn setlo'r sychder
 • A chymryd arno'i hun ymchwilio, caiff Oedipus ei arwain at y dyn dall, Tiresias
 • Datgela Tiresias mai Oedipus oedd llofrudd y brenin blaenorol
 • Wedi'i gynhyrfu gan hyn, mae'n mynd i chwilio am y tyst
 • Trodd y tyst allan i fod goroeswr y blaid a lofruddiwyd ganddo. Oedipus,
 • Mae’r wraig wedyn yn lladd ei hun ar ôl sylweddoli ei phechodau

Meddyliodd Oedipus yn ôl i’r gorffennol: os mai ei dynged oedd lladd ei dad , a'i dad yn gyn-frenin Thebes a diweddar ŵr ei wraig, yna golygai hynny ei fod yn dad i blant ei fam.

Mewn cywilydd, y mae Oedipus yn dallu ei hun ac yn gadael Thebes dan lywodraeth ei ddau fab. Mae'n alltudio ei hun tan y diwrnod y tarawyd ef gan fellten ac yn marw. Mae'r stori yn parhau i'w ddilyniant: Antigone.

Sut Daethpwyd ag Antigone iMarwolaeth

Cwymp Antigone a’i nam angheuol yw prif thema’r llenyddiaeth glasurol hon. Ond i ddeall yn llwyr sut y daeth hi i ben yn ei thrasiedi ei hun, rhaid i ni yn gyntaf drafod yn fuan beth sy'n digwydd i'w theulu ar ôl alltudiaeth Oedipus:

 • Gan i Oedipus adael heb etifedd ffurfiol, gadawyd yr orsedd i'r orsedd. Ei ddau fab
 • Heb wybod beth i'w wneud a dim eisiau ymladd, cytunodd y ddau frawd i reoli'r deyrnas bob yn ail flwyddyn, pan fyddai Eteocles yn arwain yn gyntaf
 • Pan ddaeth yn amser i Eteocles i ildio'r orsedd a rhoi'r goron i Polynices, gwrthododd ac aeth hyd yn oed cyn belled â gwahardd ei frawd o Thebes
 • Achosodd hyn ryfel; y ddau frawd yn ymladd hyd y diwedd am y goron
 • Yn y diwedd, y mae Polynices ac Eteocles yn marw, gan adael Creon i lywodraethu
 • Mae Creon, eu hewythr, yn datgan Polynices yn fradwr; yn gwrthod claddedigaeth iddo
 • Lleisiodd Antigone ei chynlluniau i gladdu ei brawd Polynices yn erbyn gorchymyn Creon
 • Ismene, ofn marwolaeth, yn ail ddyfalu a ddylai hi helpu ai peidio
 • Yn y diwedd, mae Antigone yn claddu ei brawd ar ei ben ei hun ac yn cael ei ddal gan gard palas
 • Mae Haemon, mab Creon a dyweddi Antigone, yn rhybuddio ei dad y byddai marwolaeth Antigone yn achosi marwolaeth arall
 • Mae Creon yn gorchymyn i Antigone cael eich cloi i fyny mewn bedd
 • Roedd hyn yn gwylltio'r bobl, a oedd yn credu bod Antigone yn ferthyr
 • Mae Tiresias yn rhybuddio Creon am ganlyniadaucloi Antigone, a enillodd ffafr gyda'r Duwiau
 • Rhuthrodd Creon at y bedd a chanfod Antigone a Haemon yn farw
 • Creon yn crugeinio corff ei fab ac yn dod ag ef yn ôl i'r palas
 • Ar ôl clywed y newyddion am farwolaeth ei mab, mae Eurydice, gwraig Creon, yn lladd ei hun
 • Mae Creon yn sylweddoli o'r diwedd ei fod wedi dod â'r holl drasiedïau hyn arno'i hun
 • Yn y corws, yn dilyn y Duwiau a mae aros yn ostyngedig yn hanfodol nid yn unig er mwyn cyrio eu ffafr ond hefyd i reoli’n ddoeth

Beth Yw Flaw Mawr Antigone?

Nawr ein bod wedi crynhoi’r ddwy ddrama, wedi trafod melltith y teulu, ac esboniodd ffafr y Duwiau tuag ati , gallwn ddechrau dadansoddi ei chymeriad yn fanwl. Fel pob cymeriad, mae gan Antigone wendid, ac er y gallai hyn fod yn oddrychol i rai, gallwn i gyd gytuno mai'r diffyg hwn a ddaeth â hi i'w thranc yn unfrydol.

Cred Antigone ei nam. i fod yn nerth iddi ; er y gellir gweld ei chryfder fel diffyg , nid dyma'r hyn a'i dygodd i'w marwolaeth annhymig. Diffyg mawr Antigone oedd ei theyrngarwch, a'i hymrwymiad hi a ddaeth â hi i'r byd ar ôl marwolaeth.

Gweld hefyd: Y Bacchae – Euripides – Crynodeb & Dadansoddi

Sut Gwnaeth Nam Angheuol Antigone Ei Arwain at Ei Chwymp?

Teyrngarwch i'w theulu , teyrngarwch i'r Duwiau, teyrngarwch i'w hargyhoeddiadau a achosodd hamartia . Gadewch imi egluro:

Teyrngarwch i'w theulu – ni allai Antigone eistedd yn segur wrth i Creon ddyfarnu ei gyfraith anghyfiawntuag at ei brawd. Ni allai sefyll na fyddai ei brawd hyd yn oed yn cael claddedigaeth iawn.

Er y bygythiad o gael ei ddienyddio, roedd ei ffyddlondeb i'w brawd yn rhoi nerth iddi yn ei hargyhoeddiad i wneud symudiad. a allai achosi niwed iddi. Meddyliodd am ganlyniadau ei phenderfyniad a dewisodd wthio drwodd. Yn y diwedd, arweiniodd at ei marwolaeth.

Teyrngarwch i'r Duwiau – Er gwaethaf bygythiad marwolaeth, mae Antigone yn dilyn ei chynllun i gladdu ei brawd. Mae hyn oherwydd ei hymroddiad i'r Duwiau. Mae hi'n honni ei bod hi'n anrhydeddu'r meirw yn fwy na'r byw.

Gellir dehongli hyn fel ei theyrngarwch i'w theulu a Duwiau yn pwyso mwy na'i theyrngarwch i lywodraethwr ei dinas-wladwriaeth. Heb ei ffyddlondeb i'r Duwiau, gallai Antigone fod wedi byw i'w brawd neu chwaer, Ismene, a'i chariad, Haemon. Eto, y teyrngarwch hwn i'r Duwiau sy'n diweddu ei bywyd.

Teyrngarwch i'w hargyhoeddiadau – mae Antigone, fel y gwelir yn y ddrama, yn ddynes bengaled, un meddwl sy'n dilyn yr hyn y mae'n ei gredu mewn . Mae ei ffyddlondeb i'w chredoau yn rhoi'r nerth iddi geisio nod terfynol er gwaethaf y bygythiadau y gall ei wynebu.

Er enghraifft, rhoddodd ei hargyhoeddiad i hawl ei brawd i gladdedigaeth iawn y nerth iddi cyflawni gorchwyl o'r fath er gwaethaf bygythiad ei bywyd, a roddodd derfyn ar ei bywyd.

Rhoddodd ei ffyddlondeb ystyfnig nerth iddi i gyflawni ei chredoau, ac yny diwedd, cyfarfu â hi.

Gweld hefyd: Minotaur vs Centaur: Darganfyddwch y Gwahaniaeth Rhwng y Ddau Greadur

Antigone: Yr Arwres Drasgar

Ystyrir herfeiddiad Antigone yn erbyn Creon am ei ormes fel gweithredydd yn ymladd dros y gyfraith ddwyfol. Ymladdodd yn ddewr dros hawl ei brawd i gael ei gladdu yn unol ag ewyllys y duwiau , ac er iddi aberthu ei bywyd, hi a enillodd.

Gallodd gladdu ei brawd, gan roi terfyn ar y gwrthdaro mewnol rhwng dinasyddion Thebes. Dangosodd ei dewrder i bawb ei weld a rhoddodd obaith i'r rhai oedd yn ymladd gwrthwynebiad a rhyddid meddwl.

Melltith y Teulu

Er i Antigone geisio cydio yn ei thynged , mae ei diwedd trasig yn dal i adlewyrchu melltith camgymeriadau ei thad.

Er bod y corws yn cymeradwyo Antigone am geisio cymryd awenau ei bywyd , mae'n deall y bydd hi, fel ei brodyr, yn gwneud hynny. yn y pen draw yn gorfod talu am gamweddau ei thad yn y gorffennol hefyd.

Waeth beth fo ffafrau'r Duwiau, ni ellid arbed Antigone rhag y felltith sydd gan ei theulu. Yn lle hynny, terfynir hi yn ei marwolaeth.

Sut Oedd Antigone Garner o blaid y Duwiau?

Methodd Creon, yn ei archddyfarniad, gynnal y cyfreithiau o'r Duwiau. Aeth hyd yn oed mor bell â gwrthwynebu eu hewyllys . Penderfynodd y Duwiau ers talwm fod yn rhaid i bob corff byw mewn angau a marwolaeth yn unig gael ei gladdu o dan y ddaear neu mewn bedd.

Wrth adael corff Polynices ar yr wyneb a gwrthod rhoi iawn iddocladdedigaeth, aeth Creon yn erbyn y deddfau a orchmynnodd y Duwiau.

Ar y llaw arall, aeth Antigone yn erbyn ei lywodraeth a hyd yn oed risgio marwolaeth i ddilyn gorchmynion y duwiau ; roedd hyn yn dangos defosiwn i'r Duwiau a enillodd eu ffafr.

Casgliad

Nawr ein bod wedi siarad am Antigone, ei gwendidau, ei theulu, a sut y cyfarfu â'i marwolaeth, gadewch i ni mynd drwy'r pwyntiau hollbwysig:

 • Antigone yn dechrau ar ôl y rhyfel yn Thebes
 • Meibion ​​Oedipus yn ymladd dros yr orsedd, sy'n arwain at eu marwolaethau
 • Creon yn cymryd y orsedd a rhoddodd allan gyfraith anghyfiawn: gwrthod claddu Polynices lladd unrhyw un a fyddai
 • Antigone yn claddu Polynices ac a anfonwyd i'r ogof i farw trwy orchymyn Creon
 • Ar farwolaeth Antigone, ei dyweddi hefyd wedi lladd ei hun
 • Eurydice (gwraig Creon a mam Haemon) yn lladd ei hun ar ôl marwolaeth Haemon
 • Mae Haemon yn sylweddoli mai ei fai ef i gyd ac yn byw ei holl fywyd yn druenus
 • Mae teyrngarwch Antigon yn a. diffyg sylweddol a ddaeth â hi i’w marwolaeth
 • Gwelir bod cyfraith Duw a chyfraith y meidrolion yn gwrthdaro yn yr ail ddrama
 • Roedd ei theyrngarwch i gyfraith y Duwiau yn cyd-daro â’i hymroddiad i’w brawd a'i ffyddlondeb i'w hargyhoeddiadau

A dyna ni! Trafodaeth gyfan ar Antigone, ei gwendidau, ei chymeriad, ei theulu, a tharddiad melltith ei theulu.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.