Laestrygoniaid yn Yr Odyssey: Odysseus yr Heliwr

John Campbell 07-02-2024
John Campbell
Roedd

Laestrygonians in The Odyssey yn byw ar Ynys y Laestrygoniaid ac yn hysbys ym mytholeg Groeg eu bod yn ganibalaidd. Maen nhw’n un o drigolion yr ynys sy’n peri perygl enbyd i Odysseus a’i ddynion wrth iddynt deithio’n ôl i Ithaca. Er mwyn deall yn iawn eu rhan yn y gerdd epig, yn ein herthygl awn dros bwy oeddent, beth a wnaethant, a sut y cawsant eu portreadu.

Pwy Yw'r Laestrygoniaid

Y Laestrygonians yn llwyth o gewri oedd yr Odyssey yn y bôn oedd yn byw ar ynys o'r enw “ynys y Laestrygones”. Nid yn unig roedd ganddyn nhw gryfder goruwchddynol, ond roedd ganddyn nhw hefyd archwaeth at gnawd dynol. Roeddech chi'n deall yn iawn - roedden nhw'n bwyta pobl !

Yr unig beth sydd ar ôl i'w ryfeddu yw beth ddigwyddodd pan aeth Odysseus a'i ddynion i mewn i ynys y Laestrygonians. Dewch i ni gael gwybod!

Odysseus a'i Wŷr yn Ynys y Laestrygones

Ar ôl eu taith gythryblus mewn amryw o ynysoedd, tociodd Odysseus ei long y tu allan i'r harbwr, wedi'i hangori i graig, oddi ar ynys S. y Laestrygones. Yna anfonodd ychydig o'i wŷr i ymchwilio i'r ynys a suro'r wlad am fygythiadau cyn iddo gamu arni.

Tociodd y dynion eu llongau i'r harbwr a dilyn ffordd , yn y diwedd cwrdd â merch ifanc dal ar ei ffordd i nôl ychydig o ddŵr.

Y wraig, merch Antiffates – pwy oedd ybrenin yr ynys – cyfeiriodd nhw at ei thŷ. Fodd bynnag, wedi iddynt gyrraedd ei chartref gostyngedig, daethant ar draws gwraig enfawr a drodd yn wraig i Antiphates, gan alw ar ei gŵr. Gadawodd y brenin ei gynulliad ar unwaith, gafaelodd yn un o'r dynion, a lladdodd ef yn y fan a'r lle, gan ei fwyta yn y broses .

Rhedodd y ddau ddyn arall am eu bywydau, ond y brenin codi protest, gan ganiatáu i eraill erlid y meidrolion sy'n ffoi. Roedd y Cewri a oedd yn eu hymlid yn graff wrth dargedu eu llongau oedd wedi’u tocio at y lan, gan eu pelennu â chreigiau nes iddynt suddo. Ymhen hir a hwyr, suddodd oll ond llong Odysseus wrth i wŷr y llongau eraill foddi neu gael eu dal gan y cewri.

Ar ôl iddo weld yr anhrefn yn yr harbwr, Odysseus ffodd o'r lleoliad gyda gweddill ei ddynion , gan adael y gweddill i ofalu ar eu pennau eu hunain.

Laestrygonians in the Odyssey: Ysbrydoliaeth Cewri Canibalaidd

Yr oedd sôn am y llongau a ddaeth i mewn. cyfarfu harbwr ynys y Laestrygoniaid â chlogwyni serth a dim byd ond un fynedfa fechan rhwng dwy wlad . Dyna pam y bu'n rhaid iddynt letya pob llong yn ymyl ei gilydd pan ddaethant i mewn i'r porthladd tawel.

Hefyd, roedd chwedl arall am ynys Laestrygonians. Dywedwyd y gallai dyn a allai wneud heb gwsg ennill cyflog dwbl . Roedd hyn oherwydd bod ybu gwŷr yr ynys hon yn gweithio yn ystod y nos ac yn ystod y dydd.

Mae'r ddwy ffaith hyn yn tynnu sylw at y syniad fod cynllun a ffordd o fyw yr ynys yn gyson ag ynys Sardinia, Porto Pozzo yn arbennig, lle cafodd Homer ysbrydoliaeth ar gyfer ei epigau.

Yn ôl yr haneswyr, tarddodd y Laestrygonians o chwedl a oedd yn ganlyniad i forwyr Groegaidd yn gweld Cewri Mont'e Prama , a oedd yn ffigurau carreg hynafol ym mhenrhyn Sardiniaidd.

Wrth i'r morwyr Groegaidd deithio'r moroedd, cawsant olwg ar y cerfluniau Sardinaidd. O'r herwydd, lledaenodd hanesion bodau dynol anferth, canibalaidd trwy'r Hen Roeg, ac o'r herwydd ganed chwedl y Laestrygoniaid.

Rôl y Laestrygonians yn Yr Odyssey

Chwaraeodd y Laestrygoniaid y rôl un o'r rhwystrau y bu'n rhaid i Odysseus a'i ddynion eu hwynebu er mwyn dychwelyd adref i Ithaca i gyflwyno prif thema'r stori. Mae’r frwydr hon yn un o’r prif rai a wynebodd Odysseus a’i ddynion, wrth i’r canibaliaid anferth arswydus eu hela am hwyl a’u bwyta’n fyw i ginio. Roedd yr hil o gewri canibalaidd yn byw yn ninas chwedlonol Telepylos, a ddisgrifiwyd fel cadarnle creigiog Lamos.

Gwyr y 12 llong a hwyliodd y moroedd , yn mynd ynys ar ôl ynys ac yn wynebu peryglon niferus ar hyd eu taith yn meddwl y gallent o'r diwedd ddal seibiant felteimlai dyfroedd tawel yr harbwr yn ddeniadol i docio iddo. Dociodd Odysseus ei long ger yr ynys, wedi'i hangori i graig wrth i'r 11 llong arall fynd i mewn i'r agoriad cul ac ymsefydlu ar harbwr yr ynys.

Arwyddocâd Laestrygonians yn yr Odyssey: Galar

Y pwysigrwydd o'r Laestrygoniaid yn y gerdd epig oedd rhoi galar mawr i'n harwr cyn iddo ddod ar draws mawredd. Fel pob tropes sinematig, mae'r arwr yn wynebu rhwystrau a oedd angen ei wits a'i ddyfeisgarwch yn ogystal â'i natur ddiysgog er mwyn goresgyn y fath galedi.

Arwyddocâd Laestrygoniaid yn yr Odyssey: Odysseus the Human

Daeth arwyddocâd y Laestrygoniaid yn amlwg ar ôl i Odysseus ddianc o'r ynys. Ei gyfarfyddiad â'r cewri a roddodd euogrwydd a galar eithafol i'n harwr, gan roi mwy o ddimensiynau dynol i'w gymeriad yn y stori .

Roedd y bardd Groegaidd wedi disgrifio Odysseus fel dyn cryf yn ymddangos yn berffaith ei natur yn yr Iliad . Yr oedd yn frenin cryf, yn gyfaill da, ac yn filwr tosturiol a garai ei bobl i ddim diwedd. Ond yn Yr Odyssey, gwelwn ei ochr fwy trugarog wrth iddo ymdrechu i reoli ei ddynion a gwneud llawer o gamgymeriadau ar hyd y ffordd.

Ategodd presenoldeb y Laestrygonians mai dim ond dynol oedd Odysseus , wrth i'r canibaliaid yn The Odyssey achosi'r golled fawr gyntaf o fywyd i'n harwr ar ôl ei gyfnod yn Troy. Odysseus oeddyn frith o euogrwydd a galar ar ol marw- olaeth ei gymrodyr anwyl ; dyma'r gwŷr yr oedd yn eu dal yn annwyl a'r gwŷr y brwydrodd ryfel â nhw yn ogystal â'r dynion oedd wedi goresgyn caledi ag ef.

Arwyddocâd Laestrygoniaid yn yr Odyssey: Nerth i Gyrraedd Ithaca

Gwnaeth yr holl ddigwyddiad hwn ei adfywio i ddychwelyd i Ithaca , nid yn unig i amddiffyn y wlad annwyl yr ymdrechodd ei wŷr i'w chyrraedd adref, ond hefyd i'w gwneud yn falch yn ei daith.

Y Laestrygonians hefyd caniatáu symud ffocws yn y clasur Groeg; heb filwyr afradlon Odysseus, byddai ffocws y gerdd epig wedi symud yn gyfan gwbl ar weddill y llong a oroesodd.

Ai'r Laestrygoniaid oedd y Prif Antagoniaid yn yr Odyssey?

Gwlad y Laestrygonians nid oedd prif wrthwynebydd y plot a dim ond rhan fechan a chwaraeodd yn y gerdd. O'r herwydd, ni theimlai'r gynulleidfa unrhyw gysylltiad na theimladau dyfnach tuag at hil y cewri canibalaidd. Yn hytrach, fel darllenwyr, tueddwn i roi ein sylw ar Odysseus a'i ddynion wrth iddynt ymdrechu i oroesi yng ngweddill y stori .

Laestrygonians in Greek Mythology

Roedd gwlad y Laestrygonians yn yr Odyssey yn llawn o ddynion canibalaidd a oedd yn mwynhau trais a hela eithafol . Wrth i Odysseus a’i wŷr agosáu at yr ynys, dyma’r Laestrygoniaid yn tynnu eu llongau â chlogfeini, gan suddo eu holl longau ond Odysseus’. Hwyyna hela'r dynion i fwyta'r rhai y maen nhw wedi'u dal, felly roedden nhw'n hysbys i fod yn ganibaliaid yr Odyssey.

Cewri ym Mytholeg Roeg

Ym mytholeg Roegaidd, roedd y Cewri, yn ddynol o ran ffurf, yn anwariaid gwrthun y dywedir eu bod yn blant Ge ac Uranus . Mewn geiriau eraill, plant y Nefoedd a'r Ddaear oeddent.

Yn ystod cyfnod y Titaniaid, dywedir bod brwydr rhwng y Duwiau Olympaidd a chewri wedi digwydd lle bu'r duwiau trechodd gyda chymorth Heracles, mab Zeus, duw'r awyr. Lladdwyd y cewri, a chuddiodd y rhai a oroesodd dan fynyddoedd. Credwyd mai symudiadau’r cewri oedd yn achosi sïo’r ddaear a thanau folcanig.

Gweld hefyd: Nodweddion Beowulf: Dadansoddi Rhinweddau Unigryw Beowulf

Byw eu bywydau heb ymyrraeth duwiau a duwiesau’r Olympiaid. Yn y diwedd, daeth yr hil o ddynion a merched gwrthun i fyny o guddio a thrigo ar un ynys . Yno, ni allai unrhyw dduw ymyrryd gan eu bod yn gallu mynd o gwmpas eu bywydau yn gaeth ar yr ynys, gan ofni'r canlyniadau a fyddai'n dod iddynt pe byddent yn gadael.

Gweld hefyd: Alcinous yn Yr Odyssey: Y Brenin A Oedd yn Waredwr Odysseus

Dyma sut y daeth ynys y Laestrygonians i fod yn .

Casgliad

Nawr ein bod wedi sôn am y Laestrygonians, pwy oedden nhw yn The Odyssey yn ogystal ag ym Mytholeg Roeg, gadewch i ni fynd dros y pwyntiau allweddol o'r erthygl hon:

  • Canibaliaid anferth oedd y Laestrygoniaid a oedd yn mwynhau hela meidrolion yn unig felGwŷr Odysseus
  • Ym mytholeg Roegaidd, roedd y Cewri, dynolryw eu ffurf ond enfawr o ran maint, yn anwariaid gwrthun y dywedir eu bod yn feibion ​​Ge ac Wranws
  • ysgrifennwyd Odysseus a'r Laestrygonians mewn ffordd sy’n galluogi’r gwyliwr i gydymdeimlo ag un heb gasáu’r llall
  • Nid y Laestrygoniaid oedd prif wrthwynebydd y plot a dim ond rhan fechan a chwaraeodd yn y gerdd, felly nid oedd y gynulleidfa’n teimlo unrhyw gysylltiad nac yn ddyfnach teimladau tuag at hil cewri canibalaidd, ac yn lle hynny, symudodd y ffocws ar Odysseus a'i ddynion wrth iddynt ymdrechu i oroesi
  • Roeddent yn berygl eithafol i Odysseus, a'i ddynion, ers i'r Laestrygoniaid fynd allan o'u ffordd. i gipio eu cinio trwy daflu llongau'r Groegiaid yn eu harbwr
  • Ni allai'r gwyr Ithacan wneud dim wrth wylio rhai o'u cyd-filwyr yn boddi neu'n cael eu dal gan y cewri sy'n bwyta dyn.
  • Y dynion a gyrhaeddodd long Odysseus yn ddigon cyflym wedi goroesi, wrth i Odysseus hwylio i ffwrdd, gan adael y rhai oedd wedi mynd yn rhy bell i achub
  • Pwysigrwydd y Laestrygonians yn y ddrama yw rhoi galar mawr i'n harwr cyn iddo ddod ar draws mawredd trwy fynd yn ôl i ei rôl fel brenin Ithaca
  • Ategodd presenoldeb y Laestrygoniaid hefyd y ffaith mai dynol yn unig oedd Odysseus, gan mai’r canibaliaid yn Yr Odyssey achosodd y golled fawr gyntaf o fywyd a wynebodd ein harwr ar ôl gadael Troy

Y cawrroedd canibaliaid yn peri risg i Odysseus a’i ddynion, ond roedd eu rhan yn yr Odyssey yn hwb i’r arwr gofio pam y dechreuodd ei daith yn y lle cyntaf: cyrraedd Ithaca o’r diwedd a dod o hyd i heddwch ar ôl 20 mlynedd o ryfel a theithio cythryblus .

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.