Titans vs Olympiaid: Y Rhyfel dros Oruchafiaeth a Rheolaeth ar y Cosmos

John Campbell 08-02-2024
John Campbell

Y Titans vs Olympiaid, a elwir hefyd yn Titanomachy, oedd rhyfel a ymladdwyd i sefydlu goruchafiaeth dros y cosmos. Ymosododd yr Olympiaid, dan arweiniad Zeus, ar y Titans, dan arweiniad Cronus, a arweiniodd at gyfres o frwydrau dros 10 mlynedd.

Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o’r cofnodion neu’r cerddi am y brwydrau amrywiol ar goll heblaw am un, sef Theogony Hesiod. I wybod beth ddechreuodd brwydr Titan, sut y daeth i ben a pha un o'r timau ddaeth i'r amlwg, daliwch ati i ddarllen.

Tabl Cymharu Titan vs Olympiaid

Beth Yw'r Gwahaniaethau Rhwng y Titaniaid a'r Olympiaid?

Y prif wahaniaeth rhwng y Titaniaid a'r Olympiaid oedd yn eu maint – roedd y Titans yn enfawr o gymharu â'r Olympiaid. Roedd yr Olympiaid yn dduwiau trydydd cenhedlaeth a oedd yn meddiannu Mynydd Olympus tra bod y Titaniaid yn dduwiau ail genhedlaeth a oedd yn byw ar Fynydd Othrys. Roedd yr Olympiaid yn fwy na'r Titaniaid a arweiniodd at eu buddugoliaeth.

Gweld hefyd:Eurycleia yn The Odyssey: Teyrngarwch Yn Para Oes

Am beth mae'r Titaniaid yn fwyaf adnabyddus?

Mae'r Titaniaid yn enwog am lwyddo y duwiau Primordial sef Chaos, Gaia, Tartarus, ac Eros. Yn ddiweddarach, rhoddodd Gaia enedigaeth i Wranws, a gafodd ei ddymchwel gan ei fab, Cronus. Mae'r Titaniaid hefyd yn enwog am eni'r Olympiaid fel y dangosir gan goeden deulu'r Titaniaid a'r Olympiaid o'r Hen Roeg.

Genedigaeth y Titans

Roedd y Ddaear a elwir hefyd yn Gaia ymhlith y genhedlaeth gyntaf. o dduwiau (duwiau primordial) a elwir hefyd yn protogenoi. Yna esgorodd Gaia i Wranws, duw primordial yr Awyr, heb gymorth gwrywaidd. Pan oedd Wranws ​​yn ddigon hen, hunodd gyda'i fam, Gaia, a daeth eu hundeb â'r Titans, yr Hecantochires, a'r Cyclopes allan.

Duwiau'r Titan

Yn ôl mytholeg Titan rhifedi deuddeg, chwech o wrywiaid a chwech o ferched, a hwy a lywodraethasant y cosmos ar ôl y duwiau primordial. Y Titaniaid gwrywaidd oedd Crius, Hyperion, Coeus, Iapetus, Oceanus, a Cronus, a'r benywod oedd Phoebe, Theia, Rhea, Tethys, Mnemosyne, a Themis.

Gweld hefyd:Pam Mae Oedipus yn Arwr Trasig? Hubris, Hamartia, a Happenstance

Y Titaniaid yn Dymchwel y duwiau primordaidd

<0. Duw Titan Cronus oedd yr olaf i gael ei eni ac ar ei ôl penderfynodd Gaia ac Wranws ​​beidio â chael rhagor o blant. Fodd bynnag, gwylltiodd Gaia pan garcharodd ei gŵr ei phlant eraill chwech o blant, y Cyclopes, a'r Hecantochires, yn ddwfn yn y ddaear. Felly, gofynnodd i'w phlant Titan helpu i ysbaddu eu tad Wranws. Gwrthododd yr holl Titansac eithrio eu hanedig olaf, Cronus, a gytunodd i wneud y weithred ddrwg.

Penderfynodd y Cronus uchelgeisiol ei fod eisiau rheoli'r cosmos yn union fel ei dad, felly cytunodd i'r cynllun i ddymchwel fe. Arfogodd Gaia ei mab, Cronus, â chryman adamantine a'i guddio wrth aros am ddyfodiad Wranws. Pan ddaeth Wranws ​​i Fynydd Othrys i orwedd gyda Gaia, daeth Cronus allan o'i guddfan a thorri organau rhywiol ei dad i ffwrdd. Felly, daeth Cronus, duw amser Titan, yn rheolwr ar y cosmos.

Yn fuan wedi iddo ysbaddu ei dad, rhyddhaodd Cronus yr Hecantochires a'r Cyclopes ond aeth yn ôl ar ei air a'i garcharu nhw eto. Y tro hwn anfonodd hwy i ddyfnderoedd Tartarus, dyfnder poenydio. Fodd bynnag, cyn iddo basio, proffwydodd Wranws ​​y byddai Cronus hefyd yn cael ei ddymchwel yn yr un modd. Felly, cymerodd Cronus sylw o'r broffwydoliaeth a gwnaeth bopeth a allai i'w hatal rhag digwydd.

Am beth y mae'r Olympiaid yn fwyaf adnabyddus?

Mae'r Olympiaid yn fwyaf adnabyddus am drechu'r Titans yn ystod y frwydr am oruchafiaeth y cosmos. Hwy oedd y duwiau olaf yn olyniaeth duwiau Groegaidd a buont yn llwyddiannus wrth amddiffyn eu rheolaeth pan ymosododd y Titaniaid ar ymosodiad arall, yn ôl fersiynau eraill o fytholeg Roeg.

Genedigaeth yr Olympiaid

Pryd Ysbaddodd Cronus ei dad, taflodd ei had i'r môr ac o hwnnw y tarddodd dduwies cariad,Aphrodite. Tywalltodd peth o'i waed ef ar y ddaear hefyd gan arwain at yr Erinyes, Meliae a'r Gigantes. Cymerodd Cronus ei chwaer, Rhea, yn wraig a mab iddo, a dechreuodd y cwpl gael plant (yr Olympiaid). Fodd bynnag, cofiodd Cronus y broffwydoliaeth a llyncu'r plant bob tro y cawsant eu geni.

Roedd Rhea wedi blino ar yr hyn yr oedd ei gŵr yn ei wneud i'w plant, felly achubodd un o'i phlant, Zeus, oddi wrth eu tad. Pan gafodd Zeus ei eni, cuddiodd Rhea ef ac yn hytrach lapio carreg mewn blanced a'i rhoi i Cronus i'w bwyta. Nid oedd Cronus yn amau ​​​​dim a llyncodd y garreg, gan feddwl ei fod yn bwyta ei fab, Zeus. Yna aeth Rhea â Zeus i ynys Creta a'i adael gyda'r dduwies Amalthea a'r Meliae (nymffau coed ynn).

Y Duwiau Olympaidd

Mae'r fytholeg yn dweud wrthym fod deuddeg duw olympaidd mewn nifer, sef Zeus, Poseidon, Hera, Aphrodite, Athena, Demeter, Apollo, Artemis, Hephaestus, Ares, Hermes ac yn olaf Hestia a elwid hefyd Dionysus.

Y Brwydr yr Olympiad

Tyfodd Zeus i fyny a gwasanaethodd yn llys ei dad fel cludwr cwpan ac enillodd ymddiriedaeth ei dad, Cronus. Unwaith i Cronus ymddiried ynddo, rhoddodd Zeus ar waith gynllun i ryddhau ei frodyr a chwiorydd o fol ei dad. Cafodd gymorth gan ei wraig, Methis, a roddodd ddiod iddo a fyddai'n achosi i Cronus chwydu ei blant. Arllwysodd Zeus y cyffur i ddiodac a wasanaethodd Cronus, yr hwn a daflodd i fyny holl feibion ​​Rhea a lyncasai efe.

Cryfder yr Olympiad

Yna aeth Zeus at Tartarus a rhyddhau ei frodyr a'i chwiorydd, yr Hecantochires a'r Cyclopes, yn rhydd. Rhwymodd ei frodyr a'i chwiorydd, yn cynnwys y Cyclopes a'r Hecantochires, a rhyfelodd yn erbyn y Titaniaid i'w dymchwelyd. Roedd brodyr a chwiorydd Zeus yn cynnwys Poseidon, Demeter, Hades, Hera, a Hestia.

Dechreuodd y rhyfel a thaflodd yr Hecantochires â'u 100 dwylo glogfeini mawr at y Titaniaid gan achosi difrod difrifol i'w hamddiffynfeydd. . Cyfrannodd y Cyclopes at y rhyfel trwy ffugio goleuo a tharanau enwog Zeus. Argyhoeddodd Cronus ei holl frodyr a chwiorydd i ymuno yn y frwydr yn erbyn yr Olympiaid ac eithrio Themis a'i mab, Prometheus. Ymladdodd Atlas yn ddewr ochr yn ochr â'i frawd, Cronus, ond doedden nhw ddim yn cyfateb i'r Olympiaid.

Parhaodd y rhyfel chwedlonol ym mytholeg Roeg am 10 mlynedd hyd nes i'r Olympiaid drechu'r Titaniaid ac ymaflyd mewn grym a awdurdod oddi wrthynt. Anfonodd Zeus rai o'r Titaniaid i garchar yn Tartarus o dan lygaid craff yr Hecantochires. Fel arweinydd y Titans, cosbodd Zeus Atlas i ddal yr awyr i fyny am weddill ei oes. Fodd bynnag, mae adroddiadau eraill yn awgrymu bod Zeus wedi rhyddhau'r Titaniaid ar ôl iddo ddod i rym a sicrhau ei safle fel y prif dduw.

Trechu'r Olympiaid

Llwyddodd yr Olympiaid i drechu Cronus, yarweinydd y Titaniaid a rheolwr y cosmos. Yn gyntaf, Hades a ddefnyddiodd ei dywyllwch i ddwyn arfau Cronus, yna cyhuddwyd Poseidon arno â'i drident a dynnodd sylw Cronus. Tra cadwodd Cronus ei ffocws ar y Poseidon cyhuddo, tarodd Zeus ef i lawr â mellt. Felly, y duwiau Olympaidd a enillodd y rhyfel ac a gymerodd ofal y cosmos.

FAQ

Beth Yw'r Gwahaniaeth Rhwng Titaniaid ag Olympiaid Yn ôl Hyginius?

Yr awdur Lladin, Roedd gan Gaius Julius Hyginus hanes gwahanol o'r hen chwedl Roegaidd a sut y daeth i ben. Dywedodd fod Zeus yn dyheu ar ôl Io, tywysoges farwol Argos, ac yn cysgu gyda hi. O'r undeb y ganwyd Epaphus a ddaeth yn ddiweddarach yn Frenin yr Aifft. Gwnaeth hyn Hera, gwraig Zeus, yn genfigennus, a chynllwyniodd i ddinistrio Epaffus a dymchwel Zeus.

Roedd hi eisiau adfer y deyrnas i Cronus, ac felly hi cynllwyniodd y Titaniaid eraill ac ymosod ar yr Olympiaid, dan arweiniad Atlas. Llwyddodd Zeus, ynghyd ag Athena, Artemis, ac Apollo i amddiffyn eu tiriogaeth yn llwyddiannus a thaflu'r Titans gorchfygedig i Tartarus. Yna cosbodd Zeus Atlas am arwain y gwrthryfel trwy ofyn iddo ddal yr awyr i fyny. Yn dilyn y fuddugoliaeth, holltodd Zeus, Hades a Poseidon y cosmos ymysg ei gilydd a rheoli drosto.

Cymerodd Zeus awenau yr awyr a'r awyr a chafodd ei adnabod fel y llywodraethwr y duwiau. Rhoddwyd Poseidon ymôr a holl ddyfroedd y wlad yn barth iddo. Derbyniodd Hades yr Isfyd, lle'r aeth y meirw am farn, fel ei oruchafiaeth, ac yn llywodraethu arno. Nid oedd gan y duwiau y gallu i ymyrryd ym mharthau ei gilydd, fodd bynnag, roedd rhyddid iddynt wneud fel y mynnant ar y ddaear.

Beth Yw Cerdd Goll y Titaniaid vs Olympiaid?

Roedd cerdd arall yn adrodd y frwydr epig rhwng y Titaniaid a'r Olympiaid ond mae ar goll. Credir i'r gerdd gael ei ysgrifennu gan Eumelus o Gorinth a oedd yn perthyn i deulu brenhinol Bacchidae o Gorinth hynafol. Cafodd Eumelus y clod am gyfansoddi’r Prosidon – anthem rhyddhau pobl Messene ar ôl eu hannibyniaeth. Mae darnau o frwydr Titan Eumelus wedi'u darganfod ac mae ysgolheigion wedi nodi ei bod yn wahanol i frwydr Titan gan Hesiod.

Mae llawer o ysgolheigion yn credu bod Titans vs Olympiaid Eumelus wedi'i ysgrifennu ar ddiwedd y 7fed Ganrif ac fe'i rhannwyd yn ddwy adran. Roedd y rhan gyntaf yn cynnwys achau'r duwiau o'r duwiau primordial hyd at yr Olympiaid. Un gwahaniaeth nodedig yn y rhan gyntaf oedd i Eumelus osod genedigaeth Zeus yn Nheyrnas Lydia yn lle ynys Creta. Roedd ail ran cerdd Eumelus wedyn yn cynnwys brwydr y Titaniaid yn erbyn yr Olympiaid.

Beth Yw Addasiad Modern y Titaniaid yn erbyn Olympiaid?

Yr addasiad mwyaf nodedig o Roegmytholeg yw ffilm 2011, Immortals, a gynhyrchwyd gan Gianni Nunnari, Mark Canton, a Ryan Kavanaugh ac a gyfarwyddwyd gan Tarsem Singh. Roedd y ffilm Titans vs Olympians yn darlunio digwyddiadau ar ôl i'r Olympiaid drechu'r Titans a'u carcharu yn Tartarus. Nid oedd yn seiliedig ar y rhyfel gwreiddiol rhwng y Titans a'r Olympiaid a arweiniodd at drechu a charcharu'r Titaniaid.

Yn y ffilm, roedd yr Olympiaid eisoes wedi carcharu'r Titans ond chwiliodd eu disgynydd, Hyperion, am y bwa Epirus oedd yn ddigon pwerus i'w dorri allan o'u carchar. O'r diwedd, gosododd Hyperion ei law ar y bwa, ar ôl iddo gael ei ddarganfod yn ddwfn y tu mewn i labyrinth, a gwnaeth ei ffordd i Fynydd Tartarus, lle cynhaliwyd y Titans, i'w rhyddhau. Ei nod oedd defnyddio'r Titaniaid i drechu'r holl bentrefi cyfagos ac ehangu ei deyrnas.

Gallodd Hyperion dorri amddiffynfa'r mynydd a thorrodd y Titaniaid allan o'u carchar. Y Daeth yr Olympiaid i lawr o'r nefoedd, dan arweiniad Zeus, i ymladd yn erbyn y Titans, ond y tro hwn nid oeddent yn cyfateb iddynt. Lladdodd y Titaniaid lawer o'r Olympiaid ac eithrio Poseidon a Zeus, a gafodd anafiadau difrifol. Tra caeodd y Titaniaid i mewn ar Zeus, fe achosodd i'r mynydd ddymchwel gan ladd Hyperion a'i ddynion wrth iddo esgyn i'r nefoedd gan ddal corff difywyd Athena.

Casgliad

Roedd Zeus ar genhadaeth irhyddhau ei frodyr a chwiorydd o stumog Cronus ac i ddial am farwolaeth ei daid Wranws ​​- cenhadaeth a arweiniodd at frwydr Titan. tywalltodd ddiod, a roddwyd iddo gan y nymff Methis, i ddiod Cronus. Yn fuan wedyn, chwydodd Cronus frodyr a chwiorydd Zeus a gyda'i gilydd, ffurfiwyd yr Olympiaid a rhyfela yn erbyn y Titaniaid. Galwodd yr Olympiaid hefyd ar eu brodyr a chwiorydd eraill, yr Hecantochires a'r Cyclopes, yr oedd Cronus wedi'u carcharu yn Tartarus.

Defnyddiodd yr Hecantochires eu cryfder i daflu cerrig trymion at y Titaniaid tra bod y Cyclopes yn ffugio arfau i'r Olympiaid. Roedd Hades, brawd Zeus, wedi dwyn arfau Cronus tra bod Poseidon yn tynnu sylw Cronus trwy gyhuddo ohono gyda'i drident. Yna cafodd Zeus gyfle i daro Cronus gyda'i daranfolltau a oedd yn ei atal rhag symud. Felly, enillodd yr Olympiaid y rhyfel ac ennill rheolaeth o'r bydysawd gyda Zeus yn Frenin arnynt.

Nodweddion Titans Olympiaid
Arweinydd Cronus Zeus
Brwydr Colli Ennill
Abode Mount Othrys Mount Olympus
Rhif<3 12 12
Cymhelliad dros frwydr Titan Sefydlu goruchafiaeth Dial

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.