Moirae: Duwiesau Groegaidd Bywyd a Marwolaeth

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Mae Moirae yn enw a roddir ar grŵp o dair chwaer sy'n cyfarwyddo, yn cynnal ac yn cynnal tynged bodau marwol ac anfarwol. Ym mytholeg Groeg, ofnir y chwiorydd Moirae yn ogystal â'u haddoli am eu rheolaeth dros dynged pawb. Eglurir hanes y chwiorydd yn Theogony gan Hesiod. Yma rydym wedi casglu'r holl wybodaeth am y chwiorydd Moirae, eu tarddiad, eu perthnasau, ac yn bwysicaf oll eu nodweddion ym mytholeg Groeg.

Moirae

Moira, Moirai, a Morai yn enwau creaduriaid tynged. Mae'r enw yn golygu rhan, cyfrannau, neu dogn rhanedig, ac yn yr ystyr eang mae'n addas ar eu cyfer. Mae'r tair duwies tynged yn dyrannu rhannau o fywyd i'r dyn ac yn dilyn llwybr rhag-ysgrifenedig a rhag-ddyfeisiedig.

Grym Moirae

Mae grym y chwiorydd y tu hwnt i'r pwerau'r duwiau a duwiesau gan eu bod yn gyfrifol am fodau marwol ac anfarwol . Mewn llawer o achosion, eglurir na all unrhyw dduw ddylanwadu ar y chwiorydd mewn unrhyw ffordd. Fodd bynnag, yn ddiddorol, gwelir Zeus yn llywodraethu ac yn cyfarwyddo'r chwiorydd. Er hynny, y chwiorydd sydd â'r allwedd i fywyd a marwolaeth i'r holl fyw a'r meirw.

Ond o ble maen nhw'n dod? Mae'n rhaid eu bod nhw wedi bod o gwmpas ers dechrau'r amser pan ddaeth yr anfarwolion i fodolaeth. Gadewch inni fynd i mewn i'r manylion.

Tarddiad y Moiraeym Mytholeg Roeg?

Y gwrachod Stygian oedd y tair chwaer a allai weld y dyfodol wrth gyfuno eu llygaid yn un. Roedd y chwiorydd hyn yn erchyll eu golwg a'r peth gwaethaf amdanyn nhw oedd eu bod yn bwydo ar gnawd dynol. Felly yr oedd yn rhaid i unrhyw un a fynnai wybod am ei ddyfodol ddod â rhyw fath o gig dynol iddynt.

Y maent yn ymdebygu i'r chwiorydd Morae. Roedd y ddau chwaer grŵp hyn yn byw ar eu pen eu hunain mewn unigedd oddi wrth y byd. Pob un ohonynt

Casgliad

Y chwiorydd Moirae oedd y tair chwaer oedd ag un o'r tasgau pwysicaf i'w chyflawni ym mytholeg Groeg. Torrwyd gwaith y tair chwaer allan iddynt ac o herwydd eu gallu i roddi a dwyn ymaith fywyd, addolid hwy yn weddus ar hyd y deyrnas fel yr eglurir yn Theogony gan Hesiod. Yma rydym yn sôn am yr holl brif bwyntiau am y tair chwaer:

  • Ganwyd y chwiorydd Moriae i Themis a Zeus, Olympiaid Mynydd Olympus ond nid dyma'r unig rieni oedd ganddynt. Roedd ganddynt hefyd drydydd rhiant, Nyx. Roedd Nyx yn un o'r duwiau Primordial ac yn cyd-eni'r chwiorydd Moirae. Dyma'r rheswm dros alluoedd a phwerau rhyfeddol y chwaer.
  • Y chwiorydd oedd yn gyfrifol am roi bywyd, marwolaeth, a thynged i'r meidrolion a'r anfarwolion. Tri oeddynt mewn nifer sef Klotho a ddechreuodd nyddu'r edau yn ei gwerthyd, yna buLachesis oedd yr un a ddewisodd ac a roddodd dynged i'r babi, ac yn olaf oedd Atropos, a fyddai'n torri'r gwadn pan ddaeth yn amser i'r person farw. Felly roedd gan bob chwaer dasg iawn yr oedd hi'n gyfrifol amdani.
  • Ym mytholeg Roeg, y chwiorydd hefyd oedd yn rhoi'r wyddor i ddyn gan ddysgu sail llythrennedd ac addysg iddo.
  • Zeus oedd tad y chwiorydd Moirae ac yn aml yn ychwanegu at eu gwaith. Byddai'n neilltuo tynged a thynged i rai o'r bodau anfarwol yn ôl ei ewyllys ei hun. Ni allai'r chwiorydd Moirae fynd yn erbyn eu tad ac felly manteisiodd arno.

Mae'r chwiorydd Moirae yn Theogony gan Hesiod yn un o'r cymeriadau mwyaf diddorol ac yn sicr yn haeddu cydnabyddiaeth . Yma rydym yn dod i ddiwedd yr erthygl am y chwiorydd Moirae ym mytholeg Groeg. Gobeithio ei fod yn ddarlleniad dymunol i chi.

Chwiorydd

Gwyddys bod y chwiorydd Moirae yn merched Zeus a Themis , yr Olympiaid a aned i'r Titaniaid, Gaia, ac Wranws. Mae'r olaf yn dangos bod y chwiorydd yn dod o'r drydedd genhedlaeth o'r duwiau ym mytholeg Groeg. Roedden nhw ymhlith llawer o feibion ​​Zeus. Yn fuan iawn daeth chwiorydd Moirae yn un o'r cyrff mwyaf dylanwadol ar Fynydd Olympus ac yn ddiweddarach ar y Ddaear yn ogystal ag ymddangosiad bodau dynol.

Roedd y chwiorydd yn dri mewn nifer. Gelwid hwy: Klotho, Lachesis, ac Atropos. Cysylltir y chwiorydd â'r symbol edau a gwerthyd amlaf. Dywedir bod y chwiorydd yn gwehyddu edau ar enedigaeth pob unigolyn a chyn belled â'u bod yn ei wehyddu, mae'r person yn aros yn fyw.

Mae nifer o wahanol straeon am sut y cododd y chwiorydd i gymaint. pŵer a sut maent yn ei ddefnyddio. Gyda'i gilydd, fe'u gelwir hefyd yn Tyngedau oherwydd eu bod yn llywodraethu tynged y bobl. Roedd Zeus a'r chwiorydd yn agos iawn gan fod perthynas tad a merch rhyngddynt ond roedd Zeus hefyd yn eu defnyddio er ei fudd ei hun.

Nodweddion Chwiorydd Moirae

Er bod y chwiorydd yn ofalwyr ffydd, fe'u portreadwyd fel y gwrachod hyllaf yn Theogony. Mae Hesiod yn esbonio eu hymddangosiadau fel merched hyll, pwdu hen ferched na allent gerdded yn iawn. Yn amlwg, mae'n rhaid eu bod yn edrych yn normal yn eu hieuenctid ond na.Ganwyd hwy fel hyn. Un o'r rhesymau dros eu heneiddio'n annhymig yw bod pob marwolaeth a phob genedigaeth yn mynd trwyddynt a oedd yn eu gwneud yn hŷn yn unig.

Roeddent yn byw mewn unigedd i ffwrdd o'r byd ar Fynydd Olympus. Ni welodd neb erioed ac ni cheisiodd neb erioed feithrin perthynas â hwy, na'u mam, Themis, na'u brodyr a'u chwiorydd. Zeus, eu tad, oedd yr unig fod ar unrhyw delerau gyda nhw ac roedden nhw hefyd yn ei hoffi.

Mae'r llenyddiaeth yn cysylltu rhieni'r chwiorydd â Zeus a Themis ond roedden nhw eu hunain yn dduwiau anfarwol yn byw ar Fynydd Olympus, sef yr ail genhedlaeth o dduwiau a duwiesau. Fodd bynnag, mae'r cwestiwn yn mynd, sut y gallant fod yn gynhyrchwyr creaduriaid o'r fath sydd â'r dylanwad mwyaf ar fywydau pawb? Nid yw yr ateb i'r cwestiwn hwn mor syml.

Beth Yn union Wnaeth y Chwiorydd Moirae?

Gweithiai'r chwiorydd yn drefnus. Roedd gan bob chwaer dasg benodol a phwysig i'w gwneud . Yn dilyn mae rhestr o'r holl swyddogaethau y mae'r chwiorydd yn eu cyflawni o enedigaeth babi hyd ei farwolaeth:

  • Mae'r edefyn yn cael ei nyddu o'r diwrnod y dygir y babi i'r byd hwn.
  • Ar y trydydd diwrnod, mae ei dynged wedi'i selio sy'n cynnwys ei bersonoliaeth, ei swydd, ei iechyd, ei bartner, a'i nodweddion corfforol.
  • Yna gadewir y babi i dyfu i fyny tan rywbryd pan fydd y chwiorydd yn cyrraedd eto a gwnewch yn siŵr hynnyei fod yn dilyn ei lwybr rhag-benderfynol. Mae'r chwiorydd yn cadw cydbwysedd arno trwy gydol ei oes neu hyd nes y bydd yr edau'n cael ei nyddu.
  • Mae'r edau yn sicr o gael ei gorffen a phan fydd yn marw mae'r person.
  • Mae ei edau yn Nid yw bellach yn y gwerthyd ac nid yw'r chwiorydd bellach yn gofalu am ei lwybr mewn bywyd.

Yr agweddau hyn ar sut mae'r chwiorydd yn gwneud eu gwaith o gysylltiad tynged. Mae'r chwiorydd hefyd yn gyfrifol am selio tynged duwiau a duwiesau ond mae'r broses ychydig yn wahanol. Fel na, daeth yr holl dduwiau a duwiesau i fodolaeth yn naturiol. Mae gan bob duw ei stori unigryw, a dyna pam mae'r tynged a rag-benderfynwyd yn gweithio ychydig yn wahanol iddyn nhw.

I bob tegwch, nid oedd y duwiau a'r duwiesau yn poeni dim bod rhywun yn gyfrifol am eu marwolaeth, sef cyn -ysgrifenedig. Hefyd, droeon, cafodd y penderfyniadau ynghylch duwiau a duwiesau Mynydd Olympus eu dylanwadu’n drwm gan Zeus oherwydd ni fyddai ei ferched, y chwiorydd Moirae, byth yn mynd yn groes i’w air.

Tri Rhieni Chwiorydd Moirae

Mae mytholeg Groeg yn enwog am ei senarios a throeon trwstan . Mae un tro o'r fath yn gysylltiedig â'r chwiorydd Moriae a'u rhieni, Zeus a Themis. Er bod y chwiorydd Moirae wedi'u geni o Zeus a Themis, mae ganddyn nhw riant ychwanegol, Nyx. Nyx yw duwies Groegaidd neu bersonoliad nos.

hiei eni o Chaos. Ymhellach arweiniodd Nyx at lawer o bersonoliaethau , a'r pwysicaf yn eu plith oedd Hypnos (Cwsg) a Thanatos (Marwolaeth), gydag Erebus (Tywyllwch). Dyma'r rheswm pam fod gan y chwiorydd bwerau a statws mor aruthrol ym mytholeg. Mae eu pwerau'n gorbwyso pwerau Zeus ac unrhyw dduw neu dduwies arall yn y mater.

Felly ganwyd y duwiau Primordial hyn o'r cyfuniad mwyaf unigryw o dri rhiant. Mae Theogony gan Hesiod yn esbonio eu bodolaeth fel dim byd llai na gwyrth ac yn haeddiannol felly. Bu'r ffurfiant hwn hefyd yn ffrwythlon iawn i'r chwiorydd gan fod ganddynt gefndir teuluol cryf a statws.

Chwiorydd Moirae

Mae tair o'r chwiorydd hyn yn llywodraethu tynged. Penderfynodd y chwiorydd ar fywyd a marwolaeth bodau dynol, duwiau a duwiesau . Yma edrychwn ar bob un o'r chwiorydd sef Klotho, Lachesis, ac Atropos yn fanwl:

Gweld hefyd: GROEG HYNAFOL – EURIPIDES – ORESTES

Klotho

Clotho neu Klotho oedd y chwaer gyntaf i gychwyn tynged unrhyw fod . Yn niwylliant Groeg, dechreuodd Klotho yr edefyn. Galwyd arni ar y nawfed mis o feichiogrwydd pan oedd y babi ar fin cael ei eni i'r fam. Yr oedd hi braidd yn brafiach ac yn fwy grasol na'r ddwy chwaer arall.

Hi oedd chwaer hynaf y coelbren ac a elwid yn Troellwr yr edau. Roedd hi'n enwog iawn ym mytholeg Groeg a'i chyfwerth Rhufeinig oedd Nona. Gwnaeth benderfyniadau pwysig am fywydau pobla neilltuwyd iddynt ers eu geni.

Lachesis

Gelwir Lachesis yn gyffredin fel yr allotter oherwydd arferai hi lawer hyd oes o bob person. Mesurodd yr hyd gyda'i gwialen fesur o werthyd Klotho a'r hyd a fesurwyd fyddai oedran y person. Gelwir ei chyfwerth Rhufeinig yn Decima.

Gweld hefyd: Lysistrata – Aristophanes

Lachesis oedd y chwaer ganol ac roedd ei chwiorydd a Zeus yn hoff iawn ohoni. Roedd hi bob amser i’w gweld wedi’i gwisgo mewn gwyn a dewisodd dynged y person ar ôl i’r edau ddechrau troelli. Penderfynodd hi ar bopeth y byddai, ei weld a'i ddysgu am ei fywyd. Felly gellir enwi Lachesis y chwaer bwysicaf o'r tri.

Atropos

Mae Atropos yn golygu dad-dro oherwydd hi oedd yn gyfrifol am dorri'r edau ac ar ôl hynny byddai'r dyn yn marw a gadael ei ffurf gorfforol. Hi oedd y mwyaf cyfrwys o'r chwiorydd oherwydd ni fyddai unrhyw faint o berswâd emosiynol i adael i bobl fyw yn troi ei chalon. Ni fyddai hi hyd yn oed yn rhoi munud arall uwchlaw'r amser a neilltuwyd. Hi oedd yr ieuengaf o dair chwaer.

Moirae a Zeus

Roedd Zeus yn tad i'r chwiorydd Moirae. Ef hefyd oedd tad yr holl Olympiaid a'r Brenin o Fynydd Olympus. Mae'r berthynas oedd gan y chwiorydd gyda Zeus yn ddadleuol ac mae llawer o haneswyr wedi ceisio ei ddehongli orau y gallent. Ond mae dwy ffordd bosibl idisgrifiwch ef.

Y chwiorydd Moirae a gyfarwyddodd ac a adeiladodd dynged pobl o'r dydd y'u geni hyd y dydd y buont farw. Ar y llaw arall Zeus oedd y duw eithaf a ddaliodd y pŵer mwyaf dros ei bobl. Felly roedd gwrth-ddweud yn y dosbarthiad pŵer yn eu plith. Credai rhai fod y chwiorydd Moirae wedi dewis tynged y dyn yn y pen draw heb unrhyw ymyrraeth gan Zeus o gwbl.

Credai’r lleill i’r chwiorydd ymgynghori â Zeus ac adeiladu tynged yr unigolyn gyda’i ganiatâd. Mae'r ddau berthynas hyn yn wahanol oherwydd bod un yn rhoi rhyddid llawn i'r chwiorydd a'r llall yn rhoi hanner rhyddid yn unig. Dyna pam mae'r berthynas yn ddadleuol.

Duwiau Eraill a Moirae

Gan fod y duwiesau o'r golwg a ddim yn aml yn datgelu eu hunain , roedd yna lawer o ddyfaliadau efallai rhai duwiau eraill oedd y Moirae. Roedd y duwiau fel Zeus, Hades, ac eraill yn cael eu hystyried yn geidwaid tynged oherwydd eu pwerau a rheolaeth dros y bobl. Roedd hyn yn amlwg yn ffug. Dim ond tair duwies tynged oedd ym mytholeg Roeg a fu'n gyfrifol am roi bywyd rhagosodedig i'r bobl.

Sonia Homer yn Iliad hefyd am y chwiorydd oedd yn llywodraethu tynged y bobl a'r duwiau uchod. Felly y mae yn profi mai y chwiorydd Moirae oedd yr unig chwiorydd oedd yn dduwiesau tynged. Roedd gan weddill y duwiau a'r duwiesau eu rhai eu hunaingalluoedd unigryw a phwerau.

Mae gan y chwiorydd hyn eu cymheiriaid ym mytholeg Rufeinig. Atropos yw Morta, Lachesis yw Decima, a gelwir Klotho yn Nona ym mytholeg Rufeinig.

Cyfraniad Moirae i'r Byd

Byddai'r chwiorydd yn ymddangos o fewn tridiau i enedigaeth Mr. y babi . Yno byddai Lachesis yn penderfynu tynged y babi a byddai Atropos yn penderfynu hyd yr edau. Byddai hyn yn selio tynged a thynged y babi. Disgwylid y gwaith hwn gan y chwiorydd Moirae oherwydd ei fod yn gynhenid ​​iddynt ond heblaw hyn, roedd gan y chwiorydd hefyd rai swyddi pwysig eraill i'w cyflawni.

Eu cyfraniad mwyaf i'r byd fyddai creu'r wyddor . Yr wyddor yw sail iaith ysgrifenedig ac addysg. I gloi, rhoddodd y chwiorydd wyddor i'r bobl gan ddysgu ffyrdd addysg a llythrennedd iddynt. Felly ym mytholeg Roeg, y chwiorydd Moirae yw sylfaenwyr yr wyddor.

Moirae a'u Addolwyr

Y chwiorydd oedd dduwiesau bywyd, marwolaeth, a phopeth yn y canol . Roedden nhw'n gwybod popeth am fywyd dyn. Roedd hyn yn harddwch ohonynt ac hefyd yn felltith. Rhoesant dynged i'r meidrolion a'r bodau anfarwol.

Ni allai'r bodau anfarwol ofalu am y tynged sy'n cael ei hysgrifennu ond roedd y meidrolion yn ymwneud â'r peth. Gweddïasant i'r chwiorydd am i'w bywydau fod yn llewyrchus. Addolai hwyntdydd a nos yn sefyll a gofyn iddynt am bopeth posibl, bach neu fawr.

Felly ym mytholeg Groeg, roedd y chwiorydd yn dra enwog ac yn addoli yn aruthrol mewn gwahanol fannau yn y deyrnas. Cododd y bobl adeiladau uchel lle buont yn cynnal dathliadau ac aberthau yn enw'r chwiorydd Moirae a'u tad, Zeus.

Moirae yn yr Isfyd

Rhoddodd y chwiorydd fywyd ac o ganlyniad, maent yn ei gymryd i ffwrdd . Am y rheswm hwn, roedd yn hysbys bod ganddyn nhw gysylltiad cryf â'r Isfyd. Roedd yr Isfyd yn cael ei lywodraethu gan Hades, brawd Zeus. Yn y diwedd, enwyd y chwiorydd yn weision i Hades oherwydd eu gallu i gymryd bywyd.

Gellir portreadu'r Moirae felly fel duwiesau bywyd a hefyd angau oherwydd bod ganddynt y gallu i roi a chymryd.<4

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Yw'r Tyngedau ym Mytholeg Roeg?

Y tynged yw y tair duwies ym mytholeg Groeg sy'n gyfrifol am selio'r dynged o bob bod marwol ac anfarwol. Gelwid hwy yn chwiorydd Moirae ac yr oeddynt yn dri mewn rhifedi sef Klotho, Lachesis, ac Atropos. Yr oedd y tair hyn yn ferched i Zeus, Themis, a Nyx.

Dyma'r chwiorydd a elwir yn dair tynged mytholeg Roeg. Roeddent yn cael eu haddoli'n aruthrol ac yn aml yn gysylltiedig â gwahanol dduwiau a duwiesau a oedd yn gysylltiedig â rhoi bywyd neu farwolaeth.

Pwy Oedd y Gwrachod Stygian

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.