Medea – Euripides – Crynodeb Chwarae – Medea Mytholeg Roegaidd

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

(Trasiedi, Groeg, 431 BCE, 1,419 llinell)

Cyflwyniadmerch y Brenin Creon o Gorinth.

Mae'r ddrama yn agor gyda Medea yn galaru am golli cariad ei gŵr. Mae ei nyrs oedrannus a Chorws merched Corinthian (sy'n cydymdeimlo'n gyffredinol â'i chyflwr) yn ofni'r hyn y gallai ei wneud iddi hi ei hun neu ei phlant. Mae'r Brenin Creon, hefyd yn ofni beth allai Medea ei wneud, yn ei halltudio, gan ddatgan bod yn rhaid iddi hi a'i phlant adael Corinth ar unwaith. Medea yn erfyn am drugaredd , ac yn cael cerydd un diwrnod, y cwbl sydd ei angen arni i ddial arni.

Y mae Jason yn cyrraedd ac yn ceisio egluro ei hun. Dywed nad yw'n caru Glauce ond ni all golli'r cyfle i briodi tywysoges gyfoethog a brenhinol (mae Medea yn hanu o Colchis yn y Cawcwsws ac yn cael ei hystyried yn wrach farbaraidd gan y Groegiaid), ac yn honni mae'n gobeithio un diwrnod ymuno â'r ddau deulu a chadw Medea yn feistres iddo. Nid yw Medea a Chorws merched Corinthian yn ei gredu . Mae hi'n ei atgoffa ei bod hi wedi gadael ei phobl ei hun iddo, gan lofruddio ei brawd ei hun er ei fwyn, fel na all hi byth bellach ddychwelyd adref. Mae hi hefyd yn ei atgoffa mai hi ei hun a'i hachubodd ac a laddodd y ddraig a oedd yn gwarchod y Cnu Aur, ond nid yw'n symud, dim ond yn cynnig ei thawelu ag anrhegion. Mae Medea yn awgrymu'n dywyll y gall fyw i ddifaru ei benderfyniad, ac mae'n bwriadu lladd Glauce a Creon yn ddirgel.brenin di-blant Athen, sy'n gofyn i'r ddewines enwog helpu ei wraig i genhedlu plentyn. Yn gyfnewid, mae Medea yn gofyn am ei amddiffyniad ac, er nad yw Aegeus yn ymwybodol o gynlluniau Medea i ddial, mae'n addo rhoi lloches iddi os gall ddianc i Athen.

>Mae Medea yn dweud wrth y Corws am ei chynlluniau i wenwyno gwisg aur (etifedd teuluol ac anrheg oddi wrth dduw'r haul, Helios) y mae hi'n credu na all y Goleuedd ofer wrthsefyll ei gwisgo. Mae hi'n penderfynu lladd ei phlant ei hun hefyd , nid oherwydd bod y plant wedi gwneud unrhyw beth o'i le, ond fel y ffordd orau y gall ei meddwl arteithiol feddwl amdano i frifo Jason. Mae hi'n galw am Jason unwaith yn rhagor, yn esgus ymddiheuro iddo ac yn anfon y wisg wenwynig a'r goron yn anrheg i Glauce, gyda'i phlant yn gludwyr anrhegion.

Wrth i Medea fyfyrio ar ei gweithredoedd, mae negesydd yn cyrraedd i adroddwch lwyddiant gwyllt ei chynllun. Lladdwyd gloyw gan y wisg wenwynig , ac mae Creon hefyd wedi ei ladd gan y gwenwyn wrth geisio ei hachub, merch a thad yn marw mewn poen dirdynnol. Mae hi'n ymgodymu â'i hun ynghylch a all hi ddod â'i hun i ladd ei phlant ei hun hefyd, gan siarad yn gariadus â nhw trwy'r amser mewn golygfa deimladwy ac iasoer. Ar ôl eiliad o betruso, mae hi yn y pen draw yn ei gyfiawnhau fel ffordd o'u hachub rhag dialedd teulu Jason a Creon. Fel y Corws omae merched yn galaru am ei phenderfyniad, clywir y plant yn sgrechian. Mae'r Corws yn ystyried ymyrryd, ond yn y diwedd nid yw'n gwneud dim.

Mae Jason yn darganfod llofruddiaeth Glauce a Creon ac yn rhuthro i'r fan i gosbi Medea, dim ond i ddeall bod ei blant hefyd wedi bod lladd. Mae Medea yn ymddangos yng ngherbyd Artemis, gyda chyrff ei phlant, yn gwatwar a gwatwar dros boen Jason. Mae hi’n proffwydo diwedd drwg i Jason hefyd cyn dianc tuag at Athen gyda chyrff ei phlant. Mae’r ddrama yn gorffen gyda’r Corws yn galaru y dylai drygau trasig ac annisgwyl o’r fath ddeillio o ewyllys y duwiau.

>

Dadansoddiad

>
Yn ôl i Ben y Dudalen

Er bod y ddrama yn cael ei hystyried bellach yn un o ddramâu mawr yr hen Roeg , ni ymatebodd cynulleidfa Athenaidd mor ffafriol ar y pryd, a dyfarnwyd y drydedd wobr iddi yn unig (allan o dri) yng ngŵyl Dionysia. 431 CC, gan ychwanegu siom arall at yrfa Euripides . Mae'n bosibl bod hyn oherwydd y newidiadau helaeth a wnaed Euripides i gonfensiynau theatr Roegaidd yn y ddrama, trwy gynnwys cytgan amhendant, trwy feirniadu'n amlwg ar gymdeithas Athenaidd a thrwy ddangos diffyg parch at y duwiau.

Cafodd y testun ei golli ac yna ei ailddarganfod yn Rhufain 1af Ganrif CE , ac fe'i haddaswyd yn ddiweddarach gan y trasiediaid Rhufeinig Ennius, LuciusAccius, Ovid , Seneca yr Ieuaf a Hosidius Geta ymhlith eraill. Cafodd ei hailddarganfod eto yn Ewrop yr 16eg Ganrif, ac mae wedi derbyn llawer o addasiadau yn theatr yr 20fed Ganrif, yn arbennig drama Jean Anouilh o 1946, “Médée” .

As in the achos y rhan fwyaf o drasiedïau Groegaidd, nid yw'r ddrama yn gofyn am unrhyw newid golygfa ac fe'i cynhelir y tu allan i ffasâd palas Jason a Medea yng Nghorinth. Disgrifir digwyddiadau sy'n digwydd oddi ar y llwyfan (megis marwolaethau Glauce a Creon a Medea yn llofruddio ei phlant) mewn areithiau cywrain a draddodwyd gan negesydd, yn hytrach na'u deddfu o flaen y gynulleidfa.

Er bod bron dim cyfarwyddiadau llwyfan yn nhestunau trasiedïau Groegaidd, mae’n debyg y byddai ymddangosiad Medea mewn cerbyd wedi’i dynnu gan ddreigiau tua diwedd y ddrama (yn null “deus ex machina”) wedi’i gyflawni trwy adeiladwaith ar y to o'r skene neu wedi'i hongian o “mecane”, math o graen a ddefnyddiwyd yn theatrau'r Hen Roeg ar gyfer golygfeydd hedfan, ac ati.

Gweld hefyd: Theoclymenus yn Yr Odyssey: The Uninvited Guest

Mae'r ddrama'n archwilio llawer o themâu cyffredinol : angerdd a chynddaredd (mae Medea yn ddynes o ymddygiad eithafol ac emosiwn, ac mae brad Jason ohoni wedi trawsnewid ei hangerdd yn gynddaredd a dinistr di-dor); dial (mae Medea yn fodlon aberthu popeth i wneud ei dial yn berffaith); mawredd a balchder (roedd y Groegiaid wedi eu swyno gany llinell denau rhwng mawredd a mawredd, neu falchder, a'r syniad y gall yr un nodweddion sy'n gwneud dyn neu fenyw yn fawr arwain at eu dinistrio); yr Arall (pwysleisir dieithrwch egsotig Medea, sy'n cael ei waethygu fyth gan ei statws fel alltud, er bod Euripides yn dangos yn ystod y ddrama nad rhywbeth allanol i Wlad Groeg yn unig yw'r Arall); deallusrwydd a ystrywio (Mae Jason a Creon ill dau yn ceisio trin a thrafod, ond Medea yw meistr y drin, gan chwarae'n berffaith ar wendidau ac anghenion ei gelynion a'i ffrindiau); a cyfiawnder mewn cymdeithas anghyfiawn (yn enwedig lle mae merched yn y cwestiwn).

Mae wedi cael ei weld gan rai fel un o weithiau cyntaf ffeministiaeth , gyda Medea fel arwres ffeministaidd . Triniaeth Euripides o rywedd yw’r un mwyaf soffistigedig a geir yng ngweithiau unrhyw lenor Groegaidd hynafol, ac efallai mai araith agoriadol Medea i’r Corws yw datganiad mwyaf huawdl llenyddiaeth Roegaidd glasurol am yr anghyfiawnderau a ddaw i’r amlwg. merched.

Mae'r berthynas rhwng y Corws a Medea yn un o'r rhai mwyaf diddorol yn holl ddrama Roeg. Mae'r merched bob yn ail yn cael eu dychryn a'u swyno gan Medea, gan fyw'n ddirprwyol trwyddi. Mae'r ddau yn ei chondemnio ac yn ei thrueni am ei gweithredoedd erchyll, ond nid ydynt yn gwneud dim i ymyrryd. Yn bwerus ac yn ddi-ofn, mae Medea yn gwrthod cael ei chamweddgan ddynion, ac ni all y Corws helpu ond ei hedmygu oherwydd, wrth ddial arni, y mae hi'n dial am yr holl droseddau a wneir yn erbyn holl wrageddos. Ni chaniateir i ni, fel yn Aeschylus “Oresteia” , gysuro’n hunain wrth adfer trefn lle mae dynion yn bennaf: “Medea” yn amlygu y drefn honno fel un rhagrithiol a di-asgwrn-cefn.

Yn nghymeriad Medea , gwelwn wraig y mae ei dioddefaint, yn lle ei hanrhydeddu, wedi ei gwneud yn anghenfil. Mae hi'n ffyrnig o falch, cyfrwys ac oer effeithlon, yn anfodlon caniatáu unrhyw fath o fuddugoliaeth i'w gelynion. Mae hi'n gweld trwy dduwioldebau ffug a gwerthoedd rhagrithiol ei gelynion, ac yn defnyddio eu methdaliad moesol eu hunain yn eu herbyn. Mae ei dial yn llwyr, ond mae'n dod ar gost popeth sy'n annwyl ganddi. Mae hi'n llofruddio ei phlant ei hun yn rhannol oherwydd na all hi feddwl am eu gweld yn cael eu brifo gan elyn.

Mae Jason, ar y llaw arall , yn cael ei ddarlunio fel dyn condescynnol, manteisgar a diegwyddor. , yn llawn hunan-dwyll a smygrwydd gwrthun. Mae'r prif gymeriadau gwrywaidd eraill, Creon ac Aegeus, hefyd yn cael eu darlunio fel rhai gwan ac ofnus, heb lawer o nodweddion cadarnhaol i siarad amdanynt.

Cyfieithiad Cymraeg gan E. P. Coleridge (Archif Clasuron Rhyngrwyd): //classics.mit.edu/Euripides/medea.html
 • Fersiwn Groeggyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0113
 • [rating_form id= ”1″]

  Gweld hefyd:Myth Bia, Duwies Grym, Grym ac Ynni Crai Groegaidd

  Adnoddau<2

  >
  Yn ôl i Ben y Dudalen

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.