Sut bu farw Achilles? Tranc Arwr nerthol y Groegiaid

John Campbell 13-10-2023
John Campbell

Sut bu farw Achilles? Bu farw Achilles am nifer o resymau a gyfrannodd i gyd at ei dranc: cynllwyniodd y duwiau i'w farwolaeth, saethwyd ef â saeth at y rhan fwyaf bregus o ei gorff, ac o bosibl oherwydd ei esgeulusdod.

Er gwaethaf ei enwogrwydd, mae eraill yn cael anhawster penderfynu: A oedd Achilles go iawn? Yn yr erthygl hon, darllenwch ymlaen i ddarganfod sut y bu farw'r arwr chwedlonol Groegaidd hwn, a phenderfynwch drosoch eich hun a yw'n real ai peidio.

Sut Bu farw Achilles?

Lladdwyd Achilles gan Baris o Lladdodd Troy a ddialodd dros ei frawd Hector. Bu farw yn ninas Troy, yn ystod Rhyfel Caerdroea, i gyflawni'r oracl a roddwyd iddo ymhell cyn iddo ddod yn rhyfelwr. Amcangyfrifodd llawer o ysgolheigion fod Achilles wedi marw yn ei dridegau cynnar.

Achilles a Rhyfel Caerdroea

Er i Achilles dyfu i fod yn rhyfelwr nerthol, roedd yna amser o hyd pan oedd ei rieni yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gwnewch i Achilles osgoi rhyfel Caerdroea ac osgoi y rhagfynegiad ofnadwy o'i flaen. Anfonwyd ef i fyw i deyrnas arall, Skyros. Roedd hyd yn oed yn troi at actio a gwisgo fel merch dim ond i guddio ei hun a pheidio â chael ei gludo i'r rhyfel parhaus.

Ac eto, fe ddigwyddodd yr hyn sydd i fod i ddigwydd mewn gwirionedd. Wrth chwilio am y rhyfelwr nerthol, cyrhaeddodd y Brenin Odysseus Achilles o'r diwedd, ynghyd â merched y Brenin Lycomedes. Gyda'i ffraethineb a chyfres o brofion, Brenin Odysseus cydnabod Achilles yn llwyddiannus. Yn awr yn argyhoeddedig y gallai'r Groegiaid trwyddo ef ennill Rhyfel Caerdroea, dychwel Achilles a mynd i Troy.

Parhaodd rhyfel Caerdroea, ac erbyn ei ddegfed flwyddyn, pethau yn mynd yn hyll iawn. Digwyddodd llawer o ddigwyddiadau tyngedfennol a arweiniodd hanes i ble y mae ar hyn o bryd.

Lladdwyd Patroclus, ffrind (a/neu gariad) gorau Achilles gan y Hector, pencampwr Caerdroea. Oherwydd marwolaeth Patroclus, er mwyn dial, lladdodd Achilles Hector. Yna fe ddialodd Paris ei frawd, Hector, a lladdodd y pencampwr Groegaidd mwyaf pwerus, Achilles.

Roedd straeon a straeon gwahanol am arwriaeth wedi dod i'r amlwg o flynyddoedd maith y rhyfel Trojan. Yn arwyddocaol, roedd yn pwysleisio'r ddealltwriaeth bod beth bynnag a ewyllysir gan dduwiau'r nefoedd yn sicr o ddigwydd ni waeth faint y mae meidrolion yn ceisio osgoi ein tynged.

Stori Marwolaeth Achilles

Yr hanes enwocaf am sut y bu farw Achilles, er na chyfeirir ato yn yr Iliad, oedd iddo farw o ergyd saeth i’r rhan fechan honno o’i gorff a adawyd yn ddiamddiffyn gan ei fam: ei sawdl chwith.

Gweld hefyd: Awdl Olympaidd 1 – Pindar – Gwlad Groeg yr Henfyd – Llenyddiaeth Glasurol

Yn unol â hynny, rhoddwyd yr ergyd honno gan Paris, Tywysog Troy, an-athrylith pan ddaw i ryfel ac eto llwyddodd i ladd arwr dewraf y Groegiaid. Datgelodd ysgrifau eraill mai trwy gymorth y duw Apollo, y duw saethyddiaeth ei hun, y gwnaeth ei nerth i'r saeth fynd yn syth i mewn.sawdl Achilles, yr un rhan fregus o'r rhyfelwr arwrol hwn.

Yn yr olygfa olaf ond un o ryfel Caerdroea, lladdodd y Tywysog Paris Achilles i ddial ar ei frawd Hector, yr oedd Achilles wedi'i ladd yn greulon . Ar y llaw arall, credai llawer nad oedd Paris ond yn wystl o'r duwiau a'r duwiesau a dyfodd yn wyliadwrus o Achilles, y maent yn ei weld yn awr fel peiriant lladd. Yn rhyfeddol, mae'r duw Apollo wedi ochri gyda'r Trojans drwy gydol y rhyfel oherwydd eu bod yn ffyddloniaid iddo.

Fel y soniwyd, ni chafodd marwolaeth Achilles ei hysbysu yn Yr Iliad, ac eto disgrifiwyd angladd Achilles yn Yr Odyssey, Dilyniant Homer i'r Iliad.

Crynodeb Byr o Achilles

Yn ôl y chwedloniaeth Roegaidd eang, mae Achilles yn fab i'r Brenin Peleus a dwyfoldeb môr coeth Thetis. Roedd ei fam Thetis mor hyfryd nes bod hyd yn oed y brodyr a chwiorydd Zeus a Poseidon mewn gornest i ennill ei llaw. Oni fydden nhw wedi bod yn ofnus o'r broffwydoliaeth gan ddweud y byddai epil Thetis yn dod yn fwy na'r tad, efallai y byddai un o'r duwiau hyn wedi tad Achilles, gan roi stori arall inni.

Er mwyn i'r nefoedd gyflawni ei thynged, priodwyd Thetis i'r Brenin Peleus o Phthia. Yr oedd y Brenin Peleus yn cael ei ddisgrifio fel un o'r dynion mwyaf caredig yn fyw. Cyn iddynt gael Achilles, cafodd y cwpl feichiogrwydd trychinebus a arweiniodd at farwolaeth eu plant.

Pan gafodd y Brenin Peleus a Thetis Achilles, oraclwedi datgelu y byddai Achilles yn tyfu i fod yn rhyfelwr mawr a dewr. Ynghyd â'r nodweddion rhagorol hyn hefyd yr oedd y rhagwelediad iddo gael ei ladd o fewn muriau Troy

Gweld hefyd: Saith Yn Erbyn Thebes - Aeschylus - Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Galluoedd Achilles

Ar ôl y digwyddiad, gwahanodd y Brenin Peleus a Thetis ffyrdd. Yna, daeth y Brenin Peleus â'i fab dan ofal ei gyfaill oes Chiron y Centaur. Bu Chiron, yn fentor uchel ei barch ei hun, yn dysgu ac yn hyfforddi Achilles ar yr holl sgiliau angenrheidiol, o'r celfyddydau i feddygaeth a thechnegau ymladd, fel y bydd yn rhyfelwr mwyaf ei oes.

Yn Iliad Homer , Achilles oedd rhyfelwr dewraf, cryfaf, a mwyaf golygus y Groegiaid yn ystod rhyfel Trojan. Mae’n rhaid ei fod yn ganlyniad i fagu meddylgar Chiron o’i brotégé annwyl. Nid yn unig dysgodd ef yn dda, ond porthodd yntau ef yn dda hefyd. Y mae hanesion fod Achilles yn cael ei borthi â pherfeddion llew, cig y blaidd, a mochyn gwyllt i beri iddo dyfu yn rhyfelwr nerthol, ac yn wir, daeth yn nerthol.

Yr oedd ei nerth yn aruthrol fel yr ystyrid ef yn ddiamddiffyn i feidrolion fel ninnau. Roedd ei gymhwysedd mewn ymladd yn hysbys ledled Gwlad Groeg. Yn unol â hynny, roedd cryfder ei ffrind gorau Patroclus hafal i 20 Hector (Hector, ar y pryd, oedd y rhyfelwr Trojan cryfaf), ond credwyd bod Achilles ddwywaith yn gryfach na Patroclus, gan ei wneud yn gyfartal â 40 Hectors.

Roedd Achilles hefydcyflym-droed; y mae ei gyflymdra yn un i'w gyfrif, ac yr oedd yn cael ei gymharu â cyflymder y gwynt. Bu hyn yn fantais fawr i ryfelwr fel yntau. Ar wahân i'w gryfder corfforol, cafodd Achilles hefyd darian anorchfygol wedi'i ffugio gan y duw Hephaestus ei hun.

Cwestiynau Cyffredin

Beth Oedd Myth Sawdl Achilles?

Oherwydd ni allai hi Er mwyn gwyrdroi'r broffwydoliaeth i Achilles, penderfynodd Thetis wneud ei mab yn annistrywiol trwy dipio'r baban yn afon hudolus Styx. Fodd bynnag, nid oedd y weithred hon yn wir. wedi'i wneud yn berffaith, oherwydd nid oedd y sawdl chwith lle'r oedd Thetis yn dal ei mab i drochi yn y dyfroedd wedi'i orchuddio gan ddyfroedd yr afon. Gan ei wneuthur yn agored i farwolaeth trwy y fan hono yn unig.

Ar y llaw arall, dywed cyfrif arall mai Peleus a wnaeth Achilles braidd yn ddiamddiffyn. Yn amheus o weithredoedd a chynlluniau Thetis ar gyfer eu mab, dilynodd y Brenin Peleus hi i Afon Styx. Pan throchodd mam Achilles, Thetis, y baban i'r dyfroedd, gafaelodd Peleus yn ei fab, ac oherwydd hyn nid oedd wedi ymdrochi'n llwyr yn yr afon, gan wneud ei sodlau yn fregus.

Heddiw, Mae sodlau Achilles yn cyfeirio at yr un gwendid sydd gennym a allai brofi'n drychinebus. Mae'n gilfan i'ch arfwisg, ni waeth faint y mae rhywun yn ei weld ei hun yn annistrywiol.

Rhaid ei fod yn nodwyd serch hynny mai'r myth sawdl Achilles hwn oeddystyried yn bennod an-Homerig, fel y'i hychwanegwyd yn ddiweddarach ac nad oedd yn bresennol yn stori wreiddiol yr Iliad.

Beth Yw Stori Real Achilles?

Ie, gan fod Achilles yn un o'r cymeriadau enwocaf ym mytholeg Groeg ac yn gymeriad canolog yn Iliad Homer. Yn cael ei drafod yn aml fel y rhyfelwr Groegaidd dewraf erioed, roedd mor enwog fel nad oedd hyd yn oed ei farwolaeth yn rhwystro y dilyniant cynyddol oedd ganddo. Ond beth oedd yn ei wneud mor enwog?

Roedd cryfder mawr Achilles, sgiliau rhagorol, a chymhwysedd ymladd yn ei wneud yn filwr A1 i'r Groegiaid. Mae wedi hyrwyddo llawer o ryfeloedd, a barodd i eraill gredu bod yn rhaid ei fod yn dduw ei hun oherwydd bod ganddo alluoedd mor wych.

Oherwydd cymhlethdodau ei gymeriad, stori Achilles oedd diwygio ac adrodd gymaint o weithiau ei bod yn heriol tynnu sylw at ei stori go iawn. O blith llawer o gyfrifon, mae un fersiwn wedi'i chadarnhau'n wir.

Casgliad

Mae llenyddiaeth Roegaidd wedi rhoi cymeriad perffaith bron i ni, Achilles. Arwrol, pwerus, a golygus, hefyd, roedd yn hoff gan lawer. Ac eto, fel unrhyw gymeriad arall mewn ysgrifeniadau, mae ganddo'r un diffyg hwnnw a'i gwnaeth ddim mor berffaith. Gadewch inni adolygu yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu am Achilles:

  • Bu farw pan gafodd ei saethu â saeth wenwynig a darodd unig ran fregus ei gorff: ei sawdl. Felly, nid oedd yn anfarwol(ac nid duw).
  • Lladdodd Paris ef gyda chymorth duwiau, yn benodol Apollo.
  • Er gwaethaf ymdrechion niferus ei rieni i osgoi ei dynged, ni lwyddasant.<12
  • Bu farw y tu mewn i furiau Troy yn ystod rhyfel Caerdroea, fel y datgelodd yr oracl.
  • Er gwaethaf marwolaeth Achilles, roedd y Groegiaid yn dal i ennill Rhyfel Caerdroea.

Mae Achilles, fel cymeriad stori sydd wedi dysgu gwersi mewn bywyd i ni, wedi dangos bod angen i ni arfer pwyll bob amser er mwyn inni fyw'n hirach. Mae ein tranc ar y gornel, yn cynnig ei amser i ymosod, yn enwedig os oedd eisoes wedi'i ragordeinio.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.