Oedd Brwydr Troy yn Real? Gwahanu'r Myth O Realiti

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Mae

A oedd brwydr Troy yn real ?’ wedi bod yn destun dadl ymhlith ysgolheigion gyda llawer ohonynt yn cytuno bod y frwydr yn fytholegol oherwydd rhai cymeriadau a digwyddiadau a ddisgrifiwyd yn y ddrama.

Teimlant fod y digwyddiadau hynny yn rhyfeddol a bod cymeriadau'r gerdd epig Roegaidd yn arddangos nodweddion goruwchddynol. Fodd bynnag, a oedd Rhyfel Caerdroea yn seiliedig ar stori wir?

Bydd yr erthygl hon yn trafod hynny ac yn dadansoddi barn y rhai sy'n meddwl bod Rhyfel Caerdroea wedi digwydd.

A oedd Brwydr Troy yn Real?

Mae'r ateb yn amheus gan fod amheuaeth ynghylch hanes rhyfel Caerdroea fel y disgrifir yn yr Illiad oherwydd rhai digwyddiadau a'r disgrifiad o rai cymeriadau yn y stori ers i ddychymyg Homer fod yn rhyfeddol.

Mae'r rhan fwyaf o feirniaid yn cyfeirio at ymyrraeth y duwiau yn Rhyfel Caerdroea fel ffantasi sy'n un o brif nodweddion mytholeg Roegaidd. Mae mythau sefydledig fel Heracles, Odyssey ac Aethiopis i gyd yn cynnwys y duwiau sy'n ymyrryd â materion dynol . Un enghraifft fawr yw pan wnaeth Athena dwyllo Hector trwy gymryd arno ddod i'w gynorthwyo pan ddaeth hi i hwyluso ei farwolaeth.

Cymerodd y duwiau hefyd ochr yn y frwydr gyda rhai yn cuddio eu hunain fel bodau dynol a chymryd rhan yn y frwydr uniongyrchol. Er enghraifft, ymladdodd Apollo, Aphrodite, Ares ac Artemis ar ochr y Trojans tra bod Athena, Poseidon, Hermes, aBu Hephaestus yn cynorthwyo’r Groegiaid.

Hefyd, heb gymorth uniongyrchol Hermes, byddai Priam wedi’i ladd pan fentrodd i wersyll yr Achaeans i bridwerth ar gorff ei fab Hector. Mae digwyddiadau fel y rhain yn ymddangos yn rhy afrealistig i gefnogi unrhyw honiad bod Brwydr Caerdroea wedi digwydd mewn gwirionedd.

Mater arall yw cymeriadau'r Iliad a oedd â rhinweddau a allai yn unig fod. a geir mewn mythau . Dywedir bod Achilles yn ddemigod a oedd yn gryfach na Heracles ac Aladdin ac a oedd bron yn anfarwol a'i unig wendid oedd ei sodlau.

Mae Helen o Sparta, y prif reswm dros y Rhyfel Caerdroea, yn ferch i Zeus a Leda (dyn) ac mae ganddo rhinweddau duwiol hefyd. Felly, mae ymyrraeth y duwiau a rhinweddau duwiol rhai o'r cymeriadau yn awgrymu y gallai brwydr Troy fod yn ddychymyg gwych yr awdur, Homer.

Rheswm Arall i Amau Gwirionedd Rhyfel Caerdroea.

Digwyddiad arall sy'n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir yw gwarchae 10 mlynedd dinas Troy . Gosodwyd rhyfel Caerdroea yn yr Oes Efydd rhwng 1200 – 1100 CC ac ni allai dinasoedd yr oes honno wrthsefyll gwarchae blwyddyn heb sôn am ymosodiad a barhaodd am 10 mlynedd. Roedd Troy yn ddinas bwysig yn yr Oes Efydd ac efallai fod ganddi furiau o'i chwmpas yn ôl cloddiadau modern ond ni fyddai wedi para cyhyd.

Dinas Troy:Ffuglen neu Realiti

Mae ysgolheigion yn credu mai tref Hissarlik yn Nhwrci heddiw yw union leoliad Troy. Er bod pobl yn tynnu sylw at fodolaeth Troy yn ystod yr Oes Efydd fel prawf y gallai rhyfel fod wedi digwydd.

Ym 1870, Henrich Schliemann , darganfu archaeolegydd weddillion y ddinas hynafol a chafodd hyd yn oed gist o drysor y credai ei fod yn perthyn i'r Brenin Priam.

Yn ôl ei ddarganfyddiadau, bu brwydr a achosodd ddiswyddo'r ddinas fel y tystiwyd gan esgyrn gwasgaredig, malurion llosg, a phennau saethau. Hefyd, mae testunau Hethaidd sydd wedi goroesi yn cyfeirio at ddinas o'r enw Tairusa , y cyfeirir ati weithiau fel Wilusa.

Mae testunau sydd newydd eu darganfod yn profi bod y Trojans yn siarad iaith a oedd yn debyg i iaith yr iaith honno. yr Hethiaid ac yn gynghreiriaid i'r Hethiaid. Yn hanesyddol, gelynion y Groegiaid oedd yr Hethiaid felly mae'n gredadwy bod y Trojans yn elynion i'r Groegiaid. Ehangodd y Groegiaid eu hymerodraeth i ranbarth Anatolia a thrwy hynny orchfygu Troy gyda haneswyr yn gosod rhyfel Caerdroea rhwng 1230 – 1180 CC.

Roedd yr hen Roegiaid yn arfer cyfeirio at Wilusa fel Wilion a ddaeth yn ddiweddarach yn Ilion , yr enw Groeg am Troy. Yn groes i ddyfaliadau poblogaidd, nid Groegiaid oedd y Trojans ond Anatolian yn ôl tystiolaeth a gafwyd ar y safle.

Roedd eu diwylliant, pensaernïaeth a chelf yn debycach i'rDinasoedd Anatolian o'u hamgylch na'r Groegiaid yr oeddynt yn perthyn yn agos iddynt. Darganfuwyd hefyd bod lleoedd a mynwentydd crefyddol yn Anatolian yn ogystal â chrochenwaith o Troy.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

A oedd Achilles Go Iawn?

Yr ateb yw ansicrwydd . Efallai bod Achilles yn rhyfelwr go iawn gyda rhinweddau dynol wedi'u gorliwio fel y'u darganfuwyd yn yr Iliad neu efallai ei fod wedi'i ffugio'n llwyr. Mae eraill yn meddwl bod Achilles yn dyrfa o arwyr eraill.

Ni ellir diystyru'r cwestiwn nad oedd Achilles erioed yn bodoli oherwydd tan y 19eg Ganrif Troi credai llawer fod Troy yn lle ffuglennol . Felly, ni allwn fod yn sicr a oedd hi mewn gwirionedd yn bodoli neu ddim ond yn figment o ddychymyg Homer.

Sut y dechreuodd Rhyfel Caerdroea?

Ymladdwyd brwydr Troy rhwng yr hen Roeg a Troy. dechrau pan aeth Paris, tywysog Troy, â Helen , gwraig y brenin Spartaidd, Menelaus.

Ar ôl ei gais i dychweliad ei wraig syrthio ar glustiau byddar , galwodd Menelaus ar ei frawd hynaf Agamemnon i drefnu taith filwrol i Troy i gael ei wraig yn ôl. Arweiniwyd byddin Groeg gan Achilles, Diomedes, Ajax, Patroclus, Odysseus, a Nestor. Yr oedd y Trojans dan reolaeth Hector, y milwr gorau erioed i ennill rhengoedd byddin Troy.

Aberthodd Agamemnon ei ferch, Iphigenia, i'rduwies geni, Artemis, am wyntoedd ffafriol a fydd yn cyflymu eu taith i Troy. Wedi iddynt gyrraedd yno trechodd y Groegiaid yr holl ddinasoedd a threfi o amgylch Troy ond profodd Troy ei hun yn lond ceg .

Felly, adeiladodd y Groegiaid geffyl pren Troea – ceffyl pren anferth yn anrheg i pobl Troy, gan arwyddo diwedd pob gelyniaeth. Fe wnaethon nhw wedyn esgus gadael glannau Troy am eu cartrefi.

Gweld hefyd: Catullus 109 Cyfieithiad

Anhysbys i'r Trojans, roedd y Groegiaid wedi cuddio nifer fechan o filwyr yn y 'bol' o'r ceffyl pren. Yn ystod y nos, tra roedd Troy i gyd yn cysgu, daeth y milwyr Groegaidd a oedd yn esgus gadael yn ôl a disgynnodd y rhai y tu mewn i'r ceffyl Caerdroea hefyd.

Lansiwyd ymosodiad annisgwyl ar y Trojans gan chwalu'r anhreiddiadwy unwaith. ddinas i'r llawr . Fel y soniwyd yn gynharach, bu'r duwiau'n chwarae rhan fawr yn y rhyfel gyda rhai yn cymryd ochr y Groegiaid tra bod eraill yn cefnogi'r Trojans.

Sut Daeth Rhyfel Caerdroea i ben?

Daeth y rhyfel i ben pan Odysseus awgrymodd fod y Groegiaid yn adeiladu ceffyl yn anrheg esgus i'r Trojans a oedd yn gwerthfawrogi ceffylau. O dan arweiniad Apollo ac Athena, adeiladodd Epeius y ceffyl a’i adael wrth fynedfa porth y ddinas gyda’r arysgrif, “ Mae’r Groegiaid yn cysegru’r offrwm diolch hwn i Athena ar gyfer dychwelyd adref “. Yna aeth y milwyr Groegaidd ar fwrdd eu llongau a hwylio am eu gwledydd cartrefer mawr lawenydd i'r Trojans.

Wedi i'r Groegiaid ymadael, daeth y Trojans â'r ceffyl pren mawr i mewn i'r muriau a dadlau ymysg ei gilydd beth i'w wneud ag ef. Awgrymodd rhai eu bod yn ei losgi tra mynnai eraill fod y march anrheg yn cael ei gysegru i Athena .

Rhoddodd Cassandra, offeiriades Apollo yn Troy, rybudd rhag dod â'r ceffyl i mewn i'r ddinas ond ni chredwyd hi . Roedd Apollo wedi gosod melltith arni er y byddai ei phroffwydoliaethau'n dod yn wir, na fyddai ei chynulleidfa byth yn ei chredu.

Felly, gadawyd y ceffyl pren yn y ddinas tra bod y Trojans yn dathlu ac yn llawenhau drwy gydol y nos. Yn anadnabyddus iddynt, roedd yn awchus i gael y Trojans i ostwng eu gwarchodaeth er mwyn i'r Groegiaid allu eu cymryd yn ddiarwybod iddynt.

Roedd y Groegiaid wedi cuddio rhai o'u milwyr yn y ceffyl pren anferth dan arweiniad Odysseus . Yn ystod y nos, daeth y milwyr yn y ceffyl pren allan ac ymunodd y lleill â nhw oedd yn esgus gadael glannau Troy i ddinistrio'r Trojans.

A oedd y Ceffyl Trojan yn Real? credu nad oedd y ceffyl yn go iawn er bod dinas Troy yn bodoli mewn gwirionedd. Heddiw, mae'r ceffyl pren a roddwyd i'r Trojans wedi dod yn fynegiant sy'n cyfeirio at berson neu raglen sy'n torri diogelwch gelyn neu system.

A oedd Helen o Troy yn Berson Go Iawn?

<0 Roedd>Helen o Troy yn berson mytholegol a oedd yny wraig harddaf yn holl wlad Groeg. Yn wreiddiol, nid yw hi'n dod o Troy ond Sparta a chafodd ei chipio gan Baris i ddinas Troy i'w gwneud yn briodferch iddo. Yn ôl yr Iliad, roedd Helen yn ferch i Zeus a Leda ac yn chwaer i'r efeilliaid Dioscuri. Yn blentyn, cafodd Helen ei herwgipio gan frenin cynnar Athen, Theseus, a'i rhoddodd i'w fam nes iddi ddod yn fenyw.

Fodd bynnag, cafodd ei hachub gan y Dioscuri a'i rhoi yn ddiweddarach i Menelaus mewn priodas. Dechreuodd llinell amser rhyfel Caerdroea gyda’i chipio a daeth i ben pan drechwyd y Trojans. Yn ddiweddarach, aed â hi yn ôl at ei gŵr Menelaus yn Sparta .

Casgliad

Er y gallwn ddod i’r casgliad yn ddiogel bod Troy yn bodoli oherwydd darganfyddiadau archeolegol, gallwn Peidiwch â dweud yr un peth am realiti Rhyfel Caerdroea. Gellir dweud yr un peth am rai o gymeriadau Rhyfel Caerdroea oherwydd y rhesymau canlynol :

Gweld hefyd: Llong Odysseus - Yr Enw Mwyaf
  • Ni ddigwyddodd brwydr Troy, yn ôl y rhan fwyaf o ysgolheigion, yn rhannol oherwydd i'r cymeriadau a'r digwyddiadau rhyfeddol a ddigwyddodd yn ystod y rhyfel.
  • Mae'r duwiau sy'n cymryd ochr a'u hymyriad dilynol yn y plot yn gwneud y stori'n fwy anhygoel ac nid yw'n ei chefnogi.
  • Cymeriadau fel Achilles a Helen a aned allan o undeb rhwng bod goruwchnaturiol a bod dynol i roi benthyg cred fod brwydr Troy yn fwy ffuglennol.
  • Cyn Henrich SchliemannWedi darganfod Troy ym 1870, credid hefyd fod y ddinas yn un ffuglennol.
  • Bu darganfyddiad Henrich Schliemann yn gymorth i ysgolheigion sylweddoli nad Groegiaid oedd y Trojans fel y'u portreadwyd yn wreiddiol ond eu bod yn Anatolian yn perthyn i'r Hethiaid.

Felly, dysgodd darganfyddiad Henrich Schliemann un peth i ni, sef peidio â diystyru'r Iliad yn gyfan gwbl ar amheuaeth o ffantasi. Yn hytrach dylem barhau i gloddio am ddiffyg tystiolaeth nid yw o reidrwydd yn golygu na chynhaliwyd digwyddiad .

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.