Teucer: Mytholegau Groegaidd Cymeriadau Sy'n Ysgwyddo'r Enw

John Campbell 22-08-2023
John Campbell

Teucer o Salamis oedd un o’r rhyfelwyr elitaidd o Wlad Groeg a oroesodd Rhyfel Caerdroea trwy sgil a phenderfyniad pur. Roedd yn saethwr coeth na fethodd ei saethau â cholli eu marciau a chredwyd ei fod wedi lladd 30 o ryfelwyr Trojan. Ar y llaw arall, y Brenin Teucer o Troad oedd sylfaenydd chwedlonol teyrnas Caerdroea. Bydd yr erthygl hon yn archwilio gwreiddiau, teuluoedd, a gorchestion y ddau Teucers yn ôl mytholeg Roegaidd.

Teucer, y Saethwr Mawr

Teulu Teucer

Ganed y Teucer hwn i Telamon a Hesione, Brenin a Brenhines Ynys Salamis. Yr oedd yn hanner brawd i arwr Groegaidd arall, Ajax Fawr, oherwydd digwyddodd ei fam Hesione fod yn ail wraig i'r Brenin Telamon. Ewythr i Teucer oedd Priam, Brenin Troy, felly ei gefndryd oedd Hector a Pharis. Yn ddiweddarach yn y chwedl, syrthiodd mewn cariad a phriodi Eune, y dywysoges Cypriaidd, a bu iddynt eu hunig ferch Asteria ag ef. .

Gweld hefyd: Cristnogaeth yn Beowulf: A yw'r Arwr Pagan yn Rhyfelwr Cristnogol?

Mytholeg Roegaidd Teucer

Brwydrodd Teucer yn rhyfel Caerdroea drwy ryddhau ei saethau ffyrnig wrth sefyll y tu ôl i darian enfawr ei hanner brawd, Ajax. Achosodd Teucer ac Ajax gymaint o ddifrod i luoedd Trojan nes iddynt ddod yn un o'u prif dargedau. Gwnaeth ei sgil gyda’r bwa a’r saeth argraff ar bawb, gan gynnwys ei elynion, a bu ei gydweithrediad ag Ajax yn llwyddiant mawr.

Teucer’s Encounter WithHector

Yn yr Iliad adroddwyd unwaith, pan arweiniodd Hector o Droi fyddin i yrru’r Groegiaid yn ôl i’w llongau, i Teucer sefyll ei dir a’u hatal trwy ladd cerbydwr Hector. Tra roedd cerbyd Hector i lawr, anelodd at sawl pencampwr Trojan a'u tynnu allan y naill ar ôl y llall.

Tynnodd Teucer ei sylw wedyn at Hector, y gwnaeth saethu sawl saeth ato ond yn syndod, gwnaethant oll fethu eu targed. Yr oedd hwn yn drysu Teucer, ond ychydig a wyddai fod Apollo, duw y broffwydoliaeth, ar ochr Hector, yn gwyro pob saeth. duwiau oedd yn cefnogi'r Trojans. Torrodd Zeus, a oedd hefyd yn ochri â’r Trojans, fwa Teucer i ei atal rhag achosi niwed i Hector.

Arbedodd ymyrraeth y duw fywyd Hector. Unwaith y arbedwyd ei fywyd a gweld y difrod a achosodd Teucer ar ei fyddin, edrychodd Hector am ffordd i ddod â Teucer i lawr, a daeth o hyd i un.

Gweld hefyd: Thetis: Arth Mam yr Iliad

Taflodd garreg at y saethwr , a darodd ef ar y fraich, gan achosi dros dro i Teucer golli ei alluoedd saethu. Cododd Teucer waywffon a rhedeg at Hector i'w herio i ymladd gyda'i fraich wedi'i hanafu. Taflodd Hector ei arf ato ond fe'i collwyd gan ehangder gwallt. Yna gorchmynnodd Ajax a Teucer i'w milwyr roi'r cyfan i atal ymosodiad Caerdroea oddi ar bawbochrau.

Y Troiaid yn Encilio o'r diwedd

Daeth y frwydr i ben pan ymddangosodd Patroclus yn arfwisg Achilles, a darodd ofn yng nghalonnau'r Trojans ac enciliasant o'r diwedd. Roedd hyn oherwydd eu bod yn meddwl mai Achilles, yr oeddent yn ei ofni'n fawr i'w fam, Thetis, a'i gwnaeth bron yn anorchfygol.

Ymchwil Teucer Yn ystod Rhyfel Caerdroea

Yn ôl Homer, lladdodd Teucer tua 30 o ryfelwyr Trojan, gan gynnwys Aretaon, Ormenus, Daetor, Melenippus, Prothoon, Amopaon, a Lycophantes. Yn ogystal, fe wnaeth glwyf difrifol ar Glaucus, capten y Lycian, a'i gorfododd i dynnu'n ôl o'r rhyfel. Fodd bynnag, pan sylweddolodd Glaucus fod ei Dywysog, Sarpedon, wedi cael ei glwyfo, gweddïodd ar Apollo i helpu i'w achub. Gorfododd Apollo ac iacháu ei glwyf o Glaucus fel y gallai fynd i achub ei ffrind.

Galwodd Glacusws ar ryfelwyr Trojan eraill a ffurfio mur dynol o amgylch y Sarpedon oedd yn marw fel y gallai'r duwiau chwisgo ef ymaith. Yn ddiweddarach lladdodd hanner brawd Teucer Glaucus mewn brwydr dros gorff Achilles. Er mwyn atal corff Glaucus rhag cael ei ddinistrio, achubodd Aeneas, cefnder Hector, y corff a'i drosglwyddo i Apollo, a aeth ag ef i Lycia i'w gladdu.

Teucer yn Mynnu Claddedigaeth Ajax

Yn ddiweddarach, pan laddodd Ajax ei hun, gwarchododd Teucer ei gorff a gweld ei fod wedi derbyn claddedigaeth iawn. Gwrthwynebodd Menelaus ac Agamemnoni gladdu corff Ajax oherwydd iddyn nhw ei gyhuddo o gynllwynio i'w lladd. Roedd Ajax yn wir wedi bwriadu eu llofruddio oherwydd teimlai ei fod yn haeddu arfogaeth Achilles ar ôl i'r ddau frenin (Menelaus ac Agamemnon) ei dyfarnu i Odysseus.

Fodd bynnag, methodd cynllun Ajax gan fod y twyllodd duwiau ef i ladd y gwartheg a gafodd y Groegiaid o'r rhyfel. Gwnaeth Athena, duwies rhyfel, guddio'r gwartheg fel bodau dynol a chwipio Ajax i'w lladd. Felly, roedd Ajax yn meddwl iddo ladd Agamemnon a Menelaus trwy ladd y gwartheg a'u bugeiliaid. Yn ddiweddarach, daeth i'w synhwyrau a sylweddolodd y niwed ofnadwy a achosodd ac wylodd.

Teimlodd gywilydd a chyflawnodd hunanladdiad trwy syrthio ar ei gleddyf ond nid heb alw am ddialedd yn erbyn Menelaus ac Agamemnon. Dyna pam y gwrthododd y ddau frenin gladdu ei gorff fel rhyw fath o gosb ac atal unrhyw un a allasai fod yn coleddu meddyliau tebyg.

Mynnodd Teucer, fodd bynnag, fod ei hanner brawd cael claddedigaeth briodol i alluogi ei enaid i groesi i'r Isfyd, sarhau y ddau frenin. Yn olaf, caniataodd y brenhinoedd i Ajax gael claddedigaeth iawn.

Brenhin Salamis Banishes Teucer

Pan ddychwelodd Teucer adref, rhoddodd ei dad, y Brenin Telamon, ef ar brawf am ddychwelyd heb gorff na breichiau ei frawd. Cafodd y Brenin Telamon ef yn euog o esgeulustod a'i alltudio o'rynys Salamis. Felly, hwyliodd Teucer o'r ynys ar daith i ddod o hyd i gartref newydd. Daeth i gysylltiad â'r Brenin Belus o Tyrus a'i darbwyllodd yn y diwedd i ymuno â'i ymgyrch yng ngwlad Cyprus.

Arweiniwyd y milwyr gan y Brenin Belus a Teucer i orchfygu Ynys Cyprus, yna trosglwyddodd Belus Cyprus i Teucer a diolchodd iddo am ei gymorth. Yno sefydlodd Teucer ddinas newydd a'i galw yn Salamis, ar ôl ynys Salamis, ei dalaith enedigol. Yna priododd ei wraig Eune, merch y brenin Cyprian, a rhoddodd y cwpl enedigaeth i'w merch Asteria.

Mytholeg y Brenin Teucer

Teulu Teucer

Hwn Roedd Teucer, a elwir hefyd yn Teucrus, yn fab i dduw yr afon Scamander a'i wraig Idaea, nymff o Fynydd Ida. Roedd yr hen Roegiaid yn ei gredydu fel sylfaenydd Teucria, gwlad a adwaenid yn ddiweddarach fel Troy.

Dywedodd y bardd Rhufeinig, Virgil, fod Teucer yn wreiddiol o Ynys Creta ond wedi ffoi gyda thraean o'r Cretaniaid. pan blaenwyd yr ynys gan newyn mawr. Cyrhaeddasant afon Scamander yn Troad, a enwyd ar ôl tad Teucer, ac ymsefydlu yno.

Fodd bynnag, yn ôl yr hanesydd Groegaidd Dionysius o Halicarnassus , Teucer oedd pennaeth rhanbarth Xypete yn Attica cyn symud i Troad (a ddaeth yn Troy yn ddiweddarach). Cyn gadael am Troad, yr oedd Teucer wedi ymgynghori ag oracl pwycynghorodd ef i ymgartrefu mewn man y byddai gelyn o'r ddaear yn ymosod arno.

Felly, ar y noson y cyrhaeddasant yr Afon Scamander, daethant ar draws llu o lygod a wnaeth eu yn byw yn anghyfforddus. Dehonglodd Teucer bresenoldeb y llygod i olygu “gelyn o’r ddaear”. Felly ymsefydlodd yno yn ôl cyngor yr oracl.

Ymhellach, daeth yn frenin Troad ac yn ddiweddarach y brenin cyntaf i reoli dinas Troy. Yna Teucer a adeiladodd dref Hamaxitus ac a'i gwnaeth yn brifddinas Troad. Ymgymerodd â nifer o brosiectau llwyddiannus gan gynnwys adeiladu teml er anrhydedd i Apollo, duw proffwydoliaeth.

Adnabyddir y deml fel Apollo Smintheus ac fe’i hadeiladwyd i ddiolch i’r duw am dinistrio’r llygod nhw dod ar eu traws i ddechrau pan ymgartrefasant gyntaf yn Troad. Dywedir i Teucer gael teyrnasiad hapus a bod ganddo ferch o'r enw Batea a ganiataodd i briodi Dardanus, mab Zeus ac Electra.

Sut y cyfarfu Dardanus â'r Brenin Teucer

Yn ôl Aeneid Virgil, Tywysog Tyrrhenaidd oedd Dardanus a'i dad oedd Brenin Corythus o Tarquinha, a'i fam oedd Electra. Daeth o Hesperia (yr Eidal fodern) a theithio i Troad lle cyfarfu â'r Brenin Teucer.

Fodd bynnag, yn achos Dionysius o Halicarnassus, yr oedd Dardanus yn hanu o Arcadia lle yr oedd yn frenin ochr yn ochr â'i frawd hynaf Iasus. . Tra yn Arcadia, cafoddyn briod â Chryse, merch y Tywysog Pallas.

Rhoddodd y pâr enedigaeth i ddau fab Idaeus a Deimas a buont fyw yn hapus nes i lif mawr ddadleoli mwyafrif y boblogaeth Arcadaidd. Penderfynodd rhai adael Arcadia a gwnaeth y rhai oedd ar ôl Deimas yn frenin arnynt. Hwyliodd Dardanus a'i frawd Iasus i ynys Groegaidd Samothrace lle lladdodd Zeus Iasus am gysgu gyda'i gydymaith Demeter. Hwyliodd Dardanus a'i bobl am Troad ar ôl iddynt ddarganfod mai prin y gallai'r wlad gynnal gweithgareddau amaethyddol.

Yno cyfarfu â Teucer a phriodi â'i ferch Batea. Nid yw rhai fersiynau o’r myth yn sôn am yr hyn a ddigwyddodd i wraig gyntaf Dardanus, Chryse ond roedd Dionysius wedi hen farw. Ganed Dardanus a Batea dri mab - Ilus, Erichthonius, a Zacynthus gydag un ferch, Idaea. Daeth Erichthonius yn frenin yn ddiweddarach wedi i Ilus farw yn ystod teyrnasiad ei dad, Dardanus.

Marwolaeth ac Etifeddiaeth Teucer

Yna rhoddodd Teucer dir i Dardanus wrth droed Mynydd Ida lle sefydlodd ddinas. Dardania. Cyn bo hir, tyfodd y ddinas ac ar ôl marwolaeth Teucer, ymunodd â'r ddwy ddinas o dan un enw, Dardania. Fodd bynnag, roedd y Trojans yn dal i gadw'r enw Teucrian i lawr y llinell, ar ôl eu cyndad, y Brenin Teucer. Er enghraifft, roedd rhai gweithiau llenyddol yn cyfeirio at Ainieas y capten Caerdroea fel capten mawr y Teucriaid.

Y rhan fwyaf oastudio'r mytholegau yn ymwneud â dau gymeriad Groeg hynafol o'r enw Teucer; un o Salamis a'r llall o Attica. Dyma grynodeb o bopeth rydyn ni wedi'i ddarganfod amdanyn nhw:

  • Mab i'r Brenin Telamon a'r Frenhines Hesione oedd y Teucer cyntaf, ac roedd ganddo fe. hanner brawd o'r enw Ajax.
  • Ynghyd â'i frawd Ajax, gwnaethant atal tonnau o ymosodiad gan y Trojans gyda saethau Teucer yn achosi'r difrod mwyaf.
  • Goroesodd y Teucer hwn Ryfel Caerdroea ond bu wedi ei alltudio o'r wlad gan ei dad am wrthod dychwelyd gyda chorff ei hanner brawd, Ajax a elwir fel arfer y Mwyaf i'w wahaniaethu oddi wrth Ajax y lleiaf.
  • Y Teucer arall oedd Brenin a sylfaenydd Troy ar ôl ffoi rhag llifogydd yn ei ddinas enedigol ac ymsefydlu yn Troad.
  • Daeth i gysylltiad â Dardanus a briododd ei ferch yn ddiweddarach a geni pedwar o blant.

Aeth Dardanus ymlaen i etifeddu teulu Teucer. deyrnas wedi ei farwolaeth a'i gorffori yn ei deyrnas ei hun, a'i henwi yn Dardania.

mae mythau hynafol yn cydnabod y Brenin Teucer fel cyndad y Trojans ac nid ei dad Scamander. Fodd bynnag, mae'r rheswm na roddwyd canmoliaeth o'r fath i Scamander yn parhau i fod yn aneglur.

Etifeddiaeth Fodern Teucer

Mae Pontevedra yn rhanbarth Galicia yn Sbaen yn olrhain ei sylfeini i Teucer. Cyfeirir at Pontevedra weithiau fel “Dinas Teucer” Credir bod masnachwyr Groegaidd a ymsefydlodd yn y rhanbarth hwnnw yn adrodd straeon am yr arwr Groegaidd, gan arwain at enwi’r ddinas ar ei ôl.

<0 Cyfeirir at bobl y ddinas yn achlysurol hefyd fel Teucrinos, ar ôl amrywiad o'r enw Teucer. Mae sawl clwb chwaraeon yn y rhanbarth naill ai wedi'u henwi ar ôl Teucer neu yn defnyddio amrywiadau o'i enw.

Mae Teucer hefyd yn NPC yn y gêm fideo chwarae rôl Genshin Impact. Mae Teucer Genshin Impact yn ymddangos yn Stori Quest Tartglia ac mae’n fachgen ifanc sy’n hanu o ranbarth Snezhnaya yn Teyvat. Mae ganddo wyneb brychni, gwallt oren a llygaid glas ac nid oes ganddo unrhyw sgiliau ymladd. Nid yw oedran effaith Genshin Teucer wedi'i nodi ond mae'n ifanc, yn ei arddegau yn ôl pob tebyg. Mae Teucer x Childe (a elwir hefyd yn Tartaglia) yn frodyr a Childe yw'r un hynaf.

Ynganiad Teucer

Ynganir yr enw fel

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.