Beowulf – Crynodeb o Gerddi Epig & Dadansoddiad – Gwareiddiadau Hynafol Eraill – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

(Cerdd epig, dienw, Hen Saesneg, tua 8fed Ganrif OC, 3,182 llinell)

CyflwyniadFfigwr.

Efallai mai'r brenin Denmarc Hrothgar yw'r cymeriad mwyaf dynol yn y gerdd, a'r person y gall fod yn haws i ni uniaethu ag ef. Mae'n ymddangos yn ddoeth, ond hefyd yn brin o'r dewrder a ddisgwylir gan ryfel-frenin mawr, ac mae oedran yn amlwg wedi ei ddwyn o'r gallu i weithredu'n bendant. Ar ôl i Beowulf ladd mam Grendel, mae Hrothgar yn mynd â Beowulf i’r naill ochr mewn modd pryderus a thadogol iawn ac yn ei gynghori i warchod rhag drygioni a drygioni balchder, ac i ddefnyddio ei bwerau er lles pobl eraill. Pan mae Beowulf yn gadael Denmarc, mae Hrothgar yn dangos nad yw’n ofni dangos ei emosiynau wrth iddo gofleidio a chusanu’r rhyfelwr ifanc a byrlymu i ddagrau. Efallai mai sioe ddiymhongar yr hen frenin o oferedd wrth adeiladu’r neuadd enfawr, Herot, fel cofeb barhaol i’w gyflawniadau yw ei unig ddiffyg gwirioneddol, a gellid dadlau mai’r arddangosiad hwn o falchder neu oferedd a ddenodd sylw Grendel yn y lle cyntaf. a rhoi'r holl drasiedi ar waith.

Mae cymeriad Wiglaf yn ail ran y gerdd, er ei fod yn gymeriad gweddol ddibwys, yn bwysig i strwythur cyffredinol y gerdd serch hynny. Mae'n cynrychioli'r rhyfelwr ifanc sy'n helpu'r Brenin Beowulf sy'n heneiddio yn ei frwydr yn erbyn y ddraig yn ail ran y gerdd, yn yr un ffordd fwy neu lai ag y bu i'r Beowulf iau helpu'r Brenin Hrothgar yn y rhan gyntaf. Mae eenghraifft berffaith o’r syniad o “comitatus”, teyrngarwch y rhyfelwr i’w arweinydd, a, thra bod ei gyd-ryfelwyr yn ffoi rhag y ddraig mewn ofn, Wiglaf yn unig sy’n dod i gynorthwyo ei frenin. Fel y Beowulf ifanc, mae hefyd yn fodel o hunanreolaeth, yn benderfynol o ymddwyn mewn ffordd y mae'n credu sy'n iawn.

Mae'r anghenfil Grendel yn enghraifft eithafol o ddrygioni a llygredd, heb deimladau dynol ond casineb a chwerwder tuag at ddynolryw. Fodd bynnag, yn wahanol i fodau dynol, sy'n gallu cynnwys elfennau o dda a drwg, mae'n ymddangos nad oes unrhyw ffordd y gellir trosi Grendel byth yn ddaioni. Er ei fod yn sefyll am symbol o ddrygioni, mae Grendel hefyd yn cynrychioli anhrefn ac anhrefn, tafluniad o'r cyfan a oedd fwyaf brawychus i'r meddwl Eingl-Sacsonaidd.

Gweld hefyd: Pam Mae Odysseus yn Archeteip? — Arwr Homer

Prif thema'r gerdd yw'r gwrthdaro rhwng da a drwg , a welir yn fwyaf amlwg yn y gwrthdaro corfforol rhwng Beowulf a Grendel. Fodd bynnag, mae da a drwg hefyd yn cael eu cyflwyno yn y gerdd nid fel gwrthgyferbyniadau anghyfyngedig, ond fel rhinweddau deuol sy'n bresennol ym mhawb. Mae'r gerdd hefyd yn nodi'n glir ein hangen am god moeseg, sy'n caniatáu i aelodau cymdeithas uniaethu â'i gilydd gyda dealltwriaeth ac ymddiriedaeth.

Thema arall yw ieuenctid ac oedran . Yn y rhan gyntaf, gwelwn Beowulf fel y tywysog ifanc, beiddgar, mewn cyferbyniad â Hrothgar, y brenin doeth ond sy'n heneiddio. Yn yr ailrhan, mae Beowulf, y rhyfelwr arwrol sy'n heneiddio ond yn dal i fod yn arwrol, yn cyferbynnu â'i ddilynwr ifanc, Wiglaf.

Mewn rhai ffyrdd, mae Beowulf” yn cynrychioli a cysylltiad rhwng dau draddodiad, yr hen draddodiadau paganaidd (a enghreifftir gan rinweddau dewrder mewn rhyfel a derbyn ffrae rhwng dynion a gwledydd fel ffaith bywyd) a traddodiadau newydd y grefydd Gristnogol . Mae’r bardd, ei hun yn ôl pob tebyg yn Gristion, yn ei gwneud yn glir bod addoli eilun yn fygythiad pendant i Gristnogaeth, er ei fod yn dewis peidio â gwneud unrhyw sylw ar ddefodau claddu paganaidd Beowulf. Nid yw cymeriad Beowulf ei hun yn ymwneud yn arbennig â rhinweddau Cristnogol fel addfwynder a thlodi ac, er ei fod yn amlwg eisiau helpu pobl, mewn ffordd Gristnogol, mae ei gymhelliant i wneud hynny yn gymhleth. Hrothgar, efallai, yw'r cymeriad sy'n cyd-fynd leiaf â'r hen draddodiad paganaidd, ac mae rhai darllenwyr yn ei weld wedi'i fodelu ar ôl yr "Hen Destament" brenin beiblaidd.

Adnoddau

Nôl i Ben y Dudalen

25>
 • Hen Saesneg gwreiddiol ac yn wynebu cyfieithiad Saesneg gan Benjamin Slade (Beowulf in Cyberspace): //www.heorot.dk/beo-ru.html
 • Darlleniadau sain o adrannau dethol gan Benjamin Slade (Beowulf Cyfieithiadau): //www.beowulftranslations.net/benslade.shtml
 • Cysylltiadau i dros 100 o gyfieithiadau Saesneg (BeowulfCyfieithiadau): //www.beowulftranslations.net/
 • cors, yn ymddangos yn y neuadd yn hwyr un noson ac yn lladd deg ar hugain o'r rhyfelwyr yn eu cwsg. Am y deuddeg mlynedd nesaf mae ofn cynddaredd posib Grendel yn taflu cysgod dros fywydau’r Daniaid. Ni all Hrothgar a'i gynghorwyr feddwl am ddim i dawelu dicter yr anghenfil.

  Mae Beowulf, tywysog y Geats , yn clywed am helyntion Hrothgar, ac yn casglu pedwar ar ddeg o'i ryfelwyr dewraf, ac yn hwylio oddi yno. ei gartref yn ne Sweden. Mae aelodau llys Hrothgar yn croesawu’r Geats, ac mae Beowulf yn ymffrostio i’r brenin am ei lwyddiannau blaenorol fel rhyfelwr, yn enwedig ei lwyddiant yn ymladd angenfilod môr. Mae Hrothgar yn croesawu dyfodiad y Geats, gan obeithio y bydd Beowulf yn cyflawni ei enw da. Yn ystod y wledd sy’n dilyn dyfodiad Beowulf, mae Unferth, milwr o Ddenmarc, yn lleisio ei amheuon am gyflawniadau Beowulf yn y gorffennol, ac mae Beowulf, yn ei dro, yn cyhuddo Unferth o ladd ei frodyr. Cyn ymddeol am y noson, mae Hrothgar yn addo trysorau mawr i Beowulf os bydd yn llwyddo yn erbyn yr anghenfil. , yn ymaflyd yr anghenfil yn llaw-noeth. Mae’n rhwygo braich yr anghenfil wrth ei ysgwydd, ond mae Grendel yn dianc, dim ond i farw yn fuan wedyn ar waelod y gors lle mae’r neidr yn bla lle mae ef a’i fam yn byw. Mae'r rhyfelwyr o Ddenmarc, a oedd wedi ffoi o'r neuadd mewn ofn, yn dychwelyd yn canu caneuon i mewncanmol buddugoliaeth Beowulf a pherfformio straeon arwrol er anrhydedd Beowulf. Mae Hrothgar yn gwobrwyo Beowulf gyda storfa wych o drysorau ac, ar ôl gwledd arall, mae rhyfelwyr y Geats a'r Daniaid yn ymddeol am y noson.

  Anhysbys i'r rhyfelwyr, fodd bynnag, mae mam Grendel yn cynllwynio i ddial drosto. marwolaeth ei mab. Mae hi'n cyrraedd y neuadd pan mae'r rhyfelwyr i gyd yn cysgu ac yn cario Esher, prif gynghorydd Hrothgar, i ffwrdd. Mae Beowulf, gan godi i'r achlysur, yn cynnig plymio i waelod y llyn, dod o hyd i breswylfa'r anghenfil, a'i ddinistrio. Mae ef a’i ddynion yn dilyn llwybrau’r anghenfil i’r clogwyn sy’n edrych dros y llyn lle mae mam Grendel yn byw, lle gwelant ben gwaedlyd Esher yn arnofio ar wyneb y llyn. Mae Beowulf yn paratoi ar gyfer brwydr ac yn gofyn i Hrothgar ofalu am ei ryfelwyr ac anfon ei drysorau at ei ewythr, y Brenin Higlac, os na ddaw yn ôl yn ddiogel.

  Yn ystod y frwydr a ddilynodd , Grendel' Mae ei mam yn cario Beowulf i lawr i'w chartref tanddwr, ond o'r diwedd mae Beowulf yn lladd yr anghenfil gyda chleddyf hudol y mae'n dod o hyd iddo ar wal ei chartref. Mae hefyd yn dod o hyd i gorff marw Grendel, yn torri ei ben i ffwrdd, ac yn dychwelyd i dir sych. Mae rhyfelwyr Geat a Denmarc, yn disgwyl yn ddisgwylgar, yn dathlu gan fod Beowulf bellach wedi glanhau Denmarc o hil yr angenfilod drwg.

  Dychwelant i lys Hrothgar, lle mae brenin Denmarc yn ddiolchgar, ond yn rhybuddio Beowulfyn erbyn peryglon balchder a natur flodeuog enwogrwydd a grym. Mae'r Daniaid a Geats yn paratoi gwledd wych i ddathlu marwolaeth yr angenfilod a'r bore wedyn mae'r Geats yn brysio i'w cwch, yn awyddus i ddechrau'r daith adref. Mae Beowulf yn ffarwelio â Hrothgar ac yn dweud wrth yr hen frenin os bydd angen cymorth ar y Daniaid byth eto y bydd yn falch o ddod i'w cynorthwyo. Mae Hrothgar yn cyflwyno mwy o drysorau i Beowulf ac maent yn cofleidio, yn emosiynol, fel tad a mab. Mae Beowulf a’r Geats yn hwylio adref ac, ar ôl adrodd hanes ei frwydrau â mam Grendel a Grendel, mae Beowulf yn dweud wrth y brenin Geat Higlac am yr ymryson rhwng Denmarc a'u gelynion, yr Hathobardiaid. Mae'n disgrifio'r setliad heddwch arfaethedig, lle bydd Hrothgar yn rhoi ei ferch Freaw i Ingeld, brenin yr Hathobardiaid, ond mae'n rhagweld na fydd yr heddwch yn para'n hir. Mae Higlac yn gwobrwyo Beowulf am ei ddewrder gyda pharseli o dir, cleddyfau a thai.

  Yn ail ran y gerdd , a osodwyd flynyddoedd yn ddiweddarach, mae Higlac wedi marw, a Beowulf wedi bod yn frenin y Geats am ryw hanner can mlynedd. Un diwrnod, mae lleidr yn dwyn cwpan gemwaith oddi ar ddraig sy’n cysgu, ac mae’r ddraig yn dial ar ei cholled trwy hedfan trwy’r nos yn llosgi tai i lawr, gan gynnwys neuadd a gorsedd Beowulf ei hun. Mae Beowulf yn mynd i'r ogof lle mae'r ddraig yn byw, gan addo ei dinistrio ar ei phen ei hun. Hen wr ydyw yn awr, fodd bynag, anid yw ei gryfder mor fawr ag yr oedd pan ymladdodd yn erbyn Grendel. Yn ystod y frwydr, mae Beowulf yn torri ei gleddyf yn erbyn ochr y ddraig a'r ddraig, wedi gwylltio, yn amlyncu Beowulf mewn fflamau, gan ei glwyfo yn y gwddf.

  Mae holl ddilynwyr Beowulf yn ffoi heblaw Wiglaf, sy'n rhuthro drwy'r fflamau i gynorthwyo'r rhyfelwr sy'n heneiddio. Mae Wiglaf yn trywanu’r ddraig â’i gleddyf , ac mae Beowulf, mewn gweithred olaf o ddewrder, yn torri’r ddraig yn ei hanner â’i chyllell.

  <18 Fodd bynnag, mae'r difrod wedi'i wneud, ac mae Beowulf yn sylweddoli ei fod yn marw , a'i fod wedi ymladd ei frwydr olaf. Mae’n gofyn i Wiglaf fynd ag ef i stordy’r ddraig o drysorau, tlysau ac aur, sy’n dod â rhywfaint o gysur iddo ac yn gwneud iddo deimlo efallai bod yr ymdrech wedi bod yn werth chweil. Mae'n cyfarwyddo Wiglaf i adeiladu beddrod o'r enw “Beowulf's Tower” ar ymyl y môr yno.

  Gweld hefyd: Agamemnon yn Yr Odyssey: Marwolaeth yr Arwr Melltigedig

  Ar ôl i Beowulf farw, mae Wiglaf yn ceryddu'r milwyr a adawodd eu harweinydd tra roedd yn ymladd yn erbyn y ddraig , yn dweud wrthynt eu bod wedi bod yn anwir i'r safonau dewrder, dewrder a theyrngarwch y mae Beowulf wedi'u dysgu. Wiglaf yn anfon negesydd i wersyll cyfagos o filwyr Geat gyda chyfarwyddiadau i adrodd canlyniad y frwydr. Mae'r negesydd yn rhagweld y bydd gelynion y Geats yn teimlo'n rhydd i ymosod arnyn nhw nawr bod eu brenin mawr wedi marw.

  Wiglaf sy'n goruchwylio adeiladu Beowulf'scoelcerth angladdol. Yn unol â chyfarwyddiadau Beowulf, mae trysor y ddraig wedi'i gladdu ochr yn ochr â'i lwch yn y bedd, a daw'r gerdd i ben fel y dechreuodd, gydag angladd rhyfelwr mawr.

  Nôl i Ben y Dudalen

  Dadansoddiad

  2> “Beowulf” yw’r gerdd epig hynaf y gwyddys amdani a ysgrifennwyd yn Saesneg, er nad yw ei dyddiad yn hysbys i sicrwydd (yr amcangyfrif gorau yw 8fed Ganrif CE, ac yn bendant cyn dechrau'r 11eg ganrif CE). Mae'r awdur yn yr un modd yn anhysbys, ac mae'n cynrychioli cwestiwn sydd wedi rhyfeddu darllenwyr ers canrifoedd. Credir yn gyffredinol i'r gerdd gael ei pherfformio ar lafar gan y bardd neu gan “scop” (diddanwr teithiol), a'i bod yn cael ei phasio i lawr fel hyn i ddarllenwyr a gwrandawyr, neu iddi gael ei hysgrifennu o'r diwedd yn y cais brenin oedd am ei chlywed eto.

  Oherwydd strwythur unol y gerdd , gyda'i chydblethu gwybodaeth hanesyddol i lif y brif naratif, y gerdd oedd fwyaf mae'n debyg ei bod wedi'i chyfansoddi gan un person, er bod dwy ran amlwg i'r gerdd ac mae rhai ysgolheigion yn credu bod yr adrannau sy'n cymryd lle yn Nenmarc a'r adrannau sy'n cymryd lle yn ôl ym mamwlad Beowulf wedi'u hysgrifennu gan awduron gwahanol.

  It wedi ei ysgrifennu mewn tafodiaith o'r enw Hen Saesneg (cyfeirir ato hefyd fel Eingl-Sacsonaidd ), tafodiaith a oedd wedi dod yn iaith ei chyfnod erbyn tua rhan gynnar y 6ed Ganrif OC, yn sgil meddiannaeth y Rhufeiniaid a dylanwad cynyddol Cristnogaeth. Mae Hen Saesneg yn iaith ag acenion trwm, mor wahanol i Saesneg modern fel ei bod yn ymddangos bron yn anadnabyddadwy, ac mae ei barddoniaeth yn adnabyddus am ei phwyslais ar gyflythrennu a rhythm. Rhennir pob llinell o “Beowulf” yn ddwy hanner llinell benodol (pob un yn cynnwys o leiaf bedair sillaf), wedi’u gwahanu gan saib a’u cysylltu gan ailadrodd seiniau. Nid oes bron unrhyw linellau mewn barddoniaeth Hen Saesneg yn gorffen mewn rhigymau yn yr ystyr gonfensiynol, ond mae ansawdd cyflythrennol y pennill yn rhoi cerddoriaeth a rhythm i'r farddoniaeth.

  Mae'r bardd hefyd yn defnyddio dyfais arddull o'r enw “ kenning” , dull o enwi person neu beth trwy ddefnyddio ymadrodd a oedd yn dynodi ansawdd y person neu’r peth hwnnw (e.e. gellir disgrifio rhyfelwr fel “yr un sy’n cario helmed”). Nodwedd arall o arddull y bardd yw ei ddefnydd o litotes, math o danddatgan, yn aml gyda naws negyddol, a fwriadwyd i greu ymdeimlad o eironi.

  Yn fwyaf aml nid yw'r cymeriadau ond yn traddodi areithiau i'w gilydd, ac nid oes unrhyw sgyrsiau go iawn fel y cyfryw. Fodd bynnag, cedwir y stori i symud yn gyflym trwy neidio o un digwyddiad i'r llall. Ceir peth defnydd o wyriadau hanesyddol, tebyg i'r defnydd oôl-fflachiau mewn ffilmiau a nofelau modern, ac mae'r cydblethu hwn o ddigwyddiadau'r presennol a'r gorffennol yn ddyfais strwythurol fawr. Mae'r bardd hefyd weithiau'n symud y safbwynt yng nghanol gweithred er mwyn cynnig safbwyntiau lluosog (er enghraifft, i ddangos ymateb y rhyfelwyr sy'n edrych ymlaen fel cynulleidfa ym mron pob brwydr).

  <2 Mae “Beowulf” yn rhan o draddodiad barddoniaeth epiga ddechreuodd gyda cherddi Homera Virgil, a mae’n ymdrin â materion a gweithredoedd dynion dewr, ond, fel ei fodelau clasurol, nid yw’n gwneud unrhyw ymdrech i bortreadu bywyd cyfan yn gronolegol o’r dechrau i’r diwedd. Mae hefyd yn gweithredu fel math o hanes, gan gyfuno'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol mewn ffordd unigryw, hollgynhwysol. Nid stori syml am ddyn sy’n lladd bwystfilod a dreigiau yn unig mohoni, ond yn hytrach weledigaeth ar raddfa fawr o hanes dynolryw.

  Fel yng ngherddi epig clasurol cynharach Groeg a Rhufain, cyflwynir y cymeriadau’n gyffredinol mewn ffasiwn realistig, ond hefyd o bryd i'w gilydd fel y mae'r bardd yn ystyried y dylent fod. O bryd i'w gilydd, mae'r bardd yn torri ei naws wrthrychol i gynnig barn foesol ar un o'i gymeriadau, er ei fod gan amlaf yn gadael i weithredoedd y cymeriadau siarad drostynt eu hunain. Fel yn nhraddodiad clasurol barddoniaeth epig, mae'r gerdd yn ymwneud â gwerthoedd dynol a dewisiadau moesol: mae'r cymeriadaugallu cyflawni gweithredoedd o ddewrder mawr, ond i'r gwrthwyneb maent hefyd yn gallu dioddef yn ddwys am eu gweithredoedd.

  Mae'r bardd yn ceisio i raddau i gysoni ochrau “dynol” ac “arwrol” Beowulf. personoliaeth . Er ei fod yn cael ei ddisgrifio fel un cryfach a chryfach na neb yn unrhyw le yn y byd, a’i fod yn amlwg yn ennyn parch a sylw uniongyrchol, mae hefyd yn cael ei bortreadu’n gwrtais, yn amyneddgar ac yn ddiplomyddol yn ei ddull, ac nid oes ganddo brusqueness ac oerni arwr goruchaf a hybristaidd. Mae'n ymffrostio i Hrothgar o'i ddewrder, ond yn gwneud hynny'n bennaf fel modd ymarferol o gael yr hyn a fynno.

  Er y gall Beowulf ymddwyn yn anhunanol, wedi'i lywodraethu gan god moeseg a dealltwriaeth reddfol pobl eraill, rhan er hynny nid oes ganddo unrhyw syniad gwirioneddol pam ei fod yn ymddwyn fel y mae, ac efallai mai dyma'r diffyg trasig yn ei gymeriad. Yn sicr, mae enwogrwydd, gogoniant a chyfoeth hefyd ymhlith ei gymhellion, yn ogystal ag ystyriaethau ymarferol megis awydd i dalu dyled ei dad. Ymddengys nad oes ganddo unrhyw awydd mawr i ddod yn frenin y Geats a, phan gynigiwyd yr orsedd am y tro cyntaf, mae'n gwrthod, gan fod yn well ganddo chwarae rôl mab rhyfel. Yn yr un modd, nid yw byth yn ymddangos yn gwbl sicr a yw ei lwyddiant fel rhyfelwr oherwydd ei gryfder ei hun neu i gymorth Duw, gan nodi rhai gwrthdaro ysbrydol sy'n ei godi uwchlaw lefel arwr stoc yn unig.

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.