Themâu Beowulf: Negeseuon Pwerus o Ddiwylliant Rhyfelwr ac Arwr

John Campbell 07-08-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Mae themâu Beowulf yn cynnwys teyrngarwch, dewrder, cryfder, a llawer mwy. Mae'r gerdd epig enwog yn llawn themâu gwahanol sy'n adrodd hanesion bywyd yn y gorffennol. Trwy’r themâu hyn, gallwn ddysgu sut oedd bywyd i ddiwylliant y gorffennol hwnnw.

Darllenwch hwn i darganfod mwy am themâu Beowulf a beth mae’r gerdd yn ei ddangos i ni fel cynulleidfa fodern oedd yn digwydd mewn rhannau o Ewrop ar y pryd.

Beth Yw Thema Beowulf?

Mae gan Beowulf lawer o themâu yn ymwneud â diwylliant Eingl-Sacsonaidd ; fodd bynnag, gallai'r themâu trosfwaol fod yn god arwrol sifalri a da yn erbyn drygioni. Mae cod arwrol sifalri yn rhan bwysig iawn o ddiwylliant Eingl-Sacsonaidd, ac mae’n amlwg mewn llawer o ddarnau eraill o lenyddiaeth o’r Oesoedd Canol. Mae cod arwrol sifalri yn cynnwys pethau fel dewrder, cryfder, ac ymladd dros eich brenin a’ch pobl.

Mae’r mathau hyn o werthoedd yn amlwg drwy’r gerdd ym mhob gweithred. Mae gan Beowulf ddewrder a chryfder, oherwydd mae'n fodlon ymladd yn erbyn anghenfil peryglus, gwaedlyd .

Yn ogystal, mae'n fodlon gwneud hynny ar ei ben ei hun , y ddau am anrhydedd ac er mwyn yr hen gynghrair sydd ganddo â brenin y Daniaid, Hrothgar. Prif thema arall a grybwyllir yn y gerdd epig, yw'r frwydr rhwng da a drwg, a dyma un o'r themâu cyffredinol yn Beowulf.

Mae Beowulf a'r cymeriadau eraill yn cynrychioli'r da, gan anelu atdileu pob drwg. Gan mai Beowulf yw'r gorau ohonynt i gyd, ef yw'r arwr, y grym da a fydd yn dileu'r un drwg . Mae’r syniad a roddir yn y thema hon yn neges gadarnhaol, sy’n dangos y gall da drechu drygioni, er gwaethaf cryfder drygioni. Mae hefyd yn ychwanegu at ddiwylliant y cyfnod, gan roi rheswm i bobl ymladd: i gael gwared ar ddrygioni.

Themâu Mawr eraill yn Beowulf: Beth Arall Mae Beowulf yn Ei Ddangos i Ni?

Themâu eraill Beowulf cynnwys teyrngarwch , dial, anrhydedd, haelioni, ac enw da . Mae'r themâu hyn a archwiliwyd yn Beowulf yn ychwanegu at thema gyffredinol cod arwrol sifalri. Maent i gyd yn elfennau o ddiwylliant Eingl-Sacsonaidd yn ogystal â diwylliant rhyfelwyr ac arwyr.

Beowulf a'i Deyrngarwch: Ymladd i'r Marwolaeth am Ffyddlondeb ac Anrhydedd

Mae Beowulf yn dangos ei deyrngarwch trwy deithio ar draws y môr peryglus i helpu'r Daniaid a'u bwystfil . Nid ei bobl na'i frenin, ac etto y mae yn myned. Mae hyn oherwydd hen ddyled neu addewid rhwng y Brenin Hrothgar o'r Daniaid a theulu Beowulf. Felly y mae yn myned i'w had-dalu, canys dyna y peth anrhydeddus i'w wneuthur.

Pan glyw y Brenin Hrothgar am ddyfodiad Beowulf i'w neuadd, nid yw yn ymddangos yn syndod i gyd. Roedd dychwelyd ffafrau a bod yn deyrngar i gyd yn cyfateb i'r cwrs. Yn y gerdd, mae’n dweud, “Dyma’r dyn yw eu mab, Yma i ddilyn hen gyfeillgarwch.” Mae Grendel, yr anghenfil cyntaf, wedi bod yn dychryn yDaniaid ers talwm, ac nid oes neb wedi gallu ei orchfygu.

Eto Beowulf yn mynd, a ei deyrngarwch yn gryf , ac mae hyd yn oed yn brwydro yn erbyn mam Grendel wedyn. Gall y gweithredoedd hyn hefyd ddod ag anrhydedd iddo hefyd, oherwydd byddant yn dangos ei gryfder a'i ddewrder. Bydd yn helpu pobl sy'n ei chael hi'n anodd ac yn dangos cymeriad bonheddig Beowulf.

Beowulf ac Enw Da: Gwrthod Cael Eu Cywilyddio gan Eraill

Am ryfelwr yn y diwylliant Eingl-Sacsonaidd, enw da oedd popeth . Roedd yn rhaid i un ennill anrhydedd, gan ddangos dewrder a chryfder, ac ymladd yn erbyn y rhai a geisiodd gymryd rheolaeth. Roedd colli eich enw da yn debyg i golli popeth sydd gennych. O ran yr arwr, roedd yn symbol perffaith o'r diwylliant ar y pryd, ac mae'n un o themâu mawr Beowulf dan sylw.

Gweld hefyd: Gwrthdaro yn The Odyssey: A Character’s Struggle

Wrth gwrs, roedd yn dangos ei deyrngarwch trwy ruthro i helpu'r Daniaid gyda'u problem . Fodd bynnag, yn ystod yr un amser, roedd am ennill anrhydedd er mwyn adeiladu enw da. Efallai y bydd ysgolheigion yn gweld hynny'n gysgodol, gyda chymhellion cudd, ond roedd yn beth arferol, dealladwy i'w wneud. Dyna pam mai dyma un o'r themâu mwyaf yn y gerdd.

Er hynny, gallwn weld yn union pa mor werthfawr oedd y syniad o enw da, yn y modd y brwydrodd Beowulf yn ôl yn erbyn rhyfelwr arall sy'n genfigennus ohono. ef . Ei enw oedd Unferth, ac i ddwyn anfri ar Beowulf, mae'n ceisio ei atgoffapeth ffôl a wnaeth Beowulf unwaith yn y gorffennol.

Gweld hefyd: Aesop – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Yn glyfar, atebodd, “Nawr, ni allaf gofio unrhyw frwydr a aethoch i mewn, Unferth, Sy'n dwyn cymhariaeth. Nid wyf yn ymffrostio pan ddywedaf Na chawsoch chi na Breca erioed fawr o ddathlu oherwydd cleddyfaeth Neu am wynebu perygl ar faes y gad.”

Dial yn Beowulf: Mater o Anrhydedd<8 Mae

Dial yn un arall o themâu enfawr Beowulf, gan y gwelir sut mae mam Grendel yn dod ar ôl y Daniaid oherwydd marwolaeth ei mab. Mae hefyd yn cael ei ddangos ar ddiwedd y powem unwaith y bydd y ddraig yn cymryd dial, oherwydd dwyn gwrthrych yn perthyn iddo. Tra bod y frwydr yn erbyn Grendel yn gyffrous, y mater mwy sylweddol yw'r frwydr rhwng Beowulf a mam Grendel, pan ddaw hi am ddialedd, mae'r olaf yn portreadu gelyn llawer mwy peryglus.

Lladdwyd y fam anghenfil un o wŷr mwyaf ymddiriedol Hrothgar , gan hyny, y mae Beowulf yn rasio ar ei hôl tuag at ei gorlan tanddwr, a thrwy ddialedd ei hun, trwy ei dienyddio. Ymhellach, ar ddiwedd y gerdd, rhaid i'r hen Beowulf ymladd yn erbyn creadur dialgar arall, draig, sy'n dod i frifo ei bobl.

Haelioni a Lletygarwch yn Beowulf: O Drais i Ginio?

Er bod brwydrau, tywallt gwaed, a marwolaeth yn gyffredin iawn drwy’r gerdd fel themâu yn ogystal ag elfennau diwylliannol, ynghyd â haelioni a lletygarwch.Yn gyntaf oll, mae brenin y Daniaid yn adeiladu neuadd ddôl i'w bobl er mwyn iddynt allu dathlu, gwledda, a chael lle i'w hamddiffyn.

Hefyd, mae'r frenhines yn ei gwneud hi dyletswydd fel brenhines hael y Daniaid . Gallwn ei weld yma: “Brenhines Hrothgar, gan arsylwi ar y cwrteisi. Wedi ei haddurno yn ei haur, hi a gyfarchodd yn rasol Y gwŷr yn y cyntedd, yna rhoesant y cwpan.”

Hefyd, wedi i Beowulf gyflawni'r hyn a ymddangosai'n amhosibl, mae'r Brenin Hrothgar yn dilyn ei ddyletswydd ac yn ei wobrwyo â thrysorau. Wrth i'r rheol fynd yn ei blaen, bu'n rhaid i Beowulf ddychwelyd y trysor yn ôl i'r brenin , ac yna'r brenin yn penderfynu beth i'w roi o'r haelioni i Beowulf.

Nid yn unig yr oedd haelioni yn cael ei werthfawrogi, ond yn y rhain achosion, roedd disgwyl . Gallai thema haelioni ddangos i ni fod y diwylliant yn credu eich bod yn haeddu ennill yr hyn yr oeddech yn gweithio'n galed amdano.

Beth Yw Beowulf? Cefndir yr Arwr Epig a'i Stori

Mae Beowulf yn gerdd epig a ysgrifennwyd rhwng y blynyddoedd 975 a 1025 , sef un o weithiau llenyddiaeth enwocaf y byd Saesneg ei hiaith. Fe'i hysgrifennwyd yn Hen Saesneg, na allem ei darllen heddiw.

Fodd bynnag, mae'r gerdd yn disgrifio themâu ac agweddau ar y diwylliant Eingl-Sacsonaidd , llawer ohonynt yn dal i fod yn berthnasol. hyd y dydd hwn. Mae'r gerdd epig hon yn sôn am chwedl Beowulf, y rhyfelwr, a sut mae'n teithio i'r Daniaid i'w helpu gyda digwyddiad peryglus.anghenfil.

Mae Beowulf yn ennill anrhydedd ac uchelwyr am ei weithredoedd , ac y mae yn parhau i lwyddo yn erbyn dau fwystfil arall yn ei oes. Y rheswm pam fod y gerdd hon mor boblogaidd fel ei bod yn ddifyr iawn, yn llawn elfen ryfeddol.

Er hynny, mae hefyd wedi'i llenwi â themâu sy'n gyffredinol, sy'n golygu y gallwn ni i gyd uniaethu â nhw . Mae Beowulf hefyd i'w weld yn creu ffenestr i'r gorffennol, trwy roi cipolwg i ni o'r gwahanol ddiwylliannau a thraddodiadau a oedd yn cael eu parchu mewn rhannau o Ewrop ar y pryd.

Casgliad

Cymer golwg ar y prif bwyntiau am themâu Beowulf a drafodir yn yr erthygl uchod.

  • Mae Beowulf yn gerdd epig a ysgrifennwyd rhwng 975 a 1025 yn yr Hen Saesneg, un o'r rhai pwysicaf a darnau o waith enwog i'r byd Saesneg ei iaith
  • Mae'n llawn themâu ac agweddau ar ddiwylliant Eingl-Sacsonaidd sy'n helpu i roi syniad i ni o'r byd gorffennol hwnnw
  • Mae themâu trosfwaol Beowulf yn dda yn erbyn drygioni a chod arwrol sifalri, ynghyd â themâu eraill a welir yn y gerdd hon yn cynnwys teyrngarwch, dialedd, anrhydedd, haelioni, ac enw da
  • Dengys Beowulf ei deyrngarwch trwy ymladd dros bobl nad ydynt yn eiddo iddo’i hun i anrhydeddu teulu addewid/dyled, ac mae hefyd yn ennill anrhydedd
  • Mae thema dial yn cael ei ddangos gan fam Grendel yn dial ar ei mab, Beowulf yn dial pa lofruddiaeth a wnaeth, a’r ddraig yn dial rhywun yn dwyn ei drysor
  • Itpeth anrhydeddus oedd ceisio dial am gamweddau yn eich erbyn
  • Mae haelioni yn amlwg oherwydd y Brenin Hrothgar a'i frenhines, yn gofalu am y bobl, yn diolch i Beowulf am ei wasanaeth, ac yn ei anrhydeddu â thrysor
Mae

Beowulf yn gerdd gyffrous yn ogystal â cherdd sy'n frith o themâu sy'n ymwneud â diwylliant y cyfnod. Ac eto, mae llawer o'r rhain yn themâu cyffredinol oherwydd gallwn ni i gyd ymwneud â'r awydd i wneud yn dda, ennill enw da, a helpu'r rhai rydyn ni'n poeni amdanyn nhw. Er gwaethaf oedran Beowulf a chyfieithiadau lluosog, gallwn ddal i uniaethu ag ef heddiw.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.