Duwies Styx: Duwies Llwon yn Afon Styx

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae Styx duwies yr isfyd yn adnabyddus am rwymo'r llwon y bydd duwiau a duwiesau Groegaidd hynafol yn eu cymryd yn Afon Styx o dan ei henw. Rhoddodd Zeus y pŵer hwn i'r dduwies Styx fel gweithred o ddiolchgarwch am fod yn gynghreiriad iddo yn Rhyfel y Titan. Parhewch i ddarllen i ddarganfod mwy am y gwir y tu ôl i'r pŵer hwn a roddwyd i Styx, duwies Afon Styx.

Pwy Yw Styx Dduwies ym Mytholeg Roegaidd?

Duwies Styx Afon Styx ym mytholeg Roeg oedd merch hynaf Tethys a Titans Oceanus ac mae'n un o chwiorydd Oceanid amlycaf. Hi oedd gwraig y Titan Pallas a bu pedwar o blant gydag ef: Nike, Zelus, Bia, a Kratos.

Symbol Duwies Styx

Casineb yw symbol duwies Styx. Diffinnir ystyr Styx ym mytholeg Roeg fel prif afon Hades – yr isfyd. Ynganiad duwies Styx yn Saesneg yw: / stiks /. Mae gan ei henw gysylltiad â’r gair “casineb” neu “atgas,” sy’n golygu “suddering neu gasineb marwolaeth.”

Pwerau Duwies Styx

Credwyd bod pwerau duwies Styx oedd i wneud rhywun yn ddiamddiffyn . Y ffordd i ddod yn agored i niwed yw trwy deithio a chyffwrdd ag Afon Styx. Dywedir i fam Achilles ei drochi i mewn i Afon Styx tra'n dal ar un o'i sodlau er mwyn caniatáu i'w mab fod yn agored i niwed. Felly, cafoddanorchfygol, heblaw am ei sawdl lle'r oedd ei fam yn ei ddal.

Rôl Styx yn Titanomachy

Roedd Styx yn un o dduwiesau'r Titan ym mytholeg yr hen Roeg. Rhieni duwies Styx oedd Oceanus (duw dŵr croyw) a Tethys. Roedd ei rhieni yn blant i Gaea ac Wranws, a oedd yn rhan o y 12 Titan gwreiddiol.

Ymladdodd Styx, ochr yn ochr â'i phlant, gyda Zeus yn y Titanomachy, a adwaenir hefyd fel y “ Brwydr Titan.” Gorchmynnodd tad Styx, Oceanus, i'w ferch ymuno â Zeus yn y rhyfel yn erbyn y Titaniaid, ynghyd â'r holl dduwiau. Styx oedd yr un cyntaf i ddod at ochr Zeus am gymorth . Gyda chymorth y dduwies a'i phedwar o blant, daeth Zeus i'r amlwg yn y rhyfel yn erbyn y Titaniaid.

Yn ystod dechrau'r rhyfel, yn ôl chwedloniaeth yr hen Roeg, daeth llawer o dduwiau a duwiesau yn ansicr ynghylch pa ochr yr oeddent dylai fod yn gyson â. Serch hynny, daeth Styx y dduwies gyntaf a oedd yn ddigon dewr i ddewis ochr. Gwobrwywyd hi wedyn am y dewrder hwn.

Gweld hefyd: Duwiau Groeg a Rhufain: Gwybod y Gwahaniaethau Rhwng y duwiau

Cafodd ei phedwar plentyn eu cynrychioli yn ystod Rhyfel y Titan; Cynrychiolodd Nike y fuddugoliaeth, cynrychiolodd Zelus y gystadleuaeth, cynrychiolodd Bia y llu, a chynrychiolodd Kratos y cryfder.

Yn ôl y bardd Rhufeinig Ovid, cadwodd Styx anghenfil, hanner sarff a hanner tarw, gyda'r gred bod unrhyw un bydd yr hwn oedd yn bwydo'r tarw yn trechu'r duwiau.

Yn gyfnewid am fod yn anyn gynghreiriad yn y rhyfel, rhoddodd Zeus ffafr fawr i Styx; Rhoddodd Zeus ei henw (Styx) i'r dduwies ddewr hon i rwymo'r llwon y bydd duwiau a duwiesau yn eu gwneud. Pa bryd bynnag y byddai llw, byddai angen iddynt ei wneud yn enw Styx.

Ar ôl y rhyfel, ni chrybwyllwyd enw'r dduwies Styx mor aml. Soniwyd amdani yn unig am fod yn gyfrifol am y llwon a gymerwyd gan y duwiau eraill.

Y Dduwies Styx ac Afon Styx

Mae Styx yn trigo ym mynedfa'r palas a gynhelir gan golofnau arian a creigiau ar y to. Y gred oedd mai ymysg y 3000 o Ynysoedd y Môr, Styx oedd yr hynaf . Defnyddia rhai beirdd Lladin y gair Stygia (Styx) fel cyfystyr ar gyfer y term Haides.

Yn ystod oedran iau Styx, arferai chwarae gyda Persephone, duwies brenhines yr isfyd a gwraig Hades. Roeddent yn casglu blodau yn y ddôl cyn i Persephone gael ei chipio gan Hades a'i ddal yn yr isfyd.

Roedd Styx yn dduwies a oedd yn hynod bwerus. Credai rhai y bydd y rhai sy'n cael eu cyffwrdd gan ddyfroedd yr afon Styx yn cael anorchfygol.

Yr Isfyd

Roedd Afon Styx yn afon ddu fawr a wahanodd fyd y môr. farw o fyd y byw. Ym mytholeg Groeg, dywedwyd y byddai Charon, cychwr, yn eich arwain i'r isfyd trwy roi marchogaeth i chi. Nid yw'r daith yn rhad ac am ddim. Pe buasech wedi eich claddu gan eich teulu heb adarn arian fel taliad, byddech yn sownd. Anfonwyd rhai eneidiau i'r isfyd i'w cosbi.

Fe geisiodd eneidiau oedd heb eu claddu â darn arian nofio ar draws yr afon Styx. Roedd rhai eneidiau yn llwyddiannus, ond nid oedd y mwyafrif. Byddai eneidiau a gafodd reid gan Charon a'r rhai oedd yn nofio'n llwyddiannus ar draws yr afon yn aros ar yr ochr arall nes iddynt gael eu haileni mewn corff newydd . Byddai'r eneidiau hyn yn cael eu haileni ac yn dechrau fel babanod, ac ni fyddent yn cofio eu bywydau yn y gorffennol.

Ar wahân i Afon Styx fel prif afon yr isfyd, roedd pedair afon hysbys arall ym mytholeg Roegaidd yn amgylchynu'r isfyd: Lethe, Phlegethon, Cocytus, ac Acheron.

Lwon yn Afon Styx

Crybwyllwyd tri llw mewn hanes a gymerwyd yn Afon Styx . Roedd y straeon hyn am dduw yr awyr Zeus a'r Dywysoges Semele, hanes Helios, duw'r haul a'i fab Phaeton, a hanes Achilles yn ymdrochi yn yr afon.

Duw Zeus a'r Dywysoges Semele

Un o'r llwon a wnaed yn yr Afon Styx oedd stori hyfryd Zeus a Semele . Cipiodd tywysoges o'r enw Semele galon duw'r awyr, Zeus. Gofynnodd i Zeus ganiatáu ei chais i ddatgelu ei hun iddi yn ei ffurf lawn. Cydnabu Zeus ddymuniad y dywysoges a chymerodd lw yn Afon Styx.

Credwyd bod unrhyw ddyn sy'n syllu ar unrhyw dduw sydd ynbyddai eu ffurf briodol yn tanio. Anrhydeddodd Zeus ei lw; nid oedd ganddo ddewis ond caniatau dymuniad y dywysoges. Pan ddatguddiodd ei hun o'r diwedd, gwelodd Semele a phawb o'i hamgylch ffurf gyflawn Zeus, a hwy i gyd yn ffrwydro yn fflam ac yn marw ar unwaith.

Duw Helios a'i Fab Phaethon

Helios, duw Duw. yr haul, hefyd wedi cymryd llw yn enw Styx. Dymunodd ei fab Phaethon am i Helios ganiatáu iddo yrru cerbyd yr Haul. Daliodd Phaethon ati i erfyn am ganiatâd ei dad, felly fe argyhoeddodd Helios i dyngu llw yn enw Styx . Caniataodd Helios i Phaethon yrru cerbyd yr haul am un diwrnod.

Oherwydd diffyg profiad Phaethon, rhedodd i drafferthion a chwalodd gerbyd yr haul . Clywodd Zeus am y dinistr hwn, a phenderfynodd ladd Phaethon ag un ergyd o follt mellt.

Achilles wrth yr Afon Styx

Yr oedd y duw Groegaidd Achilles yn cael ei ymdrochi yn afon Styx gan ei fam pan yn blentyn. Oherwydd hyn, daeth yn gryf a bron yn anorchfygol.

Pan gafodd Achilles ei drochi i ddŵr yr Afon Styx, daliwyd ef gan ei sawdl, gan ei wneud yn ei unig fregusrwydd , a ddaeth yn y rheswm dros ei farwolaeth.

Yn ystod Rhyfel Caerdroea, saethwyd Achilles â saeth a laniodd ar ei sawdl. Achosodd hyn iddo farw. Mae “sawdl Achilles” felly wedi dod yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio gwendid rhywun.

FAQ

Beth Ywy Gosb am Dreisio Llw ar Afon Styx?

Pe bai'r duwiau hyn yn torri llw, byddant yn dioddef cosbau . Un o'r cosbau yw gwahardd y duw a dorrodd lw rhag mynychu cynulliadau gyda duwiau eraill am naw mlynedd.

Roedd Afon Styx yn gwahaniad rhwng byd y meirw a byd y byw. Cymerodd llawer o dduwiau Groegaidd Olympaidd eu llw yn nyfroedd Afon Styx.

Ym mytholeg Roeg, nid oedd Styx fel duwies yn dal llawer o gydnabyddiaeth, ond daeth rôl y dduwies yn ystod y Titanomachy ffordd iddi ennill mwy o gydnabyddiaeth ac arwyddocâd.

Casgliad

Rydym wedi dysgu llawer o ffeithiau a straeon diddorol am Styx yn cael ei gwobrwyo â’i grym a dod yn dduwies yr Afon Styx. Gadewch i ni ailadrodd popeth a drafodwyd gennym am dduwies afon Styx a'i huchafbwyntiau allweddol.

  • Gwnaeth Styx a'i phedwar plentyn gynghrair â Zeus yn y Titanomachy. Yn gyfnewid, enwodd Zeus yr afon isfyd yn “Styx” a chysylltodd ei henw â llwon y bydd duwiau yn eu cymryd.
  • Titan yw Styx oherwydd bod ei rhieni ymhlith y 12 titan gwreiddiol.
  • Mae Styx yn duwies yr isfyd, wedi ei hudo am ei symbolau a'i phwerau.
  • Cymerwyd tri llw hysbys yn afon Styx.
  • Cosb unrhyw dduw sy'n torri llw a gymerwyd yn yr afon .

Er ei fod yn ditan,Portreadodd Styx rôl duwies y cafodd ei bywyd ei newid a'i gydnabod. Nymff a thitan yw Styx a ddaeth yn dduwies yr afon a enwyd ar ei hôl yn y pen draw. Mae stori Styx, duwies ddewr afon isfyd Styx, yn hynod ddiddorol.

Gweld hefyd: Yr Aeneid – Vergil Epic

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.