Isfyd yn Yr Odyssey: Ymwelodd Odysseus â Pharth Hades

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae’r Isfyd yn Yr Odyssey yn chwarae rhan hollbwysig yn y broses o ddychwelyd Odysseus adref i Ithaca. Ond i ddeall yn iawn sut yr aeth i mewn i wlad y meirw, sut y llwyddodd i ddianc yn ddiogel, a pham y bu'n rhaid iddo fentro i diriogaeth Hades, rhaid mynd dros ddigwyddiadau'r ddrama.

Gweld hefyd: Beth yw rôl Athena yn yr Iliad?

Crynodeb o'r Odyssey

Mae'r Odyssey yn dechrau ar ddiwedd rhyfel Caerdroea. Mae Odysseus yn casglu ei wŷr i'w llongau ac yn mynd i gyfeiriad Ithaca. Yn eu taith, maen nhw'n stopio gan wahanol ynysoedd sy'n gwneud mwy o ddrwg nag o les iddyn nhw.

Yn Sisili, lle mae'r Cyclops yn byw, maen nhw dod ar draws ogof yn llawn o fwyd ac aur. Gwledda'r gwŷr ar y llu o ymborth a rhyfeddant at y cyfoeth a geir yn yr ogof, gan ymgolli yn ddiarwybod ym mol bwystfil. Mae perchennog yr ogof, Polyphemus, yn mynd i mewn i'w gartref ac yn gweld Odysseus a'i wŷr yn gwledda ar ei fwyd ac yn llyncu ei gyfoeth. Mae'n cau mynedfa'r ogof, gan gau'r unig ffordd allan â chlogfaen wrth i Odysseus fynnu bod y cawr bwyd, lloches, a theithiau diogel. Nid yw'r Cyclops yn talu pen i Odysseus wrth iddo fachu dau o'r dynion oedd yn ei ymyl a'u bwyta o flaen eu cyd-aelodau.

Yn y pen draw, mae'r dynion Ithacan yn dianc o crafangau Polyphemus ond nid heb ddallu'r Demigod Groeg. Mae Polyphemus, mab Poseidon, yn erfyn ar ei dad i ddial yn union ar ei ran, ac mae Poseidon yn dilyn yr un peth. Mae Poseidon yn anfon stormydd a dyfroedd peryglus tuag at ffordd dynion yr Ithacan, gan eu harwain i ynysoedd peryglus a wnant niwed iddynt.

Arweiniodd yr ystormydd hwynt i ynys y Laistrygoniaid, lie y maent yn cael eu hela fel anifeiliaid, eu hysglyfaethu, a'u bwyta unwaith wedi eu dal . Mae'r cewri yn trin y dynion Ithacan fel helwriaeth, gan ganiatáu iddynt redeg, dim ond i'w hela yn y broses. Prin y mae Odysseus a'i ddynion yn dianc gan eu bod wedi lleihau'n ddifrifol mewn niferoedd. Wrth iddynt deithio ar y môr, anfonir storm arall i'w ffordd, a gorfodir hwy i ddocio ar ynys Aeaea, lle mae'r wrach Circe yn byw.

Mae Odysseus yn dod yn gariad i Circe ac yn byw ar ynys Aeaea am flwyddyn, yn unig i gael ei berswadio gan un o'i wŷr i ddychwelyd adref. Yna cawn Odysseus yn yr Isfyd yn chwilio am wybodaeth y proffwyd dall a rhybuddir iddo beidio byth â chyffwrdd ag annwyl Helios. gwartheg. Nid yw ei ddynion yn talu sylw i'r rhybudd hwn ac yn lladd yr anifail ar unwaith unwaith y bydd Odysseus i ffwrdd. Fel cosb Zeus yn anfon taranfollt eu ffordd, suddo eu llong a boddi'r dynion. Odysseus, yr unig oroeswr, yn golchi i'r lan ynys Ogygia, lle mae'r nymff Calypso yn byw.

Pryd Mae Odysseus yn Mynd i'r Isfyd?

Ar ynys Circe, ar ôl trechu'r wrach a achub ei wŷr, mae Odysseus yn dod yn gariad i'r duwiesau Groegaidd. Mae ef a'i wŷr yn byw mewn moethusrwydd am flwyddyn, yn gwledda ar anifeiliaid yr ynys ac yn yfedgwin y gwesteiwr. Mae un o'i ddynion yn dod at Odysseus, gan fwynhau ei amser ym mreichiau'r Circe hardd, yn gofyn am ddychwelyd i Ithaca. Mae Odysseus yn tynnu oddi ar ei niwl moethus ac yn setlo ar fynd adref, wedi'i adfywio i ddychwelyd i'w orsedd.

Mae Odysseus, sy'n dal i ofni digofaint Poseidon, yn gofyn i Circe am ffordd i teithio'r moroedd yn ddiogel. Dywed y wrach ifanc wrtho am fentro i'r Isfyd i geisio doethineb a gwybodaeth Tiresias, y proffwyd dall. Y diwrnod wedyn, mae Odysseus yn teithio i wlad y meirw ac yn cael ei gynghori i deithio i ynys Helios ond yn cael ei rybuddio i beidio â chyffwrdd ag anifeiliaid annwyl duw'r haul.

Sut Mae E'n Ewch i'r Isfyd?

Taith Odysseus i'r Isfyd trwy Afon y Cefnfor sydd wedi'i lleoli ar ynys y Cimmeriaid. Yma mae'n tywallt rhoddion ac yn gwneud aberthau, gan dywallt gwaed i mewn i cwpan i ddenu'r eneidiau i ymddangos. Mae'r eneidiau'n ymddangos fesul un ac yn dechrau gydag Elpenor, un o'i griw a dorrodd ei wddf a marw ar ôl cysgu ar do yn feddw ​​y noson cyn iddynt adael. Mae'n erfyn ar Odysseus roddi iddo gladdedigaeth briodol i fyned trwy afon Styx, canys credai'r Groegiaid fod angen claddedigaeth iawn i'w drosglwyddo i fywyd ar ôl marwolaeth.

Yn y pen draw, Tiresias, y prophwyd dall, yn ymddangos ger ei fron ef. Mae'r proffwyd Theban yn datgelu bod duw'r môr yn ei gosbiei weithred amharchus o ddallu ei fab Polyphemus. Mae'n rhagfynegi tynged ein harwr Groegaidd wrth iddo ddod ar draws brwydrau a rhwystrau yn ei gartref. Rhagfynegir ei ddychweliad i Ithaca wrth iddo adennill ei wraig a'i balas oddi wrth y milwyr truenus yn ogystal â theithio i wledydd pell i ddyhuddo cynddaredd Poseidon.

Cynghora Tiresias Odysseus i fynd i gyfeiriad ynys Helios ond i beidio cyffwrdd â gwartheg aur annwyl y titan ifanc; fel arall, byddai'n dioddef colled sylweddol. Pan fydd Tiresias yn gadael, mae'n cwrdd ag enaid ei fam ac yn dysgu am ffyddlondeb anhygoel Penelope a'i fab, Telemachus yn cwblhau ei ddyletswyddau fel ynad. Mae hefyd yn darganfod cywilydd ei dad. Roedd Laertes, tad Odysseus, wedi ymddeol i'r wlad, yn methu â wynebu cwymp eu tŷ wrth i Odysseus adael gorsedd Ithaca yn wag.

Odysseus a'r Isfyd

Yr Isfyd yn Yr Odyssey yn cael ei bortreadu fel y pwll sy'n dal eneidiau'r meirw. Dim ond y rhai sydd wedi'u claddu'n ddigonol o dan y ddaear neu mewn beddrod sy'n cael croesi afon Styx i'r Isfyd wrth fynd ymlaen. Mae gwlad y meirw yn symbolaidd gan ei fod yn cynrychioli marwolaeth ac ailenedigaeth. O’r herwydd, mae Odysseus yn dysgu amrywiaeth eang o wersi sy’n caniatáu iddo wybod mwy am ei orffennol, ei ddyfodol, a’i gyfrifoldebau fel arweinydd, tad, gŵr , ac arwr.

Odysseus yn ymweld â'r Isfyd iceisiwch wybodaeth gan y proffwyd Theban Tiresias ond mae'n ennill llawer mwy na chyngor o'i daith. Yr enaid cyntaf y mae'n ei gyfarfod yw Elpenor, un o'i ddynion a fu farw o dorri gwddf wrth iddo ddisgyn o'r to ar ôl noson o yfed. Mae'r cyfarfyddiad hwn yn gwneud iddo sylweddoli ei fethiant fel arweinydd. Nid yw ei gyfrifoldeb i'r criw yn dod i ben ar ddiwedd y dydd na thu allan i'w long.

Gweld hefyd: Balchder yn yr Iliad: Testun Balchder yng Nghymdeithas yr Hen Roeg

Gadael ynys Aeaea mor frysiog gwneud iddynt anghofio Elpenor ac yn anochel achosi ei farwolaeth. Er nad oedd yn Arwr, roedd gan Elpenor yr hawl i gael ei gofio a gofalu amdano fel aelod o griw Odysseus, ond eto mae'n cael ei adael i'r gwynt wrth iddynt adael yr ynys heb ail feddwl, heb yn wybod. o farwolaeth y llanc. Mae'r digwyddiad hwn yn wers hanfodol i Odysseus, nad yw'n dangos fawr ddim gofal am ddiogelwch ei griw, fel y gwelir sawl tro yn y ddrama.

Mae Elpenor yn cynrychioli'r rhai sy'n gwasanaethu o dan Odysseus y mae arno ddyled ei lwyddiant i. Er nad oedd yn frenin, roedd Elpenor yn dal i ymladd yn rhyfel Caerdroea, yn dal i ddilyn gorchymyn Odysseus, ac yn dal yn bwysig iawn i lwyddiant sylweddol Odysseus ar ei daith.

O Tiresias, Mae Odysseus yn dysgu am ei ddyfodol a sut i lywio'r rhwystrau i'w dilyn. Mae'n dysgu oddi wrth ei fam am gred fawr ei wraig a'i fab ynddo, gan ailfywiogi ei benderfyniad i ddychwelyd i'w breichiau a hawlio eille cyfiawn ar yr orsedd.

Rol Hades yn Yr Odyssey

Mae Hades, a adwaenir fel yr un anweledig, yn druenus gan fod marwolaeth yn tosturi neb, datganiad clir o'r ffydd anochel i gyd yw i wynebu. Mae'n frawd i Zeus a Poseidon ac mae'n un o'r tri duw mawr sy'n trin teyrnas neu barth. Mae Hades yn cael ei ddarlunio mewn delweddau gyda ei gi annwyl Cerberus, y dywedir bod ganddo dri phen a neidr yn gynffon. Yn Yr Odyssey, mae Hades yn cyfeirio at wlad y meirw wrth i Odysseus fynd i'r Isfyd i geisio cyngor Tiresias.

Casgliad

Nawr ein bod wedi siarad am Odysseus a Hades yn ogystal â chymeriadau diddorol eraill, rydym yn deall rôl ac arwyddocâd yr Isfyd yn y ddrama hon. Gadewch inni fynd dros rai o bwyntiau allweddol yr erthygl hon:

  • Mae'r Isfyd yn Yr Odyssey yn chwarae rhan hollbwysig yn natblygiad Odysseus adref i Ithaca wrth i wlad y meirw wneud i'n harwr Groegaidd sylweddoli ei gyfrifoldebau fel arwr, tad, a gŵr.
  • Mae Odysseus yn ymweld â'r Isfyd yn unol â chyngor Circe i geisio'r proffwyd dall Tiresias i gael y wybodaeth am ddychwelyd yn ddiogel i Ithaca.
  • Cynghora Odysseus Tiresias i fynd i ynys Helios. Eto i gyd, mae'n ei rybuddio i beidio â chyffwrdd â'r gwartheg aur, ond er mawr siom i'n harwr Groegaidd, lladdodd ei ddynion y da byw annwyl a chânt eu cosbi gan Zeus yn y broses.
  • Yn Hades, mae Odysseus yn dysguamryw bethau fel y cyfarfydda â gwahanol eneidiau. O Elpenor, mae'n gwybod am ei gyfrifoldeb fel arweinydd; oddi wrth ei fam, y mae yn deall ffyddlondeb, cred, a theyrngarwch ei wraig a'i fab; oddi wrth Tiresias, mae'n clywed am ei ddyfodol a'r rhwystrau sy'n ei wynebu.

I gloi, yr Isfyd yw'r newid yn seice Odysseus wrth iddo fentro adref; nid yn unig y mae daw ei ewyllys i deithio adref yn cael ei adfywio, ond mae'n sylweddoli ei gyfrifoldeb i'w bobl, ei deulu a'i griw. Helpodd yr Isfyd ef i ddeall pwy yw fel arweinydd a phwy y mae am fod, gan ganiatáu iddo wynebu canlyniadau ei weithredoedd yn ddewr yn ogystal ag ymladd dros ei deulu a'i wlad. A dyna chi! Yr Isfyd yn Yr Odyssey, ei rôl a'i arwyddocâd yn y clasur Homerig.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.