Hecuba - Euripides

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

(Trasiedi, Groeg, tua 424 BCE, 1,295 llinell)

Cyflwyniadsut yr oedd wedi cael ei anfon gan y Brenin Priam i warchod ei ffrind, y brenin Thracian Polymestor, fel y dechreuodd y rhyfel fynd yn ddrwg i'r Trojans, cario swm o aur a gemwaith i dalu am ei gadw'n ddiogel yno, ond fel Polymestor wedi hynny yn sinigaidd llofruddiodd ef am y trysor ar ôl cwymp Troy, gan fwrw corff y bachgen i'r môr.

Mae cysgod Polydorus hefyd yn egluro sut yr oedd y Groegiaid buddugol a'u caethion Trojan wedi pwyso angor yn hynny. yr un lle ar eu ffordd adref, ac yn aros yno yn awr wedi ei dawelu gan ysbryd y rhyfelwr Groegaidd Achilles, a sut, er mwyn tawelu ysbryd Achilles a chaniatáu i'r Groegiaid barhau adref, mae'n rhaid i chwaer Polydorus ei hun, Polyxena gael ei haberthu.

Mae'r Frenhines Hecuba o Troy , sydd bellach yn un o'r caethion, yn cael ei chyflwyno, yn gofidio oherwydd hunllef a gafodd, ac yn galaru am ei cholledion mawr o'i gŵr a'i meibion ​​yn y Rhyfel Trojan, ac yn awr y boen ychwanegol o orfod aberthu ei merch ei hun, Polyxena. Mae Corws merched caeth Caerdroea yn cydymdeimlo â chyflwr Hecuba.

Mae Polyxena yn ymuno â’i mam mewn golygfa deimladwy a druenus o alarnad, nes daw Odysseus i nôl Polyxena am yr aberth. Mae'r Odysseus huawdl a pherswadiol yn ceisio perswadio Hecuba i beidio â chymryd colled ei merch yn ormod i'w chalon. Mae Hecuba, o'i rhan hi, yn ceisio codi cywilydd ar Odysseusyn rhyddhau ei merch, ond y mae yn ddiysgog. Ymddiswyddodd Polyxena ei hun i'w thynged, gan ddatgan ei bod yn well ganddi farw na chaethwasiaeth.

Disgrifia'r herald Talthybius farwolaeth Polyxena, a gorchmynnodd Hecuba na chyffyrddir â'i chorff, gan alw am ddŵr am a. glanhau defodol. Fodd bynnag, mae’r gwas sy’n nôl y dŵr hefyd yn darganfod corff Polydorus mab Hecuba, sydd bellach wedi’i olchi i’r lan. Mae Hecuba yn amau ​​ar unwaith fod Polymestor wedi lladd ei mab i'r trysor ac, wedi ei wthio yn awr i ymyl gwallgofrwydd gan ei dioddefiadau, mae'n dechrau cynllwynio i ddial arni.

Galw ar yr arweinydd Groegaidd Agamemnon am gymorth, ac mae'n caniatáu iddi alw Polymestor ati. Mae Hecuba yn anfon neges at Polymestor yn cymryd arno ei bod yn dymuno dweud wrtho am ryw drysor yr oedd hi wedi'i gladdu yn Troy, ac mae'n cyrraedd yn briodol, yng nghwmni ei ddau fab. Cânt eu harwain i mewn i babell Hecuba, lle cânt eu trechu gan wragedd Caerdroea a guddir oddi mewn iddynt.

Gweld hefyd: Menander – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Caiff y ddau fab, dioddefwyr cyfochrog anffodus cynllun ehangach Hecuba, eu hanfon yn ddiannod, ac, ar ôl crychu gwaed. clywir sgrechiadau o'r tu mewn i'r babell, daw Hecuba i'r amlwg, yn fuddugoliaethus. Polymestor yn cropian allan o'r babell, dallu ac mewn poen, ac yn gostwng i lefel yr anifail. Mae'n melltithio Hecuba a'r wraig Trojan, gan fygwth milain a dial gwaedlyd.

Gwysir Agamemnon i farnu Polymestor a Hecuba. Polymestoryn esgusodi llawer am lofruddio Polydorus, ond y mae Hecuba yn argyhoeddi Agamemnon iddo ladd ei mab er mwyn yr aur yn unig. Mae Polymestor yn datgelu proffwydoliaeth y bydd Hecuba yn marw ar y daith i Wlad Groeg, ac y bydd ei merch Cassandra yn marw dan law gwraig Agamemnon, Clytemnestra. Ar ddiwedd y ddrama, mae Polymestor yn cael ei alltudio gan Agamemnon i fyw allan ei flynyddoedd sy'n weddill ar ei ben ei hun ar ynys anial.

Dadansoddiad

>
Yn ôl i Ben y Dudalen

Mae Hecuba yn un o’r ychydig drychinebau sy’n ennyn ymdeimlad o ddigalondid a dinistr llwyr yn y gynulleidfa , ac nid oes bron unrhyw leihad yn hwyliau dioddefaint ac ing, a dim arwydd o unrhyw leinin arian. Ychydig o drasiedïau hynafol sy'n dod i ben gyda'r fath anobaith di-liniarol i'r holl brif gymeriadau dan sylw, ac mae llai fyth yn awgrymu bod eu tynged ofnadwy mor haeddiannol.

Fodd bynnag, mae'r ddrama hefyd yn hynod am y gras a'r purdeb o'i arddull , ac mae'n frith o olygfeydd trawiadol a darnau barddonol hardd (enghraifft arbennig o dda yw'r disgrifiad o gipio Troy).

Brenhines Caerdroea Hecuba yn dilyn Rhyfel Caerdroea yw un o ffigyrau mwyaf trasig llenyddiaeth glasurol. Bu farw ei gwr, y Brenin Priam, wedi cwymp Troy trwy law mab Achilles, Neoptolemus; ei mabLladdwyd Hector, arwr Caerdroea, mewn brwydr gan yr arwr Groegaidd, Achilles, yn ogystal â mab arall, Troilus; lladdwyd ei mab, Paris, prif achos y rhyfel, gan Philoctetes; eto mab arall, Deiphobus, a laddwyd yn ystod y sach o Troy, a'i gorff a anffurfio; cymerwyd mab arall, y gweledydd Helenus, yn gaethwas gan Neoptolemus; lladdwyd ei mab ieuengaf, Polydorus, yn ddiarwybod gan Thracian King Polymestor er mwyn aur a thrysor; aberthwyd ei merch, Polyxena, ar fedd Achilles; rhoddwyd merch arall, y gweledydd Cassandra, yn ordderchwraig ac yn butain i'r brenin Groegaidd Agamemnon ar ôl y rhyfel (i'w lladd gydag ef yn ddiweddarach fel y disgrifir yn Aeschylus ' "Agamemnon" ); a rhoddwyd hi ei hun yn gaethwas i'r Odysseus cas (fel y disgrifir yn Euripides ' "The Trojan Women" ).

Gweld hefyd: Catullus 16 Cyfieithiad

O ystyried hyn i gyd, gellir dadlau y gellir maddau ychydig o chwerwder i Hecuba. Eisoes yn dioddef o farwolaethau lluosog ei gŵr a’i meibion ​​yn ystod Rhyfel Caerdroea, mae Hecuba wedyn yn wynebu dwy golled enbyd arall, sy’n ddigon i’w thipio o’r diwedd i rôl ymosodwr dialgar, ac mae’r ddrama’n canolbwyntio i raddau helaeth ar y broses seicolegol y mae dioddefwr yn ei defnyddio i droi’n ddialydd.

Mae’n perthyn i ddwy ran yn ei hanfod: yn y rhan gyntaf, sy’n canolbwyntio ar farwolaeth aberthol Hecubamerch Polyxena yn nwylo'r Groegiaid buddugol, mae Hecuba'n cael ei bortreadu fel dioddefwr diymadferth yn sgil machinations Groeg; yn yr ail ran, lle mae hi'n ymateb i lofruddiaeth ei mab Polydorus ar ddwylo'r brenin Thracian Polymestor, mae hi wedi dod yn rym di-ildio di-ildio.

Er bod gan Hecuba ei hun lawer mwy o esgus. na’r cymeriadau gwrywaidd am ei hymddygiad erchyll, mae ei thrawma seicolegol yn ei throi’n ddihiryn mor feius ag unrhyw un ohonynt, gan dynnu nid un ond dau fywyd am fywyd Polydorus yn ogystal â dallu Polymestor. Yn union wrth i'r Polymestor dallu gael ei ostwng i lefel anifail, mae Hecuba ei hun yn dod i ymddwyn fel bwystfil pan aiff ei hemosiynau allan o reolaeth.

Mewn perygl o droseddu ei gynulleidfa Athenaidd, Euripides yn cyflwyno y Groegiaid yn y chwareu, bron i ddyn, fel rhai achlysurol greulon a dirmygus. Portreadir Odysseus (yr hwn a achubodd Hecuba unwaith) fel un cywilyddus o ddifater ac anrasol; Llwfr hunan-ganolog yw Agamemnon, yn ôl pob golwg yn analluog i weithredu'n rhinweddol; ac mae'r Thracian Polymestor yn un o'r cymeriadau mwyaf annymunol ym mhob drama hynafol, yn fanteisiwr sinigaidd, celwyddog, afarus. datgelodd cynulliad parchedig Groeg nad oedd fawr mwy na thyrfa ddifeddwl, a'r llys a gynullwyd ar frystua diwedd y ddrama yn dangos ychydig iawn o gysylltiad â gweinyddu cyfiawnder.

Prif thema Euripides yn y ddrama, ac eithrio'r trallod a'r anghyfannedd a achoswyd gan ryfel, yw mai ni yn unig (nid y duwiau na rhyw haniaeth a elwir yn dynged) yn gyfrifol am ein gofidiau ein hunain, ac mai ni yn unig sydd â'r modd i achub ein bywydau. Yn “Hecuba” , nid oes unrhyw dduwiau amhersonol yn achosi gwallgofrwydd Hecuba; mae gwleidyddiaeth, hwylustod a thrachwant yn ei gwneud hi'n isel>Yn ôl i Ben y Dudalen

>
  • Cyfieithiad Saesneg gan E. P. Coleridge (Archif Clasuron Rhyngrwyd): //classics.mit.edu/Euripides /hecuba.html
  • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0097<32

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.