Eumaeus yn Yr Odyssey: Gwas a Chyfaill

John Campbell 01-02-2024
John Campbell

Ysgrifennir Eumaeus yn The Odyssey fel buches a ffrind Odysseus. Ef yw'r person cyntaf y mae Odysseus yn ei geisio ar ôl cyrraedd adref yn Ithaca. Ond pwy yw e? Pam y ceisiodd Odysseus ef gyntaf yn ei ddyfodiad, yn lle ei wraig, Penelope? A sut y daeth gwas, yn gofalu am dda byw, yn gyfaill oes i frenin Ithacan ac yn ymddiriedolwr? Er mwyn deall y berthynas sydd gan y ddau hyn, mae angen inni fynd dros ddigwyddiadau'r Odyssey a mytholeg Roegaidd.

Yr Odyssey

Wrth i Odysseus deithio i'w gartref ar ôl Rhyfel Caerdroea, mae'n ymddangos iddo ef a'i ddynion wynebu nifer o rwystrau ar hyd y ffordd. Roedd ei daith yn ddim byd ond llyfn , o wŷr anufudd sy'n eu harwain i sefyllfaoedd anhrefnus i anafu demigods sy'n rheoli i ddyfroedd peryglus.

Dechreua ei anffawd ar ynys y Cicones, lle mae ei wŷr yn ysbeilio ac yn dychryn y pentrefwyr gan eu gorfodi i ffoi. Unwaith y bydd y Siconiaid yn dychwelyd gyda dial, maent yn dial yn union, lleihau Odysseus a'i wŷr yn rhif a'u gorfodi yn ôl i'r môr. Daliodd y weithred hon sylw'r duwiau Groegaidd a fu unwaith yn ffafrio'r brenin Ithacan.

Y rhwystr nesaf y maent yn dod ar ei draws yw planhigyn Lotus, lle mae ei wŷr yn cael eu temtio i aros ar y Lotus-eaters ynys, gan annog Odysseus i'w llusgo gerfydd eu gwalltiau a'u clymu wrth y llong i adael. Ond un o'r rhwystrau mwyaf peryglus ac amlwgWyneb Odysseus a'i ddynion yw y demigod Polyphemus.

Yn Sisili, cartref y Cyclops, mae'r arwr Groegaidd yn mentro i ogof gyda'i ddynion. Yno, maen nhw yn bwyta ac yn ciniawa fel pe bai'r cartref yn eiddo iddyn nhw, yn cymryd yr hyn a allent. Wrth i Polyphemus ddod i mewn i'w gartref, mae'n gweld Odysseus a'i ddynion yn gorwedd o gwmpas, yn bwyta ei fwyd ac yn trin ei gartref fel eu cartref nhw.

Yna mae Odysseus yn mynnu bod Polyffemus yn eu croesawu, gan eu cysgodi rhag eu taith a chynnig taith ddiogel iddynt cartref. Yn lle ailadrodd sylwadau Odysseus, mae Polyphemus yn cymryd dau ddyn i loffa tua ac yn eu bwyta reit o flaen Odysseus. Mae hyn yn annog Odysseus a'i ddynion i ffoi, gan guddio yn yr ogof wrth i Polyphemus rwystro'r fynedfa â chlogfaen. 4>

Yr Gwrthwynebydd Dwyfol

Mae Odysseus yn llunio cynllun; mae'n cymryd darn o glwb pren y cawr ac yn ei hogi'n waywffon. Yna mae’n cynnig digon o win Polyphemus i gael cyngor ar ei alcohol ac yna ei ddallu. Mae Odysseus a’i ddynion yn dianc yn y pen draw ond nid heb ennill Poseidon, tad Polyphemus, iwer. Oherwydd hyn, mae duw Poseidon yn ei gwneud hi'n uffernol amhosib i'r Ithacaniaid ddychwelyd adref yn ddiogel, anfon stormydd ar ôl stormydd eu ffordd a'u harwain i ynysoedd peryglus sy'n gwneud mwy o ddrwg nag o les iddynt.

Mae un o ymdrechion Poseidon i ymestyn taith Odysseus yn arwain y criw i ynys titans ifanc, ynysHelios. Rhybuddiwyd Odysseus i beidio byth â docio ar ynys y duw dywededig, oherwydd yr oedd ganddo wartheg gwerthfawr na chyffyrddent byth â'r ynys gysegredig. Roedd yn caru ei anifeiliaid yn fwy na dim yn y byd. Yn gymaint felly nes iddo hyd yn oed orchymyn i'w ferched ofalu am y da byw aur. Fodd bynnag, oherwydd storm Poseidon, gorfodwyd Odysseus a'i wŷr i ymsefydlu ar yr ynys, gan ddisgwyl iddi basio.

Aeth ychydig ddyddiau heibio, a rhedodd gwŷr Ithacan allan yn gyflym o fwyd, yr oeddynt yn newynu ac yn flinedig, a roedd y gwartheg aur ychydig funudau i ffwrdd. Odysseus yn gadael ei wŷr, yn eu rhybuddio i cadwch draw oddi wrth y da byw wrth iddo fentro i deml i weddïo.

Wedi dychwelyd, mae Odysseus yn sylweddoli fod ei ddynion wedi lladd anifeiliaid y titan ifanc, yn offrymu'r un mwyaf tew i'r duwiau. Mae'n crynhoi ei wŷr ar unwaith ac yn hwylio, gan ofni am eu bywydau os arhosant ar yr ynys. Yn ddiarwybod iddo, mae Zeus, duw'r awyr, yn anfon bollt o fellt i lawr eu ffordd, gan foddi ei holl ddynion ond ef. Dim ond am saith mlynedd y mae Odysseus wedi goroesi i fod yn gaeth ar ynys Calypso.

Brwydro yn Ithaca

Yn ôl ar Ithaca, mae Telemachus yn brwydro i reoli gwŷr ei fam wrth iddynt wledda yn eu castell, gwastraffu adnoddau a brwydro yn erbyn eu hymddygiad amharchus. Mwy na chant mewn nifer, mae'r ymgeiswyr yn gwrthod gadael wrth iddynt ddechraugofod a sbwriel cartref annwyl Odysseus. Gyda chymorth ffrind ffyddlon ei dad, Ewmaeus, maent yn cadw'r cwnstabliaid yn y man, yn amyneddgar ac yn ffyddlon gan ddisgwyl i'w brenhinoedd ddychwelyd adref.

Mae Telemachus yn gadael Ithaca i ganfod lle ei dadau , gan obeithio dod ag ef adref. Mae'n gadael y milwyr i Ewmaeus, yn ymuno ag Athena, wedi'i gwisgo fel Mentor, ac yn hwylio i gyfeiriad Pylos.

Mae Eumaeus yn aros am Telemachus ac Odysseus ar glogwyn, ymhell o'r castell. Mae’n gofalu am dda byw Odysseus yn y cyfamser. Pan fydd Odysseus yn dianc o ynys Calypso o’r diwedd, y person cyntaf y mae’n ei geisio yw ei ffrind hirhoedlog Ewmaeus. Wedi’i wisgo fel cardotyn, mae Odysseus yn teithio i gwt Ewmaeus, yn gofyn am fwyd a lloches. Nid oedd Ewmaeus yn adnabod Odysseus ac yn meddwl am y cardotyn fel enaid tlawd. Mae'n gwahodd y dyn i mewn ac yn rhoi blanced iddo ar gyfer cynhesrwydd.

Mae Telemachus yn cyrraedd ac yn cael ei gyfarch â chariad wrth i Ewmaeus ei groesawu i'w dŷ, yn poeni am yr ifanc diogelwch dyn. Yno, mae Odysseus yn datgelu ei hun i'r pâr, ac mae'r triawd, yn gyfan gwbl, yn cynllunio cyflafan y rhai a oedd yn ymladd â Phenelope.

Llofruddiaeth Siwtoriaid Penelope

Wrth i'r tri fentro tua'r castell, fe'u cyfarchir gan Penelope, gwraig Odysseus , sy'n glanio'i llygaid ar unwaith ar y cardotyn. Gyda ffraethineb ac ymddiriedaeth, mae Penelope yn cyhoeddi ei phenderfyniad; pwy bynnag a all wisgo bwa ei gŵr a'i saethubydd ganddi ei llaw mewn priodas a gorsedd Ithaca. Mae siwtoriaid yn camu i fyny fesul un ac yn methu bob tro nes bod y cardotyn yn llwyddo yn y dasg.

Ar ôl datgelu pwy yw, mae'n pwyntio ei fwa tuag at y mwyaf trahaus o'r herwyr, ei saethu yn ei wddf a'i ladd yn ddidrugaredd. Ynghyd â'i fab, Telemachus, ei ffrind gydol oes Emaeus, ac ychydig o ddynion sy'n ei adnabod, mae'r grŵp yn lladd yr holl gystadleuwyr sy'n cystadlu am law ei wraig mewn priodas. Mae teulu'r cyfreithiwr yn cynllunio gwrthryfel ond yn cael ei rwystro wrth i Athena gamu i mewn; Yna mae Odysseus yn adennill ei le haeddiannol ar yr orsedd ac yn ennill ei deulu yn ôl.

Gweld hefyd: Yr Acharnians – Aristophanes – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Pwy Yw Ewmaeus yn yr Odyssey?

Yn yr Odyssey, Eumaeus yw ffrind plentyndod a gwas ffyddlon o Odysseus. Mae Odysseus ac Emaeus yn tyfu i fyny gyda'i gilydd ac yn cael eu trin â chariad a gofal. Ond pwy yw Eumaeus, a phaham y dygir gwas ynghyd â darpar frenin?

Y mae gwaed brenhinol ar Eumaeus yn rhedeg trwy ei wythiennau; mae'n fab i Ktesios, brenin Syria, ac fe'i herwgipiwyd gan ei nyrs, a syrthiodd mewn cariad â morwr Phoenician. Ond sut daeth Emaeus i Ithaca?

Gweld hefyd: Uchafbwynt Antigone: Dechreuad Diweddglo

Y nyrs a'r morwr yn cipio'r baban ifanc i deithio'r moroedd a chwrdd â'r dduwies Artemis. Mae'r dduwies Roegaidd yn taro'r cwpl ac ychydig o ddynion eraill i lawr, gan orfodi'r llong i ddocio. Mae'r cwch yn y pen draw yn stopio yn Ithaca, lle mae'r brenin, Laertes,Tad Odysseus, yn prynu’r baban yn was i’w blant. Dygir Emaeus i fyny ochr yn ochr ag Odysseus a'i chwaer Ctimene.

Y mae Antilea, mam Odysseus, yn ei drin yn gydradd a'i phlant, yn darparu iddo y pethau mwyaf eiddil wrth dyfu i fyny. Cafodd ei drin fel teulu yn y castell, er ei fod yn was, ac mae’n annwyl iawn gan y rhai y mae’n eu gwasanaethu, gan ganiatáu iddo gynnig ei deyrngarwch yn llawn ac yn ddiamod iddynt. Wrth iddynt dyfu i fyny, Eumaeus yn dod yn fuches moch Odysseus wrth iddo wrthod gadael Ithaca a dyheu am aros wrth ochr Odysseus.

Sut Mae Eumaeus yn Helpu Odysseus?

Ar ôl y diwedd Rhyfel Caerdroea, y mae Ewmaeus yn disgwyl yn eiddgar am ddychweliad ei gyfaill annwyl, ond yn lle aros ychydig fisoedd, y mae yn y diwedd yn aros ychydig flynyddoedd am ei ddychweliad. Pan ymledodd y gair fod Odysseus wedi marw, ni wnaeth. colli ffydd a dal i aros, gan gadw lle Odysseus ar yr orsedd yn ddiogel rhag y chwantwyr newynog sy'n chwilfrydu gwraig a gwlad y brenin. Gofalodd am Penelope wrth iddi lywio delio â'i chyfreithwyr. Gweithredodd hefyd fel tad i Telemachus, gan roi nerth iddo a'i amddiffyn rhag y cynllwynwyr a'u cynllwynion.

Casgliad:

Yn awr yr ydym wedi sôn am Emaeus, pwy ydyw yn The. Odyssey, a'i gefndir, gadewch i ni fynd dros pwyntiau hollbwysig yr erthygl hon:

  • Eumaeus yw ffrind a gwas Odysseus sy'n ffyddlonyn disgwyl am ddychweliad y brenin.
  • Mae'n dad i Telemachus, mab Odysseus, yn rhoi nerth iddo ac yn amddiffyn y bachgen ifanc rhag y milwyr sy'n cystadlu am law Penelope.
  • Mae Odysseus yn dod ar draws nifer o rwystrau fel mae'n teithio'n ôl i'w gartref, a'r mwyafrif o'r rhain yn deillio o ennyn dicter y duwiau Groegaidd.
  • Mae casineb Poseidon yn eu peryglu yn y dyfroedd, gan eu gorfodi i aros dros ynysoedd lluosog, gan eu harwain i ymladd am eu goroesiad.
  • Mae dicter Helios yn dod â'i ddynion i farwolaeth wrth i Zeus anfon bollt mellt eu ffordd yng nghanol storm, gan foddi ei ddynion a golchi Odysseus i'r lan ar Ynys Calypso.
  • Odysseus yw ei garcharu ar yr ynys am saith mlynedd fel cosb am fethu â chadw rheolaeth ar ei ddynion. Yma, mae'r brenin Ithacan ifanc yn cael perthynas â'r nymff ac yn cael ei ryddhau ar ôl i Athena erfyn ar Zeus i'w ryddhau.
  • Ar ôl cyrraedd adref yn Ithaca, Ewmaeus yw'r person cyntaf y mae'n ei geisio, yn teithio tuag at ei gwt dan gudd. , gan ofyn am gysgod a chynhesrwydd.
  • Mae Eumaeus yn helpu'r cardotyn tlawd i ofyn am loches, ac yn rhoi blanced iddo; pan gyrhaedda Telemachus, mae'r cardotyn yn datgelu ei hunaniaeth fel Odysseus.
  • Gyda'i gilydd, mae'r tri yn cynllwynio i ladd holl filwyr Penelope i adennill ei le haeddiannol ar yr orsedd.
  • Maen nhw'n lladd y coelbren ar ôl ennill llaw Penelope mewn priodas, ac yn olaf, Odysseus yn adennill yr orseddGweithiodd Emaeus, a Telemachus yn galed i sicrhau

I gloi, Ewmaeus yw gwrthrych ffyddlon Odysseus a ffrind annwyl a arhosodd bron i ddegawd iddo ddychwelyd. Mae ei deyrngarwch i'w weld yn y modd y gadwodd yr orsedd yn ddiogel rhag y rhai sy'n ymddiddori yn y byd a gwarchod Telemachus yn ffyddlon. Nawr rydych chi'n gwybod am Emaeus, pwy ydyw yn The Odyssey, a'i gefndir fel cymeriad.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.