Cyparissus: Y Myth Y Tu ôl i Sut Cafodd y Goeden Cypreswydden Ei Enw

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Roedd Cyparissus yn stori a adroddwyd i egluro pam fod sudd y planhigyn cyparissus wedi rhedeg i lawr ei foncyff. Roedd hefyd yn darlunio traddodiad pederasty yng Ngwlad Groeg hynafol. Perthynas ramantus oedd Pederasty rhwng dyn ifanc ac oedolyn gwrywaidd a oedd yn cael ei ystyried yn fath o gychwyn i fod yn oedolyn. Erastes oedd yr enw ar yr oedolyn gwryw a galwyd y bachgen ifanc yn an eromenos. I ddeall myth Cyparissus a'i arwyddocâd diwylliannol, parhewch i ddarllen.

Myth Cyparissus

Cyparissus ac Apollo

Roedd Cyparissus yn fachgen ifanc deniadol o ynys Keos a oedd yn llwncdestun i'r holl dduwiau. Fodd bynnag, enillodd Apollo, duw proffwydoliaeth a gwirionedd, ei galon a datblygodd y ddau deimladau cryf at ei gilydd. Fel symbol o'i gariad, cyflwynodd Apollo hydw i Cyparissus.

Roedd gan y carw gyrn anferth a oedd yn disgleirio ag aur ac yn rhoi cysgod i'w ben. O amgylch ei wddf hongian gadwyn adnabod wedi'i lunio allan o bob math o gemau. Gwisgai fons arian ar ei ben ac y mae crogdlysau disgleirio yn hongian o bob un o'i glustiau.

Cyparissus a'r hydd

Tyfodd Cyparissus mor hoff o'r hyddiddo fynd â'r anifail i bob man yr aeth.

Yn ôl y chwedl, hoffodd y carw y bachgen ifanc hefyd a daeth yn ddigon dof iddo farchogaeth. Gwnaeth Cyparissus hyd yn oed garlantau llachar a yr oedd yn addurno cyrn ei gyrnhydnyn anwes ac awenau porffor ffasiwn i dywys yr anifail.

Mae Cyparissus yn Lladd Ei Gorw Anifail

Un tro aeth Cyparissus â'r hydd wrth iddo fynd i hela a chan fod yr haul yn machlud. crasboeth, penderfynodd yr anifail orffwys o dan y cysgod oer a ddarperir gan goed y goedwig. Heb wybod lle'r oedd ei anifail anwes yn gorwedd, taflodd Cyparissus waywffon i gyfeiriad y carw a'i lladdodd yn ddamweiniol. Bu marwolaeth y carw yn galaru cymaint ar y bachgen ifanc fel ei fod yn dymuno iddo farw yn lle ei anifail anwes. Ceisiodd Apollo gysuro ei gariad ifanc ond gwrthododd Cyparissus gael ei gysuro ac yn hytrach gwnaeth gais rhyfedd; roedd am alaru'r hydd am byth.

I ddechrau, roedd Apollo'n gyndyn o ganiatáu ei gais ond roedd pledion di-baid y bachgen yn ormod i Apollo gymryd felly fe ildiodd a rhoi ei ddymuniadau. Yna trodd Apollo y bachgen ifanc i mewn i'r goeden gypreswydden gyda'i sudd yn llifo ar hyd ei foncyff.

Dyna sut yr eglurodd yr hen Roegiaid y sudd a oedd yn llifo ar hyd boncyff coed cypreswydden. Ymhellach, fel y dywedwyd, roedd myth Cyparissus hefyd yn darlunio y berthynas ramantus rhwng gwryw ifanc ac oedolyn gwrywaidd a fodolai ar y pryd.

Symbol Cyparissus yn Niwylliant yr Hen Roeg

Roedd myth Cyparissus yn yn symbol o gychwyn ar gyfer gwrywod ifanc i fod yn oedolion. Roedd Cyparissus yn dynodi pob bachgen gwrywaidd tra roedd Apollo yn cynrychioli'r gwrywod oedrannus. Y cyfnod oroedd cychwyn yn symbol o “farwolaeth” a gweddnewidiad y gwryw ifanc (eromenos).

Roedd y rhodd hydd gan Apollo yn symbol o'r arfer cyffredin lle roedd y gwrywod oedrannus (erastes) yn rhoi anifeiliaid i'r eromenos. Roedd helfa Cyparissus yn y myth yn arwydd o baratoadau'r gwrywod ifanc ar gyfer gwasanaeth milwrol.

Gweld hefyd: Duwies Oeno: Dwyfoldeb Hynafol Gwin

Cyparissus Yn ôl Ovid

Yn ôl y fersiwn hwn, mae Cyparissus Ovid yn mynd mor drist ar ôl marwolaeth y carw ei fod yn erfyn ar Apollo i beidio â gadael i'w ddagrau beidio â llifo. Mae Apollo yn caniatáu ei gais trwy ei droi'n gypreswydden gyda'i sudd yn llifo ar ei boncyff.

Fersiwn Ovid o chwedl Cyparissus wedi ei wreiddio yn stori Orpheus y bardd Groegaidd a aeth i mewn i Hades i adfer ei wraig Eurydice. Pan fethodd â chyrraedd ei nod, gadawodd gariad merched at fechgyn ifanc.

Cynhyrchodd Orpheus gerddoriaeth wych ar ei delyn, a barodd i'r coed symud mewn sêt gafal gyda y gypreswydden olaf coeden yn trawsnewid i fetamorffosis Cyparissus.

Myth Cyparissus fel y'i Cofnodwyd gan Servius

Bardd Rhufeinig oedd Servius y daeth ei sylwebaeth ar chwedl Cyparissus yn lle'r duw Apollo am Syvalnus, duw Rhufeinig cefn gwlad a choedwigoedd. Newidiodd Servius hefyd ryw y carw o wryw i fenyw a gwneud y Duw Sylvanus yn gyfrifol am dranc y carw yn lle Cyparissus. Fodd bynnag, i gydarhosodd agweddau eraill o'r stori gan gynnwys Enw Rhufeinig Cyparissus yr un fath.

Daeth y myth i ben gyda Cyparissus duw (Sylvanus) yn ei droi yn goed cypreswydden a gariodd fel diddanwch am golli cariad ei fywyd.

Fersiwn arall gan yr un bardd y mae duw West Wind, Zephyrus, yn gariad i Cyparissus yn lle Sylvanus. Roedd Servius hefyd yn cysylltu'r gypreswydden â Hades mae'n debyg oherwydd bod y bobl yn Attica yn addurno eu cartrefi â chypreswydden pryd bynnag yr oeddent yn galaru.

Cyparissus o Phocis

Mae myth arall yn ymwneud â Cyparissus gwahanol a ystyrid yn sylfaenydd chwedlonol porthladd Anticyra a elwid gynt Kyparissos yn rhanbarth Phocis.

Ynganiad Cyparissus

Ynganir Cyparissus fel 'sy-pa-re-sus' sy'n golygu cypreswydden neu bren cypreswydden.

Casgliad

Adwaenir myth Cyparissus fel aition (myth tarddiad) sy'n esbonio gwreiddiau'r planhigyn cypreswydden. Dyma grynodeb o bopeth rydyn ni wedi'i drafod yn yr erthygl hon:

Gweld hefyd: Y Siconau yn Yr Odyssey: Enghraifft Homer o Ddial Carmig
  • Roedd Cyparissus yn fachgen golygus iawn o ynys Keos a oedd yn annwyl gan y duw Apollo.
  • Fel symbol o'i gariad, rhoddodd Apollo hydd hardd i'r bachgen ifanc wedi'i addurno â thlysau a gemau yr oedd y bachgen yn eu caru.
  • Aeth Cyparissus i bobman gyda'r hydd ac roedd y carw hyd yn oed yn caniatáu i Cyparissus farchogaeth ar ei gefn oherwydd ei fod wediwedi dod yn hoff o'r bachgen.
  • Un diwrnod, cymerodd Cyparissus y carw i hela a thaflu gwaywffon yn ddamweiniol i'w gyfeiriad gan ladd yr anifail.
  • Daeth marwolaeth y carw â llawer o dristwch i Cyparissus. penderfynodd ei fod eisiau marw yn lle'r anifail.

Ceisiodd Apollo gysuro Cyparissus ond yn ofer ac yn lle hynny, gwnaeth Cyparissus gais rhyfedd sef galaru am byth. marwolaeth y carw. Caniataodd Apollo’r cais trwy droi’r bachgen yn goeden gypreswydden ‘yn crio’ ac mae hynny’n esbonio pam fod sudd y gypreswydden yn rhedeg ar hyd ei boncyff.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.