Charybdis yn yr Odyssey: Yr Anghenfil Môr Anorchfygol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Charybdis yn yr Odyssey yw un o greaduriaid mwyaf rhyfeddol yr Odyssey. Mae'r stori hon ym mytholeg Roeg yn adrodd am frwydrau Odysseus tra ar ei daith adref o Ryfel Caerdroea. Disgrifir Charybdis yn aml fel anghenfil môr sy'n gallu lyncu llawer iawn o ddŵr ac yna ei guddio'n ôl eto.

Cyfeirir ato fel anghenfil “hi”, mae llawer o ddynion yn osgoi pasio trwodd y sianel y mae'n byw ynddi gydag anghenfil môr arall, Scylla. Darllenwch fwy am y Charybdis a Scylla yn y stori hon am daith Odysseus.

Pwy Ydy Charybdis yn yr Odyssey?

Caiff ynganiad Charybdis Ke-ryb-dis, gymorth gan ei thad yn ei ymryson â'i frawd Zeus trwy amlyncu'r wlad a'r ynysoedd â dŵr. Wrth i Zeus gael ei ddig gan faint o dir yr oedd Charybdis yn ei ddwyn, fe'i melltithiodd trwy ei chadwynu at wely'r môr a'i throi'n anghenfil erchyll. Mewn chwedl arall, roedd Charybdis ar un adeg yn ddynes wan a ddygodd wartheg Heracles. Oherwydd hyn, bwriodd duw'r taranau, Zeus, hi allan i'r môr gyda bollt o daranau.

Ymhellach, fe'i melltithiodd Zeus hefyd â syched tragwyddol afreolus ac anrheithiadwy am y môr. Felly, mae hi'n yfed deirgwaith y dydd, ac mae'r weithred hon yn creu trobwll enfawr yn y môr.

Charybdis a Scylla yn yr Odyssey

Ar ôl mynd trwy ynys y seirenau, mae Odysseus a'i ddynion roedd yn rhaid myndtrwy'r culfor rhwng llociau bwystfilod y môr Charybdis a Scylla. Wrth feddwl am y peth, mae mynd drwy sianel gul gyda dau fwystfil erchyll o'i chwmpas i bob golwg yn rhoi dim cyfle i Odysseus a'i griw oroesi.

Fodd bynnag, mae Circe wedi rhoi rhai cyfarwyddiadau defnyddiol i Odysseus . Dywedodd fod yn rhaid iddo ddewis pa anghenfil i'w wynebu rhwng Scylla a Charybdis. Argymhellodd fod Odysseus yn dewis Scylla dros Charybdis.

Roedd y cyfarwyddyd hwn mor anodd i Odysseus ei ddilyn gan ei fod yn golygu bod yn rhaid iddo aberthu rhai o'i ddynion. Serch hynny, roedd Odysseus yn ei weld fel un gwell cynllun a daeth i'r casgliad ei bod yn wir well colli chwech o ddynion na cholli ei fywyd gyda'i holl griw.

Daliodd y criw cyfan eu cwrs yn dynn yn erbyn clogwyni lloer Scylla, osgoi Charybdis. Wrth i Odysseus a'i wŷr fod yn brysur yn syllu ar yr ochr arall i'r culfor, dyma Scylla yn chwerthin arnyn nhw'n gyflym ac yn llonni'r chwe morwr oedd yn teithio gydag Odysseus.

Cyrraedd Thrinacia

Cyrhaeddodd Odysseus Thrinacia a chyfarwyddodd ei ddynion i wrando ar rybudd Circe i beidio â lladd unrhyw wartheg tra byddent yn aros ar yr ynys. Ynys demtasiwn oedd Thrinacia, a'u prawf pennaf oedd gwrthsefyll y demtasiwn i niweidio gwartheg cysegredig duw'r haul. Fisoedd yn ddiweddarach, dywedodd Eurylochus, yr ail yn bennaeth criw Odysseus, Gwell marw ar y môr o ddigofaint y duwiau na marw o newyn. Bu'r dynion yn grilio'n hael ac yn bwyta'r gwartheg. Achosodd eu gweithredoedd i Helios, duw'r haul, fod yn gandryll.

Sut y diancodd Odysseus Charybdis yr Ail Dro

Pan gafodd Helios wybod beth wnaethon nhw, gofynnodd i Zeus gosbi Odysseus a ei ddynion. Parhaodd y criw ar eu taith, ond conjuriodd Zeus storm a ddinistriodd y llong gyfan ac a anfonodd y criw i'w marwolaeth o dan y tonnau. Fel y rhagwelwyd, arhosodd Odysseus yn fyw ond roedd yn sownd ar rafft. Ysgubodd y storm ef yr holl ffordd yn ôl i Charybdis, ond goroesodd trwy lynu wrth ffigysbren yn tyfu ar y graig dros ei choed.

Y tro nesaf y torrodd Charybdis y dŵr allan, taflwyd y rafft yn ôl allan, ac Odysseus a'i hadferodd a padlo'n gyflym i ddiogelwch. Ddeng niwrnod yn ddiweddarach, cyrhaeddodd Ogygia, ynys Calypso.

Ble arall y soniwyd am Charybdis?

Crybwyllwyd Charybdis yn Jason a'r Argonauts, a oedd yn gallu basio drwy'r culfor gyda chymorth y dduwies Hera. Soniwyd amdani hefyd yn Llyfr tri Yr Aeneid, cerdd epig Ladin a ysgrifennwyd gan Virgil.

Beth Yw'r Drifters in the Odyssey

Yn llyfr 12, dywedodd Circe wrth Odysseus i ddewis rhwng y dau lwybr y gallant ei groesi ar gyfer ei daith yn ôl adref. Yn gyntaf oedd y Creigiau Crwydrol neu'r hyn a elwid hefyd y Drifters. Yn yr ardal hon,yr oedd y môr yn ddidrugaredd a threisgar, a'r creigiau mor fawr a dinistriol fel y gallent falu llongau. Bydd beth bynnag sy'n weddill yn cael ei wasgaru gan y môr neu ei ddinistrio gan fflamau. Yr ail oedd y sianel rhwng Charybdis a Scylla, sef y llwybr a argymhellodd Circe. Roedd Odysseus yn meddwl y byddai aberth rhai yn cyfiawnhau iachawdwriaeth eraill.

Gweld hefyd: Hecuba - Euripides

Mae nodweddion Charybdis a Scylla

Carybdis a Scylla yn y drefn honno yn tarddu o'r enwau Groeg Kharybdis a Skylla, sy'n golygu yn llythrennol “trobwll anferth” a “rhwygo, rhwyg, neu dorri’n ddarnau.”

Nid chwiorydd yw Charybdis a Scylla; fodd bynnag, roedd y ddau yn gyn nymffau dŵr a oedd yn cael eu melltithio gan y duwiau. Merch Poseidon a Gaia oedd Charybdis, tra gwyddys mai merch Phorcys, duw môr primordial, oedd Scylla. Fodd bynnag, gall ei thad hefyd fod yn Typhon, Triton, neu Tyrhennius, pob ffigur yn ymwneud â'r môr. Keto (Crataiis) oedd mam Scylla, duwies peryglon ar y môr.

Gweld hefyd: Pryd y Lladdodd Oedipus ei Dad – Darganfyddwch hynny

Ni allent fod ar delerau da, gan fod rhai straeon yn honni bod Scylla yn yr Odyssey wedi ei melltithio gan un o'r cymrodyr tad Charybdis, Poseidon, yn ei throi hi yn anghenfil.

Gelwid Scylla a Charybdis yn angenfilod chwedlonol yn trigo ar ochrau cyferbyn i gyfyng o ddŵr. Mae llawer o ysgolheigion yn cytuno'n gyffredinol mai lleoliad bywyd go iawn y culfor yw'rCulfor Messina, y corff cul o ddŵr rhwng Sisili a thir mawr yr Eidal.

Charybdis vs Scylla

Mae'r ddau yn angenfilod sy'n bwyta dyn, erchyll, ond yn seiliedig ar yr hynafol testun, cyfarwyddodd Circe Odysseus ei bod yn llawer gwell i ychydig o aelodau'r criw gael eu bwyta nag i'r criw cyfan gael eu llyncu a'u dinistrio gan Charybdis. Pe baent wedi wynebu Charybdis, y canlyniad fydd i bob bod dynol sy'n pasio trwy'r culfor darfod, a hyd yn oed y llong y maent yn ei defnyddio yn cael ei dileu.

Beth Yw Ystyr Dewis Rhwng Scylla a Charybdis?<9

Mae dewis rhwng Scylla a Charybdis yn cael ei nodweddu fel dewis “rhwng y diafol a’r môr glas dwfn,” “i gael eich dal rhwng craig a lle caled,” neu “i gael eich dal rhwng dewisiadau sydd yr un mor annymunol.” Y rheswm am hyn yw y byddai dewis y naill neu'r llall ohonynt yn beryglus, yn annymunol, ac yn beryglus.

Y Berthynas Rhwng Lastrygoneans a Charybdis

Roedd Ladrygoneans yn bresennol yn Llyfr 10 o The Odyssey. Maen nhw'n gewri sy'n bwyta dyn y credir eu bod yn epil mab Poseidon, Laestrygon, neu ddisgynyddion Poseidon a Gaia. Gallai fod perthynas rhwng Lastrygoneans a Charybdis oherwydd eu bod yn hanu o Poseidon a Gaia a'u natur o fwyta pobl a dryllio pethau fel bwystfilod.

Adran Cwestiynau Cyffredin

A oedd yn Gywir i Odysseus aberthu Chwech o'i GriwAelodau?

Y penderfyniad cymhleth a wynebodd Odysseus wrth geisio parhau â’u taith adref a ysgogodd y mater moesegol a oedd yn iawn aberthu ei chwe aelod o’r criw heb ddweud wrthynt fod rhwyfo’n galed i wneud hynny. bydd dianc oddi wrth Charybdis yn dod â'u bywydau i ben yn ddiymadferth.

Efallai nad oes gan ddiwylliant mytholegol Groeg ganllawiau moesegol, ond mae'r dewis hwn yn dilyn y cysyniad cyffredinol bod y diwedd yn cyfiawnhau'r modd. Gallai fod yn annheg neu'n anghywir, ond mae'n iawn cyn belled â'i fod yn cael ei wneud er y budd mwyaf a'r canlyniad gorau posibl. Nid yw y dull pendant hwn yn anghyffredin, yn enwedig ym mytholeg a llenyddiaeth Roegaidd.

Ym mha Lyfr y Gellir Gweld Charybdis yn Yr Odyssey?

Y mae Charybdis a Scylla i'w gweld yn yr Odyssey? Llyfrau 12 i 14 o “The Odyssey” Homer. Mae'r llyfrau hyn yn disgrifio lle yr arhosodd Odysseus a'i griw am noson gyda Circe ac yn manylu ar y profiad y byddant yn mynd drwyddo a'r camau y dylent eu cymryd ar y daith.

Casgliad

Yn nhaith Odysseus, gellir cymharu ei angen i ddewis rhwng Scylla a Charybdis i’r idiom o gael ei ddal “rhwng craig a lle caled” neu “rhwng y diafol a y môr glas dwfn.” Mae hyn yn golygu bod y ddau anghenfil yr un mor beryglus ac yn anochel yn gallu arwain at farwolaeth.

  • > Isod, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bwysig y mae angen i chi gofio amdani Scylla a Charybdis yn yOdyssey:
  • Roedd Charybdis unwaith yn nymff a gafodd ei melltithio gan Zeus oherwydd ei hymyrraeth yn ffrae rhwng Poseidon a Zeus.
  • Roedd Scylla yn nymff gweddol a gafodd ei melltithio gan Circe a'i throi'n hanner dynol a hanner. -anghenfil gyda chwe gwddf hir, sgrechlyd.
  • Roedd Charybdis a Scylla yn byw bob ochr i'r culfor o ddŵr, ac mae'n anochel y bydd dynion sy'n dewis pa un i wynebu rhyngddynt yn syrthio i'w tranc eu hunain.

Yr oedd y felldith a roddwyd arnynt yn gwneyd Charybdis a Scylla yn fwystfilod o ran eu hymddangosiad a'u hymddygiad. Fe ddichon neu ni ddichon y pechod a gyflawnasant gyfiawnhau y gosb a roddwyd iddynt. Fodd bynnag, mae duwiau chwedloniaeth Groeg yn parhau i deyrnasu'n oruchaf, a gosodir eu hewyllys arnynt.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.