Pwy Lladdodd Patroclus? Llofruddiaeth Carwr Duwiol

John Campbell 30-04-2024
John Campbell

Mae marwolaeth Patroclus yn hollbwysig i gyfranogiad Achilles yn rhyfel Caerdroea. Roedd Achilles wedi bod yn pwdu yn ei babell, gan wrthod ymuno â'r frwydr. Nid tan farwolaeth Patroclus yr ail-ymunodd â'r rhyfel ac arwain y Groegiaid i fuddugoliaeth.

Mae cwestiwn a laddodd Patroclus yn un cymhleth .

Ai hwb Patroclus ei hun a gostiodd ei fywyd iddo?

Byrbwylltra a phwdiant Achilles a’i gyrrodd i faes y gad?

Neu a yw’r bai yn gyfan gwbl ar Hector, y tywysog Trojan y tyllodd ei waywffon ef?

Sut Mae Patroclus yn Marw?

Roedd Patroclus gydag Achilles ymhell cyn meddwl am ryfel Caerdroea . Yn llanc oedd yn dal i fyw yn nhŷ ei dad, ymladdodd â phlentyn arall a'i ladd. Mewn pryder am les ei fab, anfonodd ei dad ef at dad Achilles fel gwas a mentor i'r bachgen iau.

Daeth Patroclus, ymhen amser, yn fwy nag athro ac amddiffynnydd Achilles yn unig. Mae rhai awduron yn dyfalu bod y ddau wedi dod yn gariadon, er nad yw Homer byth yn gwneud eu perthynas yn glir. Mae'r ysgrifen yn amwys ynglŷn â natur wirioneddol y berthynas rhwng y ddau, ond mae un peth yn gwbl glir ei fod yn gwlwm agos iawn.

Cwestiwn pwy laddodd Mae Patroclus yn fwy cymhleth na phwy darodd yr ergyd angheuol. Mae marwolaeth Patroclus yn benllanw cyfres odigwyddiadau a gyflawnir gan weithredoedd amrywiol gymeriadau.

O ieuenctid cythryblus Patroclus ei hun ymlaen, cafodd ei fywyd a'i farwolaeth eu nodi gan fyrbwylltra.

Felly sut mae Patroclus yn marw yn yr Iliad? Yr ateb byr yw Hector wedi rhoi gwaywffon yn ei berfedd, gan ei ladd. Mae'r gwir, fodd bynnag, yn cymryd ychydig mwy o ddadbacio. Cyfrannodd gwrogaeth Patroclus ei hun, a bwrlwm ei arweinwyr, hefyd at y digwyddiadau yn arwain at ei farwolaeth.

Pwy Oedd Patroclus?

Roedd Patroclus yn fwy na sgweier Achilles a mentor. Roedd hefyd yn gefnder iddo. Roedd Patroclus yn fab i Menoetius, Brenin Opus.

Trwy ei nain Aegina, yr oedd cyfnither Achilles , wedi ei ddiswyddo unwaith. Mae union natur eu perthynas yn ansicr yn ysgrifau Homer, ond mae ysgrifau diweddarach yn pwyso'n drwm tuag at y ddau ddyn oedd yn gariadon.

Yn sicr, byddai ymateb Achilles i farwolaeth Patroclus yn awgrymu bod y cwlwm, o leiaf, yn un cryf .

Pan laddodd blentyn arall mewn dicter dros gêm, rhoddodd tad Patroclus, Menoetius, ef i Peleus, tad Achilles. Mae wedi cael ei ddyfalu bod y ddau dad yn teimlo bod angen y cyfrifoldeb cyson ar Patroclus o fod yn fentor i Achilles ifanc.

Roedd mam Achilles, Thetis, nymff, wedi trochi Achilles yn yr Afon Styx yn faban, gan wneud ef i gyd ond yn annistrywiol. Rhoddwyd gofal i Patroclus am blentyn oedd â'r cryfder i wrthsefyll eiTymer a phwy oedd angen arweinydd cadarn yn ei fywyd i wrthweithio ei dueddiadau cryf-ewyllys ei hun.

Hector vs. Patroclus: Sut Daeth Hwnnw?

Tro Troea oedd Hector tywysog , brawd hynaf i Baris, a'i herwgipio neu ei hudo, yn dibynnu ar ddehongliad Helen, a achosodd y rhyfel rhwng y Trojans a'r Groegiaid.

Fel un o'r tywysogion a oedd ar fin etifeddu'r orsedd, Hector oedd ymladdwr dewr a aeth allan yn aml i arwain y fyddin yn eu brwydr. Byddai ei wir elyn yn ymddangos yn Agamemnon neu Achilles, arweinwyr y diffoddwyr Groegaidd, ond roedd Achilles, mewn pytiau o dymer, wedi tynnu'n ôl o faes y gad a gwrthod ymladd.

Patroclus yn mynd i Achilles , gan wylo dros y colledion y mae'r Groegiaid wedi'u dioddef heb ei bresenoldeb. Ar y dechrau, mae Achilles yn ei watwar am wylo, ond mae Patroclus yn ateb ei fod yn wylo am golled ac anrhydedd ei wŷr.

Y mae'n erfyn ar Achilles i gael caniatâd i gymryd ei arfwisg dduwiol a'i gwisgo i arwain y dynion, yn gobeithion gyrru'r Trojans yn ôl o'r llongau o leiaf. Mae Achilles yn cytuno, er braidd yn flin, ac yn rhybuddio Patroclus i yrru'r Trojans i ffwrdd o'r llongau a dychwelyd.

Patroclus, ar ôl ei ryddhau i'w genhadaeth, curo'r Trojans yn ôl a pharhau . Ymosododd mor ffyrnig, mewn gwirionedd, nes iddo eu curo yn ôl i'r union furiau, ac yno, cyfarfu â'i doom.

Achilles and the Godly Temper Tantrum

ErRhoddodd Achilles ganiatâd i Patroclus gymryd ei arfwisg dduwiol , nid oedd yn disgwyl y canlyniad. Rhodd gan ei fam oedd yr arfwisg ei hun.

Hephaestus, y gof i'r duwiau, a'i gwnaeth. Atgyfnerthwyd yr arfwisg wrth y sodlau ag arian i orchuddio ei un pwynt bregus.

Disgrifiwyd hi fel efydd, wedi'i nodi â sêr i anrhydeddu lle Achilles fel hanner duw, bron yn anfarwol.

Er gwaethaf y broffwydoliaeth y byddai iddo naill ai ennill gogoniant mawr yn y rhyfel, marw'n ifanc, neu fyw bywyd hir ac anymwthiol, ceisiodd Achilles ogoniant trwy ymladd. Nid oedd ofnau Thetis am ei mab yn ddigon i'w amddiffyn yn y diwedd.

Mae Patroclus, yn yr Iliad, yn dod at Achilles ac yn erfyn ar ddefnyddio ei arfwisg i daro ofn yng nghalonnau’r milwyr Trojan a’u gyrru yn ôl o’r llongau. Mae Achilles yn cytuno ond yn mynnu bod ei ffrind yn gwisgo ei gochl i yrru'r milwyr i ffwrdd o'r llongau. Nid yw'n dymuno i Patroclus ymuno yn yr ymladd.

Fodd bynnag, nid yw Patroclus yn gwrando ar ei ffrind, a Mae Hector yn lladd Patroclus ger pyrth y Ddinas. Roedd ymateb Achilles i farwolaeth Patroclus yn gynddaredd ffrwydrol.

Marwolaeth Patroclus

commons.wikimedia.org

Roedd y Trojans yn barod ar gyfer llawer o bethau, ond nid oeddent yn disgwyl i Patroclus wisgo arfwisg Achilles. Syrthiodd lluoedd Caerdroea yn ôl a ffoi i'w muriau eu hunain. Aeth Patroclus ar ei ôl, heb ystyried rhybuddion Achilleshwy, hyd yn oed ladd mab Zeus, Sarpedon.

Lladd mab duw oedd y foment ddiffiniol yn hanes Patroclus. Ni fyddai Zeus yn caniatáu i drosedd yn erbyn un ei hun sefyll, ac roedd Patroclus wedi arwyddo ei warant marwolaeth ei hun.

Ymyrrodd y duw Apollo, gan gael gwared ar ddewiniaethau Patroclus. Llwyddodd y Trojan Euphorbos i ergydio yn erbyn y rhyfelwr, a gorffennodd Hector y swydd gyda'i waywffon.

Llwyddodd Hector i ddwyn arfwisg Achilles o'r corff . Er hynny, gwarchododd Menelaus ac Ajax, mab Telmon, y corff ar faes y gad, gan yrru'r Trojans yn ôl a'u hatal rhag dwyn y corff a'i ddinistrio.

Gweld hefyd: Hubris yn yr Iliad: Y Cymeriadau Sy'n Arddangos Balchder Anghymmedrol

Yn ei gynddaredd a'i alar, mae Achilles yn gwrthod gadael i Patroclus gael ei gladdu am rai dyddiau hir nes i ysbryd y dyn syrthiedig ei hun ymddangos ac erfyn am gladdedigaeth iawn er mwyn iddo allu mynd heibio. i Hades, gwlad y meirw.

Gweld hefyd: Gwaith a Dyddiau - Hesiod

Llosgwyd corff Patroclus mewn coelcerth angladdol anferth , ynghyd â gwallt llawer o'i gymdeithion, a dorrasant ymaith fel arwydd o'u. galar a brwdfrydedd. Yna mae Achilles yn troi ei gynddaredd a'i alar yn erbyn Troy. Mae gan Thetis ail set o arfwisgoedd wedi'u saernïo ar ei gyfer, ac mae'n ei gwisgo cyn mynd yn rhydd ar y Ddinas.

Dial Achilles

Torrodd cynddaredd Achilles dros Troy fel tswnami yn cynddeiriog i'r lan. Cyn marwolaeth Patroclus, mae Agamemnon yn dod ac yn erfyn ar Achilles i ddychwelyd i faes y gad. Efhyd yn oed yn cynnig dychwelyd Briseis, y wraig gaethweision a ddechreuodd yr anghytundeb rhyngddynt, ond ni wnaeth Achilles glustogi erioed.

Fodd bynnag, Mae Achilles yn cael ei syfrdanu gan farwolaeth ei ffrind ac yn dychwelyd i ddial ar laddwyr Patroclus . Mae'n lladd cymaint o Trojans fel ei fod yn clocsio afon, gan ddigio'r duw sy'n meddiannu'r dyfroedd. Pan gaiff ei herio gan y duwdod lleiaf, mae hyd yn oed yn ymladd yn erbyn y duw ac yn ei guro'n ôl cyn parhau â'i lwybr gwaedlyd i byrth Troy.

Mewn eiliad o uchelwyr ffôl, mae Hector yn penderfynu aros y tu allan i'r giât a cheisio i ymladd yn erbyn Achilles . Mae ei wraig Andromache yn cyfarfod ag ef wrth y porth, yn dal eu mab bach Astyanax ac yn ymbil arno i beidio â wynebu'r rhyfelwr dialgar.

Mae Hector yn gwybod bod Priam, ei dad, wedi'i dynghedu i ddisgyn i'r Groegiaid ac yn teimlo ei fod ei ddyledswydd i'w Ddinas i fyned yn mlaen ac ymladd. Pan ddaw Achilles at Hector, mae'n troi ac yn rhedeg. Mae Achilles yn ei erlid o amgylch y Ddinas deirgwaith cyn i Hector droi i'w wynebu.

Mae Achilles yn taflu ei waywffon, ar goll Hector, ond mae Athena, mentor Achilles, dan gudd, yn ei rhoi yn ôl i'w law. Mae Hector yn taflu ei waywffon a hefyd yn gweld eisiau. Pan fydd yn troi at ei frawd, yr oedd yn ei gredu y tu ôl iddo, mae'n cael ei hun ar ei ben ei hun i gymryd ei le, yn wynebu Achilles arfog.

Hector, yn gwisgo arfwisg Achilles ei hun wedi’i ddwyn, yn cyhuddo’r rhyfelwr. Ei gwymp yw bod ei wrthwynebydd yn gyfarwydd â'r arfwisg. Achillesyn tyllu un man lle mae Hector yn ddiamddiffyn, gan ladd Hector.

Roedd Hector wedi erfyn ar i'w gorff gael ei ddychwelyd i'w deulu pe bai'n colli'r ymladd, ond llusgodd Achilles ef y tu ôl i'w gerbyd a dial ar y dyn a lladdodd Patroclus drwy halogi ei gorff.

Yn olaf, daw Priam, tad Hector ei hun, i erfyn ar Achilles i ddychwelyd corff ei fab . Mae Achilles, gan dosturio wrth y brenin oedrannus, yn rhyddhau Hector yn ôl i Troy i gael claddedigaeth iawn. Ar yr un pryd, mae'r Groegiaid yn galaru am Patroclus, ac mae dau o arwyr mawr y rhyfel Trojan yn cael eu rhoi i orffwys gan eu gwahanol fyddinoedd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.