Dadansoddi Cyffelybiaethau yn Yr Odyssey

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Rhoddodd cyffelybiaethau yn The Odyssey amgyffrediad a dyfnder i'r clasur Groegaidd a'r ymsonau a wnaed gan ein cymeriadau annwyl.

Fe wnaethon nhw helpu i lunio'r clasur rydyn ni'n ei adnabod heddiw. Ffigur lleferydd yw cyffelybiaeth lle mae dau, yn wahanol i bethau, yn cael eu cymharu.

Gweld hefyd: Zeus vs Cronus: Y Meibion ​​a Lladdodd Eu Tadau ym Mytholeg Roeg

Sut y Ffurfiodd Cyffelybiaethau Yr Odyssey

Mae Homer yn defnyddio cyffelybiaethau i greu disgrifiad gwell a gorliwiedig o weithredoedd penodol yn Yr Odyssey , gan roi'r effaith angenrheidiol i'r gynulleidfa ddeall. Mae'r cymariaethau o bob cyffelybiaeth yn syml ac yn galluogi'r gynulleidfa i ddirnad syniad yr awdur.

Heb hynny, byddai'r ddrama'n edrych yn ddi-flewyn ar dafod ac yn brin o'r themâu cylchol y mae'r gynulleidfa yn eu mwynhau hyd heddiw. Gellir gweld cyffelybiaethau epig yn yr Odyssey pan fydd Odysseus yn adrodd ei antur i'r Phaeciaid.

Mae'n defnyddio cyffelybiaethau lluosog i greu dyfnder a chanfyddiad , gan ganiatáu i'r Phaeciaid brofi a theimlo taith Odysseus fel pe byddent yno gydag ef, gan ennill eu cydymdeimlad a'u cymorth.

Rhestr o Gyffelybiaethau Epig yn Yr Odyssey

Cyffelybiaethau i'w cael drwy'r Odyssey . Gwelir rhai ym mrwydr y cyclops, eraill ar ynys y Laestrygonians, a rhai yn anobaith Penelope, gwraig Odysseus, wrth iddi frwydro i gadw'r cyfeillion sydd eisiau ei llaw mewn priodas.

Y defnyddir cymariaethau gwasgaredig trwy gydol y ddrama fel canllaw, ffordd i'r gynulleidfa ddelweddu chwedlauOdysseus ac yn deall y daith broblemus yr aeth drwyddi. Mae hyn yn rhoi ffordd i ni, y gynulleidfa, gydnabod ymhellach rinweddau ein harwyr a pha mor gryf yw ei gymeriad yn ei gyfanrwydd.

Odysseus yn Adrodd Ei Stori i'r Phaeaciaid

Fel Mae Odyssey yn adrodd ei deithiau i'r Phaeaciaid, mae'n sôn am y frwydr yn erbyn Polyphemus . Dywed, “Fe wnes i yrru fy mhwysau arno oddi uchod a’i ddiflasu adref fel bod saer llongau yn tyllu ei belydr gyda dril saer llongau y mae dynion oddi tano, yn chwipio’r strap yn ôl ac ymlaen, yn chwyrlïo ac mae’r dril yn troelli o hyd, byth yn stopio. Felly dyma ni'n cipio ein stanc gyda'i flaen tanllyd a'i ddiflasu rownd a rownd yn llygad y cawr”

Mae'r gyffelybiaeth Homerig hon yn yr Odyssey yn disgrifio ei frwydr yn erbyn y cawr, gan ei gymharu â saer llongau . Gallwn dybio bod Odysseus wedi defnyddio'r enghraifft hon i roi gwell cipolwg i'r Phaeciaid ar sut y digwyddodd y weithred. Defnyddiwyd y gyffelybiaeth i greu canfyddiad pendant y gall y gynulleidfa, y Phaecians, ei ddefnyddio i ddelweddu’r frwydr ei hun.

Yna mae’n parhau â stori’r gan ddweud, “wrth i gof blymio bwyell ddisglair neu adze mewn bath oer iâ ac mae’r metel yn sgrechian stêm ac mae ei dymer yn caledu – dyna gryfder yr haearn – felly mae llygad Cyclops yn siglo o amgylch y stanc hwnnw.” Gellir nodi hyn fel iaith ffigurol yn yr Odyssey. Mae Odysseus yn cymharu sain swnllyd llygad y Cyclops â sŵngan gludo metel poeth i fwced oer o ddŵr.

Nesaf, mae’n sôn am y Laestrygonians, a dywedodd wrthyn nhw, “Roedden nhw’n gwaywffyn y criwiau fel pysgod ac yn eu chwisgo adref i wneud eu pryd o fwyd grislyd,” sy’n cyfleu mor normal. a chyfarwydd oedd arteithio a chreuloni dynolryw ar yr ynys ddieithr.

Ystyrid y Laestrygoniaid yn angenfilod didostur, yn hela ei wŷr chwith ac i'r dde i ginio. Mae'n parhau â'i chwedlau hyd at ei anturiaethau yn yr Isfyd.

Odysseus ar y Daith i'r Isfyd

Mae rhai cyffelybiaethau i'w gweld yn ystod taith Odysseus i'r Isfyd i chwilio am Tiresias . Fe'i cyfarwyddodd Circe i alw ei ysbryd trwy aberthu dafad a thywallt ei gwaed mewn pwll. Mae gan eneidiau gysylltiad â gwaed, a byddai gwneud hynny yn denu eneidiau i'w bydew ac yn dal yr ysbrydion hyd nes y cyrhaedda Teiresias.

Fel y mae'n ei ddisgrifio, “Yn araf deg y daeth llu mawr o wragedd, y cyfan wedi'u hanfon ger fy mron. yn awr erbyn Awst Persephone, ac yr oeddynt oll yn wrageddos a merched unwaith i dywysogion. Roeddent yn heidio mewn praidd o amgylch y gwaed tywyll.”

Er ei fod yn cael ei ystyried yn un o'r trosiadau yn The Odyssey, mae Odysseus yn cymharu'r merched fel ffrogiau - yn amlwg yn llai dynol oherwydd eu bod wedi colli agwedd hanfodol ohonyn nhw eu hunain mewn marwolaeth.

Cyffelybiaethau Homerig ar y Daith

Mewn cyflwr o boenydio cyn i Odysseus ddychwelyd, disgrifiwyd Penelope fel “Ei meddwl mewn poenedigaeth, yn olwyno fel rhyw lew ynbae, yn dychryn y gangiau o helwyr yn cau eu modrwy gyfrwys o’i gwmpas i’r diwedd.” Mae Penelope yn mynegi ei diymadferthedd yn y cymal hwn trwy gymharu'r herwyr fel helwyr a hi ei hun â llew wedi'i gaethiwo, yr anifail mwyaf bonheddig ohonyn nhw i gyd, wedi'i ddal yn eironig gan ei hysglyfaeth.

Iaith ffigurol arall yn The Odyssey yw iaith y frwydr o'r ymgeiswyr. Fe’i disgrifiwyd fel “Gwan fel y doe sy’n gosod ei chynffonau i lawr mewn ffau llew nerthol – ei sugno newydd-anedig – ac yna’n llwybro at ysbardunau’r mynydd a’r troeon gwelltog i bori’n llenwad, ond yn ôl daw’r llew i’w lari, a’r mae'r meistr yn delio â'r ddau elain yn farwolaeth erchyll, waedlyd, yn union yr hyn y bydd Odysseus yn delio â'r dorf honno - marwolaeth erchyll.”

Sylw ar sut mae Odysseus yn cael ei gymharu â llew a'r ewynau yw'r cyfeilwyr . Dysgir gwers werthfawr i'r cystadleuwyr o fyned i mewn i ffau'r llew heb ganiatad, gan chwennych gwraig rhywun arall.

Ac yn olaf, gwelir y gyffelybiaeth Homeric olaf yn Yr Odyssey yng nghymal olaf y ddrama.<4

Gweld hefyd: Phemius yn Yr Odyssey: Y Proffwyd Ithacan

Ar ôl y gyflafan yn y palas, mae Odysseus yn cymharu pentyrrau corff marw â dalfa pysgotwr. Mae’n dweud, “Meddyliwch am ddalfa y mae pysgotwyr yn ei thynnu i fae Hanner Lleuad mewn rhwyd ​​rwyllog o gapiau gwynion y môr: sut mae pawb yn cael eu tywallt ar y tywod, i’r môr heli, yn gwibio eu bywydau oer. yn awyr danllyd Helios: felly gosodwch y gwŷr yn bentwr ar ei gilydd.” hwnyn caniatáu i ddelweddau o bydredd a dadfeiliad gonsurio.

Casgliad

Rydym wedi trafod y prif gyffelybiaethau yn The Odyssey a sut y gwnaethant siapio'r ddrama.

Dewch i ni ewch dros rai o bwyntiau allweddol yr erthygl hon:

    >
  • Cyffelybiaeth yw cymharu dau beth annhebyg sy'n gysylltiedig ag “fel” neu “hoffi” i ddynodi cymhariaeth.<15
  • Gwneir cymariaethau i greu dyfnder mwy arwyddocaol, gan helpu'r gynulleidfa i ddeall yr hyn y mae'r awdur am ei fynegi a maint ei fynegiant.
  • Heb gymariaethau, efallai na fydd y gynulleidfa'n gallu dirnad a deall y dyfnder rhaid i dreialon a gorthrymderau pob cymeriad fynd er
  • Pan mae Odysseus yn adrodd ei daith i'r Phaeciaid, mae'n dechrau gyda'r frwydr yn erbyn Polyphemus. Mae'n cymharu brwydr saer llongau.
  • Yn Ynys y Laestrygonians, disgrifiodd Odysseus hwy fel rhai didostur, gan fynd mor bell ag adrodd y marwolaethau erchyll yr oedd yn rhaid i'w ddynion eu hwynebu a sut yr oedd ef a'i ddynion yn cael eu hela. fel moch i ginio.
  • Yn ei daith i'r Isfyd, mae Odysseus yn disgrifio ei gyfarfyddiad â'r ysbrydion, gan eu cymharu â ffrogiau - ar ôl colli rhan o'u dynoliaeth mewn marwolaeth, mae'r eneidiau y mae wedi dod ar eu traws yn heidio tuag ato fel gwydd chwilio am seibiant.
  • Gwnaed cyffelybiaethau i ddisgrifio ymdeimlad Penelope o anobaith—fel llew yn gaeth yn cael ei ysglyfaethu gan helwyr.
  • Yr oedd y gyffelybiaeth olaf yn cymharu'rcyrff siwtwyr marw i ddal pysgotwr a sut roedd eu cyrff wedi eu pentyrru yn symiau cyfartal i rai pysgod.

I gloi, mae cyffelybiaethau yn creu canfyddiad mwy arwyddocaol o’r hyn a ysgrifennwyd; yr effaith Cyffelybiaethau Homerig Yr Odyssey er mwyn i'r gynulleidfa gael gafael ar y darlun ehangach sy'n cael ei beintio gan y darlunydd.

Mae Odysseus yn defnyddio'r dull hwn i gasglu cydymdeimlad y Phaeaciaid. Yn y diwedd, trwy adrodd straeon Odysseus, mae’r Phaeciaid yn hebrwng ein harwr adref yn ddiogel, lle mae’n achub ei deulu a mamwlad.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.