Agamemnon yn Yr Odyssey: Marwolaeth yr Arwr Melltigedig

John Campbell 28-07-2023
John Campbell

Mae Agamemnon yn The Odyssey yn gymeriad cylchol ar ffurf sawl cameos ar draws Clasur Homer. Yn ei rhagflaenydd, yr Iliad, gelwid Agamemnon yn Frenin Mycenae, a rhyfelodd yn erbyn Troy i gymryd gwraig ei frawd Menelaus, Helen.

Pwy yw Agamemnon yn yr Odyssey?

Ar ôl cwymp Troy, cymerodd y Brenin Agamemnon Cassandra, merch Priam ac offeiriades Troy, yn rhan o ysbail rhyfel. Hwyliodd y ddau yn ôl i'r deyrnas, lle daeth y ddau ar draws eu tranc gan wraig Agamemnon, Clytemnestra, a'i chariad Aegisthus, mab Thyestes. Yn yr Odyssey, mae ysbryd ysbryd Agamemnon yn ymddangos o flaen Odysseus yn Nheyrnas Hades, sy'n adrodd hanes ei lofruddiaeth, ac yn ei rybuddio am beryglon ymddiried mewn merched.

Y chwedl o farwolaeth Agamemnon yn cael ei ailadrodd yn gyson yn y Clasur Homeric yn gyfochrog â naratif tebyg Odysseus a Telemachus, mab Odysseus. Er mwyn ymhelaethu ymhellach ar y cysylltiad hwn, rhaid i ni yn gyntaf gael ein briffio ar farwolaeth anffodus Agamemnon. Gad inni hefyd archwilio amgylchiadau annormal llinell waed Atreus, a elwir hefyd felltith Tŷ Atreus .

Marwolaeth Agamemnon

Cynt y daeth Odysseus ar draws Agamemnon, yng ngwlad Hades, wedi ei amgylchynu gan ei gynghreiriaid a fu farw wrth ei ochr, a chyfarch pob un. eraill fel hen ffrindiau. holodd Odysseuspa un ai ar y môr ai ar dir y bu farw Brenin Mycenae gynt. Yna esboniodd Agamemnon droad macabre y digwyddiadau ar ôl cwymp Troy.

Ochr yn ochr â'r offeiriades Cassandra, hwyliodd yn ôl i'r deyrnas lle gwahoddodd Aegisthus, mab Thyestes ef i'w balas am gwledd, yn anrhydeddu ei orchestion yn Troy. Yn ystod yr wledd, fodd bynnag, ymosodwyd ar Agamemnon a'i ladd gan Aegisthus. Lladdwyd ei wŷr hefyd, tra y llofruddiodd ei wraig, Clytemnestra, Cassandra drosodd. ei gorff marw.

Deilliodd cymhelliad Clytemnestra dros y brad hwn o Agamemnon yn aberthu eu merch Iphigenia. Er hynny, yr oedd hefyd yn eiddigedd tuag at yr offeiriades Cassandra a bod Agamemnon wedi gorfod mynd i ryfel dros wraig ei frawd .

Trwy'r chwedl hon y manteisiodd Agamemnon ar y cyfle hwn i rybuddio Odysseus wrth ymddiried mewn merched. Eto i gyd, dyma hefyd lle anogodd Odysseus i ddychwelyd at ei wraig Penelope a gofyn am leoliad Orestes, mab Agamemnon. Nid oeddent yn ymwybodol o dynged Orestes, er iddo gael ei grybwyll ar ddechrau'r Odyssey o'i dynged. Gwasanaethodd y tro hwn fel uchafbwynt y ddau o'r dynion hyn a chwedlau eu meibion.

Melltith Tŷ Atreus

Gwreiddiau teuluol y roedd ty Atreus yn frith o ymryson ac anffawd, ynghyd â melltithion gan sawl unigolyn trwy lawer o bobl.cenedlaethau yn y teulu. Dechreuodd y felltith hon gyda Tantalus, hen daid Agamemnon. Defnyddiodd ei ffafr gyda Zeus i brofi hollwybod y duwiau trwy geisio eu bwydo ei fab, Pelops tra yn ceisio dwyn ambrosia a neithdar.

Cafodd ei ddal yn y diwedd ac yna ei alltudio i'r Underworld, lle cafodd ei gosbi'n llym. Gorfodwyd Tantalus i sefyll o flaen pwll sy'n anweddu bob tro y ceisiai yfed ohono, tra y mae coeden ffrwythau uwch ei ben yn symud ymaith bob tro y mae'n estyn am ei ffrwyth. Felly y dechreuodd y gyfres o ddigwyddiadau anffodus a ddigwyddodd yn nhŷ Atreus.

Gweld hefyd: Duwies Styx: Duwies Llwon yn Afon Styx

Perswadiodd mab Tantalus, a thaid Agamemnon, Pelops, Poseidon i roi cerbyd iddo gymryd rhan ynddo. ras i guro Oenomaus, brenin Pisa, yn ogystal ag i ennill llaw Hippodamia, ei ferch. Ceisiodd ei ffrind a helpodd Pelops i ennill y ras gerbydau, Myrtilus, orwedd gyda Hippodamia a chafodd ei ddal gan y Pelops blin. Taflodd Pelops Myrtillus oddi ar glogwyn, ond nid cyn i'w gyfaill ei felltithio ef a'i holl waed.

Cafodd Pelops a Hippodamia lawer o blant, gan gynnwys tad Agamemnon, Atreus, a'i ewythr Thyestes. Alltudiodd Pelops Atreus a Thyestes i Mycenae ar ôl i'r ddau lofruddio eu hanner brawd Chrysippus. Enwyd Atreus yn Frenin Mycenae, ond cynllwyniodd gwraig Thyestes ac Atreus, Aerope, yn ddiweddarach iusurp Atreus, ond ofer fu eu gweithredoedd. Yna cafodd Atreus fab Thyetes ei ladd a'i fwydo i'w dad, tra bod Atreus yn ei wawdio â breichiau torriredig ei fab oedd bellach wedi marw.

Nawr ganed Atreus ac Aerope dri o blant: Agamemnon, Menelaus , ac Anaxibia. Mae melltith tŷ Atreus yn parhau i ledaenu hyd yn oed ymhlith eu bywydau. Gorfodwyd Agamemnon i aberthu Iphigenia, ei ferch, er mwyn dyhuddo'r duwiau wrth adael i'w fyddin hwylio am Troy.

Yn Ajax Sophocles, rhoddwyd arfwisg Achilles y rhyfelwr a fu farw i Odysseus gan Agamemnon a Menelaus, ffrind Odysseus. Wedi'i ddallu gan gynddaredd a chenfigen, cafodd Ajax ei yrru'n wallgof ac roedd wedi lladd dynion a gwartheg, dim ond i droi at hunanladdiad yn gywilyddus. Melltithiodd Ajax feibion ​​Atreus, ei deulu, a holl fyddin Achaean pan fu farw. Mae priodas Menelaus â Helen wedi straen ar ôl Rhyfel Caerdroea, heb unrhyw etifeddion iddynt.

Ar ôl dychwelyd o Troy, llofruddiwyd Agamemnon gan Aegisthus, a ddaeth yn etifedd Clytemnestra. cariad tra i ffwrdd o'r deyrnas yn ystod y rhyfel. Ac yntau'n fab i Thyestes a'i ferch Pelopia, gwnaeth Aegisthus ddial ar ei dad trwy ladd ei frawd a'i fab. Bu ef a Clytemnestra wedyn yn llywodraethu'r deyrnas am gyfnod cyn i Orestes, mab Agamemnon, ddial ar ei dad a lladd ei fam ac Aegisthus.

Rôl Agamemnon ynystyrid yr Odyssey

Agamemnon yn llywodraethwr nerthol ac yn gadlywydd galluog ar fyddinoedd Achaean, ond ni allai hyd yn oed herio'r dynged oedd yn ei ddisgwyl. Yr oedd y felltith sydd yn llifo yn ei wythienau yn brawf o hyny, a dim ond trwy y cylch hwn o drachwant a dichellwaith y daeth anffawd iddo ei hun a'r rhai oedd yn agos ato.

Fodd bynnag, yno yn olau ar ddiwedd y twnnel iddo ef a'i ddisgynyddion. Yn dilyn marwolaeth Agamemnon, dialodd Orestes ef trwy bennau Aegisthus a Clytemnestra ar fynnu ei chwaer Electra ac Apollo. Bu wedyn yn crwydro cefn gwlad Groeg am flynyddoedd lawer tra'n cael ei aflonyddu'n barhaus gan y Furies. Cafodd ei ryddhau o'r diwedd o'i droseddau gyda chymorth Athena, a wasgarodd y miasma gwenwynig yn eu gwaed ac felly darfod â melltith tŷ Atreus.

Mae'r chwedl hon yn cynrychioli cyfochrog sy'n codi dro ar ôl tro rhwng Agamemnon ac Odysseus a'u meibion, Orestes a Telemachus. Yn ei ragflaenydd, adroddodd yr Iliad hanes y Brenin Agamemnon a'r erchyllterau a gyflawnwyd yn ei oes, a Odysseus yn cael ei barchu am ei ddoethineb a'i gyfrwystra yn y rhyfel. Ac yn awr yr oedd yn ei ddilyniant, yr Odyssey, bod chwedl y ddau dad yn cael ei hadrodd ochr yn ochr â hanesion y ddau fab.

Mae penodau cychwynnol yr Odyssey yn adrodd chwedlTelemachus ifanc, yn benderfynol o chwilio am ei dad ar ôl Rhyfel Caerdroea tra'n arddangos rhinweddau cadarnhaol yr hyn a ddylai fod yn rheolwr da yn absenoldeb ei dad. Roedd y ddau fab, mewn rhyw fodd, yn gallu olynu eu tadau ac yn ennill ffafr y dduwies barchedig Athena.

Ar y llaw arall, roedd Orestes yn enwog yn y dechrau o'r Odyssey fel llofrudd nid yn unig i neb ond ei fam. Cafwyd ef yn ddieuog yn yr hyn y gwyddys ei fod yn un o'r achosion llys cyntaf, a chyda chymorth Athena, llwyddodd i ddileu'r felltith o linell waed ei deulu.

Casgliad

Nawr bod hanes gwaedlyd a marwolaeth Agamemnon wedi eu sefydlu, gadewch inni fynd dros bwyntiau hollbwysig yr erthygl hon.

Gweld hefyd: Y Wasps – Aristophanes
  • Agamemnon oedd cyn Frenin Mycenae, a ymladdodd yn erbyn Troy i gymryd gwraig ei frawd Menelaus, Helen.
  • Yr oedd Odysseus ac Agamemnon yn gyfeillion a gyfarfu ac a ymladdodd yn rhyfel Caerdroea.
  • Agamemnon yn mae'r Odyssey yn gymeriad cylchol ar ffurf sawl cameos ar draws Clasur Homer.
  • Ar ôl ennill y rhyfel, dychwelodd i'w deyrnas, dim ond i gael ei lofruddio gan ei wraig ac Aegisthus.
  • Y dim ond oherwydd melltith tŷ Atreus y digwyddodd digwyddiad anffodus.
  • Daeth ar draws Odysseus yn yr Isfyd a defnyddiodd y cyfle hwn i adrodd ei hanes i'w rybuddio am ymddiried mewn merched.

Ynyn wahanol i chwedlau Odysseus a Telemachus am arwriaeth ac antur, roedd Agamemnon ac Orestes yn gylch diddiwedd o waed a dialedd wedi ei arllwys. Nid oedd cymaint ag Agamemnon ei hun yn ymddangos yn y clasur, yn lle canlyniadau ei farwolaeth a thynged ei holl ddisgynyddion yn cael ei brofi.

Epil uniongyrchol y rhyfelwr nerthol hwnnw oedd Orestes. Tra y dechreuodd y cylch drachefn trwy ladd ei fam i ddial ar ei dad a fu farw, yr oedd wedi tori y cylch hwnw ar unwaith trwy ddangos edifeirwch am ei weithredoedd. Trodd at gymod trwy grwydro cefn gwlad, wedi ei erlid gan y cynddaredd. Roedd Athena wedi mynd ag ef i'r llys, lle cafodd ei glirio ar y pryd o'i bechodau a'r felltith ac o'r diwedd nid yw wedi dwyn na dial na chasineb ond cyfiawnder i'w deulu.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.