Kleos yn yr Iliad: Thema Enwogion a Gogoniant yn y Gerdd

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae Kleos yn yr Iliad yn archwilio’r thema o fri ac anrhydedd a yrrodd cymeriadau mawr yng ngherdd epig Homer. Mae gosodiad y gerdd yn rhoi cefndir cyfoethog i fynegi gogoniant oherwydd gobaith yr holl ryfelwyr oedd y byddai eu gweithredoedd yn cael eu cofio am genedlaethau.

Hyd yn oed ar ôl i'r rhyfel ddod i ben, parhaodd beirdd a beirdd i adrodd hanesion y chwedlau hyn felly buont hefyd yn gymorth i gyfoethogi enwogrwydd y cymeriadau. Daliwch ati i ddarllen i wybod y cyfan am kleos a sut y mae'r gogoniant a gyflawnwyd gan y prif gymeriadau yn ogystal â'r straeon a adroddir amdanynt.

Beth yw Kleos yn yr Iliad?

Mae Kleos yn yr Iliad a kleos yn yr Odyssey yn disgrifio gweithredoedd mawr rhai cymeriadau sydd wedi ennill clod ac edmygedd tragwyddol iddynt. Kleos, a elwir hefyd yn kleos aphthiton, sy'n golygu gogoniant, yw yr hen Roeg sy'n dynodi anrhydedd ac mae'n disgrifio'r enwogrwydd a'r bri a gaiff arwyr am eu campau aruthrol.

Enghreifftiau o Kleos yn yr Iliad

Mae Iliad Homer yn orlawn ag enghreifftiau o ogoniant oherwydd bod y stori ei hun yn kleos. Mae hyn yn golygu bod yr Iliad yn ymwneud â adrodd gweithredoedd mawr arwyr fel Achilles, Priam, Nestor, Hector, Ajax, Protelisaus a'r gweddill.

Gogoniant Achilles

Mae stori'r arwr Groegaidd Achilles yn un o y prif enghreifftiau kleos yn yr Iliad . Ef oedd y rhyfelwr Groegaidd mwyaf a gwasanaethodd felyn fodel rôl ac yn ysbrydoliaeth i holl ryfelwyr Gwlad Groeg. Roedd Achilles yn wynebu dau ddewis; i ddewis bywyd hir, heddwch a ffyniant heb unrhyw anrhydedd na bywyd byr a ddaw i ben mewn gogoniant. Wrth gwrs, dewisodd Achilles yr olaf a dyna'r rheswm pam mae ei enw yn dal i gael ei grybwyll heddiw.

Yn Llyfr Naw, roedd byddin Achaean yn ddigalon wrth iddyn nhw golli llawer o frwydrau yn erbyn y Trojans. Soniodd llawer am adael y frwydr a dychwelyd gan gynnwys Agamemnon ond mynnodd Diomedes aros i ymladd. Anogodd Nestor Agamemnon ac Odysseus i fynd ac erfyn ar Achilles i ddychwelyd i faes y gad ar ôl ei ased gwerthfawr, y gaethferch, Briseis. Aeth Odysseus a'i ymdaith gyda pentwr o anrhegion ond gwrthododd Achilles, a deimlai ei falchder neu ei ogoniant (Briseis) oddi arno, eu ple.

Dywedodd Achilles wrth Odysseus, Brenin ynys Ithaca, am y dewis yr oedd yn rhaid iddo ei wneud. Yn ôl iddo, roedd ei fam Thetis, y nymff môr, wedi rhoi gwybod iddo os yw'n ymladd â nhw, ei fod yn cael ei dyngedu i farw.

Gweld hefyd: Pwy Lladdodd Patroclus? Llofruddiaeth Carwr Duwiol

Ni ymunodd Achilles â'r ymladd ar unwaith ac yn hytrach dros dro dewisodd “oes hir a heddwch” oherwydd iddo gael ei ysbeilio o'i ogoniant, y gaethferch, Briseis. Fodd bynnag, newidiodd ei feddwl a dewis “bywyd byr ag anrhydedd” pan fu Patroclus farw a’i falchder, Briseis, yn cael ei ddychwelyd.

Gogoniant Hector

Hector , tywysog o Troy a'rrhyfelwr mwyaf y wlad hefyd a osododd ogoniant ac enwogrwydd o flaen ei oes. Cafodd ei dyngedu i farw yn nwylo Achilles a gwyddai hynny ond ymunodd â'r frwydr o hyd. Ni wnaeth hyd yn oed pledion ei wraig a gwaedd ei fab, Astyanax, fawr ddim i ddarbwyllo Hector rhag ennill gogoniant . Yn un o Hector roedd yn honni pe byddai'n lladd y gelyn, y byddai'n hongian eu harfwisg yn nheml Apollo ac yn sefydlu cofeb.

Felly, byddai unrhyw un sy'n mynd heibio ac yn dyfynnu'r arfwisg a'r gofeb yn gwybod mai'r cedyrn Lladdodd Hector y gelyn a byddai ei enw yn byw am byth. Nid oedd yn rhaid i Hector ymladd gan ei fod yn etifedd-ymddangosiadol i orsedd Troy ond gogoniant ac anrhydedd a'i gyrrodd i ymuno â'r frwydr. Penderfynodd hyd yn oed Paris a gychwynnodd y rhyfel, eistedd ar ryw bwynt allan o'r frwydr nes cael ei waradwyddo gan ei frawd Hector. Daeth Hector yn ysbrydoliaeth i'w ddynion wrth iddo eu harwain ar sawl gwrthymosodiad gan ergydio'n drwm i reng a ffeil yr Achaeans.

Pan gyfarfu Hector ag Achilles yn eu gornest olaf, methodd ei gryfder a'i ddewrder a throi. i redeg. Rhedodd deirgwaith o amgylch dinas Troy gydag Achilles ar drywydd poeth oherwydd bod Hector, ar y pryd, wedi cefnu ar ei drywydd ei hun am ogoniant. Roedd yn gwybod na fyddai'n dianc rhag marwolaeth (a elwir yn nostos yn yr Iliad) oherwydd bod ei ddiwedd wedi dod. Fodd bynnag, adferodd ei osgo yn gyflym ac atgoffodd ei hun o'r gogoniant a oeddyn ei ddisgwyl pan fu farw yn nwylo rhyfelwr nerthol y rhyfel.

Dyfyniad Hector Glory Dyfyniadau Kleos yn yr Iliad

Byddwn yn marw o gywilydd i wynebu gwŷr Troy a'r merched Troea yn llusgo eu gwisgoedd hirion pe bawn yn crebachu o frwydr yn awr, llwfrgi.

Gogoniant Protesilaus

Protesilaus oedd arweinydd y Phylaciaid a'r cyntaf. i osod troed ar lannau Troy. Cyn cychwyn am Troy, proffwydwyd y byddai'r cyntaf i gamu ar bridd Troy yn marw. Pan gyrhaeddodd y milwyr Troy, roedd ofn glanio ar yr holl ryfelwyr ac aros ar eu llongau, yn ofni marw. Er bod Protesilaus yn gwybod y broffwydoliaethyn rhy dda, cymylodd ei ymchwil am fri ei ddymuniad i fyw, a thrwy hynny aberthodd ei hun i'r Groegiaid.

Roedd ei laniad yn paratoi'r ffordd i daleithiau Groegaidd ymosod ar y Groegiaid. bobl Troy, felly, rhoddwyd yr enw 'Protesilaus' iddo i ddathlu ei weithred ogoneddus (ei enw iawn oedd Iolaus). Mae gweithred Protesilaus yn atseinio heddiw – oherwydd nid oes neb yn cofio'r ail berson i lanio cymaint â Protesiluas.

Gweld hefyd: Sinis: Mytholeg y Bandit Sy'n Lladd Pobl dros Chwaraeon

Odysseus' Kleos

Cymeriad arall y mae ei stori yn enghraifft berffaith o ogoniant yw Odysseus . Ganed ef i Laertes, Brenin y Cephaleiaid ac Anticila, brenhines Ithaca. Nid oedd yn rhaid i Odysseus fynd i'r rhyfel ond ystyriodd yr enwogrwydd a'r bri y byddai'n eu mwynhau pe bai'n dychwelyd yn arwr. Hyd yn oed proffwydoliaeth oedd yn datgan hynnybyddai taith galed ar ei ffordd adref ddim yn ddigon i'w ddigalonni.

Aeth Odysseus allan gydag Agamemnon a Menelaus i nôl gwraig nad oedd yn wraig iddo. Yn y diwedd, lluniodd y cynllun a fyddai'n sicrhau buddugoliaeth i'r Groegiaid a dychweliad Helen – y ceffyl Trojan. Chwaraeodd ran fawr hefyd wrth gymodi Agamemnon ac Achilles a helpodd i guro'r Trojans yn ôl pe baent yn goresgyn y llongau Groegaidd. Bu Odysseus hefyd yn gymorth i ddatblygu'r cynllun a fyddai'n rhwystro'r Thraciaid dan arweiniad eu harwr, Rhesws.

Dysgodd y Groegiaid fod Rhesws yn rhyfelwr mawr a allai eu dinistrio â'i geffylau cain a'i filwyr wedi'u drilio'n dda. Felly, penderfynodd Odysseus a Diomedes ymosod ar eu gwersyll tra roedd yna gysgu a'u synnu. Gweithiodd y cynllun a bu farw Rhesus yn ei babell heb gymryd rhan yn y rhyfel. Cynyddodd y digwyddiad hwn enw da Odysseus yn rheng a ffeil y fyddin Roegaidd ac arweiniodd at ei kleos.

Kleos ac Amser yn yr Iliad

Amser (ni ddylid ei gymysgu â'r gair Saesneg) yn air Groeg hynafol sy'n symbol o'r anrhydedd a'r gogoniant a neilltuwyd i'r duwiau a'r arwyr. Mae'r anrhydedd hwn naill ai ar ffurf defodau, aberthau neu gemau i goffau duwiau neu arwyr. Y gwahaniaeth rhwng Kleos (a elwir hefyd yn kleos aphthiton) ac Amser yw: Mae Kleos yn cyfeirio at y gweithredoedd arwrol gan yr unigolion sy'n arwain at ogoniant. Yncyferbyniad, mae Amser yn cyfeirio at y gwobrau y mae'r arwr yn disgwyl eu hennill ar ôl ennill kleos.

Enghraifft o Time yn yr Iliad yw pan fydd Achilles ac Agamemnon yn cymryd rhai merched caethweision (Briseis a Chryseis yn y drefn honno) ar ôl diswyddo eu trefi . Fodd bynnag, mae Achilles yn mynd yn flin pan benderfynodd Agamemnon gymryd ei amser (a elwir hefyd yn geras yn yr Iliad) ac yn addo peidio ag ymuno â'r rhyfel yn Troy.

Casgliad

Hyd yn hyn, rydym wedi wedi astudio ystyr Kleos fel yr archwiliwyd yn yr Iliad ac wedi archwilio rhai achosion yn yr Iliad lle cafodd kleos ei bortreadu. Dyma grynodeb o'r cyfan rydyn ni wedi'i ddarganfod:

  • Mae Kleos yn cyfeirio at y gogoniant sy'n aros am arwr wedi iddyn nhw siapio carreg filltir ysblennydd.
  • Yn y traethawd Iliad , down ar draws sawl achos lle llwyddodd cymeriadau fel Achilleus, Odysseus a Hector, trwy weithredoedd arwrol, i ennill Kleos.
  • Dewisodd Achilleus farwolaeth a gogoniant pan gyflwynwyd iddo ddau ddewis; dewis hir oes a heddwch heb ogoniant, neu oes fer o ryfel a derfynai mewn gogoniant tragywyddol.
  • Gwnaeth Hector hefyd pan ymladdodd yn y rhyfel ag y gallasai newydd eistedd allan; dewisodd farw yn ogoneddus na byw dan gaethiwed.
  • Ni ystyriodd Protesilaus ei fywyd pan neidiodd o'r llong i baratoi'r ffordd i'r Groegiaid oresgyn Troy oherwydd gwyddai na ddarfyddai ei ogoniant.<16

Trwy gydol yr Iliad, roedd Kleosy grym y tu ôl i weithredoedd y prif gymeriadau gan fod pob un eisiau cael eu gogoneddu trwy gydol hanes.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.