Gwraig Creon: Eurydice o Thebes

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

O ran Antigone, mae gwybod am gymeriadau ochr fel Eurydice, sy’n fwy adnabyddus fel “ gwraig Creon ,” yn hollbwysig. Maent yn ychwanegu mwy o ddyfnder a lliw i'r chwedl a byddant yn caniatáu ichi ddeall y digwyddiadau ymhellach. Gyda'n gilydd, gadewch i ni archwilio stori, rôl, a pwrpas gwraig Creon, Eurydice.

Pwy Yw Gwraig Creon?

Gwelir Eurydice o Thebes, gwraig Creon, tua diwedd y ddrama yn trywanu dagr i'w chalon. Er gwaethaf chwarae rôl funud, mae ei chymeriad yn ymgorffori cryfder yn drasig ac yn realistig. Er mwyn deall ymhellach gymhlethdodau ei chymeriad a'i brwydrau , rhaid inni werthfawrogi pwy yw Eurydice.

Pwy Yw Eurydice?

Eurydice yw gwraig Creon, sy'n ei gwneud hi'n Frenhines Thebes. Disgrifir hi fel mam gariadus a dynes garedig . Er ei bod yn absennol am y rhan fwyaf o'r ddrama, roedd hi'n dal i ddangos ei chariad a'i hymroddiad i'w meibion ​​tra mewn caethiwed.

Gweld hefyd: Heracles vs Hercules: Yr Un Arwr mewn Dwy Fytholeg Wahanol

Arweiniodd ei hamser mewn unigedd hi yn araf i wallgofrwydd, a ar ôl clywed am farwolaeth ei mab Haemon , penderfynodd blymio dagr yn syth i'w chalon. Ond beth yn union ddigwyddodd iddi ddod â'i bywyd i ben yn ddewr? Er mwyn rhesymoli hyn yn llawn, rhaid inni fynd yn ôl i’r dechrau, sef dechrau ei thrasiedi.

Pwy Yw Creon?

Creon yw gŵr Eurydice a brenin Thebes a wrthododd gladdu Polyneices , gan adael y corff i'rfwlturiaid. Yr oedd yn frenin balch a fynnodd deyrngarwch gan ei ddeiliaid trwy ofn. Achosodd ei benderfyniad diwyro ar y mater anghytgord a gwrthdaro o fewn ei bobl.

Yr un mor ystyfnig â Creon, mae Antigone, sy'n gadarn yn ei chredoau, yn mynd yn groes i'r archddyfarniad ac yn claddu ei brawd. Mae'r symudiad hwn yn gwylltio Creon; ei benderfyniadau wedi hynny, a mae ei wrthodiad i wrando ar unrhyw gyngor a rhybuddion yn arwain at farwolaeth ei fab annwyl ac Eurydice.

Trasiedi Eurydice

Trasiedi Oedipus Mae Rex yn parhau yn ei ail ddrama Antigone . Eto i gyd, y tro hwn nid yn unig berthynas deuluol uniongyrchol Oedipus sy'n wynebu melltith o'r fath ond sy'n ymestyn i deulu ei frawd-yng-nghyfraith hefyd. Mae'r digwyddiadau a arweiniodd at farwolaeth Eurydice hyd yn oed fel a ganlyn:

 • Yn y rhyfel i feddiannu Thebes, un o fab Eurydice, mae Monoeceus yn cymryd rhan yn y rhyfel
 • Yn y frwydr erchyll oherwydd mae Thebes, Polyneices, Eteocles, a hyd yn oed Monoeceus yn colli eu bywydau
 • Creon yn codi i rym ac yn atal claddu Polyneices
 • Cythruddodd yr Antigone hwn, a ymladdodd yn ddiweddarach am hawl ei brawd i gael ei gladdu fel mae cyfraith ddwyfol yn datgan
 • Antigone yn cael ei ddal yn claddu ei brawd ac yn cael ei ddedfrydu i farwolaeth
 • Haemon, mab Creon a dyweddi Antigone, yn ymladd ei dad am ei rhyddid
 • Creon yn gwrthod ac yn anfon ef ar ei ffordd
 • Mae Haemon, yn ei gynllun i ryddhau Antigone, yn myned iyr ogof lle mae hi wedi ei gladdu
 • Mae'n ei gweld hi'n hongian wrth ei gwddf, yn welw ac yn oer
 • Trallod, mae'n lladd ei hun
 • Creon yn rhuthro i ryddhau Antigone ar rybuddion Tiresias
 • Mae'n gweld ei fab ac Antigone wedi marw
 • Tra bod hyn i gyd yn digwydd, mae Eurydice wedi'i chyfyngu yn ei hystafell
 • Arweiniodd ei galar am ei mab, marwolaeth Monoeceus, hi. i wallgofrwydd
 • Disgrifiwyd ei galarnad dwfn fel digalon wrth iddi aredig ei hwyneb â’i hewinedd, tynnu ei gwallt allan o groen ei phen, ac yn y diwedd collodd ei llais yn ei gwys
 • Wrth iddi golli’n araf ei meddwl mewn galarnad, daw'r newyddion am farwolaeth ei hail fab ar ei hôl
 • Marwolaeth Haemon oedd y trobwynt i bwyll Eurydice
 • Cymerodd dagr a'i blymio i'w chalon wrth felltithio ei gŵr

Dechrau'r Rhyfel

Mae'r rhyfel yn dechrau gyda Eteocles yn gwrthod ymwrthod â'r orsedd a'r digwyddiadau sy'n digwydd ar ôl hynny. Mae Polyneices, a alltudiwyd gan ei frawd, yn cerdded i Argos, lle mae'n cael ei ddyweddïo i dywysoges. Mae'n hysbysu ei dad-yng-nghyfraith o'i awydd am goron Theban.

Mae brenin Argos yn rhoi iddo saith byddin i feddiannu'r wlad, felly Polyneices a'i fyddinoedd marchogaeth i ffwrdd i ryfel . Yn ystod y frwydr yn Thebes, mae Tiresias yn hysbysu Creon o oracl, aberth ei fab, Menoeceus fyddai'n sicrhau buddugoliaeth Etecoles ac yn rhoi diwedd ar y tywallt gwaed. Mae Creon yn gwrthod aberthu ei fab ac yn lle hynny yn ei anfon i ffwrdd i ddiogelwch.

Mae Menoeceus, rhag ofn cael ei alw'n llwfrgi, yn cymryd rhan yn y rhyfel er gwaethaf diffyg cleddyfaeth ac yn y diwedd yn cyrraedd ei ddiwedd yn y gwrthdaro cyntaf . Y diwedd trasig i'w fywyd sy'n arwain Eurydice i droellog a Creon i felltithio Polyneices.

Troell Eurydice

Achosodd Eurydice o Thebes, ar golli ei mab, alar a thristwch aruthrol iddi. Mae ei galarnad dwfn yn poeni ei gweision, sydd yn y diwedd yn penderfynu ei chloi yn ei hystafell wely er diogelwch y frenhines . Mewn unigedd, mae Eurydice yn colli ei bwyll ac yn beio Creon am farwolaeth ei mab.

Gweld hefyd: Y Trachiniae – Sophocles – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Creon, na allai wneud dim i atal marwolaeth ei mab er gwaethaf yr oracl. Creon, na allai gynghori Eteocles i atal y rhyfel . Gadawodd Creon, a oedd yn parhau i gefnogi ac egio'r gwrthdaro trwy alluogi Eteocles, flas chwerw yn ei cheg.

Menoeceus fel Balchder Creon

Disgrifiwyd Menoeceus, mab Eurydice, i fod â cherflun anferth ac mae'n ymgorfforiad corfforol o falchder Creon. Sut roedd Monoeceus yn gynrychiolaeth o falchder ei dad? Caniattâ i mi ymhelaethu; Yn nigwyddiadau ‘ Saith yn erbyn Thebe, ’ gwelwn weledigaeth Tiresias o aberth.

Dywed y proffwyd dall pe bai Creon yn aberthu ei fab, Monoeceus, i'r ffynnon yna Eteocles fyddai'n ennill. Mae Creon yn anfon ei fab i ffwrdd i'w warchod , ondMae Monoeceus yn dewis peidio, rhag ofn cael ei alw'n llwfrgi.

Er nad oes ganddo unrhyw hyfforddiant, dim profiad o ryfel, a dawn i'r cleddyf, mae Monoecous yn ymuno â brwydr erchyll lle gallai golli ei fywyd i gyd oherwydd nad yw am ymddangos fel llwfrgi.

Gosodwyd ei falchder yn gyntaf uwchlaw ei ddiogelwch, gan ei flaenoriaethu dros unrhyw beth arall. Mae ei statws mawr hefyd yn cyfrannu at y rheswm symbolaidd dros ei dranc; mae ei ego, sy'n ddigon mawr i'w enw da, yn ei arwain i farwolaeth yn union fel y mae balchder Creon fel pren mesur yn arwain ei anwyliaid i farwolaeth.

Marwolaeth Ei Ail Fab

Roedd Haemon, mab Creon ac Eurydice, i fod i briodi Antigon. Claddodd yr un Antigone ei brawd , er gwaethaf dymuniadau Creon, a gorymdeithio i’r canlyniadau yn ddewr. Cafodd ei gladdu'n fyw fel cosb a chafodd ei ddedfrydu i farwolaeth gan ei hewythr a'i thad-yng-nghyfraith.

Gorymdeithiodd Haemon, a oedd yn caru Antigon yn fawr, at ei dad, gan fynnu ei phardwn a'i rhyddhau. Pan wrthododd Creon ei ddymuniadau, rhagwelodd ei farwolaeth ym marwolaeth Antigone.

Yng nghynllun Haemon i ryddhau Antigone, mae’n darganfod ei chorff yn hongian o’i gwddf ar ôl cyrraedd yr ogof . Yn ofidus, mae Haemon yn lladd ei hun i fod gyda'i gariad, gan adael ei dad a'i fam i alaru.

Galar Mam

Ar ôl clywed am hunanladdiad ymddangosiadol ei mab a’r stori sy’n arwain atmae, Eurydice yn melltithio Creon. Ni allai hi, eisoes yn galaru am farwolaeth Monoeceus , drin ffynhonnell arall o dristwch. Roedd hi'n caru ei meibion ​​​​yn annwyl, yn ddigon i golli ei bwyll dros eu dibenion trasig.

Daw cadwyn anobaith marwolaethau ei meibion ​​annwyl o realiti llym anghymhwysedd a chamgymeriadau ei gŵr . Ym marwolaeth Monoeceus, ni allai Creon amddiffyn ei fab er gwaethaf y rhybudd ei fod ar ddod. Ym marwolaeth Haemon, gwthiodd Creon ei fab i'w dranc oherwydd bod h yn ystyfnig ac yn ymdrechu gyda chorff marw.

Mae Eurydice, mam Haemon, yn meddwl tybed ble aeth y cyfan o'i le ac ar hyn pwynt, gosod y bai ar ei gŵr. Yn ei galar a’i gofid enbyd, mae Eurydice yn penderfynu gadael y deyrnas farwol ar ôl a dilyn ei meibion ​​i’r byd ar ôl marwolaeth. Mae hi'n plymio cleddyf bychan i'w chalon ac yn disgwyl iddi orffen mewn dagrau.

Moesol y Stori

Moesol y stori oedd dangos canlyniadau rhoi eich hun ar gydradd a'r duwiau. Mae'n pwysleisio'r effeithiau trasig a fyddai'n digwydd i'r rhai sy'n osod eu hystyfnigrwydd a'u balchder uwchlaw unrhyw beth arall . Mae hefyd yn dangos nad oedd y duwiau yn maddau ond yn hytrach, eu bod yn ddialgar ac na ddylid eu gwylltio.

Mae’r felltith wreiddiol o berthynas losgachol Oedipus â’i fam a’r pechod a gyflawnodd drwy lofruddio ei dad yn arddangos eu natur ddialgar .O gael eu taro gan fellten i'w feibion ​​yn ymladd, hyd at farwolaeth afiach a hunanladdiad aelodau o'r teulu, ni ddaliodd y duwiau unrhyw drugaredd yn eu cosbau.

Casgliad

Felly rydym wedi trafod Eurydice, ei meibion, ei galar, a'r digwyddiadau a arweiniodd at ei marwolaeth, felly gadewch inni grynhoi popeth a ddywedwyd hyd yma:

 • Eurydice yw Brenhines Thebes a gwraig Creon
 • Y frwydr a laddodd efeilliaid Oedipus Ai'r un frwydr sy'n lladd Monoeceus
 • Marwolaeth ei mab yn dwyn Eurydice i alarnad fawr lle cyfyngir hi gan ei gweision sy'n ofni am ei bywyd ac yn ei hunigedd yn araf yn mynd yn wallgof
 • Creon, fel y mae'r Ymerawdwr yn gorchymyn pydredd corff Polyneices, yn gwrthod rhoi unrhyw fath o gladdedigaeth iddo.
 • Antigone yn claddu ei brawd beth bynnag, gan ddigio Creon
 • Mae Creon, a gyflawnodd weithredoedd pechadurus trwy wrthod claddu'r meirw a chladdu gwraig iach a byw, yn derbyn rhybudd gan Tiresias
 • Antigone yn lladd ei hun, ac felly, Haemon yn lladd ei hun
 • Eurydice yn clywed am ei mab, marwolaeth Hameon, ac yn melltithio Creon; Mae hi'n beio Creon am farwolaeth ei dau fab
 • Yn ei bwyll a'i galar ychwanegol, mae Eurydice yn plymio cyllell i'w chalon
 • Mae Menoeceus yn gynrychiolaeth o falchder Creon: ei wrthodiad i ddilyn y mae gorchymyn ei dad am ei ddiogelwch rhag ofn cael ei alw yn llwfrgi yn dangos y mainto'i ego a'i falchder
 • Daeth Monoeceus a Creon â thrasiedi iddynt eu hunain trwy osod eu teimladau o falchder yn anad dim arall, yn ymwneud â rhybudd cyntaf Tiresias; “ Ni all ymerawdwr lywodraethu'n ddoeth os llywodraethant â balchder ,” dywed yn nadl ei gyfreithiau
 • Mae gwrthodiad ystyfnig Creon i gladdu'r meirw ac aberthol yn lladd y byw yn drasiedi yn y byd. ffurf marwolaeth i'w anwyliaid

A dyna chi! Dadansoddiad o Eurydice, pwy yw hi, sut mae hi fel mam, sut yr arweiniodd ei galar hi ar gyfeiliorn, a sut yr arweiniodd gweithredoedd ei gŵr hi at ei thranc.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.