Pwy laddodd Ajax? Trasiedi'r Iliad

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
Roedd

Ajax Fawr yn cael ei ystyried yn ail yn unig i Achilles ymhlith arwyr Groeg . Roedd yn fab i Telmon, yn ŵyr i Aeacus a Zeus, ac yn gefnder i Achilles. Gyda llinach deuluol mor drawiadol, roedd gan Ajax lawer i'w ennill (a'i golli) yn rhyfel Caerdroea.

Pwy Oedd Ajax?

commons.wikimedia.org

Mae llinach enwog Ajax yn dechrau gyda'i daid, Aeacus. Ganwyd Aeacus i Zeus o'i fam, Aegina, merch i dduw afon Asopus . Daeth Aeacus â Peleus, Telamon a Phocus, ac roedd yn daid i Ajax ac Achilles.

Ganed Telamon, tad Ajax, i Aeacus a nymff mynydd o'r enw Endeis. Efe oedd brawd hynaf Peleus. Hwyliodd Telamon gyda Jason a'r Argonauts a chymerodd ran yn yr helfa am y Baedd Calydonaidd. Peleus, brawd Telamon, oedd tad yr ail Arwr Groegaidd enwog, Achilles.

Dymunwyd yn fawr iawn am enedigaeth Ajax . Gweddïodd Heracles i Zeus dros ei ffrind Telemon a'i wraig, Eriboea. Dymunodd i'w ffrind gael mab i gario ei enw a'i etifeddiaeth ymlaen, gan barhau i ddod â gogoniant i enw'r teulu. Zeus, yn ffafrio y weddi, anfonodd eryr yn arwydd. Anogodd Heracles Telemon i enwi ei fab Ajax, ar ôl yr eryr.

Arweiniodd bendith Zeus at fachgen bach iach, cryf, a dyfodd yn ddyn ifanc caeth. Yn Yr Iliad, disgrifir ef fel un o gryfder mawr adefodau angladd, mae'r brwydro yn parhau. Mae Achilles yn mynd allan unwaith eto yn erbyn y Trojans, yng nghwmni Ajax ac Odysseus . Mae herwgipiwr Helen, Paris, yn tanio un saeth. Nid saeth gyffredin mo hon. Mae'n cael ei drochi yn yr un gwenwyn a laddodd yr Heracles Arwr. Mae'r saeth yn cael ei arwain gan y duw Apollo i daro'r un man lle mae Achilles yn agored i niwed - ei sawdl.

Pan oedd Achilles yn faban, trochodd ei fam ef i Afon Styx i'w drwytho ag anfarwoldeb. Daliodd hi'r plentyn wrth ei sawdl, ac fel bod un man lle roedd ei gafael cadarn yn rhwystro'r dŵr, ni chafodd orchudd o anfarwoldeb. Mae saeth Paris, dan arweiniad llaw duw, yn taro deuddeg, gan ladd Achilles.

Yn y frwydr a ddilynodd, Mae Ajax ac Odysseus yn ymladd yn ffyrnig i gadw rheolaeth ar ei gorff. . Ni fyddant yn caniatáu iddo gael ei gymryd gan y Trojans, o bosibl i gael ei halogi fel y gwnaeth Achilles i'r Tywysog Trojan Hector. Maen nhw'n brwydro'n ffyrnig, gydag Odysseus yn atal y Trojans tra bod Ajax yn rhydio i mewn gyda'i waywffon nerthol a'i darian i adalw'r corff . Mae'n rheoli'r gamp ac yn cludo gweddillion Achilles yn ôl i'r llongau. Mae Achilles yn cael ei losgi wedyn yn y defodau angladd traddodiadol, a'i lwch yn gymysg â rhai ei ffrind, Patroclus.

Achilles ac Ajax: Cousins ​​in Arms

commons.wikimedia.org

Mae'r arfwisg gain yn dod yn bwynt cynnen. Cafodd ei ffugioar Fynydd Olympus gan y gof Hephaestus, a wnaed yn arbennig i Achilles ar gais ei fam. Yr oedd cenfigen a chynddaredd mawr Ajax o beidio â chael ei gydnabod am ei ymdrechion a'i deyrngarwch i Achilles yn ei yrru i'w ddiwedd trasig. Er nad oedd ganddo’r cymorth dwyfol oedd gan Achilles, na pharch ei gefnder a’i sefyll gyda’r arweinwyr eraill, roedd ganddo’r un natur genfigennus a balch.

Gweld hefyd: Pwerau Hades: Ffeithiau Rhaid gwybod am Dduw yr Isfyd

Gadawodd Achilles yr ymladd oherwydd cymerwyd ei wobr ryfel, y gaethwas, oddi arno. Costiodd ei falchder a'i gerydd gryn lawer i'r Groegiaid o ran gorchfygiad. Yn y diwedd, mae ffit Achilles yn cyfrannu at golli ei ffrind a chariad posib, Patroclus . Yn yr un modd, arweiniodd awydd Ajax am gydnabyddiaeth a gogoniant iddo chwennych gwobr yr arfwisg gain . Yn sicr, mae wedi ei hennill trwy ei fuddugoliaethau lluosog a'i ymladd ffyrnig trwy gydol y rhyfel. Teimlai y dylai'r arfwisg fynd ato, yn gywir fel rhyfelwr ail orau y byddinoedd. Yn lle hynny, fe'i rhoddwyd i Odysseus, gan sbarduno marwolaeth Ajax trwy hunanladdiad.

statws, sef y cryfaf o'r holl Roegiaid. Enillodd lysenw, “swmp yr Achaeans,”am ei faint a'i nerth. Swmp llong yw'r wal sy'n codi ac yn amddiffyn y deciau uchaf rhag tonnau, gan ddarparu ffrâm a rheilen gadarn. Yr oedd Bulwark yr Achaeans yn rhwystr, yn amddiffynydd i'w bobl a'u byddinoedd.

Gyda llinach fel hon y tu ôl iddo, ni allai Ajax helpu ond dod yn arwr mawr. Cafodd ei dyngedu i ddilyn ei lwybr ei hun i chwedlau gan y chwedlau teuluol a gariai yn ei orffennol. Nid yw'n syndod bod Ajax Fawr wedi'i sefydlu ar gyfer un o'r cwympiadau mwyaf o ras ym mytholeg Roeg . Felly, gyda'r fath linach serennog, llawn haearn ac enw da, sut y bu farw Ajax? Yn wahanol i bron bob arwr Groegaidd arall, ni fu farw Ajax mewn brwydr. Cymerodd ei fywyd ei hun.

Pam Lladdodd Ajax Ei Hun?

Roedd Ajax yn ddyn balch. Roedd yn cael ei adnabod fel ail ryfelwr gorau'r Groegiaid, y gorau ar y cae pan wrthododd Achilles ymuno â'r brwydro. Felly pam y byddai rhyfelwr mawr yn lladd ei hun? Gyda phopeth i'w ennill a phopeth i'w golli ar faes y gad, beth allai yrru dyn o'i statws i benderfyniad o'r fath? Pam lladdodd Ajax ei hun?

Roedd Achilles wedi gadael y frwydr yn gynnar oherwydd ymddygiad ei gefnder, Agamemnon. Roedd y ddau wedi cymryd dynes fel caethwas o gyrch. Roedd Agamemnon wedi dwyn Chryseis. Merch Chryses, offeiriad Apollo oedd y wraig. Apeliodd Chryses at Agamemnon am ei rhyddid. Pan na allai ennill dychweliad ei ferch trwy ddulliau marwol, gweddïodd yn daer ar y duw Apollo am gymorth. Ymatebodd Apollo trwy ryddhau pla ofnadwy ar fyddin Achaean.

Datgelodd y proffwyd Calchas na allai dychweliad Chryseis ond rhoi terfyn ar y pla. Yn ddigalon ac yn ddig wrth golli ei wobr, mynnodd Agamemnon am iddo gael Briseis yn ei lle. Roedd Achilles mor flin ar ôl colli ei wobr ei hun nes iddo dynnu'n ôl o'r frwydr a gwrthod dychwelyd. Nid tan golli Patroclus, ei ffrind gorau a'i gariad posibl, y dychwelodd i'r ymladd. Yn ei absenoldeb, Ajax oedd prif ymladdwr y Groegiaid.

Yn ystod y cyfnod hwn, ymladdodd Ajax Hector mewn gornest un-i-un, a ddaeth i ben mewn gêm gyfartal , ni lwyddodd y naill ryfelwr i oresgyn y llall. Anrhydeddodd y ddau ryfelwr ymdrechion ei gilydd ag anrhegion. Rhoddodd Ajax sash porffor yr oedd wedi'i wisgo o amgylch ei ganol i Hector, a rhoddodd Hector gleddyf mân i Ajax. Ymwahanodd y ddau fel gelynion parchus.

Ar ôl marwolaeth Patroclus, aeth Achilles ar raglan, gan ddinistrio cymaint o Trojans ag y gallai. Yn y diwedd, ymladdodd Achilles a lladd Hector. Ar ôl sarhau corff Hector yn ei gynddaredd a’i alar am farwolaeth Patroclus, lladdwyd Achilles mewn brwydr yn y pen draw, gan adaelpenderfyniad pwysig i'w wneud. Gydag Achilles wedi marw, roedd dau ryfelwr Groegaidd mawr ar ôl: Odysseus ac Ajax. Mae mytholeg Groeg yn datgelu bod arfwisg Achilles wedi'i ffugio'n arbennig ar gais ei fam, Thetis. Roedd hi'n gobeithio y byddai'r arfwisg yn ei amddiffyn rhag y broffwydoliaeth y byddai'n marw'n ifanc trwy ennill gogoniant iddo'i hun a Gwlad Groeg.

Roedd yr arfwisg yn wobr wych, a phenderfynwyd ei rhoi i'r rhyfelwr mwyaf pwerus. Cafodd Odysseus, rhyfelwr Groegaidd, nid oherwydd ei allu mwy, ond oherwydd ei allu siarad a chyflwyno, yr anrhydedd o gael yr arfwisg. Roedd Ajax yn gandryll. Gan deimlo'n ddigalon a'i wrthod gan y fyddin yr oedd wedi mentro cymaint drostynt ac wedi ymladd mor galed drosti, trodd yn erbyn ei gyd-filwyr. Efallai y byddai Ajax wedi lladd y fyddin gyfan ar ei phen ei hun pe na bai'r dduwies Athena wedi ymyrryd. <5

Gosododd Athena, gan dosturio wrth y Groegiaid y byddai cynddaredd Ajax wedi'i ddirywio, yn rhith. Fe argyhoeddodd hi Ajax ei fod yn ymosod ar ei gyd-filwyr pan oedd buches o wartheg wedi ei disodli yn lle'r milwyr. Lladdodd y fuches gyfan cyn iddo sylweddoli ei gamgymeriad. Mewn ffit o gynddaredd truenus, edifeirwch, euogrwydd a galar, teimlai Ajax mai hunanladdiad oedd yr unig ddiben a gynigiodd unrhyw gyfle iddo gynnal ei urddas . Gobeithiai gadw yr hyn a allasai o'r gogoniant a gafodd i'w deulu ac a fumethu wynebu'r cywilydd deuol. Roedd wedi cael ei wrthod y cyfle i fod yn berchen ar arfwisg Achilles, ac wedi troi yn erbyn ei bobl ei hun. Teimlai nad oedd ganddo attalfa bellach ond marwolaeth. Syrthiodd ar yr union gleddyf a enillodd oddi wrth Hector, gan gofleidio marwolaeth â chleddyf ei elyn.

Rhyfelwyr Cyndyn Rhyfel Caerdroea

Mewn gwirionedd, roedd Ajax yn un o'r ychydig rai oedd efallai'n haeddu wedi cael yr arfwisg. Aeth Agamemnon ati i dalgrynnu'r dynion oedd yn rhwym wrth Lw Tyndareus. Ceisiodd Odysseus osgoi cyflawni ei lw trwy esgus gwallgofrwydd. Croddodd ful ac ych at ei aradr. Dechreuodd hau'r caeau â llond llaw o halen. Wedi'i aflonyddu gan ffust Odysseus, gosododd Agamemnon fab bach Odysseus o flaen yr aradr. Roedd yn rhaid i Odysseus droi o'r neilltu i osgoi anafu'r babi. Datgelodd ei bwyll, ac nid oedd ganddo ddewis ond ymuno â'r rhyfel.

Rhoddwyd proffwydoliaeth i fam Achilles, Thetis, nymff. Byddai ei mab naill ai’n byw bywyd hir, di-drafferth neu’n marw mewn rhyfel, gan ddod â gogoniant mawr i’w enw ei hun. Er mwyn ei amddiffyn, cuddiodd hi ymhlith merched ar ynys. Llwyddodd Odysseus i ddenu Achilles allan o guddio trwy gynnig amrywiaeth o eitemau, gan gynnwys arfau . Canodd gorn rhyfel, ac estynnodd Achilles yn reddfol i'r arf ddod i amddiffynfa'r ynys.

O'r tri phencampwr Groegaidd mwyaf, Ajax yn unig a ymunodd â'r rhyfel o'i ewyllys rydd ei hun, heb fod angen gwneud hynny. cael eu gorfodi ynteutwyllo . Daeth i ateb ei lw i Tyndareus ac ennill gogoniant i'w enw ac enw ei deulu. Yn anffodus i Ajax, roedd ei ymgais am ogoniant yn ddirmygus gan y rhai â syniadau llai anhyblyg o anrhydedd a balchder, gan arwain at ei gwymp.

Ajax the Warrior

commons.wikimedia.org

Ajax yn dod o linach hir o ryfelwyr ac yn aml yn ymladd ochr yn ochr â'i frawd Teucer. Roedd Teucer yn fedrus wrth ddefnyddio bwa a byddai'n sefyll y tu ôl i Ajax ac yn pigo milwyr i ffwrdd tra bod Ajax yn ei orchuddio â'i darian drawiadol. Yn ddiddorol, roedd Paris, mab y Brenin Priam, yr un mor fedrus â bwa, ond nid oedd yn rhannu perthynas gyfochrog â’i frawd Hector . Efallai bod y pâr mor drawiadol ag Ajax a Teucer, ond dewison nhw beidio ag ymladd fel tîm.

Roedd diffyg Ajax yn ei sgil mewn diplomyddiaeth, ond nid yn sgil fel rhyfelwr. Hyfforddodd ochr yn ochr ag Achilles o dan y centaur Chiron. Yn ôl pob sôn, roedd yn arwr rhyfel o fri a gyfrannodd yn helaeth at lwyddiant y Groegiaid dros y Trojans. Roedd yn un o'r rhai a anfonwyd gan Agamemnon i geisio argyhoeddi Achilles i ddychwelyd i faes y frwydr ar ôl iddynt syrthio allan. Ei fedr oedd fel ymladdwr, fodd bynnag, ac nid fel siaradwr. Ni fyddai Achilles yn clywed pledion y rhyfelwr, hyd yn oed ynghyd â geiriau’r iaith arian Odysseus .

Yn hytrach nag ymladd ei frwydrau â geiriau, yr oedd nerth Ajax â'i gleddyf i mewnbrwydr. Mae'n un o'r ychydig iawn o ryfelwyr Groegaidd i ddod trwy'r rhyfel heb friw difrifol yn y frwydr . Ni dderbyniodd bron ddim cymorth gan y duwiau ac ymladdodd yn ddewr. Yr oedd yn fedrus iawn mewn ymladd, ac yn wahanol i lawer o'r rhai oedd gyntaf yn yr ymladd, nid oedd ganddo fawr o ymyrraeth ddwyfol. Yn y stori, cymeriad cymharol ddibwys ydyw, ond ef oedd un o seiliau buddugoliaeth Groeg mewn gwirionedd. Gwych, roedd Ajax wedi'i dynghedu i fod yn ail ym mhopeth a ymdrechodd drwy'r Odyssey a'r Iliad. Yn Yr Iliad , mae'n ail i Achilles mewn brwydr, ac yn The Odyssey , mae'n methu o gymharu ag Odysseus.

Er bod Ajax ac Achilles wedi hyfforddi gyda'i gilydd, roedd Achilles, mab nymff, yn amlwg yn cael ei ffafrio gan y duwiau . Yn aml, dangosir Achilles yn derbyn cymorth gan y duwiau neu ei fam anfarwol, tra bod Ajax yn cael ei adael i ymladd ei frwydrau ei hun heb unrhyw gymorth o'r fath. Pam y trosglwyddwyd Ajax tra bod Achilles yn cael ei ffafrio gan y duwiau? Roedd ei deulu yr un mor fonheddig. Roedd tad Ajax, Telamon, yn fab i'r Brenin Aeacus ac Endeis, nymff mynyddig. Cymerodd Ajax ei hun ran mewn nifer o frwydrau ac anturiaethau gwych . Mae mympwyon y duwiau mor gyfnewidiol ac anrhagweladwy â’r gwynt, ac roedd Ajax i’w gweld bob amser yn methu ag ennill eu ffafr acymorth.

Er gwaethaf y diffyg ymyrraeth ddwyfol, daliodd Ajax ei ben ei hun trwy gydol y rhan fwyaf o'r rhyfel. Ef a wynebodd Hector yn gyntaf a'r hwn a fu bron â lladd Hector yn eu hail gyfarfyddiad . Yn anffodus i Ajax, roedd Hector yn dyngedfennol i ddisgyn i Achilles ymhell yn ddiweddarach yn y rhyfel.

Pan fydd y Trojans, dan arweiniad Hector, yn torri i mewn i wersyll y Mycenaean ac yn ymosod ar y llongau, mae Ajax yn eu dal oddi ar ei ben ei hun bron. Mae'n cario gwaywffon enfawr ac yn llamu o long i long . Yn y trydydd cyfarfyddiad â Hector, mae Ajax yn cael ei ddiarfogi a'i orfodi i encilio, gan fod Zeus yn ffafrio Hector. Llwyddodd Hector i losgi un llong Roegaidd yn y cyfarfyddiad hwnw.

Gweld hefyd: Aphrodite yn Yr Odyssey: Chwedl Rhyw, Hubris, a Darostyngiad

Cafodd Ajax ei siâr o lwyddiannau. Ef sy'n gyfrifol am farwolaethau llawer o ryfelwyr ac arglwyddi Caerdroea, gan gynnwys Phorcys . Roedd Phorcys mor feiddgar yn mynd i frwydr fel ei fod yn gwisgo staes dwbl yn hytrach na chario tarian. Efe yw arweinydd y Phrygiaid. Fel un o gynghreiriaid Hector, mae'n lladdfa bwysig yn y rhestr o fuddugoliaethau Ajax trwy'r rhyfel.

Ajax ac Achub Patroclus ac Achilles

Mewn ymdrech ffos olaf i adennill Achilles ' cymorth yn y frwydr, Patroclus yn mynd i Achilles ac yn erfyn defnyddio ei arfwisg enwog. Trwy ei gwisgo i frwydr, mae Patroclus yn gobeithio gyrru’r Trojans yn ôl ac amddiffyn y llongau Groegaidd. Mae gweld arfwisg enwog Achilles yn cael ei gwisgo yn gamp i ddigalonni’r Trojans a’u trechuhwynt trwy dwyll. Mae'n gweithio, yn rhy dda o lawer. Mae Patroclus, yn ei ymgais am ogoniant a dialedd, yn cario'r cynnwrf ymlaen yn rhy bell. Mae Hector yn ei ladd ger wal dinas Caerdroea. Roedd Ajax yn bresennol pan fu farw Patroclus , a llwyddodd ef a Menelaus, gŵr Helen o Sparta, i yrru’r Trojans i ffwrdd, gan eu hatal rhag dwyn corff Patroclus. Gallant ei ddychwelyd i Achilles.

Mae hyd yn oed Achilles angen ei adalw ar ôl ei farwolaeth. Wedi'i gynddeiriogi gan farwolaeth Patroclus, mae'n mynd allan ar ymgyrch yn erbyn y Trojans. Mae'n lladd cymaint o filwyr nes bod y cyrff yn tagu afon, gan ddigio'r duw afon lleol. Mae Achilles yn brwydro yn erbyn duw'r afon ac yn ennill cyn mynd ymlaen i barhau â'i ladd . Pan ddaw ar waliau pren Caerdroea, mae Hector yn cydnabod mai ef yw'r un y mae Achilles yn ei wir geisio. Er mwyn arbed ei ddinas rhag ymosodiad pellach, mae'n mynd allan i wynebu Achilles.

Mae Achilles yn erlid Hector o amgylch y ddinas gyfan deirgwaith cyn i Hector droi i'w wynebu, wedi'i dwyllo gan y duwiau i feddwl bod ganddo gyfle i ennill y frwydr hon. Fodd bynnag, penderfynwyd y bydd Achilles yn cael dial. Mae'n lladd Hector ac yn cymryd ei gorff yn ôl, gan ei lusgo y tu ôl i'w gerbyd. Mae'n halogi'r corff, gan wrthod caniatáu iddo gael ei gladdu . Yn olaf, mae tad Hector yn llithro i'r gwersyll Groegaidd i erfyn ar Achilles i ddychwelyd corff ei fab. Mae Achilles yn ildio ac yn rhyddhau'r corff i'w gladdu.

Yn dilyn y

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.