Merched Caerdroea – Euripides

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

(Trasiedi, Groeg, 415 BCE, 1,332 llinell)

CyflwyniadHecuba

MENELAUS, Brenin Sparta

Y ddrama yn dechraugyda'r duw Poseidon yn galaru am gwymp Troy. Yn ymuno ag ef mae’r dduwies Athena, sy’n cael ei chynhyrfu gan y Groegiaid yn diarddel gweithredoedd Ajax y Lleiaf wrth lusgo’r dywysoges Trojan Cassandrao deml Athena (ac o bosibl ei threisio). Gyda'i gilydd, mae'r ddau dduw yn trafod ffyrdd i gosbi'r Groegiaid, ac yn cynllwynio i ddinistrio'r llongau Groegaidd oedd yn mynd adref er mwyn dial.

Fel y daw'r wawr, y <17 Mae brenhines Caerdroea, Hecuba yn deffro yn y gwersyll Groegaidd i alaru ei thynged drasig a melltithio Helen fel yr achos, ac mae Corws merched caeth Caerdroea yn adlais o’i gwaeddi. Cyrhaedda yr henuriad Groegaidd Talthybius i hysbysu Hecuba beth a ddigwydd iddi hi a'i phlant: cymerir Hecuba ei hun ymaith yn gaethwas i'r cadfridog Groegaidd cas Odysseus, a daw ei merch Cassandra yn ordderchwraig i'r cadfridog Agamemnon.<3

Mae Cassandra (sydd wedi cael ei gyrru'n rhannol wallgof oherwydd melltith y gall hi weld y dyfodol oddi tani ond na chaiff byth ei chredu pan fydd yn rhybuddio eraill), yn ymddangos yn hynod falch o'r newyddion hwn gan ei bod yn rhagweld, pan fyddant yn cyrraedd Argos. , bydd gwraig chwerw ei meistr newydd Clytemnestra yn ei lladd hi ac Agamemnon, er oherwydd y felltith nid oes neb yn deall yr ymateb hwn, ac mae Cassandra yn cael ei chario ati.tynged.

Hecuba merch-yng-nghyfraith Andromache yn cyrraedd gyda'i mab bach, Astyanax, ac yn cadarnhau'r newyddion, yr awgrymwyd yn gynharach gan Talthybius, fod merch ieuengaf Hecuba, Polyxena , wedi ei lladd yn aberth wrth feddrod y rhyfelwr Groegaidd Achilles (testun Euripides ' drama Hecuba ). Mae coelbren Andromache ei hun i ddod yn ordderchwraig i Neoptolemus, mab Achilles, ac mae Hecuba yn ei chynghori i anrhydeddu ei harglwydd newydd yn y gobaith y caniateir iddi fagu Astyanax fel gwaredwr Troy yn y dyfodol.

Fodd bynnag, er mwyn malurio’r gobeithion truenus hyn, mae Talfybius yn cyrraedd ac yn ei hysbysu’n anfoddog fod Astyanax wedi’i gondemnio i gael ei daflu o fylchfuriau Troy hyd ei farwolaeth, yn hytrach na pheryglu’r bachgen sy’n tyfu i ddial ar ei dad. , Hector. Mae'n rhybuddio ymhellach, os bydd Andromache yn ceisio taflu melltith ar y llongau Groegaidd, yna ni fydd y babi yn cael ei gladdu. Andromache, gan felltithio Helen am achosi'r rhyfel yn y lle cyntaf, yn cael ei gludo i'r llongau Groegaidd, tra bod milwr yn cario'r plentyn i'w farwolaeth.

Y brenin Spartan Menelaus yn mynd i mewn ac yn protestio i'r merched y daeth i Troy i ddial ei hun ar Baris ac i beidio â chymryd Helen yn ôl, ond mae Helen serch hynny i ddychwelyd i Wlad Groeg lle mae dedfryd marwolaeth yn aros amdani. Dygir Helen ger ei fron, yn dal yn hardd a hudoluswedi'r cyfan sydd wedi digwydd, ac mae hi'n erfyn ar Menelaus i arbed ei bywyd, gan honni iddi gael ei swyno gan y dduwies Cypris a'i bod wedi ceisio dychwelyd i Menelaus ar ôl torri'r swyn. Mae Hecuba yn gwawdio ei hanes annhebyg, ac yn rhybuddio Menelaus y bydd hi'n ei fradychu eto os caiff hi fyw, ond erys yn anniddig, dim ond sicrhau ei bod yn teithio'n ôl ar long heblaw ei un ef ei hun.

Tua diwedd y ddrama , mae Talthybius yn dychwelyd, gan ddwyn gydag ef gorff Astyanax bach ar darian efydd fawr Hector. Roedd Andromache wedi dymuno claddu ei phlentyn ei hun, gan berfformio'r defodau priodol yn ôl y ffyrdd Trojan, ond mae ei llong eisoes wedi ymadael, a chyfrifoldeb Hecuba yw paratoi corff ei hŵyr i'w gladdu.

Wrth i'r ddrama gau. a fflamau yn codi o adfeilion Troy, Hecuba yn gwneyd ymgais enbyd olaf i ladd ei hun yn y tân, ond yn cael ei attal gan y milwyr. Mae hi a gweddill merched Caerdroea yn cael eu cludo i longau eu concwerwyr Groegaidd.

Dadansoddiad

<11

Yn ôl i Ben y Dudalen

Merched Caerdroea” <19 Mae wedi’i ystyried ers tro yn bortread arloesol ac artistig o ganlyniad Rhyfel Caerdroea , yn ogystal â darlun treiddgar o ymddygiad barbaraidd Euripides’ ei hun tuag at y merched a’r plant. o'r bobl y maentdarostwng mewn rhyfel. Er, mewn termau technegol efallai nad yw'n ddrama wych – ychydig o blot sy'n datblygu sydd ganddi, ychydig o adeiladwaith neu weithred ac ychydig o ryddhad nac amrywiaeth mewn tôn – mae ei neges yn oesol a chyffredinol.

Arddangosiad yng ngwanwyn 415 CC, wrth i dynged filwrol Athen gael ei chynnal yn y fantol o un mlynedd ar bymtheg i mewn i Ryfel y Peloponnesaidd yn erbyn Sparta, ac yn fuan ar ôl cyflafan byddin Athenaidd ar wŷr y wlad. ynys Melos a'u caethiwed i'w gwragedd a'u plant, Euripides ' sylwebaeth drasig ar annynol rhyfel yn herio union natur goruchafiaeth ddiwylliannol Groeg. Mewn cyferbyniad, mae merched Troy, Hecuba yn arbennig, i'w gweld yn ysgwyddo eu beichiau gydag uchelwyr a gwedduster. cwestiynu dro ar ôl tro eu ffydd yn y pantheon duwiau traddodiadol a'u dibyniaeth arnynt, a mynegir oferedd disgwyl doethineb a chyfiawnder gan y duwiau dro ar ôl tro. Mae’r duwiau’n cael eu portreadu yn y ddrama fel rhai genfigennus , pen-gryf a mympwyol, a fyddai wedi tarfu’n fawr ar gyfoeswyr mwy ceidwadol gwleidyddol Euripides , ac efallai nad yw’n syndod bod y ddrama ni enillodd yng nghystadleuaeth ddramatig Dionysia, er gwaethaf ei hansawdd amlwg.

Prif ferched Caerdroea mae'r ddrama yn troi o'i chwmpas yn cael ei phortreadu'n fwriadol fel rhywbeth annhebyg iawn i'w gilydd: yr hen frenhines flinedig, drasig, Hecuba; yr ieuanc, sanctaidd wyryf a gweledydd, Cassandra; yr Andromache balch ac bonheddig; a'r hardd, cynllwynio Helen (nid pren Troea o'i genedigaeth, ond cyflwynir ei barn ar y digwyddiadau hefyd gan Euripides er cyferbyniad). Mae pob un o’r merched yn cael mynediad dramatig ac ysblennydd i’r ddrama , ac mae pob un yn ymateb i’r amgylchiadau trasig yn ei ffordd unigol ei hun.

Gweld hefyd: Laestrygoniaid yn Yr Odyssey: Odysseus yr Heliwr

Y merched eraill (llai crand ond yr un mor druenus) o’r Corws hefyd yn dweud eu dweud ac, wrth dynnu sylw at alar merched cyffredin Troy , mae Euripides yn ein hatgoffa bod merched mawreddog y llys bellach yn llawn cymaint o gaethweision. ydyn nhw, a bod eu gofidiau mewn gwirionedd yn debyg iawn o ran eu natur.

O y ddau gymeriad gwrywaidd yn y ddrama, portreadir Menelaus fel gwan a swyddogol , tra bod y rhaglaw Groegaidd Talthybius yn cael ei chynrychioli fel dyn teimladwy a gweddus wedi ei ddal i fyny mewn byd o drallod a galar, cymeriad llawer mwy dyrys na’r rhaglaw dienw arferol o drasiedi Roegaidd, a’r unig Roegwr yn y ddrama gyfan y cyflwynir unrhyw un iddo. rhinweddau cadarnhaol o gwbl.

>
  • Cyfieithu Cymraeg (Archif Clasuron Rhyngrwyd)://classics.mit.edu/Euripides/troj_women.html
  • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc =Perseus:testun:1999.01.0123

[rating_form id=”1″]

Gweld hefyd:Hamartia yn Antigone: Diffyg Trasig Prif Gymeriadau yn y Ddrama

Adnoddau

>
Yn ôl i Ben y Dudalen

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.