Poseidon yn The Odyssey: The Divine Antagonist

John Campbell 07-05-2024
John Campbell

Poseidon in The Odyssey yw duw'r moroedd sy'n enwog am ei dymer ddrwg, ei hwyliau ansad, a'i natur ddialgar.

Er ei fod yn adnabyddus am ei natur ddialgar. ffrâm meddwl sy'n newid yn barhaus, mae'r duw Groegaidd yn gyfeillgar a chydweithredol unwaith yn fodlon â'i amgylchoedd. Chwaraeodd ran arwyddocaol yn yr Iliad, gan dywys y Groegiaid i fuddugoliaeth.

I’r gwrthwyneb, ni fyddai duw’r môr yn dal dim byd yn ôl i arddangos ei natur ddialgar unwaith iddo gael ei ddigio, ochr yr ydym i gyd yn tystio iddi yn The Odyssey .

Pwy Yw Poseidon yn Yr Odyssey

Mae Odysseus, ein harwr, yn casglu gwarth duw'r môr ac, o ganlyniad, yn brwydro yn erbyn arddangosiad y duw o allu. Anfonodd Poseidon, a oedd unwaith yn ffafrio arwr Troy, stormydd i ffordd yr arwr Groegaidd, gan ei ddiarddel o'i gyrchfan sawl gwaith .

Mae'r cawodydd a'r tonnau cryfion yn gosod yr arwr Groegaidd a ei ddynion mewn dyfroedd peryglus. Ond sut wnaeth Odysseus ennyn dicter y duw Groegaidd? I ateb hyn, rhaid mynd dros Yr Odyssey, sy'n adrodd hanes taith Odysseus yn ôl i Ithaca.

Cwrdd â Polyphemus

Ar ôl taith ein harwr yn Djerba, set Odysseus a'i ddynion hwylio a glanio ar ynys Sisili, ynys y cyclops. Yma, maen nhw'n darganfod ogof yn llawn bwyd ac aur. Maen nhw'n cymryd ac yn bwyta'r hyn y gallen nhw, i gyd yn mwynhau'r mwynglawdd aur heb sylweddoli'r perygl y maen nhw ynddo.

Mae Polyffemus, perchennog yr ogof, yn cyrraeddei gartref i ddod o hyd i ddynion bach rhyfedd yn gwledda ar yr hyn sy'n ei . Mae Odysseus, sy’n hyderus yn ffafrau’r duwiau, yn mynnu rhoddion a theithiau diogel gan y cawr un llygad. Yn lle hynny, mae'r seiclops yn cau agoriad yr ogof, yn cymryd dau o ddynion Odysseus, ac yn eu bwyta o flaen llygaid eu cyd-aelodau o'r criw.

Carchar yn Ogof Polyphemus

Ein harwr a mae ei ddynion yn sownd yn ogof y cawr un llygad . Maent yn aros yn amyneddgar am agoriad i adael, gan gymryd gofal o hwyliau Polyphemus. Daw diwrnod arall, ac mae’r seiclops yn cymryd dau o ddynion Odysseus ac yn eu bwyta unwaith eto. Yna, mae'n agor yr ogof i adael i'w wartheg grwydro, gan adael Odysseus a'i ddynion yn gaeth yn ei ffau.

Gweld hefyd: Helen – Euripides – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Wrth weld hyn yn gyfle, mae Odysseus yn cymryd rhan o glwb Polyphemus ac yn hogi'r ymylon i gwneud gwaywffon . Mae'n aros i'r cawr ddychwelyd ac yn gwneud cynllun i ddianc. Mae Polyphemus yn dychwelyd ac, eto, yn bwyta dau o ddynion Odysseus.

Ar ôl cael digon, mae Odysseus yn cynnig gwin i'r cyclops o'u taith. Wedi'i blesio gan natur dangy y diod, mae Polyphemus yn gofyn am ei enw, gan addo bwyta ein harwr yn olaf. Mae Odysseus yn ateb gyda “neb.” Unwaith yr oedd y cawr wedi meddwi digon, trywanodd ein harwr ef yn ei lygad.

Gweiddi polyffemws mewn poen, gan sgrechian ar dop ei ysgyfaint. Mae’r cyclops cyfagos yn gofyn iddo pwy oedd wedi ei frifo, ac mae’n ateb gyda “neb.” Felly y cyclops eraill yn gadael iddo fod, gan ei adael yn ddall yn ypresenoldeb Odysseus a'i wŷr.

Ennill y Môr Ire Duw

Yn dal i gael ei garcharu yn ogof y cawr un llygad, mae Odysseus yn cyfarwyddo ei ddynion i glymu eu hunain yng nghrombil gwartheg Polyphemus i ddianc . Y diwrnod canlynol, mae Polyphemus yn agor ei ogof, gan gau'r fynedfa ag un llaw a defnyddio ei law arall i gyffwrdd â phopeth sy'n dod allan, gan rwystro'r meidrolion rhag dianc. gwartheg, dianc yn ddiogel o'r ogof a rhedeg ar unwaith tuag at longau Odysseus. Unwaith yn ddigon pell o'r ynys i gyrraedd, mae Odysseus yn gweiddi, “Cyclops, os bydd unrhyw ddyn marwol byth yn gofyn i chi pwy oedd wedi achosi'r dallu cywilyddus hwn i'ch llygad, dywed wrtho fod Odysseus, sachwr dinasoedd wedi dy ddallu. Laertes yw ei dad, ac efe a wna ei gartref ar Ithaca.”

Y mae Polyphemus, wedi ei gynddeiriogi wrth Odysseus a'i anfoesgarwch, yn erfyn ar ei dad, duw'r môr, i geisio dial yn ei le. Mae'n erfyn ar Poseidon i ddiwedd taith Odysseus, peidio â chyrraedd Ithaca, na rhwystro ei daith am nifer o flynyddoedd .

Gweld hefyd: Pwy Lladdodd Patroclus? Llofruddiaeth Carwr Duwiol

Poseidon, Duw Pwerus y Môr

Poseidon , rheolwr y moroedd, yn gwrando ar geisiadau ei fab . Roedd wedi gwylltio yn Odysseus am ddallu ei annwyl fab. Cosbodd Poseidon Odysseus trwy anfon stormydd lluosog ato ef a'i ddynion, gan eu gorfodi i lanio ar sawl ynys sy'n achosi niwed iddynt.

Rôl Poseidon yn The Odyssey yw rôl aantagonist dwyfol, yn amharu ar daith y prif gymeriad adref . Mae’n anfon stormydd a thonnau Odysseus, bwystfilod môr fel y Scylla a Charybdis, i gyd am ysgogi dicter duw’r môr. Deillia ei anian ddrwg o'r sarhad a deimlai wrth i'w fab Polyphemus gael ei ddallu gan yr arwr a feiddiai ymffrostio yn ei gylch.

Mae duw'r môr, sy'n adnabyddus am ei natur ddialgar, yn gwneud ei ddiwydrwydd pennaf i ddiarddel y Arwr Groegaidd yn dychwelyd adref, gan ei arwain i ynysoedd a fyddai'n achosi niwed iddo. Er gwaethaf ei holl ymdrech, roedd Poseidon, noddwr morwrol Phaeaciaid, yn eironig yn helpu Odysseus i ddychwelyd adref i Ithaca.

Odysseus yn Dychwelyd Adref

Wrth ddianc rhag ynys Ogygia, mae Odysseus unwaith eto dal i fyny yn storm Poseidon ar y môr . Mae'n golchi ar lannau'r Phaeciaid, lle mae'n adrodd ei hanes i'r brenin. Mae'r brenin, gan dosturio wrth ein harwr, yn addo anfon yr Odysseus mewn cytew adref.

Mae'n cynnig llongau a'i wŷr i fynd gyda'r brenin Ithacan ar ei daith adref.

Mae'n hysbys bod y Phaeciaid wedi'u hamddiffyn gan eu noddwr, Poseidon, na allai wneud dim ond gwylio wrth i'r meidrolion yr addawodd eu hamddiffyn fynd gyda gwrthrych ei wendid. Yn olaf, mae Odysseus yn cyrraedd Ithaca, gan ddod â'r berthynas rhwng Poseidon ac Odysseus i ben.

Casgliad

Rydym wedi trafod Poseidon, ei ddicter tuag at yr arwr Groegaidd, a'i anian .

Gadewch i ni fynd dros rai pwyntiau allweddol oyr erthygl hon:

  • Mae Poseidon, duw’r saith môr, yn adnabyddus am ei feddwl sy’n newid yn barhaus; yn gymwynasgar ar ddiwrnod da ac yn ddialgar pan yn cythruddo
  • Odysseus a'i ddynion yn ddall Polyphemus a dianc o'i ogof trwy glymu eu hunain wrth isolau defaid y seiclop
  • Polyphemus, mab Poseidon, wedi ei ddallu gan Odysseus ar ei daith adref i Ithaca; yn erfyn ar ei dad am ddial, gan ofyn iddo atal taith yr arwr rhyfel adref am sawl blwyddyn
  • Mae Poseidon yn penderfynu gwrando ar orchmynion ei fab a chosbi’r arwr Groegaidd, gan arddangos ei dymer ddrwg a’i natur ddialgar yn clasur Homer
  • Portreadir Poseidon ac Odysseus i fod â chymeriadau cyferbyniol, wedi'u hysgrifennu ar y cyd; yr antagonist i brif gymeriad rhywun
  • cosbodd Poseidon Odysseus trwy ddileu ei daith adref am nifer o flynyddoedd; mae'n anfon stormydd a thonnau at yr arwr Groegaidd, bwystfilod y môr fel y Scylla a'r Charybdis i gyd i'w arwain i ynysoedd a fyddai'n ddiamau yn dod â niwed i'r meidrolion
  • Odysseus yn cael ei ryddhau o'r diwedd o'i garchariad yn Ogygia, fe unwaith eto yn hwylio ac yn cael ei anfon mewn storm gan Poseidon; mae'r storm yn dryllio ei long dros dro ac yn ei olchi i'r lan ynys y Phaeciaid
  • Mae Odysseus yn adrodd ei hanes i'w brenin ac yn cael llong a dynion i'w hebrwng gan sicrhau taith ddiogel trwy eu noddwr, Poseidon<18
  • Gwylia Poseidon, noddwr y Phaeciaid, felhebryngant wrthrych ei gartref, gan ddod â’i ymryson â’r arwr Groegaidd i ben
  • Mae Homer yn portreadu Poseidon i fod yn wrthwynebydd dwyfol Odysseus, gan ennill ei drallod trwy ei gamweddau pres; mae hyn yn anochel yn ei arwain ar gyfeiliorn o'i daith wrth iddo wynebu sawl her ar ei ffordd adref

I gloi, mae Poseidon, y gwyddys bod ganddo anian ddrwg, yn gwylltio ein harwr trwy oedi ei daith a'i arwain at beryglus. ynysoedd lle mae ef a'i ddynion mewn perygl yn barhaus. Mae hyn i gyd oherwydd bod Odysseus yn dallu Polyffemus ac yn cyhoeddi’n ddigywilydd ei hunaniaeth i frolio am y gamp o ddallu mab duw’r môr.

Pe na bai wedi datgelu ei hunaniaeth, ni fyddai Poseidon erioed wedi gwybod pwy ddallodd ei fab. Oni bai am ei weithred ymffrostgar, nid oedd yn rhaid iddo ef a'i ddynion wynebu'r peryglon a gawsant.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.