Pam Nad oedd Achilles Eisiau Ymladd? Balchder neu Pique

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Roedd Achilles yn arwr mawr ym mytholeg Roeg , yn fab i'r brenin marwol Peleus a'r Nereid Thetis. Y Myrmidons, pobl ei dad sy'n adnabyddus fel rhyfelwyr ffyrnig a di-ofn.

Mae Thetis yn un o'r nymffau môr sy'n rhan ohono. o entourage Poseidon. Gyda rhieni mor bwerus, roedd Achilles yn sicr o ddod yn rhyfelwr, ond roedd ei fam eisiau mwy i'w mab hardd. Llosgodd hi ef yn nosweithiol dros dân yn faban, gan drin ei losgiadau ag eli yn cynnwys ambrosia i drwytho ei groen â diogelwch y llysieuyn.

Yn ddiweddarach trochodd ef yn yr Afon Styx i roi anfarwoldeb iddo. Daliodd hi'n dynn wrth un sawdl, gan atal yr un man bach hwnnw rhag dod i gysylltiad â'r dŵr. Gan na chyffyrddodd y dŵr â sawdl Achilles, mae un pwynt ar ei gorff yn cael ei adael yn agored i niwed .

Pam Ymladdodd Achilles yn Rhyfel Caerdroea?

Roedd oracl yn rhagweld y byddai Achilles yn marw yn arwr yn rhyfel Caerdroea . Mewn ymdrech ffos olaf i amddiffyn ei mab annwyl, cuddiodd Thetis ef fel merch a'i anfon i fyw ar ynys Skyros. Daeth Odysseus, o enwogrwydd Odyssey, i'r ynys ac ataliodd y cuddwisg. Mae'n argyhoeddi Achilles i ymuno â byddin Groeg. Er gwaethaf ymdrechion gorau ei fam, aeth Achilles i ryfel i gwrdd â'i dynged.

Felly os aeth i ryfel i ymladd dros y Groegiaid, pam mae Achilles yn gwrthod ymladd pan fydd yn cyrraedd yllinellau blaen ? Mae'n cyrraedd gyda set hardd o arfwisg a wnaed gan y gof dwyfol Hephaestus. Roedd ei fam wedi'i saernïo'n arbennig i'w amddiffyn ar faes y gad. Mae hi'n gobeithio y bydd yr arfwisg nid yn unig yn ei amddiffyn ond yn taro ofn yng nghalonnau ei elyn, gan eu gyrru i ffoi o'i flaen, gan ei amddiffyn ymhellach. Yn anffodus i Thetis a’i chynlluniau, mae falchder Achilles a rhwyg gyda’i gadlywydd yn ei dynnu i mewn i’r rhyfel .

Mae Agamemnon wedi’i osod yn gyfrifol am yr ymdrech ddeng mlynedd i adfer Helen, y harddwch Groeg . Pan oedd Achilles yn ymladd o dan Agamemnon, cymerwyd caethweision yn nhiriogaeth Caerdroea wrth i'r Groegiaid symud ar draws y wlad, gan ddiswyddo ac ysbeilio ar hyd y ffordd.

Pam gwrthododd Achilles ymladd?

Roedd yn ddig oherwydd i Agamemnon gymryd ei wobr rhyfel oddi arno, ei gaethferch Briseis .

Straeon Dwy Ordderchwraig

Yn Llyfr Un o'r Iliad, sef yr ateb i'r cwestiwn, ym mha lyfr y mae Achilles yn gwrthod ymladd?” Mae Agamemnon hefyd wedi cymryd caethwas. Yn yr ymosodiad ar Lyrnessus, cymerodd nifer o filwyr uchel eu statws gaethweision oddi wrth ferched y ddinas a orchfygwyd. Roedd Chryseis, y wraig a gymerwyd gan Agamemnon, yn ferch i offeiriad uchel ei statws. Trafododd ei thad, cynorthwy-ydd yn nheml Apollo, iddi ddychwelyd, gan dynnu Agamemnon o'i wobr. Mae Agamemnon, mewn tymer, yn mynnu bod Briseis yn iawndal. Achilles, tynnuo'i wobr, yn cilio i'w babell mewn tymer, gan wrthod ail-ymuno â'r rhyfel.

Yn ffôl mae Agamemnon yn gwrthod ildio, gan gadw ei wobr ei hun i Briseis er ei fod yn rhoi sicrwydd yn ddiweddarach i Achilles na cheisiodd gysgu gyda hi . Mae'r ffrae y mae'r ddau ddyn yn mynd i mewn dros y fenyw yn un o'r neilltu ond mae'n adlewyrchu'r rhyfel mwy yn erbyn yr Helen hardd, a herwgipiwyd gan y Trojans. Mae'n anodd penderfynu ai cariad neu falchder Achilles yn unig sy'n achosi iddo wrthod ymladd. Mae'n datgan ei gariad tuag at y wraig, ond mae marwolaeth Patroclus yn ei yrru i ailymuno â'r rhyfel .

Gweld hefyd: Deidamia: Diddordeb Cariad Cyfrinachol yr Arwr Groegaidd Achilles

Pride of Patroclus

Er na fyddai Achilles yn ymladd i amddiffyn ei wŷr, gwrthododd un dyn dderbyn iddo dynnu'n ôl o'r rhyfel. Daeth ei ffrind a chyfrinachwr, Patroclus, at Achilles yn wylo . Pan wnaeth Achilles ei watwar am ei ddagrau, ymatebodd ei fod yn crio am y milwyr Groegaidd a oedd yn marw'n ddiangen. Erfyniodd ar Achilles fenthyg ei arfwisg nodedig. Roedd Patroclus yn bwriadu twyllo'r Trojans i gredu bod Achilles wedi dychwelyd i'r maes i brynu rhywfaint o le i'r Groegiaid .

Pwy yr ymladdodd Achilles drostynt? Nid am ei ddynion, nac ychwaith am ei arweinydd oedd wedi ei amharchu. Nid tan i gynllun Patroclus ail-danio ac iddo gael ei ladd ar faes y gad gan Hector y bydd Achilles yn ailymuno â'r ymladd . O'r diwedd mae Agamemnon yn ildio, gan ddychwelyd Briseis, ac mae Achilles yn mynd at ei fam i ofyn am aail set o arfwisg fel y bydd y Trojans yn ei adnabod pan fydd yn camu i'r cae. Gan wisgo set newydd o arfwisg nodedig, mae Achilles yn mynd ar sbri lladd sy'n gwylltio duw afon lleol . Mae cyrff y milwyr Trojan yn dechrau clogio'r afon. Yn y diwedd, mae Achilles yn ymladd yn erbyn duw'r afon hefyd. Mae'n trechu'r duwdod lleiaf ac yn mynd yn ôl i ladd y Trojans.

Dial Achilles

Pan gipio Achilles y maes, mae'r ymladd yn mynd yn ffyrnig. Mae'r Trojans, gan sylweddoli'r perygl, yn cilio i'w Dinas, ond mae Achilles yn erlid y rhai sy'n ddigon ffôl i geisio sefyll, gan ladd milwyr Trojan ar hyd y ffordd. Mae Hector, gan gydnabod bod ei gynddaredd wedi'i gyfeirio'n bennaf ato dros farwolaeth Patroclus, yn aros y tu allan i'r ddinas i'w wynebu . Mae Hector ac Achilles yn ymladd, ond nid yw Hector, yn y diwedd, yn cyfateb i Achilles. Mae'n disgyn i'r rhyfelwr. Cymaint yw dicter yr un sydd wedi colli ffrind. Ar ôl i Hector ac Achilles ymladd, mae'n halogi'r corff, gan ei lusgo y tu ôl i'w gerbyd o amgylch y gwersyll. Mae'n gwrthod gadael i Hector gael ei gladdu.

Nid tan i Priam, tad Hector, glywed am frwydr Hector ac Achilles a dod at Achilles yn ddirgel yn y nos y mae'n edifarhau. Mae Priam yn apelio at Achilles fel tad i erfyn ar y rhyfelwr i ryddhau ei fab i'w gladdu . Yn olaf, mae Achilles yn ildio ac mae Hector wedi'i gladdu o fewn muriau Troy. Mae'r Groegiaid yn cilio i ganiatáuamser y Trojans i gladdu Hector a pherfformio eu defodau angladd yn iawn. Ar yr un pryd, mae Achilles yn gosod ei annwyl Patroclus i orffwys. Mae'r rhyfel yn cael ei atal dros dro tra bod y ddwy ochr yn galaru am eu meirw. Nid yw'r rhyfel, fodd bynnag, wedi dod i ben. Ymladd Hector ac Achilles yn yr Iliad oedd dechrau'r hyn a brofodd yn gwymp Achilles.

Gweld hefyd: Minotaur vs Centaur: Darganfyddwch y Gwahaniaeth Rhwng y Ddau Greadur

Marwolaeth Achilles

Er i'w ffrind Patroclus gael ei ladd pan wrthododd Achilles ymladd, mae'n beio'r Trojans am farwolaeth ei ffrind yn hytrach na'i wrthodiad ei hun i gymryd y cae. Er bod Achilles yn fodlon dros dro gan farwolaeth Hector , mae'n dychwelyd i ymladd ar ôl i'r Trojans gael caniatâd i gladdu corff Hector, yn benderfynol o ddialedd terfynol yn erbyn y Trojans.

Ers Briseis wedi ei ddychwelyd, nid oes ganddo ffraeo pellach ag Agamemnon. Mae Achilles yn ailymuno â'r frwydr, gan ladd milwyr Trojan i ennill y fuddugoliaeth.

Mae'r Illiad yn cloi gyda chladdu Hector. Eto i gyd, mae darllenwyr yn dysgu yn ddiweddarach yn yr Odyssey ei fod yn mynd ymlaen i ymladd nes bod arwr Trojan arall, Paris, yn tanio saeth angheuol, gan daro Achilles ar y sawdl - yr unig ran nad yw dyfroedd yr Afon Styx yn ei chyffwrdd. . Mae Achilles yn marw arwr Groegaidd ar faes y frwydr, yn union fel y rhagfynegwyd gan y Gweledydd.

Er bod ei fam wedi gwneud y cyfan i'w amddiffyn, nis gellir newid ewyllys y duwiau, ac efe yn cyflawni ei dynged, yn marw fel arwrar faes y frwydr .

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.