Caerus: Personoli Cyfleoedd

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
Gelwir

Caerus neu Kairos yn dduw cyfle , eiliadau ffafriol, a lwc ym mytholeg Roeg. Credir mai ef sy'n rheoli gadael i bethau ddigwydd ar y funud iawn , ac felly'n cynrychioli cyfle. Parhewch i ddarllen wrth i ni drafod ffeithiau a gwybodaeth am y duw Caerus.w

Caerus, Duw Cyfle

Caerus ei ddisgrifio fel y duw sy’n creu’r hyn sy’n gyfleus a phriodol ar yr amser iawn ac yn y lle iawn. Mae'n cynrychioli achlysur ffafriol, ond weithiau, gallai fod yn foment beryglus neu dyngedfennol neu hyd yn oed yn gyfle. Yn ystod yr oes Hellenistaidd, diffiniwyd y term hefyd fel “amser” neu hyd yn oed ar adegau “tymor.”

Caerus yw’r ieuengaf o feibion ​​dwyfol Zeus, a’i gywerth Rhufeinig oedd Tempus neu Occasio . Syrthiodd Caerus mewn cariad â'r dduwies Fortuna, a adwaenir hefyd fel Tyche ym mytholeg Roeg.

Ymddangosiad a Chynrychiolaeth Caerus

Darluniwyd Caerus fel duw ieuanc a da ei olwg na fu byth oedran . Dangoswyd ef bob amser yn sefyll ar flaenau'r traed wrth redeg a chanddo draed asgellog i hedfan. Dangoswyd iddo ddal graddfa a oedd yn cydbwyso ar ymyl miniog a rasel. Roedd yn ymddangos bod ganddo un clo o wallt yn hongian i lawr ei dalcen ac roedd yn foel yn y cefn.

Mae'r nodweddion hyn yn dangos manylion diddorol iawn. Dywedir fod y clo gwallt ar ei dalcen yn dynodi natur ebrwyddamser; ni allwn ei amgyffred ond pan fyddo y duw yn nesau yn ein cyfeiriad. Fodd bynnag, mae'r foment wedi mynd ar ôl iddo fynd heibio ac ni ellir ei ail-gipio, yn union fel amser. Byddai cyfle byrlymus, os na chaiff ei afael yn gyflym, yn cael ei golli ar unwaith.

Ynganiad ac Ystyr Caerus

Er bod gan “Caerus” ynganiadau gwahanol mewn gwahanol wledydd ac ieithoedd, fe’i ynganwyd yn gyffredin fel “ keh-ruhs.” Ystyr enw Caerus oedd “y foment amserol, gywir, neu oruchaf”

Cerflun Caerus

Yn Sikyon, Gwlad Groeg, y cerflun enwog o Gaerus a adeiladwyd gan Lysippo i'w gael. Credir ei fod yn un o'r harddaf yng Ngwlad Groeg yr Henfyd. Tra yn stadiwm Athen, mae archeolegwyr yn credu bod yna ffynnon wedi’i chysegru i Gaerus lle mae pobl yn talu teyrnged i’r duw cyn iddyn nhw fynd i mewn i’r stadiwm er mwyn cynyddu eu lwc. Adeiladwyd allor Caerus hefyd ger mynedfa’r stadiwm yn Olympia, “cyfle” a ystyrir yn gysyniad dwyfol ac nid yn alegori yn unig.

Caerus a Tyche

Fortuna, duwies hap neu goelbren ym mytholeg Rufeinig, a adnabuwyd yn ddiweddarach fel Tyche, duwies ffortiwn a ffyniant ym mytholeg Roegaidd sy'n rhoi ffafrau enfawr i feidrolion ac yn llywodraethu tynged eu dinas.

Gweld hefyd: Oedipus Tiresias: Rôl y Gweledydd Dall yn Oedipus y Brenin

Nid yn unig oedd hi. yn cael ei addoli gan Roegiaid ond hefyd Rhufeiniaid. Merch Aphrodite a Hermes yw hi, ond ymlaencyfrifon eraill, ei rhieni oedd Oceanos a Tethys, Prometheus, neu Zeus. Hi yw cariad Caerus.

Mae hi'n ymddangos yn aml yn adenydd, yn gwisgo coron gyda gwallt llifog, ac yn cario cornucopia yn cynrychioli rhoddion helaeth o ffortiwn a theyrnwialen sy'n symbol o awdurdod. Mewn darluniau eraill, fe'i dangosir â mwgwd dros ei llygaid ac mae ganddi wahanol offerynnau, sy'n dynodi ansicrwydd a risg.

Cronus, Personoliad Amser Anfarwol

Cronus, ym mytholeg Roegaidd, a elwir hefyd yn Cronos neu Kronos, yw Titan a bersonolodd amser tragwyddol ac anfarwol. Gelwir ef hefyd yn Aeon, sy'n golygu tragwyddoldeb. Ef sy'n rheoli cronoleg anfarwoldeb y duwiau. Ef yw y brenin a'r ieuengaf o'r Titaniaid ond fe'i cynrychiolir fel gŵr oedrannus gyda barf llwyd trwchus.

Darlunnir Cronus fel arfer â phladur neu gryman, sef yr offeryn arferai ysbaddu a diorseddu ei dad. Cynhelir gŵyl yn Athen o'r enw Kronia bob deuddegfed dydd o fis Attic Hekatombaion i goffau Cronus fel noddwr y cynhaeaf.

Roedd Cronus yn fab i Wranws, yr awyr, a Gaea, y Ddaear. . Efe oedd gwr Rhea a'u plant hwy oedd y cyntaf o'r Olympiaid. Rheolodd yn ystod yr Oes Aur chwedlonol a daeth yn frenin yr awyr ar ôl iddo ddiorseddu ei dad, gan ufuddhau i gais ei fam, Gaea. O'r amser hwnnw, daeth y byd yn lle a reolir gan Titans,yr ail genhedlaeth ddwyfol, nes i Cronus gael ei ddymchwel gan ei fab Zeus a'i roi yn Tartarus i'w garcharu.

Yn ôl mytholeg Groeg, yr oedd Cronus yn ofni proffwydoliaeth y byddai i un o'i blant ei dynnu oddi ar ei orsedd. Er mwyn sicrhau ei ddiogelwch, llyncodd bob un o'i blant cyn gynted ag y cawsant eu geni.

Aeth ei wraig, Rhea, yn anhapus ar golli ei phlant, ac yn lle gadael iddo lyncu Zeus, twyllodd Cronus i mewn i lyncu craig. Pan aeddfedodd Zeus, gwrthryfelodd yn erbyn ei dad a'r Titaniaid eraill a'u halltudio i Tartarus . Mae'r myth hwn yn gyfeiriad at amser oherwydd er ei fod yn gallu creu, mae hefyd yn gallu dinistrio ar yr un pryd. Mae pob eiliad sy'n gorffen yn dechrau un newydd.

Gweld hefyd: Dardanus: Sylfaenydd Chwedlonol Dardania a Hynafiad y Rhufeiniaid

Caerus a Cronus

Mae Caerus a Cronus yn golygu “amser” yn yr Hen Roeg ond mewn cyd-destunau gwahanol. Diffiniwyd Caerus fel y gwrthwyneb i Cronus. Nid yw Caerus yn poeni am drefn gronolegol amser, calendrau, na hyd yn oed y cloc. Cynrychiolwyd ef fel duw amser cyfleus . Roedd yn cynrychioli rhywbeth nad oedd yn cael ei ddiffinio gan amser ond yn hytrach rhywbeth amhenodol, profiad neu foment gyfleus, fel pan fydd rhywbeth arbennig yn digwydd. Mae'n ansoddol ei natur.

Yn y cyfamser, ffurf feintiol amser yw Cronus, sy'n cynrychioli amser fel trefn, dilyniant, neu rywbeth y gellir ei fesur ac sydd bob amser yn symud ymlaen, a all fod yncael ei ystyried yn greulon ar adegau. Rydyn ni'n byw yn ôl ei rythm . Mae amser Cronus yn dilyn y drefn y mae digwyddiadau'n digwydd. Mae Caerus, i'r gwrthwyneb, yn ymwneud ag ansawdd y modd y treuliwn y foment yn ystod yr amser arbennig hwnnw.

Cronus a Chronos

Creadigaeth Chronos, y duw amser primordial, Ysbrydolwyd ffigwr Orffistiaeth gan Cronus.

Felly, personoliad amser mewn llenyddiaeth ddiweddarach ac athroniaeth gyn-Socrataidd yw Chronos. Roedd yn aml yn drysu gyda'r Titan Cronus oherwydd y tebygrwydd yn eu henwau.

Darlunnir Chronos fel dyn yn nyddu olwyn y Sidydd . Mae hefyd yn cael ei bortreadu fel hen ŵr yn personoli agweddau mygu a dinistriol amser. Mae hefyd yn debyg i'r duw Aion, sy'n symbol o amser cylchol.

Casgliad

Mae Caerus yn dduw sy'n personoli cyfle. Dylai'r enghraifft o'r modd y mae'n cael ei ddarlunio fod yn rhywbeth y gallwn ddysgu oddi wrth , gan y dylem fod yn barod bob amser pan ddaw'r cyfle; fel arall, bydd yn rhy hwyr, ac fe all yr amser iawn fynd heibio inni.

  • Portreadwyd Caerus fel duw ifanc a hardd mewn cariad â Tyche.
  • Ystyr enw Caerus yw y “foment oruchaf.”
  • Yn yr Hen Roeg, ystyr Caerus a Cronus yw “amser.”
  • Cronus yw ysbrydoliaeth Chronos.

Eilth o lwc , anaml y mae'r foment iawn ar yr amser iawn neu'r tymor yn rhoi aail gyfle. Mae hyn yn gwneud Caerus yn dduw diddorol iawn sy'n werth gwybod mwy amdano.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.