Sinis: Mytholeg y Bandit Sy'n Lladd Pobl dros Chwaraeon

John Campbell 17-08-2023
John Campbell

Roedd Sinis yn lleidr a gafodd ei fwrw allan o Isthmws Corinth, yn ôl pob tebyg oherwydd ei weithgareddau troseddol. Treuliodd weddill ei oes ar y ffordd yn aros am bobl oedd yn mynd heibio y byddai'n eu lladrata a'u lladd yn y pen draw. Daeth yn sinistr a tarodd ofn yng nghalonnau pob teithiwr nes iddo gwrdd â'i farwolaeth o'r diwedd. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod pwy laddodd Sinis.

Tarddiad Sinis

Mae gan Sinis wahanol rieni yn dibynnu ar ffynhonnell y myth. Mae un ffynhonnell yn awgrymu iddo gael ei eni i ladron drwg-enwog arall o'r enw Procrustes a'i wraig Sylea. Roedd Procrustes yn adnabyddus am ladd ei ddioddefwyr trwy eu hymestyn nes i'w hatodynnau rwygo eu cyrff. Felly, nid oedd yn syndod i'w fab Sinis gymryd ar ei ôl, er ei fod yn lladd pobl mewn ffordd wahanol.

Mae ffynhonnell arall hefyd yn portreadu Sinis fel mab Canethus, tywysog Arcadaidd ysgeler. , ynghyd â'i frodyr, yn chwarae pranciau peryglus ar bobl. Dywedwyd eu bod unwaith yn cymysgu olion plentyn â bwyd ac yn ei roi i werin oedd yn ymbil arnynt am bryd o fwyd.

Yn ddiarwybod iddo, Zeus oedd y gwerinwr mewn cuddwisg, a oedd wedi clywed am eu drygioni, penderfynodd roi prawf arnynt. Cynhyrfu Zeus â'r hyn a wnaeth Canethus a'i frodyr a taflu taranfolltau atyn nhw, gan eu lladd yn y fan a'r lle.

Canthus a gafodd Sinis gyda Henioche, Tywysoges y Brenin. dinas Troezen yn y rhanbartho Argolis. Yn wahanol i'w gŵr, roedd Henioche yn forwyn dda a aeth gyda Helen i Troy. Er bod gan Sinis wahanol rieni, mae'r holl ffynonellau'n portreadu'r tad, fel troseddwr. Nid yw'n bell i feddwl bod Sinis yn hanu o deulu o hwliganiaid drwg-enwog.

Mytholeg Roeg Sinis

Fel y dywedwyd eisoes, bandit oedd Sinis a safai ar y ffordd yr Isthmws Corinthian ac ysbeiliwyd y teithwyr o'u heiddo. Wedi iddo gael ei ladrata, gorfu i'r teithwyr blygu coed pinwydd tal i'r llawr i ddifyru ei hun.

Pan oedd ei ddioddefwyr wedi blino ar blygu'r coed a'u gollwng, dyma'r goeden yn eu taflu i'r awyr a hwy farw ar lanio. Roedd y dull a ddewisodd i ddod â bywydau ei ddioddefwyr i ben wedi ennill y llysenw Sinis the Pine-bender neu Pityocamptes.

Yn ôl ffynonellau eraill, byddai Sinis yn clymu ei ddioddefwyr rhwng dwy goeden binwydd wedi'u plygu. ar ôl eu lladrata. Byddai pob braich a choes yn cael eu clymu i goeden wahanol gyda'i dioddefwr yn y canol a'r goeden yn plygu i'r llawr. Unwaith y byddai wedi gorffen clymu ei ddioddefwr, ryddhaodd y coed pinwydd wedi plygu a fyddai wedyn yn adlamu ac yn rhwygo ei ddioddefwyr yn ddarnau. Parhaodd â'r weithred farbaraidd hon nes iddo yn y diwedd ddod i gysylltiad â Theseus, sylfaenydd Athen.

Sut Bu farw Sinis?

Lladdodd Theseus Sinis yr un modd lladdodd Sinis ei ddioddefwyr. Yn ôl un myth, gorfododd Theseus Sinis i blygu'r pinwyddcoed yn yr un modd a'i ddioddefwyr. Yna pan suddodd ei gryfder, gollyngodd y pinwydd a'i taflodd i'r awyr a bu farw cyn gynted ag y tarodd ei gorff i'r llawr.

Gweld hefyd: Ar bwy mae Zeus yn Ofni? Stori Zeus a Nyx

Mae chwedloniaeth Sinis Theseus arall yn nodi bod Theseus wedi clymu Sinis wrth ddwy goeden binwydd ar bob ochr i'w gorff. Yna plygu'r coed pinwydd nes rhwygodd breichiau a choesau Sinis o bob rhan o'r corff. Lladdodd Theseus Sinis fel rhan o'i Chwe Llafur ac yn ddiweddarach priododd ei ferch, Perigune, a rhoddodd y cwpl enedigaeth i fab o'r enw Melanippus.

Gweld hefyd: Aristophanes - Tad Comedi

Sinis Ystyr

Ystyr Sinis yn Saesneg gwatwarwr, person sy'n sinigaidd, neu un sy'n hoffi gwawdio neu ddiystyru rhywun arall.

Casgliad

Rydym newydd ddod ar draws chwedloniaeth fer Sinis a sut y lladdodd ei ddioddefwyr. Dyma crynodeb o bopeth rydyn ni wedi'i ddarllen hyd yn hyn:

  • Roedd Sinis yn ladron a gafodd ei fwrw allan o'r ddinas oherwydd ei weithgareddau ac fe ddychrynodd deithwyr ar hyd yr Isthmws Corinthian.
  • Yn ôl un chwedl, gwnaeth hyn drwy orfodi ei ddioddefwyr i blygu coed pinwydd i'r llawr ac wedi iddynt flino ar blygu a gollwng y goeden, fe chwalodd nhw hyd at eu marwolaeth.
  • Dywedodd myth arall iddo glymu ei ddioddefwyr rhwng dwy binwydd a phlygu'r coed pinwydd nes i freichiau a choesau ei ddioddefwyr rwygo eu cyrff.

Enillodd y gweithgaredd hwn y llysenw pine-bender nes iddo gyfarfod â Theseus a'i lladdodd yr un modd a'i ddioddefwyr.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.