Beth yw rôl Athena yn yr Iliad?

John Campbell 29-07-2023
John Campbell

Athena yn Rhyfel Caerdroea yn gweithredu fel mentor i Achilles, gan frwydro ar ochr yr Achaeans. Mae Achilles yn rhyfelwr penboeth, yn rhuthro'n fyrbwyll i frwydr heb fawr o ddisgyblaeth. Mae Athena yn ceisio ffrwyno ei byrbwylltra a chyfarwyddo ei nerth a'i gallu i ennill buddugoliaethau.

Mae hi eisiau gweld Troy yn disgyn ac yn trin ac yn ymyrryd , hyd yn oed yn herio Zeus ei hun yn ei hymdrechion. Mae ymdrechion Athena yn dechrau yn gynnar. Yn llyfr 3, mae Paris, mab y Brenin Priam, wedi cynnig her i'r rhyfelwyr Achaean. Mae'n fodlon ymladd gornest i benderfynu canlyniad y rhyfel. Helen, y wraig sydd wrth wraidd yr anghydfod, fydd yn mynd at yr enillydd.

commons.wikimedia.org

Mae Menelaos, rhyfelwr Groegaidd o gryn allu, yn derbyn yr her. Mae'r brenin, Priam, yn mynd i faes y gad i gwrdd â'r arweinydd Achaean, Agamemnon, ac yn setlo manylion y gornest. Pan fydd Menelaos a Pharis yn wynebu i ffwrdd o'r diwedd, gall Menelaus glwyfo Paris. Efallai fod y gornest, a'r rhyfel, wedi dod i ben. Eto i gyd, mae Aphrodite , yn gweithio yn erbyn Athena dros ochr y Trojans, yn ymyrryd , gan gipio Paris i fyny oddi ar faes y gad a'i ysbrydio i'w ystafell wely yn Troy, gan ddod â'r ornest i ben heb unrhyw ganlyniad canfyddadwy.

Mae'r ornest yn arwain at gadoediad dros dro, amser y gall pob un o'r byddinoedd ail-grynhoi a chatalogio eu milwyr a'u llongau. Mae Zeus yn ystyried dod â'r rhyfel i ben ar ôl 9 mlynedd, gan arbed Troy rhag dinistr .Mae hwn yn gynllun a wrthwynebir yn gryf gan Hera, gwraig Zeus. Mae hi eisiau gweld Troy yn cael ei dinistrio ac mae'n dadlau'n gryf i ail-greu'r rhyfel. Mae Zeus, wedi'i siglo gan Hera, yn anfon Athena i ddechrau'r ymladd eto.

Athena, o weld cyfle i hyrwyddo ei hagenda ei hun, yn cytuno. Nid yw hi ar fin rhoi cyfle i'r Trojans ennill mantais. Mae angen ffordd glyfar a chynnil arni i ailfywiogi'r ymladd. Mae Athena yn chwilio am uchelwr o Droea, Pandaros , ac yn ei argyhoeddi i danio saeth ym Menelaos. Er nad yw'n angheuol neu hyd yn oed yn ddifrifol, mae'r clwyf yn boenus ac mae angen i Menelaos gilio o'r cae dros dro. Gydag ymosodiad ar un o ryfelwyr mwyaf dewr a balch y Groegiaid, mae’r cadoediad wedi torri, ac mae Agamemnon yn arwain y milwyr i ryfel unwaith eto.

Beth Oedd Rôl Athena Yn Yr Iliad

Er bod Zeus wedi gwahardd y duwiau a duwiesau rhag ymyrryd yn y rhyfel , mae Athena yn cymryd rhan weithredol. Mae hi wedi dewis Arwr, Diomedes, y mae hi wedi rhoi rhoddion o gryfder a dewrder eithriadol. Hefyd, gall Diomedes ddirnad duwiau o ddynion marwol, a chyda'r gallu hwn, mae wedi llwyddo i osgoi ymladd anfarwolion. Mae gan Diomedes ran bwysig i'w chwarae yn y rhyfel. Mae wedi ymddangos mewn sawl brwydr bwysig ac yn darparu nifer o fuddugoliaethau allweddol .

Yn llyfr 8, mae Zeus yn dweud wrth y duwiau y bydd yn dod â'r rhyfel i ben ac yn gorchymyn na allant ymyrryd ar y naill ochr na'r llall. Mae wedi dewis y Trojansi ennill yn ystod y dydd hwn. Mae Hera ac Athena ill dau yn ceisio ymyrryd ar ran yr Achaeans, ond mae Zeus yn rhwystro eu hymdrechion . Mae'n rhagweld marwolaeth Patroclus a dychweliad Achilles i'r frwydr. Mae Achilles, y rhyfelwr mawr, yn ceisio dial am farwolaeth Patroclus, gan ddod â'i ddigofaint a'i nerth yn ôl i'r frwydr a churo'r Trojans yn ôl.

Am gyfnod, mae Zeus yn rhwystro ymyrraeth y duwiau, gan eu gwahardd rhag ymglymu eu hunain ymhellach ym mrwydrau y marwol. Mae'r Acheans a'r Trojans ar eu pennau eu hunain . Mae Patroclus yn argyhoeddi Achilles i adael iddo wisgo ei arfwisg i yrru'r Trojans yn ôl o'r llongau. Er mai Patroclus oedd y mwyaf gwastad o'r pâr, gan weithredu fel mentor Achilles, gan gadw'r dyn iau yn dawel a chyfarwydd, mae'n sicr o syrthio i'w falchder ei hun. Arweiniodd ei wrhydri a'i ogoniant ef i fynd y tu hwnt i gyfarwyddiadau Achilles. Yn hytrach nag amddiffyn y llongau yn unig, mae'n gyrru'r Trojans yn ôl, gan eu lladd yn greulon nes iddo gyrraedd muriau'r ddinas , lle mae Hector yn ei ladd o'r diwedd. Mae brwydr yn dilyn dros gorff Patroclus. Yn olaf, mae Hector yn llwyddo i ddwyn arfwisg werthfawr Achilles, ond mae'r Acheans yn adfer y corff yn llwyddiannus.

Mae Achilles wedi ei ddigaloni a'i gynddeiriog wrth golli ei ffrind. Mae'n mynd i alar dwfn. Mae Agamemnon yn manteisio ar y sefyllfa i gymodi ag Achilles . Mae'n mynd at Achilles ac yn ymbil arno i geisio dialMarwolaeth Patroclus. Mae'n rhoi'r bai ar eu ffrae ar Zeus ac yn ei argyhoeddi i ddychwelyd i faes y frwydr trwy ddychwelyd Briseus a chynnig rhoddion gwych eraill yn gymod. Mae Achilles, wedi'i gynhyrfu gan farwolaeth Patroclus, yn lansio ymosodiad ar y Trojans.

Zeus yn Rhyddhau'r Duwiau

Yn y cyfamser, yn Llyfr 20, Zeus yn galw cyfarfod o'r duwiau ac yn cyhoeddi bod duwiau bellach yn cael ymuno â'r frwydr . Mae Hera, Athena, Poseidon, Hermes a Hephaistos yn cymryd ochr y Groegiaid, tra bod Ares, duw Apollo, Artemis, duwies yr helfa, a'r dduwies Aphrodite yn amddiffyn y Trojans dan warchae. Mae'r frwydr yn dechrau eto. Mae digofaint Achilles wedi'i ryddhau. Yn hytrach na cheisio ffrwyno yn nhymer Achilles neu ei gyfarwyddo wrth iddo ryddhau ei dymer, mae Athena yn caniatáu iddo rampage heb ei wirio, gan ei amddiffyn wrth iddo frwydro . Mae'n lladd cymaint o'r gelyn nes bod duw Afon Xanthos yn codi, gan geisio ei foddi â thonnau mawr. Mae Athena a Poseidon yn ymyrryd, gan ei achub rhag duw dig yr afon. Mae Achilles yn parhau â'i laddfa greulon, gan yrru'r Trojans yn ôl i'w giatiau.

Gweld hefyd: Apollonius o Rhodes - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Wrth i’r Trojans gilio, mae Hector yn cydnabod bod marwolaeth Patroclus wedi cynhyrfu cynddaredd Achilles . Gan wybod ei fod yn gyfrifol am yr ymosodiad o'r newydd, mae'n benderfynol o wynebu Achilles ei hun. Mae'n mynd allan i'w wynebu ond yn cael ei orchfygu gan ofn. Mae Achilles yn ei erlid deirgwaith o amgylch muriau'r ddinas tan Athenayn ymyrryd, gan sicrhau bod Hector yn cael cymorth dwyfol. Mae Hector yn troi i wynebu Achilles, yn llawn gobaith ffug. Nid yw'n sylweddoli ei fod wedi cael ei dwyllo nes ei bod hi'n rhy hwyr. Mae'r ddau yn brwydro, ond Achilles yw'r buddugol . Mae Achilles yn llusgo corff Hector y tu ôl i'w gerbyd, gan gywilyddio Hector yn y ffordd yr oedd wedi bwriadu trin Patroclus.

Mae cam-drin Achilles o gorff Hector yn mynd ymlaen am naw diwrnod, nes i’r duwiau, wedi gwylltio oherwydd ei ddiffyg parch, ymyrryd unwaith yn rhagor. Mae Zeus yn datgan bod yn rhaid caniatáu i Priam bridwerth corff ei fab. Mae Thetis, mam Achilles, yn mynd ato ac yn ei hysbysu o'r penderfyniad. Pan ddaw Priam i Achilles, am y tro cyntaf, mae'r rhyfelwr ifanc yn meddwl am alar rhywun arall yn ogystal â'i alar ei hun. Mae'n gwybod ei fod wedi'i dynghedu i farw yn y rhyfel hwn.

Mae'n ystyried galar ei dad ei hun ar ei farwolaeth ac yn caniatáu i Priam gymryd corff Hector yn ôl i'w orffwys. Daw'r Iliad i ben gyda'r Trojans yn gofalu am ddefodau angladd Hector. Mewn ysgrifau diweddarach, rydym yn dysgu bod Achilles yn wir wedi'i ladd mewn brwydr yn ddiweddarach yn y rhyfel a bod twyll enwog y Trojan Horse wedi ennill y rhyfel o'r diwedd.

Sut yr Effeithiodd Nodweddion Athena ar ei Rôl

Athena , a ymddangosodd fel dduwies doethineb i Homer , yn cyflawni sawl rôl wrth iddi weithio i gefnogi'r Acheans yn yr Iliad. Mewn llenyddiaeth Rufeinig, ymddangosodd mewn ffurf arall fel Minerva, y dduwies a addolir gan y cynharachMinoiaid. Fel Minerva, hi oedd duwies dofi, yn gofalu am y cartref a'r teulu. Cyflwynwyd hi fel bod yn drefol, yn wâr, ac yn glyfar. Gan amddiffyn ei haelwyd a'i chartref, roedd hi hefyd yn wyryf ac wedi'i geni'n uniongyrchol o Zeus , heb angen mam. Fel un o ffefrynnau Zeus, roedd yn cael ei ffafrio ac roedd ganddi dipyn o ryddid yn ei hymyrraeth materion marwol.

Roedd y diwylliant Groegaidd yn llawer mwy rhyfelgar na chyn-addolwyr, felly trodd yn dduwies rhyfel yn eu mytholeg . Cynhaliodd ei nawdd i sgiliau megis gwehyddu a chreu eitemau ar gyfer y cartref ac arfau ac arfwisgoedd. A hithau'n aros yn wyryf ei hun, ni chymerodd gariadon ac ni esgor ar blant ei hun.

Yn y rhyfel Caerdroea, roedd hi ac Ares yn cymryd ochrau cyferbyniol ac agwedd gyferbyniol at frwydr. Mae Athena yn cynnig mantais well dros Ares gan ei bod hi'n wâr, yn ddeallus ac yn cael ei rheoli, lle roedd Ares yn canolbwyntio ar y trais a'r chwant gwaed. Mae Ares yn cynrychioli angerdd, tra bod Athena yn ffafrio disgyblaeth.

Mae Athena yn annog y cymeriadau y mae hi'n dylanwadu arnynt tuag at gyfiawnder a chydbwysedd, tra bod Ares yn chwilio am fwrlwm a diofalwch. Rhoddodd cwnsler tawel, cŵl Athena fantais ddifrifol i’r Groegiaid mewn sawl brwydr. Heb ei hymyriadau, efallai y byddai Ares wedi manteisio ar fyrbwylltra Achilles i ddod â thrychineb i’r Groegiaid .

Hi yw duwies gostyngeiddrwydd,cymryd agwedd feddylgar ac ymarferol at frwydr a cheisio cyngor, yn hytrach na dibynnu ar gynddaredd a nerth creulon. Mewn sawl ffordd, mae Athena yn fentor, yn arwain y rhyfelwr. Nid yw cryfder ymladdwr ond cystal â'i allu i'w drin . Anogodd Athena ryfelwyr i hyfforddi a hogi eu hamynedd a'u disgyblaeth. Roedd hi'n cael ei symboleiddio'n aml gan y dylluan a'r neidr.

Gweld hefyd: Phaedra – Seneca yr Iau – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Yn ogystal â'i rôl yn yr Iliad, mae Athena yn ymddangos yn aml ledled yr Odyssey, gan berfformio fel mentor i Odysseus, rhyfelwr Groegaidd. Odysseus oedd yr allwedd i Achilles ddod yn rhan o ryfel Trojan. Roedd Odysseus yn adnabyddus am ei glyfaredd a'i ddewrder penigamp yn y frwydr , nodweddion a enillodd yn rhannol o'i hyfforddiant gyda duwies rhyfel. Parhaodd ei dylanwad o Odysseus a chafodd ei chynrychioli yn Patroclus, a helpodd i gydbwyso tymer Achilles.

Cafodd Athena ei phortreadu hefyd fel mentor i Perseus a Hercules . Rhoddodd ei dylanwad ar yr arwyr hyn rinweddau tawelwch iddynt yn wyneb ymryson, cryfder tawel, doethineb a doethineb yn eu hymwneud. Mae cryfder 'n Ysgrublaidd yn ddefnyddiol dim ond os caiff ei gyfeirio'n iawn. Cynyddodd Athena gryfder gyda doethineb a chyfeiriad, gan feithrin disgyblaeth a rheolaeth i wella angerdd a chryfder y rhyfelwr.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.