Eironi yn Antigone: Marwolaeth trwy Eironi

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae eironi yn Antigone yn cael ei ysgrifennu i adeiladu disgwyliad a rhoi diddordeb i gymeriadau’r plot.

Mae’n creu dyfnder a chyfoeth arbennig i’r ddrama ac yn rhoi’r cynulleidfaoedd yn fath o adloniant heb wyro oddi wrth themâu’r clasur Groegaidd.

Sut y Ffurfiodd Eironi’r Ddrama

Pwysigrwydd yr haenau o eironi yw ei fod yn rhoi gwybodaeth helaeth i’r gynulleidfa ac yn creu hiwmor y mae diffyg gan y cymeriadau, gan ychwanegu tensiwn rhwng cymeriadau a chyffro gyda'r gwylwyr.

Enghreifftiau o Eironi yn Antigone

Mae sawl math o eironi yn Antigone . Mae Sophocles yn defnyddio eironi dramatig, eironi geiriol, ac eironi sefyllfaol. Mae dramodwyr yn aml yn defnyddio dychan i bortreadu sefyllfa neu ddigwyddiad heb yn wybod i'r cymeriad, gan roi cipolwg neu gipolwg i'r gynulleidfa ar yr hyn sydd i ddod.

Mae hyn, yn ei dro, yn wir yn yr eironi dramatig a bortreadir yn Antigone.

4>

Eironi Dramatig

Eironi dramatig yn Antigone yw’r math o eironi sy’n bresennol mewn sefyllfa ar lwyfan nad yw’r cymeriadau yn ymwybodol ohoni . Felly, mae’r gynulleidfa yn gwybod rhywbeth nad yw’r cymeriadau yn ei wneud, sy’n creu suspense a hiwmor.

Gweld hefyd: Ar bwy mae Zeus yn Ofni? Stori Zeus a Nyx

Gyda hyn, byddai’r gynulleidfa’n teimlo llawer mwy o’r plot. Yn wahanol i gael un persbectif yn unig drwy gydol y ddrama, byddent yn teimlo'n llai difyr, gyda'r un faint o wybodaeth â'r arwres.

Gwahanol safbwyntiaumae cymeriadau gwahanol yn rhoi am werth adloniant, gan fachu'r gynulleidfa i'r craidd, prif bwrpas eironi dramatig.

Er enghraifft, yn rhan gyntaf y ddrama, mae Antigone yn lleisio ei chynlluniau i Ismene, chwaer Antigone, cyn actio Claddedigaeth Polyneices. Ar yr un pryd, mae'r Brenin Creon yn mynegi ei archddyfarniad i gosbi'r rhai a fyddai'n ceisio claddu Polyneices. Felly mae'r tensiwn rhwng Creon ac Antigone yn bodoli yn y gynulleidfa cyn i'r cymeriadau ddod yn ymwybodol o'r cyfryw.

Yn Antigone, mae llawer o'r eironi dramatig yn ymwneud â materion rhyw a'r disgwyliadau sy'n gysylltiedig â nhw . Gwelir hyn yn ystod yr ymchwiliad i gladdedigaeth corff y bradwr. Dyfynnodd Creon wrth dorri ei archddyfarniad, “Beth wyt ti'n ei ddweud? Pa ddyn byw a feiddiodd y weithred hon?" gan bwysleisio ei amheuon o ddyn.

Yn y sefyllfa hon, mae'r gynulleidfa yn ymwybodol o ryw'r ymosodwr. Eto i gyd, mae Creon yn ei weld fel un arall, heb ystyried y byddai menyw yn gallu cyflawni gweithred mor annibynnol a gwrthryfelgar.

Mae safbwynt Creon ar y pwnc o ferched yn cael ei ystyried yn eironi dramatig sy'n hanfodol ar gyfer dadansoddi, ar gyfer y canfyddiad o fenywod yng Ngwlad Groeg hynafol vs canfyddiad menywod heddiw yn hollbwysig i ddatblygiad ein cymdeithas. Mae'r dadansoddiad hwn yn deillio o effeithiau eironi dramatig.

Eironi Geiriol

Eironi geiriol, ar y llaw arall, yn ffurf ar eironille byddai'r cymeriad yn dweud rhywbeth ond yn golygu'r union gyferbyn . Byddai'r math yma o eironi yn aml yn disgrifio neu'n cyfleu emosiwn.

Gall y gynulleidfa, yn yr achos hwn, synhwyro symudiad mewn mynegiant a welir yn y cymeriadau ac y byddent yn deall y byddai'r cymeriadau'n teimlo'n wahanol er gwaethaf y disgrifiad a roddir. Hebddo, byddai'r plot yn rhy ragweladwy a di-flewyn ar dafod. Byddai'r gynulleidfa yn gweld y cymeriadau yn un dimensiwn a byddai'n cael amser caled yn ymwneud â'r cyfryw.

Gwelir eironi geiriol Antigone ar ddechrau'r ddrama , lle mae ymson Ismene ac Antigone a lleisio eu meddyliau ar farwolaeth eu brodyr. Mae Antigone yn disgrifio Creon fel “brenin teilwng” er ei fod yn teimlo'r union gyferbyn.

Mae hwn yn cael ei ystyried yn eironi geiriol lle byddai cymeriad yn dweud rhywbeth er ei fod yn teimlo'r union gyferbyn. Y gynulleidfa, yn yr achos hwn, ers y ddrama eironig ar eiriau ein harwres, yn ymylu ar goegni i raddau.

Enghraifft arall o eironi geiriol fyddai adeg marwolaeth Haemon, mab Creon . Byddai’r corws yn dweud, “Proffwyd, mor wirioneddol yr wyt wedi gwneud iawn am dy air.” Fodd bynnag, rhagfynegodd y proffwyd drasiedi Haemon neu'r trychineb a fyddai'n digwydd i dŷ Creon, a ystyrir yn eironig oherwydd nad oedd gan y proffwyd ddim i'w wneud â marwolaeth Haemon.

Serch hynny, er gwaethaf yr hyn a ddywedir, mae'r gynulleidfa yn deall y dyfyniad yn llaw ayn creu disgrifiad manwl o'r digwyddiadau sydd wedi digwydd a'r digwyddiadau i ddod.

Gweld hefyd: Pwy Yw'r Arwr Trasig Yn Antigone? Y Brenin, Creon & Antigon

Yn olaf, yn ystod araith Creon i Haemon ar ei farwolaeth, dywed, “Cawsoch eich rhyddhau o rwymau bywyd heb ffolineb o'ch berchen.” Felly, yn yr eironi hwn, mae Creon yn beio ei hun am farwolaeth Haemon er gwaethaf Haemon yn ddiymwad ladd ei hun, gan greu gwrthgyferbyniad i'r brenin gormesol yr ydym wedi ei dystio hyd yn hyn.

Eironi Sefyllfaol

Y stori Antigone yn defnyddio eironi sefyllfaol i ddarlunio cymeriad dynol a natur y cyfryw . Mae Creon wedi dedfrydu Antigone i farwolaeth am frad ar ôl i Antigone gladdu ei brawd.

Mae Antigone yn isel ei hysbryd ac yn anhapus ac wedi cael niwed emosiynol o ganlyniad i'w dioddefaint. Mae Antigone yn portreadu ei hemosiynau wrth iddi ddatgan, “Rwy’n teimlo unigrwydd Niobe,” brenhines Theban a oedd wedi colli ei holl blant i’r duwiau oherwydd ei hysbryd eithafol. Mae marwolaeth ei phlant yn dod â galar aruthrol i Niobe, cymaint nes iddi fynd yn garreg, gan ddal i daflu dagrau i'r meirw.

Yn yr hen amser, roedd y gynulleidfa darged wedi gwybod stori Niobe a'r hyn oedd ganddi ar goll; mae ein harwres yn adrodd y stori eironig hon, oherwydd dioddefodd y ddau dynged colli eu hanwyliaid. Niobe ei phlant ac Antigone ei brodyr, mae hyn yn ymwneud ag eironi sefyllfaol y natur ddynol, lle mae marwolaeth yn achosi galar a galar.

Mae Sophocles yn defnyddio eironi sefyllfaol yn y ddrama hon iarddangos cymeriad dynol, calon y duwiau, neu natur y byd yn gyffredinol .

Eironi yn Antigone

Eironi yn arwain at ragolygon sy'n anochel yn achosi suspense, adeiladu pob cymeriad, eu tynged, a'r penderfyniadau a wnânt yn arwain at bob un o'u gwir liwiau a'u bwriadau.

Mae eironi yn rhoi persbectif ehangach i'r gynulleidfa, gan ganiatáu i bob cymeriad ymgorffori dynoliaeth gyda'i holl bethau a gostyngiadau . Defnyddia Sophocles y portread o'r cyfryw i arddangos y priodoliaethau aml-ddimensiwn sydd gan bob un o'i ddarnau ysgrifenedig; o ddewrder Antigone, trachwant Creon, i gariad Haemon hyd yn oed, roedd yr eironi wedi’i ddogfennu’n dda yn y canol.

Mae ein hysgrifennwr Groegaidd yn gwneud defnydd o eironi fel arf llofruddiaeth yn Antigone. Creon, a oedd wedi colli ei deulu cyfan i hunanladdiad oherwydd ei haerllugrwydd, ac Antigone, y mae ei ddewrder wedi costio ei bywyd iddi. Yr eironi yw'r hyn a laddodd ein prif gymeriad a'n gwrthwynebydd, yn eironig.

Casgliad

Yn yr erthygl hon, buom yn siarad am y gwahanol fathau o eironi Sophocles a ddefnyddir yn Antigone a sut y maent yn siapio y ddrama.

Gadewch inni fynd drostynt eto fesul un:

  • Yr eironi, mynegiant ystyr rhywun drwy ddefnyddio iaith sy’n nodweddiadol yn dynodi’r gwrthwyneb , yn cael ei ddefnyddio gan Sophocles i ragfynegi digwyddiadau a fyddai yn y pen draw yn achosi naill ai tensiwn neu hiwmor yn ei waith
  • Mae Antigon yn cynnwys sawl math oeironi, megis geiriol, dramatig, a sefyllfaol.
  • Eironi geiriol yw coegni, a golygfa nodedig yn y ddrama fyddai: Disgrifiad Antigone o Creon; Mae hi’n disgrifio Creon fel brenin teilwng er gwaethaf teimlo’r gwrthwyneb, gan greu hiwmor, tensiwn ac yn rhagfynegi ei thynged
  • Gwelir enghraifft arall o eironi geiriol ym marwolaeth Haemon, cariad Antigone; Mae Creon, a oedd wedi gweld corff ei fab, yn beio’r proffwyd er i Haemon ladd ei hun
  • Defnyddir eironi dramatig i adeiladu cymeriadau Sophocles yn y clasur Groeg; defnyddio rhyw fel y prif bwnc—gwelir hyn yng ngofyn Creon i ddod o hyd i’r dyn a oedd wedi claddu corff Polyneice er gwaethaf rhyw y troseddwr, heb ystyried y byddai menyw yn arwain tasg mor annibynnol a llafurus
  • Eironi sefyllfaol yw cael ei chyflogi i arddangos y natur ddynol, gan ganiatáu i'r gynulleidfa uniaethu â phob cymeriad yn unigol - dangosir hyn yng ngharchar Antigone, lle mae hi'n cysylltu â Niobe, brenhines Theban a oedd wedi colli ei phlant i'r duwiau.
  • Y ddau Antigone a Niobe yn colli eu hanwyliaid ac yn cael eu dedfrydu i dynged drasig am amryw resymau; mae hyn yn portreadu eironi sefyllfaol y natur ddynol, lle mae marwolaeth yn achosi dioddefaint a thrallod.
  • Mae'r eironi, yn gyffredinol, yn arwain at ragolygon sy'n achosi amheuaeth yn ei natur; mae'r tensiwn a deimlir gan y gynulleidfa yn creu gwefr arbennig a fyddaigadewch nhw ar ymyl eu seddau, gan ymgolli'n drwyadl yn y clasur Groeg.
  • Defnyddia Sophocles eironi fel modd i lofruddio; mae'n eironig yn lladd ein prif gymeriad ac antagonist yn eu eironi; Antigone, yr hwn a ymladdodd ei thynged i farw eto yn lladd ei hun yn y carchar; a Creon, sy'n ennill pŵer a chyfoeth ond yn colli ei deulu o'i wreiddyn

I gloi, mae Sophocles yn defnyddio eironi i ragfynegi rhai digwyddiadau a fyddai'n gadael y gynulleidfa ar ymyl eu seddau. Mae hefyd yn defnyddio'r dull hwn i adeiladu ei gymeriadau, gan gyfleu eu dynoliaeth a'u nodweddion aml-ddimensiwn i'r gynulleidfa, gan ei gwneud yn haws iddynt uniaethu a chydymdeimlo â'i waith ysgrifenedig.

Yr eironi a ysgrifennwyd yn fedrus yn y ddrama sy'n codi i ddadansoddiadau lluosog ar wahanol bynciau dros amser. Mae persbectifau Groeg hynafol a llenyddiaeth yr oes fodern yn peri bod ymholiadau niferus yn hollbwysig i'n cymdeithas, ac un ohonynt yw rhyw a disgwyliadau sy'n gysylltiedig â'r cyfryw.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.