Deidamia: Diddordeb Cariad Cyfrinachol yr Arwr Groegaidd Achilles

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Deidamia oedd ferch Lycomedes, brenin ynys Scyros, a gafodd berthynas ddirgel ag Achilles. Gwisgodd Thetis, mam Achilles, ef yn ferch a'i blannu ymhlith merched Lycomedes.

Roedd hyn i'w atal rhag ymladd yn rhyfel Caerdroea oherwydd bod oracl wedi proffwydo y byddai Achilles yn marw pe bai'n cymryd rhan. yn y rhyfel. Darganfyddwch beth ddigwyddodd mewn gwirionedd rhwng Achilles a Deidamia a sut y chwythwyd gorchudd Achilles.

Mytholeg Roegaidd Deidamia

Mae chwedlau amrywiol am fyth y Dywysoges Deidamia ond y cyfan cael un digwyddiad yn gyffredin; Roedd gan Deidamia blentyn neu ddau i Achilles . Yn ôl un myth, roedd Thetis yn ofni y byddai ei mab yn marw yn Troy yn ei guddio fel merch ac yn mynd ag ef i ynys fechan o'r enw Scyros.

Rhoddodd yr enw Pyrrha iddo, a olygai “ y Pen Coch un ,” a'i rhoi i'r Brenin Lycomedes. Dywedodd Thetis wedyn bod Pyrrah wedi cael hyfforddiant milwrol helaeth o dan yr Amasoniaid felly roedd hi eisiau i ' ei ' ddysgu ffyrdd gwraig a bod yn barod ar gyfer priodas.

Credai Lycomedes Thetis a chyfaddefodd yr Achilles cuddiedig i'w lys, gan ei osod ymhlith ei ferched . Daeth y merched ifanc yn hoff iawn o Achilles yn syrthio i'w guddwisg a threulio llawer o amser gydag ef yn dysgu ffyrdd benywaidd iddo.

Dynnwyd Achilles at Deidamia , y' tecaf ' o ferched y Brenin Lycomedes a threuliodd y ddau lawer o amser gyda'i gilydd ond ni wnaeth Achilles ei deimladau yn hysbys iddi rhag ofn chwythu ei orchudd.

Gweld hefyd: Oedd Beowulf Real? Ymgais I Wahanu Ffaith O Ffaith

Teimladau Achilles am Tyfodd Deidamia mor gryf fel na allai ei wrthsefyll mwyach felly, mewn gŵyl Dionysus a gynhaliwyd gyda'r nos, fe'i treisiodd . Dyna pryd y sylweddolodd Deidamia fod Pyrrah wedi bod yn fachgen ar hyd yr amser a bod Thetis wedi dweud celwydd wrth ei thad.

I atal ei gyfrinach rhag gollwng, cysurodd Achilles Deidamia a dweud wrthi pam fod ei fam wedi ei guddio a dod ag ef ato. Scyros. Credai Deidamia esboniad Achilles a tyngodd i gadw ei gyfrinach a'i beichiogrwydd dilynol yn ddiogel rhag pawb.

Odysseus yn Datgelu Cyfrinach Deidamia a Hunaniaeth Achilles

Yn ôl proffwydoliaeth , ni fyddai'r Groegiaid yn ennill Rhyfel Caerdroea heb i Achilles arwain y cyhuddiad felly fe wnaethon nhw chwilio amdano. Dechreuodd y gair fynd o gwmpas ei fod yn cuddio yn llys y Brenin Lycomedes o Scyros, a dyna pam yr aeth Odysseus a'i ryfelwyr yno i chwilio amdano.

Clywodd Odysseus fod Achilles wedi ei guddio fel merch ac a fu yn ymguddio ymysg merched Lycomedes. Pan welodd Achilles Odysseus, roedd eisiau datgelu ei hun ond erfyniodd Deidamia, a oedd yn gwybod am y broffwydoliaeth a chenhadaeth Odysseus, arno i aros yn ei unfan.

Felly, roedd Achilles yn dal i guddio ei hunaniaeth ac yn ymddwyn fel merchgorfodi Odysseus i droi at ddichellwaith i'w ddinoethi. Y gamp oedd bod Odysseus yn rhoi offerynnau cerdd , addurniadau ac arfau i holl ferched y brenin, yna fe wnaeth ef a'i filwyr esgus byw.

Unwaith y tu allan i lys Lycomedes, dynwaredodd Odysseus ymosodiad ar y llys trwy gael ei filwyr i ddynwared swn gelyn ymosodol. Yna cafodd Odysseus sain yr utgorn a barodd i Achilles godi un o'r arfau a ddygwyd gan Odysseus i amddiffyn ei hun a'r gosodedig.

Cwythodd gweithred Achilles ei orchudd a phawb gan gynnwys Lycomedes a'i ferched sylweddoli mai'r fenyw y cyfeiriwyd ati fel Pyrrha oedd Achilles ar hyd mewn gwirionedd. Ar y foment honno, wylodd Deidamia oherwydd gwyddai mai dyna fyddai'r tro olaf iddi weld cariad ei bywyd.

Daeth ei pherthynas ddirgel hir-dymor ag Achilles i'r amlwg hefyd a sylweddolodd pawb tad ei phlentyn . Mae rhai fersiynau o'r myth yn adrodd bod Deidamia hefyd wedi cuddio ei hun fel dyn ac wedi dilyn Odysseus ac Achilles i ymladd yn erbyn y Trojans.

Mytholeg Deidamia a'i Phlant

Fodd bynnag, eraill mae mythau'n dweud bod Deidamia wedi aros ar ôl yn Scyros ac wedi wylo'n chwerw wrth i'r gŵr fynd i Troy. Yn fuan tyfodd ei mab a feichiogodd gydag Achilles, Neoptolemus, a phenderfynodd ymuno â'i dad mewn brwydr.

Plediodd Deidamia ar Neoptolemus i ddirymu ei dad.penderfyniad gan nad oedd hi eisiau ei golli hefyd. Gwrandawodd Neoptolemus ar ymbil ei fam ac arhosodd gartref tra bod y rhyfel yn cynddeiriog yn Troy.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, pan fu farw Achilles yn nwylo Paris, diddymodd Neoptolemus ei benderfyniad ac aeth i ffwrdd i Rhyfel. Yn wahanol i'w dad, dychwelodd Neoptolemus i Deidamia fel buddugoliaeth a llawenychodd ei fam.

Yna rhoddodd law Deidamia mewn priodas i gaethwas o'r enw Helenus y gwnaeth ef. wedi ei ddwyn yn ol o'r rhyfel. Roedd Helenus yn dywysog Troy ac yn arwr clyfar a arweiniodd fataliwn Trojan arbennig ym mrwydr Troy.

Yna caniataodd Neoptolemus i Helenus sefydlu dinas Buthrotum a elwir hefyd yn Butrint lle y bu proffwydodd yn ddiweddarach y byddai Aeneas yn dod o hyd i Rufain. Lladdwyd Neoptolemus gan Orestes, mab Agamemnon pan ymdrechodd y ddau dros law Hermione, merch Helen o Troy. Yn ôl fersiynau eraill, roedd gan Achilles a Deidameia blentyn arall o'r enw Oneiros a gafodd ei lofruddio gan Neoptolemus dros ddarn o dir.

Cymeriadau Eraill mewn Mytholeg Roegaidd o'r enw Deidamia

Y Mae enw ' Deidamia ' yn eithaf poblogaidd ym mytholeg Roeg gyda nifer o nodau yn dwyn yr enw>Yn ôl y chwedl, roedd y Deidamia hwn yn wraig i'r Brenin Pirithous , rheolwr y Lapithiaid chwedlonol a feddiannodd ydyffryn Peneus dan Mt. Pelion. Adnabyddir hi gan enwau eraill megis Laodamia, Hippoboteia, neu Ischomache. Yn ystod seremoni ei phriodas â Pirithous, ymosodwyd arnynt gan y centaurs mewn ymgais i'w herwgipio hi a rhai merched. Y Pirithous hwn a gynhyrfodd ryfel yn erbyn y canwriaid a'i fyddin, y Lapithiaid.

Gyda chymorth ei gyfaill mynwesol Theseus, enillodd Pirithous fuddugoliaeth ar y canwriaid ym mrwydr Centauromachy. Rhoddodd y cwpl enedigaeth i'r rhyfelwr Groegaidd Polypoetes a ymladdodd yn Rhyfel Caerdroea. Yn anffodus, pasiodd Deidamia ymlaen yn fuan ar ôl rhoi genedigaeth i Polypoetes.

Deidamia o Lycia

Yn ogystal, roedd Deidamia Tywysoges Lycia hefyd a briododd Evander o'r un ddinas. Bu iddynt un mab, Sarpedon, a ddaeth hefyd yn enwog am ei ddewrder yn Rhyfel Caerdroea. Yn ôl chwedlau eraill, priododd Deidamia Zeus a mamu Sarpedon.

Deidamia o Messinia

Y mae hefyd Deidamia, tywysoges o Messinia a briododd y Brenin Thetis o Pleuron ac a famodd. Iphiclus, Leda, ac Althaea.

Ystyr ac Ynganiad

Yn ôl sawl ffynhonnell, mae'r enw Deidamia yn golygu ' hi sy'n amyneddgar mewn brwydr '. Nid yw yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin o'i gymharu ag enwau eraill ond mae'n enw gwych ar fenywod. Dyma sut i ynganu Deidamia: mae Dei yn cael ei ynganu yn ‘ Day ‘, mae da yn cael ei ynganu ‘ duh ‘, ac mae mia yn cael ei ynganu' me-a '.

Deidamia a Patroclus

Yn y mythau Groeg gwreiddiol, nid oedd Patroclus a Deidamia erioed wedi croesi llwybr s ond addasiad modern yn adrodd stori wahanol. Yn ôl yr addasiad, roedd Achilles mewn cariad â Patroclus cyn iddo gwrdd â Deidamia.

Yn yr Iliad, roedd cariad Achilles at Patroclus mor ddwys nes bod llawer o selogion llenyddiaeth wedi damcaniaethu eu bod cariadon er na soniodd Homer, awdwr yr Iliad, erioed. Felly, gan dynnu ysbrydoliaeth o'r ddamcaniaeth, mae'r addasiad modern yn portreadu cariad awydd rhwng Achilles a Patroclus.

Mae'r stori'n parhau pan anfonwyd Achilles i Lycomedes wedi'i wisgo fel merch, syrthiodd mewn cariad â Deidamia. . Yn ddiweddarach, daeth Patroclus i chwilio am Achilles a phan ddaeth o hyd iddo, cyflwynodd ei hun fel gŵr yr Achilles cuddiedig.

Teimlai Deidamia yn genfigennus wrth i serch Achilles symud i Patroclus. Mae hi yn y pen draw yn cysgu gyda Patroclus yn ôl pob tebyg yn y gobaith y byddai'n deall ei phoen ac yn gadael Achilles iddi.

Fodd bynnag, gadawodd Patroclus gydag Achilles am Troy gan adael Deidamia gwatwarus a jilted. Sylwch mai addasiad diweddar yn unig yw'r stori hon ac nid yw'n adlewyrchiad gwirioneddol o chwedlau neu fythau Groegaidd gwreiddiol. Efallai fod yr awdur yn archwilio’r cwestiwn poblogaidd “ A oedd Achilles yn caru Deidamia neu Patroclus? “. Felly, atgoffir myfyrwyr i beidio â dyfynnu hynfersiwn o chwedl Deidamia wrth drafod chwedl glasurol Deidamia yn y dosbarth.

Casgliad

Mae'r erthygl hon wedi archwilio myth Deidamia ac Achilles ynghyd â hanesion Groegiaid eraill a fedd y un enw.

Dyma crynodeb o'r hyn rydyn ni wedi'i gwmpasu hyd yn hyn:

Gweld hefyd: Sarpedon: Brenin Demigod Lycia ym Mytholeg Roeg
  • Roedd Deidamia yn un o saith tywysoges Scyros a aned i'r Brenin Lycomedes ac fe'i hadwaenid fel yr harddaf.
  • Pan ddygwyd Achilles i Scyros gan ei fam, Thetis, wedi ei wisgo fel merch, tyfodd hoffder o Deidamia ac ymhen amser syrthiodd mewn cariad â hi.
  • Yn ôl un chwedl, treisiodd Achilles Deidamia a achosodd iddi ddarganfod gwir hunaniaeth Achille.
  • Plediodd Achilles iddi gadw ei gyfrinach a dweud wrthi pam y cafodd ei guddio fel benyw a'i ddwyn at y Brenin Lycomedes.
  • Pan chwythwyd gorchudd Achilles gan Odysseus, teimlai Deidamia yn dorcalonnus ac wylodd wrth iddi weld cariad ei bywyd yn ei phen at ryfel na fyddai byth yn dychwelyd ohono.

Chwedl Deidamia yn archwilio themâu cariad, aberth, ac ymdeimlad o ddyletswydd i'r wladwriaeth fel y dangosir gan Deidemia a'i chariad, Achilles.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.