Heorot yn Beowulf: Lle'r Goleuni Yng nghanol y Tywyllwch

John Campbell 10-08-2023
John Campbell

Heorot, canol Beowulf , yw neuadd ddol y Daniaid yn y gerdd, Beowulf. Dyma'r man lle mae'r anghenfil, Grendel, yn ymosod ar ddynion o Ddenmarc, yn eu lladd ac yn eu cymryd. Lle goleuni i fod i fod, ond y mae nesaf at le o dywyllwch ac y mae angen ei achub.

Darllenwch hwn i ddarganfod popeth am Heorot, lle goleuni a chanolfan diwylliant, yn Beowulf.

Beth yw Heorot yn Beowulf?

Heorot yw neuadd medd Danaidd yn Beowulf, y gerdd enwog . Dyma sedd Brenin enwog Hrothgar y Daniaid, wrth iddo ei hadeiladu ar gyfer ystafell ei orsedd, i'r diben o ddathlu gyda'i bobl. Fodd bynnag, yn fuan ar ôl iddo gael ei adeiladu, daw anghenfil gwaedlyd i ymosod arno, gan ladd y bobl y tu mewn. Am ddeuddeng mlynedd, rhaid gadael y neuadd er diogelwch y bobl, hyd nes y daeth Beowulf i achub y dydd.

Yn y gerdd, gwelir Heorot yn rhyw fath o le golau neu le da a gyferbynnir i'r bwystfilod drwg sy'n byw gerllaw . Mae'n llawn hapusrwydd, llawenydd, llawenydd, ac mae'r anghenfil, Grendel, i bob golwg wedi cynhyrfu am hyn. Ni all gymryd rhan yn ei hapusrwydd, ac felly mae'n dod un noson i ddinistrio'r hapusrwydd y mae'n ei ganfod yno. Ac fel bod ysgafnder yn pylu am gyfnod o flaen yr arwr, daw Beowulf i newid popeth, gan fuddugoliaethu dros y tywyllwch.

Heorot hefyd sy'n cynrychioli canol popeth yn niwylliant Denmarc . Mae hefyd yn dangos ei nerth a'rparhad ei thraddodiadau. Dyma lle mae Hrothgar yn derbyn Beowulf pan fydd yn cyrraedd i ymladd, gan gynnig ei wasanaethau fel rhyfelwr pwerus. At hynny, dyma lle mae'r brenin Hrothgar yn rhoi ei wobrau iddo yn ogystal â dathlu ar ôl i Beowulf ladd Grendel.

Sonia am Heorot yn Beowulf: Detholiad am Neuadd y Mead

Heorot, fel y neuadd ddol, neu y mae castell Beowulf mor bwysig i'r gerdd hon fel y sonnir amdano amryw weithiau drwy gydol y gerdd .

Mae'r cyfeiriadau pwysig isod yn cynnwys: (mae'r rhain i gyd o waith Seamus Heaney cyfieithiad o’r gerdd Beowulf)

 • Ar ddechrau’r gerdd, mae’r Brenin Hrothgar yn penderfynu creu ei neuadd: “Felly trodd ei feddwl At adeiladu neuadd: rhoddodd orchmynion I ddynion weithio ar a. neuadd ddôl fawr Yn golygu bod yn rhyfeddod byd am byth; Ei orseddfainc fyddai ac yno rhoddai Ei eiddo Duw i'r hen a'r ieuanc”
 • Penderfyna ar yr enw : “ A buan y safai yno, Gorphenwyd a pharod, mewn llawn olwg, Y neuadd y neuaddau. Heorot oedd yr enw”
 • Pan ddaeth Beowulf i gynnig ei wasanaeth, rhybuddiodd Hrothgar Beowulf pa mor anodd y bu i’w ddynion eraill: “Dro ar ôl tro, pan aeth y goblets heibio 480 A chafodd ymladdwyr profiadol eu golchi â chwrw. Byddent yn addo eu hunain i amddiffyn Heorot Ac aros am Grendel â chleddyfau miniog”
 • Heorot oedd canolbwynt y frwydr, a chredai Beowulf yn ei lwyddiantyno. Dywedodd: “A gwnaf gyflawni'r pwrpas hwnnw, Profi fy hun â gweithred falch Neu gwrdd â'm marwolaeth yma yn y mead-hall”
 • Roedd gan Heorot hefyd ryw fath o sancteiddrwydd yn ei gylch. Gallai’r dihiryn Grendel ddryllio hafoc ond ni lwyddodd i fynd at orsedd y brenin. “ Fe gymerodd drosodd Heorot, Hunodd y neuadd ddisglair wedi iddi dywyllu, Ond yr orsedd ei hun, y drysor-gist, Fe’i cadwyd rhag nesau; efe oedd alltud yr Arglwydd”
 • Anrhydedd i Beowulf oedd gallu ymladd i lanhau neuadd y Daniaid oddi wrth yr anghenfil: “A pheidiwch â'm gwrthod i, y rhai a ddaeth mor bell â hyn, Y fraint o buro Heorot, Gyda'm gwŷr fy hun i'm cynnorthwyo, a neb arall”

Beowulf Mead: Pwysigrwydd Mead yn y Gerdd Epig

Mead yw a diod mêl wedi'i eplesu sy'n alcoholig , ac fe'i defnyddir yn Beowulf i ddangos dathliad. Mae'n cael ei grybwyll yn aml iawn, yn enwedig mewn perthynas â Heorot, canolfan diwylliant a gwareiddiad.

Cymerwch olwg ar y cyfeiriadau amrywiol at ddol yn Beowulf:

 • Roedd y Brenin Hrothgar eisiau creu neuadd lle gallai ei ddynion ymlacio a dathlu, lle gallai'r medd lifo'n rhydd: “rhoddodd orchmynion I ddynion weithio ar neuadd ddôl wych”
 • Cyn Beowulf Yn barod i gwrdd â'r anghenfil Grendel, cafwyd dathliad: “A'r parti yn eistedd, yn falch yn eu dwyn, Cryf a selog. Safai cynorthwyydd gerllaw Gyda phiser addurnedig,yn tywallt cynnorthwyon gloyw o fedd”
 • Cymerodd brenhines y Daniaid y cwpan o fedd i'w gŵr a'r gwŷr eraill: “Brenhines Hrothgar, gan gadw at y cwrteisi. Wedi ei haddurno yn ei haur, hi a gyfarchodd yn rasol Y gwŷr yn y cyntedd, yna rhoddodd y cwpan Yn gyntaf i Hrothgar”
 • Ac yn olaf, pan fydd Beowulf yn trechu'r anghenfil, dathlant â medd yn llifo: “o amgylch y medd oedd pasio; yr oedd y ceraint grymus hyny, Hrothgar a Hrothulf, mewn hwyliau uchel Yn y cyntedd celyd. Y tu mewn i Heorot Nid oedd dim ond cyfeillgarwch”

Mae Mead hefyd yn bwysig i'r diwylliant a'r cyfnod amser , pan adeiladwyd Heorot. Roedd angen lle ar y Daniaid i yfed medd mewn cymdeithas a dathlu. Mae'r medd yn gymaint o ganolfan diwylliant nes i'r brenin adeiladu canolfan ffisegol iddo feddwi.

Syniad Olaf am Neuadd Heorot: Mae Beowulf yn Ei Chofio yn y Diwedd

Herot yn y Diwedd Roedd y gerdd mor bwysig i Beowulf fel ei fod yn ei chofio ar ddiwedd ei oes , yn ei frwydr olaf yn erbyn y ddraig. Gwyddai o'i lwyddiant yn y gorffennol y byddai'n gallu lladd yr anghenfil hwn.

Mae'r gerdd yn dweud ei fod yn cofio camp y gorffennol yn annwyl :

He Nid oedd ganddo fawr o sylw

Am y ddraig fel bygythiad, dim ofn o gwbl

O'i dewrder na'i chryfder, oherwydd yr oedd wedi dal ati

Yn aml yn y gorffennol, trwy beryglon a dioddefaint

Gweld hefyd: Thyestes - Seneca yr Iau - Rhufain Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

O bobfath, wedi iddo lanhau neuadd Hrothgar, buddugoliaeth yn Heorot A churo Grendel .”

Y Gerdd Enwog a'i Arwr: Atolwg o Beowulf

Yn cymryd lle yn Sgandinafia y 6ed ganrif, Cerdd epig yw Beowulf a ysgrifennwyd gan awdur dienw . Mae'r stori yn wreiddiol yn Hen Saesneg, ar y dechrau roedd yn stori lafar, yn ddiweddarach fe'i rhoddwyd ar bapur rhwng y blynyddoedd 975 i 1025. Mae'n waith enwog iawn ac yn un o weithiau llenyddiaeth pwysicaf y byd gorllewinol. Mae’n gerdd ddi-od sy’n canolbwyntio mwy ar gyflythrennu a phwyslais ar rai curiadau. Mae'n adrodd hanes Beowulf, arwr rhyfelgar epig o Sgandinafia, sydd â chryfder corfforol mawr a medrusrwydd mewn brwydr.

Mae'n teithio i'r byd Denmarc o'i wlad ei hun, Geatland, i'w helpu yn erbyn anghenfil gwaedlyd . Mae’r anghenfil hwn wedi bod yn eu plagio ers deuddeg mlynedd, ac nid oes unrhyw ryfelwr arall sydd wedi dod yn erbyn yr anghenfil wedi goroesi. Mae Beowulf yn ymddangos fel duw, ac oherwydd hen deyrngarwch gyda'r brenin Hrothgar, mae'n cynnig eu helpu. Mae'n llwyddiannus yn erbyn yr anghenfil, ac mae'n rhaid iddo hyd yn oed ladd anghenfil arall ar ôl hynny.

Mae brenin Denmarc yn ei wobrwyo â thrysorau i'w cymryd yn ôl i'w wlad ei hun. Yn ddiweddarach daw yn frenin ei wlad ei hun, a rhaid iddo ymladd yn erbyn ei anghenfil olaf: draig . Mae'n lladd yr anghenfil ac yn achub ei wlad, ond mae Beowulf yn marw yn y broses. Erys ei etifeddiaeth, fodd bynnag, adaw'r gerdd i ben gan ganmol ei gryfderau a'i alluoedd.

Gweld hefyd: Symbolaeth mewn Antigone: Defnyddio Delweddaeth a Motiffau yn y Ddrama

Casgliad

Cymerwch olwg ar y prif bwyntiau am Heorot yn Beowulf a grybwyllir yn yr erthygl uchod.<4

 • Heorot yn Beowulf yw neuadd ddôl y Daniaid. Mae hefyd yn sedd y Brenin Hrothgar. Dyma'r olygfa lle mae'r anghenfil gwaedlyd yn dod i ddryllio hafoc arnyn nhw
 • Mae Beowulf yn gerdd epig enwog a ysgrifennwyd rhwng 975 a 1025 yn Hen Saesneg
 • Mae'n cwrdd â Hrothgar yn ei neuadd, Heorot, lle maen nhw'n dathlu dewrder Beowulf
 • Dyma lle mae'n aros am yr anghenfil, ac mae'n ei drechu ef a'i fam
 • Heorot yw'r man lle mae'r Daniaid yn dathlu buddugoliaeth Beowulf
 • Maen nhw hefyd yn arddangos braich Grendel i ddangos na fydd yr anghenfil yn eu plagio mwyach
 • Mae dathlu ac yfed medd yn bwysig iawn i'r diwylliant ac fe'i crybwyllir droeon yn y gerdd
 • Y pwrpas o adeiladu'r mead hall gan Hrothgar oedd cael canolfan diwylliant a gwareiddiad
 • Dyma lle maen nhw'n croesawu gwesteion, yn dathlu digwyddiadau, a lle mae ganddo ystafell ei orsedd
 • Mae'n cynrychioli'r ganolfan gynnes o ysgafnder a llawenydd yn y gerdd, yn cyferbynnu â thywyllwch y bwystfilod
 • Hyd yn oed ar ddiwedd ei oes, yn ei frwydr olaf, mae Beowulf yn cofio yn ôl at ei lwyddiant yn Heorot

Heorot yw'r neuadd ddol a adeiladwyd gan Hrothgar, brenin y Daniaid, i weithredu fel canolfandiwylliant a bywyd ym myd Denmarc . Yn y bôn dyma ganolbwynt y gweithredu ar ddechrau’r gerdd ac mae’n cynrychioli lle cynnes, hapus, llawen. Cafodd ei hapusrwydd ei bylu am ychydig, ond ar ôl i Beowulf drechu'r anghenfil, mae'n dychwelyd, gan gynrychioli gorchfygiad da dros ddrwg o'r diwedd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.