Cyflythrennu yn Beowulf: Pam Roedd Cymaint o Gyflythrennu yn yr Epig?

John Campbell 12-08-2023
John Campbell

Cyflythreniad yn Beowulf yw'r defnydd mynych o seiniau/llythrennau cychwynnol yn union ar ôl y llall, sy'n digwydd yn aml iawn yn Beowulf. Roedd cyflythrennu yn cael ei ddefnyddio'n boblogaidd iawn mewn barddoniaeth yn y cyfnod amser, a dyna pam mae Beowulf yn ffitio'n iawn.

Defnyddiwyd cyflythreniad yn y gerdd epig am wahanol resymau . Darllenwch fwy i ddarganfod pam roedd cymaint o gyflythrennu yn Beowulf.

Cyrraedd ato: Yr Enghreifftiau o Gyflythreniad yn Beowulf

Fel y soniwyd uchod, lllythreniadau o Beowulf rhoi llif i'r gerdd. Dyna pam mae llawer o enghreifftiau i ddewis ohonynt.

Yn Beowulf, mae 3,182 o linellau cyflythrennol!

Mae rhai o’r enghreifftiau o gyflythrennu yn Beowulf yn cynnwys:

 • “i wledda ei lanw o gnawd dynion” (defnydd cyflythrennol o’r llythyren ‘f’)
 • “gulodd y gwaed a llarpio’r cnawd” (defnydd cyflythrennol o’r llythyren ‘g’)
 • “rhag ofn ymryson gorfodwyd ef i’w ddiarddel”
 • “Rhwym i’r lan ac yna’r llestr llydain”
 • “Roedd gwŷr Hrothgar yn byw yn hapus yn ei neuadd”

A dyma ychydig enghreifftiau o’r defnydd o gyflythrennu ynghyd â’r caesura, neu doriad:

 • “Fe’u canfu yn wasgaredig mewn cwsg (caesura) yn amau ​​dim” (defnydd cyflythrennol o’r llythyren ‘s’ cyn yr egwyl ac yna’n cael ei hailadrodd wedyn)
 • “Ac unig obaith y cenhedloedd (caesura) Uffernbob amser yn eu calonnau” (defnydd cyflythrennol o'r llythyren 'h' cyn ac ar ôl yr egwyl)

Rhesymau neu Ddiben Eraill dros Ddefnyddio Cyflythreniad yn Beowulf

Er y gall cyflythrennu gael effaith flodeuog ar gerdd neu ddarn arall o waith, mae rhesymau eraill dros ddefnyddio cyflythrennu yn The epig poem of Beowulf.

Gweld hefyd: Sut mae'r Siwtoriaid yn Cael eu Disgrifio yn Yr Odyssey: Popeth Mae Angen i Chi Ei Wybod

Yn y gerdd hon , byddai weithiau yn help i arwyddo rhyw deimlad , megis ymosodedd, a gwneud i chi fel y darllenydd ei deimlo. Er enghraifft, fe wnaeth y defnydd o ddisgrifio gweithredoedd Grendel fel “ guldio’r gwaed a llacio’r cnawd .” Mae'n gwneud i chi deimlo pa mor ffiaidd ac erchyll yw'r anghenfil hwn.

Gallwch hyd yn oed weld y weithred o sut y digwyddodd yn eich meddwl , sy'n helpu i gynyddu cyffro portread yn y gerdd . Rheswm arall dros gyflythrennu yw uno edefyn y chwedl yn y gerdd.

Gydag odl, weithiau fe welwch synau odli dro ar ôl tro trwy gydol y gerdd. Yn groes i hyn, pan welwch chi ddefnydd cyflythrennol dro ar ôl tro o'r llythyren 'f' mewn gwahanol rannau o Beowulf.

Mae'n dod â'ch ffocws yn ôl at y chwedl sy'n cael ei hadrodd.

Etifeddiaeth Beowulf Yn parhau: Adfywiad Modern Pennill Cyflythrennol

Daeth pennill cyflythrennol allan o boblogrwydd unwaith y daeth odl yn ganolbwynt, wrth i ymdrechion modern ar bennill cyflythrennu ddod yn boblogaidd. Mae J.R.R. Roedd Tolkien, awdur The Lord of the Rings, yn ysgolhaig oy cyfnod hwn ac yn arwyddocaol yn y math hwn o lenyddiaeth. Ysgrifennodd hyd yn oed lyfr o'r enw, Ar Gyfieithu Beowulf .

Mae ei waith yn defnyddio adnod gyflythrennol yn cynnwys :

 • “The Homecoming of Beorhtnoth Mab Beorhthelm”
 • Mewn rhannau o’r gerdd “The Seafarer”
 • Gwnaeth rai cyfieithiadau hyd yn oed o Beowulf ei hun gan ychwanegu at y rhestr o fersiynau amrywiol a chyfieithiadau o’r cerddi enwog
 • C.S. Lewis, un o'i gydoeswyr a'i gyfeillion, hefyd yn ysgrifenu yn y dull hwn ambell dro. “The Nameless Isle” yw ei awdl gyflythrennol a gyhoeddwyd ym 1972 tua deng mlynedd ar ôl ei farwolaeth. Y Prifardd W.H. Ysgrifennodd Auden lawer o gerddi gan ddefnyddio'r arddull hon hefyd, gan gynnwys ei gerdd “Age of Anxiety,” a ysgrifennwyd ym 1947.

Mae arddull ysgrifennu Beowulf yn parhau, ymhell ar ôl i'r gerdd gael ei chyhoeddi gyntaf. creu.

Beth Yw Cyflythrennu a Pam Oedd Yn Cael Ei Ddefnyddio Mor Aml yn Beowulf?

Cyflythrennu yw'r defnydd ailadroddus o seiniau neu lythrennau cychwynnol yn union ar ôl y llall mewn darn o waith. Er enghraifft, ymadrodd cyflythrennol fyddai, “ canfu’r broga bluen fain .”

Defnyddir cyflythrennu yn aml mewn barddoniaeth neu ddarnau llenyddol eraill i ychwanegu cryf effaith. Mae’n arbennig o fanteision mewn barddoniaeth oherwydd gall addasu i’r rhythm neu’r curiad wrth i chi ei ddarllen yn uchel.

Gall hefyd eich denu chi fel darllenydd, gan ddod â chi i deimlo rhywbeth mwy neu i weldrhywbeth mwy yn eich dychymyg. Fodd bynnag, ni ddylid ei wneud ar hap, ac yn Beowulf, ni chafodd ei wneud ar hap ychwaith. Gall y pwrpas fod yn aml-blyg, ac yn y gerdd enwog hon, digwyddodd cyflythrennu yn aml iawn. Roedd yn boblogaidd iawn yn y cyfnod amser mewn barddoniaeth Hen Saesneg a Hen Norseg.

Gallai'r rheswm dros ei boblogrwydd fod oherwydd bod y mathau hyn o weithiau llenyddol yn cael eu perfformio'n wreiddiol neu eu hadrodd ar lafar cyn eu hysgrifennu i lawr. Wrth wneud hynny, ychwanegodd y cyflythrennu at yr effaith yn y perfformiad, gan bwysleisio rhai seiniau a hwyluso disgrifiadau. Mae’r cyfan yn ymgais i dalgrynnu’r gerdd a’i gwneud yn well, yn fwy diddorol, ac yn fwy difyr. Gallwch weld effeithiau cyflythrennu yn Beowulf wrth i chi ei ddarllen.

Hanes Adnod Cyflythrennol ac Adnod Cyflythrennol yn Beowulf

Diffinnir pennill cyflythrennol yn union fel y defnydd o gyflythrennu mewn barddoniaeth. . Tarddodd o Hen lenyddiaeth Germanaidd mewn amryw o ieithoedd Germanaidd. Tra bod barddoniaeth ddiweddarach yn canolbwyntio mwy ar odl fel y brif elfen, roedd penillion cyflythrennol yn canolbwyntio ar gyflythrennu a'r sain a gâi ei gwneud.

Gweld hefyd: Benywaidd Centaur: Myth y Centaurides yn Llên Gwerin Hen Roeg

Y ieithoedd a ddefnyddiodd y math hwn o bennill mewn caeth. fel a ganlyn:

 • Hen Saesneg
 • Hen Norwyeg
 • Hen Sacsonaidd
 • Hen Isel Almaeneg
 • Hen Uchel Almaeneg

Cafodd yr adnod gyflythrennol yn yr ieithoedd hyn ei gosod fel a ganlyn: dauhanner llinellau gyda thoriad/caesura rhyngddynt . Ar y llaw arall, mewn cyfieithiadau modern, cynrychiolir y caesura gan atalnodau neu ryw farciwr gramadegol arall. Yn fyr, yn yr hanner llinell gyntaf, byddai un neu ddau o seiniau cyflythrennol ac ailadroddir yr un sain yn sillaf gyntaf y llinell ar ôl y toriad. fel eu bod yn cael eu heffaith fwyaf. Wrth gwrs, gallant ymddangos ar sillafau heb acenion hefyd, ond ni fydd ganddynt yr un pŵer. Mae gan y pennill cyflythrennol yn Beowulf yr un hanner llinellau a caesuras , ac mae'r ffocws yn canolbwyntio ar gyflythrennu a roddir ar sillafau acennog. Mae Beowulf yn enghraifft o’r math o farddoniaeth a fodolai cyn canolbwyntio ar odli, ac nid ymddangosodd yr hen arddull hon ar ôl 1066.

Beth Yw Beowulf? Cefndir y Gerdd Hen Saesneg Enwog

Ysgrifennwyd Beowulf gan awdur dienw rhwng 975 a 1025 OC . Nid yw'n glir pryd yn union y cafodd ei drawsgrifio gan ei bod yn debygol ei bod yn stori a adroddwyd ar lafar yn wreiddiol a drosglwyddwyd trwy genedlaethau. Mae'r stori wedi'i gosod yn y 6ed ganrif yn Sgandinafia. Mae'r arwr Beowulf, rhyfelwr cryf, yn teithio i'r Daniaid i'w cynorthwyo i ymladd anghenfil.

Roedd yn gobeithio gwneud enw iddo'i hun yn y frwydr , a bu'n llwyddiannus. wrth ladd yr anghenfil, Grendel, a'i fam. Yn ddiweddarach, daeth yn frenin ar eitir, ac fel y canlyn lladdodd ddraig. Serch hynny, bu farw yn y broses o wneud hynny, a chafodd ei gofio am byth am ei orchestion.

Aeth y gerdd trwy nifer o gyfieithiadau a newidiadau ers y 1700au, felly nid yw'n glir pa un oedd y gwreiddiol. fersiwn.

Mae elfennau paganaidd a Christnogol yn y gerdd , felly dyna pam y mae wedi ei gwneud yn anodd i ysgolheigion osod y cyfnod amser. Gallai fod wedi ei ysgrifennu yn wreiddiol fel gwaith paganaidd. Yna, wrth i Gristnogaeth dyfu mewn poblogrwydd, gellid bod wedi ychwanegu elfennau Cristnogol i mewn yn ddiweddarach i dymheru'r paganiaeth.

Casgliad

Cymerwch olwg ar y prif bwyntiau am cyflythrennu yn Beowulf a gwmpesir yn yr erthygl uchod.

 • Cerdd lafar a ysgrifennwyd yn ddiweddarach yn Hen Saesneg rhwng 975 a 1025 mewn cyflythrennu yw Beowulf, am hanes rhyfelwr o'r enw Beowulf
 • Cyflythreniad yw defnyddio synau neu lythrennau cychwynnol ailadroddus. Ei phwrpas yw ychwanegu at y naws, neu greu llif a rhythm, ardderchog ar gyfer perfformio.
 • Yn y mathau hyn o gerddi, roedd dwy hanner llinell, gyda thoriad neu caesura rhwng
 • Byddai’r cyflythreniad yn dechrau yn yr hanner llinell gyntaf, a byddai’r un sain yn cael ei hailadrodd ar ôl yr egwyl
 • Mae 3,182 o adnodau cyflythrennol yn Beowulf, felly mae digon o enghreifftiau o gyflythrennu i ddewis ohonynt
 • Pylodd y math hwn o farddoniaeth, ond bu adfywiad bychanyn amser Tolkien
 • Ysgrifennodd ef a C.S. Lewis ychydig o gerddi cyflythrennol Hen Saesneg a Saesneg Modern megis “The Nameless Isle” gan Lewis

Mae Beowulf yn stori ddifyr, gyffrous. yn helaeth mewn cyflythrennu, ac nid yw ond yn gwneud y gerdd yn well. Mae'n ychwanegu at y delweddau gwefreiddiol o'r rhyfelwr yn brwydro yn erbyn yr anghenfil , ac mae'r disgrifiadau o'r cymeriadau gymaint â hynny'n gryfach. Mae cyflythrennu mewn barddoniaeth yn parhau hyd heddiw, ond cymerodd sedd gefn i odli, ond pe bai pobl y gorffennol yn edrych ar gerddi heddiw, efallai y byddent yn meddwl tybed pam rydyn ni'n defnyddio odl.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.