Memnon vs Achilles: Y Frwydr Rhwng Dau Ddemigod ym Mytholeg Roeg

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Memnon vs Achilles yw cymhariaeth y ddau bencampwr a ymladdodd ei gilydd yn ystod y rhyfel yn Troy. Roedd Memnon yn Frenin Aethopia yn Affrica ac yn fab i Eos, duwies y wawr. Roedd Achilles hefyd yn fab i nymff yr afon Thetis a Peleus, rheolwr y Myrmidons, felly roedd y ddau yn ddemigod.

Gweld hefyd: Pwerau Hades: Ffeithiau Rhaid gwybod am Dduw yr Isfyd

Bydd yr erthygl hon yn gwerthuso tarddiad, cryfderau, a chanlyniad y ornest rhwng y ddau ddemigod.

Tabl Cymharu Memnon vs Achilles

Nodwedd Memnon Achilles
Rheng Brenin o Aethiopia Prif ryfelwr Gwlad Groeg
Cryfder Llai pwerus na Achilles Anorchfygol
Cymhelliant I achub y Trojans Er ei ogoniant ei hun
Rhianta Mab Tithonus ac Eos Mab Peleus a Thetis
Marwolaeth Bu farw Memnon yn ystod yr Iliad Bu farw ar ôl digwyddiadau'r Iliad

Beth yw'r Gwahaniaethau Rhwng Memnon ac Achilles?

Y prif wahaniaeth rhwng Memnon ac Achilles oedd bod Memnon yn frenin tra bod Achilles yn rhyfelwr oedd yn gwasanaethu o dan y Brenin Agamemnon. Er bod Memnon wedi'i ysgogi i achub pobl Troy, unig gymhelliant Achilles oedd dial marwolaeth Patroclus.

Am beth y mae Memnon yn fwyaf adnabyddus?

Adnabyddir Memnon orau fel yrtywysog Troy, a oedd yn enwog am ei anhunanoldeb, ei deyrngarwch, ac yn bwysicaf oll ei gryfder. Roedd yn frenin dewr a aberthodd ei fywyd yn y frwydr dros ei ddinas, Troy, ac ni alwodd am gymorth.

Genedigaeth a Chymeriad Memnon

Mab oedd Memnon Iliad i y dduwies Eos a Tithonus, tywysog Troy, felly ei linach oedd Trojan. Yn ôl chwedl ei eni, cipiodd Eos dad Memnon a mynd ag ef ymhell i orwedd gydag ef a dyna sut y ganed Memnon. Mae ffynonellau eraill yn nodi pan roddodd Eos enedigaeth i Memnon, roedd ganddo fraich efydd. Ganed Memnon ymhell o Troy ar arfordiroedd Oceanus.

Fodd bynnag, pan alwodd y Brenin Priam ar Memnon i ei helpu i ymladd yn erbyn y Groegiaid, gorfododd Memnon ac arweiniodd ei fyddin o 'uncountable'. ' rhyfelwyr i Troy. I ddechrau, dadleuodd Priam a'i henuriaid ymhlith ei gilydd a fyddai Memnon yn gwrando ar eu galwad am help. Roedd rhai yn amau ​​a fyddai'n dod ond fe brofodd nhw'n anghywir trwy gyrraedd ei fataliynau Aethopaidd. Daeth ei ddyfodiad â llawer o ryddhad i'r Trojans oedd yn chwilio am waredwr.

Er nad oedd yn rhaid iddo ymladd y rhyfel, dangosodd Memnon ffyddlondeb, cyfeillgarwch, ac anhunanoldeb. Ni wnaeth' aros i unrhyw un o'i gyfeillion neu ei berthnasau farw cyn dod i ddial am eu marwolaeth. Yn wahanol i Achilles, ni cheisiodd Memnon ei ogoniant ei hun ond roedd am gadw gogoniant Troy, er y byddai'n costio iddoei fywyd. Profodd Memnon y gallai fod yn ffrind dibynadwy ar adegau o angen tra bod Achilles ar gael dim ond os oedd ei falchder neu ei ffrind wedi'i frifo.

Cryfder Memnon

Mae Memnon yn enwog am ymladd yn ystod y rhyfel yn erbyn Troy ac yn marw dan law cyd-demigod. Mae llawer o ysgolheigion yn meddwl bod ganddo well siawns o ladd rhyfelwyr na'r pencampwr Trojan, Hector. Yn ôl y myth, pan wrthdarodd Memnon ag Achilles, gwnaeth Zeus y ddau ddemigod mor enfawr fel y gellid eu gweld o bob ongl o faes y gad.

Gwnaeth Zeus hwy hefyd yn ddiflino a olygai fod yn rhaid iddynt ymladd i'r farwolaeth sy'n dyst i gryfder a gallu'r Brenin Aethiopia. Nid oedd y duwiau'n ffafrio'r naill na'r llall dros y llall, ac ni ddaethant ychwaith i'w cynorthwyo. Roedd yr Aethiopiaid yn ymddiried cymaint yng nghryfder eu brenin nes iddyn nhw ffoi pan gafodd ei ladd. Dim ond y rhyfelwyr cryfaf a gorau yn ystod y rhyfel oedd yn cystadlu yn erbyn cryfder Memnon.

Gweld hefyd: Claddu Hector: Sut Trefnwyd Angladd Hector

Roedd gan Memnon Werthoedd Moesol Cryf

Roedd Brenin yr Aethiopiaid yn enwog am wrthod ymladd â'r hen Nestor pan heriodd yr hen wr ef. Yn ôl Memnon, roedd yn rhy hen i ymladd ag ef ac y byddai'n gamgymariad dybryd. Dywedodd hefyd wrth yr hen wr ei fod yn ei barchu yn ormodol i'w ymladd a gadawodd. Roedd hyn ar ôl i Memnon ladd mab yr hen ddyn, Antilochus, yn ystod yr ymladd. Lladdodd Memnon Antilochus am ei laddei gyfaill Aesop.

Pan welodd yr hen ŵr Memnon yn agosau at longau Achaean, erfyniodd ar Achilles i ymladd â Memnon ar ei ran a dial am farwolaeth ei fab, Antilochus. Daeth hyn â y ddau bencampwr i ornest gyda'r ddau yn gwisgo arfwisg ddwyfol a luniwyd gan y duw haearn, Hephaestus. Er i Memnon golli ei fywyd, roedd yn uchel ei barch am ei werthoedd moesol mawr.

Aberthodd Memnon Ei Fywyd dros Droi

Mae ei aberth er lles Troy hefyd yn teilwng o sylw gan y gallai fod wedi dewis anwybyddu'r alwad am help. Efallai ei fod wedi cael syniad y gallai Rhyfel Caerdroea fod ei olaf ond ni wnaeth hynny ei rwystro. Rhoddodd ei bopeth yn ystod y frwydr ond nid oedd hynny'n ddigon gan iddo golli ei fywyd i waywffon Achilles.

Gwynebodd Memnon ac Achilles yn ystod Rhyfel Caerdroea gyda'r cyn-droea yn amddiffyn a yr olaf yn ymladd dros yr Achaeans. Memnon oedd y cyntaf i dynnu gwaed Achilles ond enillodd Achilles y ornest yn y pen draw trwy yrru gwaywffon trwy frest Memnon.

Mae'n allweddol bod aberth Memnon wedi gwneud argraff ar y Trojans a'r duwiau a gasglodd yr holl ddiferion o gwaed a lifodd o'i gorff i ffurfio afon anferth yn ei gof.

Am beth y mae Achilles yn fwyaf adnabyddus?

Mae Achilles yn fwyaf adnabyddus am ei nerth ac anorchfygolrwydd anhygoel. Yn ogystal, mae'n enwog am ei gyflymder ynghyd â'i sawdl gwan, roedd yn anfarwolac ar y llaw arall, ei sawdl oedd yr unig ran farwol.

Genedigaeth a Chymeriad Achilles

Fel y soniwyd yn y paragraffau cynharach, roedd Achilles yn demigod ganwyd i'r Peleus marwol a'r nymff Thetis. Yn ôl y chwedlau Groegaidd, trochodd Thetis, mam Achilles, ef yn yr Afon Styx i'w wneud yn anorchfygol.

Daliodd y nymff sawdl babi Achilles wrth ei drochi yn yr afon infernal, felly nid oedd ei sawdl yn boddi, gan ei wneud yn fan gwan ar Achilles. Mae ffynonellau eraill yn honni bod Thetis wedi eneinio corff y baban Achilles ag ambrosia a'i ddal dros dân i losgi ei anfarwoldeb wrth iddi gyrraedd sawdl Achilles.

Syllodd Peleus arni ac mewn dicter, Thetis gadawodd y baban a'i dad. Tyfodd Achilles i fyny dan lygad barcud y canwr doeth Chiron a ddysgodd gerddoriaeth a chelfyddyd rhyfel iddo.

Achilles yn Rhyfel Caerdroea

Yna anfonwyd ef i fyw at Brenin Lycomedes o Skyros a'i guddio fel merch nes iddo gael ei ddarganfod gan Odysseus i ymladd yn y rhyfel yn erbyn Troy. Rhyfelwr hunanol oedd Achilles a geisiai ei ogoniant na rhoddi ei einioes dros gwrs y Groegiaid.

Felly, pan gipiodd ei gadlywydd ei wobr rhyfel (merch gaethwas o'r enw Briseis), Achilles penderfynu eistedd allan weddill y rhyfel. Arweiniodd hyn at ladd y rhyfelwyr Groegaidd gan nad oedd ganddynt bencampwr i'w harwain yn y frwydr.

Achillesdim ond ar ôl colli ei ffrind gorau, Patroclus, y dychwelodd i faes y gad, a dychwelwyd ei wobr rhyfel. Mae ei agwedd tuag at ei wlad mewn gwrthgyferbyniad llwyr ag agwedd Memnon a roddodd ei fywyd dros ei gynghreiriad.

Achilles Invincibility and Stength

Mae Achilles yn enwog am ei anorchfygolrwydd a oedd yn adnabyddus iawn. Roedd ganddo hefyd gyflymdra ac ystwythder mawr a gysylltodd â'i nerth i roi mantais iddo dros ei wrthwynebwyr. Fodd bynnag, roedd gan Achilles fan gwan sef ei sawdl ac a esgorodd ar yr idiom ‘sawdl Achilles’.

Mae sawdl Achilles yn golygu gwendid mewn system na ellir ei hamlygu fel arall. Yn ddiweddarach ymelwa ar wendid Achilles gan Paris a saethodd saeth a drawodd Achilles yn ei sawdl, gan ei ladd. Felly, roedd Memnon yn gynghreiriad anhunanol tra bu'n rhaid erfyn ar Achilles cyn iddo ddod i gymorth yr Achaeans. Roedd Achilles ychydig yn well o ran cryfder a sgil na Memnon, a dyna pam y daeth allan yn fuddugol yn ystod y ornest.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Fyddai wedi Ennill Memnon vs Hector? roedd yn gwbl ddynol felly does dim dwywaith y byddai Memnon wedi ei guro'n gadarn ac fe wnaethon nhw ornest. Fodd bynnag, ni fyddai hynny'n bosibl o ystyried bod y ddau ryfelwr yn ymladd dros yr un ochr.

A oedd Memnon Real?

Roedd rhyfelwr Memnon yn gymeriad ym mythau Groegaidd ond mae rhai ysgolheigion yn dadlau ei fod wedi'i seilio ar berson go iawn fel Amenhotep oedd yn rheoliYr Aifft rhwng 1526 – 1506 CC. Mae eraill hefyd yn credu bod yna berson go iawn a oedd yn rheoli Aethopia (rhanbarth i'r de o'r Aifft) o'r enw Memnon fel y tystia awduron a ddaeth ar ôl Homer. Er bod dadl gynddeiriog ynghylch hil Memnon, mae'r rhan fwyaf o ysgolheigion yn enwedig y rhai cynharach yn credu bod Memnon yn ddu ers iddo ddod o Ethiopia yn Affrica.

Casgliad

Profodd Memnon gyfatebiaeth i Achilles gan fod y ddau gymeriad yn ddemigods ond daeth Achilles allan yn fuddugol oherwydd ei fod i fod i ladd Hector a dod â Troy ar ei liniau. Fodd bynnag, rhagfynegwyd proffwydoliaeth y byddai marwolaeth Memnon yn rhagflaenu tranc Achilles a daeth i fodolaeth. Achosodd marwolaeth Memnon gymaint o alar i'w fam nes iddi wylo am ddyddiau a barodd i Zeus wneud Memnon yn anfarwol.

Cafodd y rhyfelwyr a safai wrth Memnon wrth ei gladdu eu troi yn adar a elwid y Mennoniaid. Arhosodd yr adar hyn ar ôl i wneud yn siŵr eu bod yn cadw beddrod yr arweinydd mawr yn lân. Roeddent hefyd yn ymddangos bob blwyddyn ar ben-blwydd marwolaeth Memnon i actio digwyddiadau rhyfel Trojan. Arweiniodd marwolaeth Memnon at ddiswyddo Troy wrth i bob gobaith gael ei golli a gadawyd y Trojans heb neb i ddod i'w cynorthwyo.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.