Eirene: Duwies Heddwch Groeg

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Duwies heddwch ym mytholeg Roeg yw Eirene. Hi yw personoliad tangnefedd ac fe'i hystyrir yn yr un modd yn dduwies heddwch a llonyddwch, a thawelwch. Portreadir hi mewn celf fel gwraig ifanc yn dal amryw bethau, megis tortsh neu rhyton, cornucopia, a theyrnwialen.

Daliwch ati i sgrolio i lawr a dysgwch fwy o fanylion am y dduwies Roegaidd sy’n cael ei haddoli nid yn unig gan Roegiaid ond hefyd gan y Rhufeiniaid.

Pwy Yw Duwies Heddwch Gwlad Groeg?

Eirene yw duwies heddwch Groeg a thymor y gwanwyn . Mae hi'n ferch i'r duw Groegaidd Zeus, tad yr holl dduwiau ar Fynydd Olympus, a Themis, duwies cyfiawnder a chyngor da.

Eirene yn Yr Illiad

Roedd Eirene yn un o'r aelodau o'r Horae, duwiesau tymhorau a rhannau naturiol amser, ynghyd â'i chwiorydd Dike, duwies cyfiawnder, ac Eunomia, duwies trefn dda ac ymddygiad cyfreithlon.

Duwies heddwch Gellir sillafu enw hefyd “Irene” neu “Irini.” Hora Thallo, sy'n golygu “Green shoot,” oedd yr epithet a ddefnyddir gan Hesiod i'w disgrifio sy'n ei chysylltu â'r gwanwyn, a dyna pam y'i gelwir yn dduwies y gwanwyn.

Yn dilyn Iliad Homer, yr Horae yw'r ceidwaid o'r pyrth i Fynydd Olympus, fel y credir hefyd fod Eirene yn dduwies mynedfeydd ac, mewn cysylltiad â'r tymhorau, efallai yn borth i'r nesaf.Pindar. Roeddent fel arfer yn rhoi sylw i Aphrodite, duwies harddwch.

Mewn celf, darluniwyd Euphrosyne yn gyffredin fel dawnsio gyda'r Chariaid eraill, ei chwiorydd Thalia ac Aglaea. Rhoddwyd un o ddarnau adnabyddus y cerflunydd Antonio Canova mewn marmor gwyn yn cynrychioli y tair Elusen i Joh Russell, chweched Dug Bedford. Yn y cyfamser, yn 1766, peintiodd yr arlunydd Joshua Reynolds Mrs. Mary Hale fel Euphrosyne. Mewn llenyddiaeth, galwodd John Milton ar Euphrosyne yn ei gerdd “L'Allegro.”

Pwy Yw Duwies Cytgord?

Ym mytholeg Groeg hynafol, Harmonia yw'r dduwies anfarwol sy'n personoli cytgord a chytundeb. Ei chyferbyn â Groeg yw Eris, a'i chymar Rhufeinig yw Concordia a'i chymar yw Discordia.

Rhieni Harmonia oedd Ares ac Aphrodite, a grybwyllwyd mewn un cyfrif. Mewn hanesion eraill, yr oedd hi yn ferch i Zeus ac Electra ac yn hanu o Samothrace, a'i brawd oedd Jason, sylfaenydd y defodau cyfriniol a ddethlir ar yr ynys honno.

Cyfeiriwyd ati fel y gwraig Cadmus yn aml iawn, a oedd hefyd yn ei disgrifio fel Samothraciad yn ymwneud â thaith Cadmus i Samothrace. Ar ôl cael ei gychwyn yn y dirgelion, gwelodd Cadmus Harmonia a'i chludo i ffwrdd gyda chymorth Athena. Bu iddynt blant o'r enw Polydorus, Ino, Agave, Antonoe, Semele, ac Illyrius.

Gweld hefyd: Mytholeg Groeg Perse: Yr Eigionol Mwyaf Enwog

Gorchfygodd Cadmus y gelyn o Illyriayn dilyn ei ymadawiad yn Thebes, a daeth yn frenin yr Illyriaid, ond yn ddiweddarach, trowyd ef yn sarff. Yng ngalar Harmonia, rhwygodd ei hun a gofyn i Cadmus ddod ati. Wrth i Cadmus ei chofleidio, trodd y duwiau hithau hefyd yn sarff , heb allu sefyll yn edrych arni yn ei chyflwr dryslyd.

Casgliad

Eirene, y dduwies Roegaidd a yn personoli heddwch , a oedd yn dduwies bwysig yn Athen yn yr hen amser.

Gweld hefyd: Heddwch - Aristophanes - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol
  • Eirene yw'r dduwies Roegaidd sy'n personoli heddwch.
  • Duwies heddwch addolwyd gan y Groegiaid.
  • Y dduwies Pax yw cyfwerth Rhufeinig Eirene.
  • Defnyddiwyd Pax yn helaeth i sicrhau cytgord yn yr Ymerodraeth Rufeinig.
  • Cafodd addoli Pax effaith fawr ar y gwleidyddol cyflwr yr Ymerodraeth Rufeinig a ysbrydolodd ddiwedd rhyfel cartref, a thrwy hynny ddod â ffyniant yn ôl.

Mabwysiadwyd hi gan y Rhufeiniaid trwy Pax , duwies heddwch Rhufeinig, a oedd yn fawr dylanwadodd ar agwedd wleidyddol yr ymerodraeth ac yn y diwedd fe'i gwnaeth yn fuddugoliaethus.

tymor.

Y mae Eirene yn dangnefeddwr ac yn gwasanaethu fel cydbwys rhagorol i'w chyd-dduwiau a duwiesau Groegaidd, yr oedd eu cenfigen a'u hanffyddlondeb yn peri anghydfod a rhyfel yn fynych. Archdeip Eirene yw’r gallu i gyfryngu rhwng gwahanol grwpiau. Yn ogystal, gallai asesu'r sefyllfa'n gyflym, deall safbwynt y ddau barti, a'u cynorthwyo i ddod o hyd i dir canol lle gall y ddau ohonynt gytuno i ddatrys eu hanghydfodau.

Addoli Eirene

Roedd Atheniaid yn parchu'r dduwies Eirene, yn yr un modd, yr oedd y Rhufeiniaid yn ei pharchu Pax. Adeiladasant allor i Eirene ar ôl buddugoliaeth yn y llynges dros Sparta yn 375 CC. Gwnaethant hyn i ddiolch iddi a'i hanrhydeddu am yr heddwch a ddeilliodd o ennill y fuddugoliaeth.

Er na chafodd ei chyfrif yn un o brif dduwies chwedloniaeth Roegaidd, daeth yn un bwysig. Fe wnaethon nhw hefyd gychwyn cwlt, ac ar ôl 371 CC, fe wnaethon nhw ei hanrhydeddu trwy berfformio aberth gwladwriaethol flynyddol iddi i ddathlu'r Heddwch Cyffredin.

Yn Agora o Athen, fe wnaethon nhw adeiladu cerflun pwrpasol i dalu teyrnged iddi. Portreadwyd y dduwies yn cario'r plentyn Plutus ar ei braich chwith. Roedd Plutus yn fab i dduwies amaethyddiaeth, Demeter. Roedd y dduwies ar goll yn ei llaw dde, a oedd gynt yn dal hudlath. Gellir ei gweld yn syllu'n serchog ar Plutus, sy'n syllu'n ôl arni. Mae'r cerflun hwn yn symbol o Digon (Plutus)yn ffynnu dan ofal Heddwch.

Crëwyd hi gan Cephisodotus yr Hynaf, a oedd yn dad neu'n ewythr i'r cerflunydd enwog Praxiteles. Roedd y cerflun wedi'i wneud o efydd, ac roedd rhai dinasyddion Athen yn ei ddarlunio ar ddarnau arian a fasys. Serch hynny, mae'r ffigwr ar goll ar hyn o bryd, er bod y Rhufeiniaid wedi gwneud copi ohono mewn marmor.

Mae'r copïau gorau ohono i'w cael bellach yn Munich Glyptothek, a oedd yn wreiddiol yn y Casgliad Villa Abani wedi'i leoli yn Rhufain ond fe'i ysbeiliwyd a'i ddwyn i Ffrainc gan Napoleon I. Cymerwyd y cerflun yn ôl gan Ludwig I o Bafaria ar ôl cwymp Napoleon I.

Yn y cyfamser, darluniwyd y Rhufeiniaid gyntaf Eirene's Yr hyn sy'n cyfateb i'r Rhufeiniaid, Pax , ar eu darn arian a elwir yn Antonianus, a fathwyd yn 137 CC. Crëwyd hwn i anrhydeddu cytundeb rhwng Epirus a Rhufain yn dilyn rhyfeloedd y Samnite ac fe'i cyhoeddwyd yn ystod teyrnasiad yr Ymerawdwr Maximian. Fodd bynnag, ni wnaethant ddefnyddio ei delwedd na'i henw yn benodol; dim ond tan ar ôl 44 CC y gwnaethon nhw ddefnyddio symbolau’r dduwies y tro hwnnw. Roedd yn ymddangos bod menyw wedi'i hamgylchynu gan anifeiliaid fferm ar y darnau arian, tra bod yr ochr arall yn dangos y ddau filwr yn wynebu ei gilydd wrth ddal aberth: mochyn. Ymddangosodd hefyd ar y darn arian gyda'r Ymerawdwr Augustus ar yr ochr arall.

Maen nhw hefyd yn credu mai'r dduwies oedd nawddsant ffyniant a chyfoeth oherwydd, ar adegau o heddwch, mae pobl yn cael cyfle i aredig ycaeau a gall gymryd rhan mewn masnachu, yn wahanol i ryfel, sy'n creu newyn a dinistr yn union fel yr hyn sydd i'w weld hyd heddiw.

Cysylltiad Gwleidyddol

Pan sefydlodd yr Ymerawdwr Augustus yr imperial newydd cwlt, mae rhai yn credu y gallai Pax fod wedi cael ei ddefnyddio'n fwy fel delwedd wleidyddol na duwies go iawn. Roedd yr Ymerawdwr Augustus yn aml yn defnyddio cynulliadau a digwyddiadau crefyddol i orfodi ei negeseuon gwleidyddol. Fodd bynnag, nid oedd y dull hwn yn gysyniad newydd. Mae'n olrhain ei gwreiddiau i darddiad Groegaidd, wedi ei ddefnyddio gan Alecsander Fawr ac wedi hynny gan Pompey a Julius Caesar.

Ailenwyd rhai tiriogaethau yn Lusitania hynafol ar ôl duwies heddwch y Rhufeiniaid ac Augustus. ei hun; er enghraifft, ailenwyd “Pax Julia” yn “Pax Augusta.” Ceisiodd Augustus hefyd ddechrau cwlt o Pax mewn taleithiau fel Gâl a Sbaen. Amlygodd ei reolaeth y syniad o heddwch i ddinasyddion Rhufeinig ac i bobloedd gorchfygedig. Defnyddiodd hyn fel ffordd o ddod â harmoni a chryfhau ei grym .

Parhaodd olynwyr yr ymerawdwr yn ystod llinach Julio-Claudian i ddefnyddio'r cysyniad hwn, ond yn araf bach yr oedd delwedd y dduwies wedi ei addasu tra oedd Claudius yn eistedd ar yr orsedd; Daeth Pax yn fwy o ffigwr asgellog. Fodd bynnag, yn ystod teyrnasiad yr Ymerawdwr Vespasian, yr un a sefydlodd y llinach Flavian a dod â rhyfel cartref y “Blwyddyn y Pedwar Ymerawdwr,” i ben addoliad Paxparhad.

Dyma lle roedd y dduwies Pax yn parhau i gael ei chysylltu â'r duw Janus, fel y dangosir yn y llun o'r deml Janus Quadrifons sydd i'w chael ger y Forum Pacis. Ystyrid cau'r pyrth fel diwedd y rhyfel a dechrau heddwch. Comisiynwyd y deml gan Augustus yn ystod blwyddyn gyntaf ei deyrnasiad.

Pax Romana

Daeth Pax ac Augustus yn agos gysylltiedig â'r cyfnod a adnabyddir fel Pax Augusta, ond yn ddiweddarach labelodd ysgolheigion hyn fel “Pax Romana.” Y Pax Romana neu'r “Heddwch Rhufeinig” yw'r cyfnod rhwng 27 CC a 180 CE pan brofodd yr Ymerodraeth Rufeinig gyfnod o 200 mlynedd o heddwch a ffyniant economaidd rhyfeddol, a ymestynnai i'w tiriogaethau cyfagos, megis Irac yn y dwyrain, Lloegr yn y gogledd, a Moroco yn y de. Mae Pax Romana yn golygu bod sefydlogrwydd a heddwch wedi eu sicrhau trwy rym yr ymerawdwr i reoli cythrwfl yn yr ymerodraeth a goresgyn bygythiadau tramor.

Cyfnod Pax Romana yw pan gyrhaeddodd yr Ymerodraeth Rufeinig ei uchafbwynt o ran arwynebedd tir a phoblogaeth. Credir bod ei phoblogaeth wedi chwyddo i tua 70 miliwn o bobl. Fodd bynnag, roedd y llywodraeth yn cynnal sefydlogrwydd, cyfraith, a threfn, ac roedd y dinasyddion yn ddiogel.

Dyma pryd y gwelodd Rhufain nifer o gyflawniadau a chynnydd, yn enwedig mewn celf a pheirianneg. Creodd y Rhufeiniaid system helaeth o ffyrdd ihelpu i gynnal eu hymerodraeth gynyddol. Roedd y ffyrdd hyn yn hwyluso symudiad milwyr ac yn hwyluso cyfathrebu. Adeiladasant hefyd draphontydd dŵr a oedd yn cludo dŵr dros y tir i ddinasoedd a ffermydd.

Yn ystod teyrnasiad Octavian y dechreuodd y Pax Romana. Ar farwolaeth Julius Caesar, cynhyrfodd rhyfel cartref yn Rhufain. Dyma lle daeth yr Ail Oruchafiaeth i'r amlwg, yn cynnwys Antony, Lepidus, ac Octavian, a oedd yn nai i Iŵl Cesar.

Teyrnasodd y fuddugoliaeth newydd hon yn Rhufain am ddegawd, ond daeth gwrthdaro yn y pen draw, a gorchfygodd Octavian Lepidus. ac Antony. Yn 27 BCE, roedd Octavian yn fuddugoliaethus a derbyniodd y teitl sanctaidd Augustus. Defnyddiodd ddylanwad y dduwies Heddwch i osod y sylfaen a chyflawni cytgord a sefydlogrwydd y Pax Romana.

Os mai diffyg rhyfel oedd y syniad heddiw o heddwch, anrhefn , a chythrwfl, credir y gellir ystyried y gair Rhufeinig am heddwch (Pax) yn fwy o gytundeb. Arweiniodd y cytundeb hwn at ddiwedd y rhyfel ac arweiniodd at ildio ac ymostwng i oruchafiaeth Rufeinig.

Cyfatebiaeth Rufeinig

Mae gan y Dduwies Eirene o chwedloniaeth Groeg hynafol gyfatebiaeth Rufeinig , y dduwies Pax. Pax yw’r gair Lladin am “heddwch.” Hi yw personoliad heddwch ym mytholeg Rufeinig. Cafodd ei hadnabod fel merch Jupiter, y duw brenin Rhufeinig, a'r dduwies Ustus. Darlunnir Pax mewn celf yn dal canghennau olewydd felheddoffrwm, a chadws, cornucopia, teyrnwialen, ac yd.

Yn ystod teyrnasiad yr Ymerawdwr Augustus, daeth addoli Pax yn boblogaidd oherwydd defnyddiodd y rheolwr ei delwau i wneud tawelwch gwleidyddol a helpu i sefydlogi'r ymerodraeth ar ôl sawl blwyddyn o anhrefn a rhyfel cartref yn y weriniaeth flaenorol. Cododd Augustus allor yn y Campus Martius i'w addoli; fe'i gelwir yn Ara Pacis neu Ara Pacis Augustae, a gyfieithir fel Allor Heddwch Awgwstaidd.

Comisiynwyd yr allor gan y dalaith Rufeinig ar y pedwerydd o Orffennaf yn 13 CC. Y rheswm arall y tu ôl i hyn oedd i anrhydeddu dychweliad Augustus i Rufain ar ôl treulio tair blynedd yn Sbaen a Gâl. Cysegrwyd yr heneb ar Ionawr 30, 19 CC.

Cafodd yr Ara Pacis Augustae ei lleoli i ddechrau yn rhanbarth gogleddol Rhufain ac yna ail-ymgynnull yn ei lleoliad presennol. Fe'i gelwir bellach yn Amgueddfa'r Ara Pacis. Mae'r anifeiliaid fferm a ddarlunnir ar yr Ara Pacis neu symbol allor y dduwies Eirene yn dangos y digonedd o fwyd ac anifeiliaid yn ystod cyfnod Pax Romana.

Cadw'r Heddwch

I gynnal yr heddwch a gawsant yn profi, roedd y Rhufeiniaid fel arfer yn aberthu anifeiliaid i Pax. Portreadwyd y dduwies hefyd gydag efeilliaid i gynrychioli'r heddwch, y cytgord a'r ffrwythlondeb a gyflawnwyd trwy Pax Romana. Hefyd, bob traean o Ionawr, yr oedd gwyl i Pax.

YmerawdwrComisiynodd Vespasian hefyd deml fawr iddi yn ystod ei deyrnasiad a'i galw'n Templum Pacis neu Deml Heddwch, a elwid hefyd yn Fforwm Vespasian. Fe'i hadeiladwyd yn 71 OC yn Rhufain. Fe'i lleolir ar ochr dde-ddwyreiniol yr Argiletum, yn wynebu Bryn Velian, tuag at y Colosseum poblogaidd. Dywedwyd mai'r Ymerawdwr Domitian oedd yn bennaf gyfrifol am gwblhau'r deml ac nid Vespasian. Mae'r pwnc hwn yn parhau i fod yn ddadleuol ym myd archaeoleg y dyddiau hyn.

Ystyriwyd Templum Pacis yn rhan o'r Fforymau Ymerodrol neu “gyfres o fforymau anferth (sgwariau cyhoeddus) a adeiladwyd yn Rhufain dros gyfnod o canrif a hanner.” Fodd bynnag, ni chafodd hwn ei ystyried yn fforwm yn ffurfiol oherwydd diffyg tystiolaeth ei fod yn cyflawni swyddogaeth wleidyddol; dyma'r rheswm pam y'i gelwir yn deml.

I allu adeiladu'r gofgolofn fawreddog hon, dywedir i Vespasian gaffael arian trwy ddiswyddo Jerwsalem yn ystod y rhyfeloedd Iddewig-Rufeinig . Daeth y deml yn bwysig i Vespasian ac yn hanfodol i gyhoeddusrwydd yr Ymerawdwr. Felly daeth yn symbol o'r heddwch a'r helaethrwydd a ddaeth i'r ymerodraeth.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Yw Duwies Tawelwch?

Y dduwies o dawelwch yw Galene yn yr hen grefydd Roeg. Roedd hi'n dduwies fach yn personoli tywydd tawel, tawel, neu foroedd tawel. Yn ôl Hesiod, roedd Galene yn un o'r 50 Nereid, ynymffau môr a oedd yn ferched i Nereus, yr “Hen Wr y Môr,” ac Oceanid Doris. Ond, yn ôl Euripides, Pontus a Callimachus oedd ei rhieni, a chyfeiriasant ati fel Galenaia neu Galeneia.

Y mae delw y dywedwyd gan Pausanias yn offrwm yn nheml Poseidon yng Nghorinth, gan Galene. nesaf i Thalassa. Enillodd arian cyfred hefyd yn y 18fed ganrif ond cyfeiriwyd ati fel Galatea, ei henw amgen. Credid hefyd ei bod yn maenad mewn paentiad ffiol.

Pwy Yw Duwies Llawenydd?

Euphrosyne yw duwies llawenydd, llawenydd, a llawenydd ym mytholeg a chrefydd yr hen Roeg. Gelwid hi hefyd Euthymia neu Eutychia. Ei henw yw'r fersiwn benywaidd o Euphrosynos, gair Groeg sy'n golygu merriment.

Mae gan Euphrosyne ddwy chwaer, Aglaea a Thalia. Yn ôl Hesiod, roedden nhw'n ferched i'r duw Groegaidd Zeus ac Oceanid Eurynome. Gall rhiant amgen arall fod yn Helios a Naiad Aegle, Zeus ac Eurymedousa neu Euanthe, a Dionysus a Kronois. Fodd bynnag, mewn adroddiadau eraill, eu rhieni oedd y duwiau primordial, Erebus, y personiad o dywyllwch, a Nyx, sy'n personoli nos.

Roedd Euphrosyne yn un o aelodau'r Chariaid, sef y duwiesau swyn, harddwch, ewyllys da, a chreadigedd. Crëwyd y duwiesau hyn i roi ewyllys da ac eiliadau dymunol i'r byd yn ôl y bardd Groegaidd

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.