Lleoliad yr Odyssey – Sut Wnaeth y Gosodiad Siapio'r Epig?

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
commons.wikimedia.org

Yn Odyssey Homer, mae gosodiad yn pennu llawer o heriau Odysseus ac yn dod yn rhan arwyddocaol o'r chwedl fel y cymeriadau a'r digwyddiadau.

Tra bod y stori yn ymwneud â thaith a barodd dros 10 mlynedd, mae'r chwedl yn cael ei hadrodd yn ystod 6 wythnos olaf taith Odysseus.

Ar ôl cwymp Troy, mae'r stori'n digwydd pan fydd Odysseus yn mynd i ddychwelyd i'w gartref yn Ithaca. Wedi blino rhyfela ac yn awyddus i ddychwelyd at ei wraig a'i blentyn, cychwynnodd Odysseus i'w deulu, taith a ddylai fod wedi cymryd ychydig fisoedd ar y mwyaf.

Yn anffodus i Odysseus , llawer roedd grymoedd, yn naturiol ac yn anfarwol, yn rhwystro ei daith. Ar hyd y daith, cafodd ei hun yn cael ei herio gan fodau anfarwol a digofaint union elfennau daear a môr.

Beth Yw Lleoliad Yr Odyssey?

Gallwch chi rannu'r gosod yr Odyssey yn dair rhan:

 1. Y lleoliad a’r amgylchedd lle mae rôl Telemachus yn y chwedl yn digwydd wrth iddo ddilyn ei lwybr i ddod i oed a chwilio am ei dad
 2. Y lleoliad y mae Odysseus ynddo wrth iddo adrodd ei chwedl—yn ystod yr amser y mae yn llys Alcinous a'r Phaeacians
 3. Y mannau y mae'r chwedlau Odysseus yn eu hadrodd yn digwydd
 4. <12

  Rhennir yr epig gan amser, lle, a hyd yn oed safbwynt. Er mai Odysseus yw prif ffocws yr epig, nid yw'n mynd i mewn i'r chwedl tan Book5.

  Beth yw gosodiad yr Odyssey yn y pedwar llyfr cyntaf? Mae'r epig yn dechrau gyda Telemachus . Mae'n canolbwyntio ar ei frwydr i oresgyn y dirmyg o gynefindra yn ei famwlad. Mae’n ddyn ifanc sy’n adnabyddus i arweinwyr yr ynys fel plentyn a phlentyn bach. Daeth Athena i’w gynorthwyo a chynnull arweinwyr yr ynys i brotestio’r cwestwyr i geisio llaw ei fam.

  Ieuenctid Telemachus a diffyg safiad yn ei gartref ar yr ynys yn ei erbyn. Yn y diwedd, gan gydnabod yr angen i’w dad ddychwelyd ac amddiffyn Penelope rhag priodas ddigroeso, teithiodd i geisio cymorth yn Pylos a Sparta.

  Yno ceisiodd newyddion gan gynghreiriaid ei dad. Yn y lleoliad newydd , lle daeth yn ddyn ifanc at y rhai oedd yn adnabod ei dad orau, roedd ei ieuenctid yn llai difreintiedig.

  Stopiodd yn gyntaf yn Pylos, lle cafodd gydymdeimlad. , ond dim llawer arall. Oddi yno, teithiodd i Sparta i gwrdd â'r Brenin Menelaus a'r Frenhines Helen. Yn Sparta, cafodd lwyddiant o'r diwedd, gan ddysgu gan y Brenin Menelaus fod Odysseus yn cael ei ddal gan y nymff Calypso.

  Dechreuodd yn ôl i Ithaca i gael cymorth i fynd i achub ei dad. Mae darllenwyr yn cael eu gadael gyda cliffhanger gyda'r selogion yn cynllwynio i ladd yr etifedd ifanc i'r orsedd.

  Mae Llyfr 5 wedi newid gosodiadau a safbwyntiau i Odysseus. Roedd cartref nymff y môr yn ynys ffrwythlon , amgylchoedd a ddarparodd gyferbyniad cryf âDymuniad Odysseus i ddychwelyd adref i ynys garegog Ithaca lle’r oedd ei wraig a’i fab yn disgwyl iddo ddychwelyd.

  A hithau’n llawenhau yn ei ddihangfa, cychwynnodd allan o ynys Calypso, dim ond i gael ei lorio eto gan y duw môr dialgar Poseidon. Wedi ei yrru i ffwrdd, glaniodd ar ynys Phaeacia, lle adroddodd hanes ei deithiau i'r brenin a'r frenhines yn Llyfrau 9-12.

  Crwydro Odysseus

  commons.wikimedia .org

  Yn y sgwrs â'r Brenin Alcinous, esboniodd Odysseus sut y dechreuodd ar ei daith o Troy , lle'r oedd ef a'r Aecheans wedi gorchfygu Trojans a dinistrio'r Ddinas.

  Arweiniodd yn fedrus i mewn i'r stori trwy ofyn i ganwr llys adrodd hanes y Ceffyl Trojan, a roddodd arweiniad naturiol iddo i'r stori o sut y daeth i Phaeacia a beth ddigwyddodd ar hyd y ffordd.

  Ar hynny gan adael Troy , teithiasant yn gyntaf i Ismarus, lle y goddiweddodd ef a'i wŷr y Cicones. Ymosodasant ar y bobl a'u hysbeilio, gan gymryd y fath fwyd a diod a thrysor ag oedd yn nhref yr arfordir a chymryd y merched yn gaethweision.

  Gweld hefyd: Ffeministiaeth yn Antigone: Grym Merched

  Roedd gwŷr Odysseus, wedi treulio deng mlynedd olaf eu hoes yn rhyfela, yn benderfynol o wneud hynny. mwynhau eu henillion drwg. Eisteddent ar y lan, yn mwynhau eu hysbail a phartïon, er gwaethaf anogaeth Odysseus i ddychwelyd i’r llongau ac ymlwybro adref.

  Fodd rhai o oroeswyr y Cicones i’r tir. Casglodd luoedd eu cymdogion aDychwelodd, gan gyfeirio gwŷr Odysseus yn gadarn a’u gyrru yn ôl i’w llongau ac allan i’r môr. Dyma'r wlad heddychlon olaf yr ymwelodd Odysseus â hi cyn iddo lanio yn Phaeacia.

  Amrywiai gosodiadau'r Odyssey o fywyd tawel, gwyrddlas y palas i erchylltra ogof y cyclops i lannau caregog yr Ithaca y mae Odysseus yn ei alw adref. Roedd pob lleoliad yn rhoi cyfle arall i Odysseus gyflwyno rhan o’i bersonoliaeth neu i ddatgelu ei fedr a’i glyfaredd.

  Ar ôl gadael y Sicones, dychwelodd Odysseus i’r “môr tywyll-gwin.” Yno, cododd y lleoliad unwaith eto, gan ddangos ei rym wrth i'r môr brofi'n lu creulon.

  Gyrrodd stormydd Zeus y llongau mor bell oddi ar eu cwrs nes glanio yng ngwlad bell y Lotus Eaters.

  4

  Yno, denwyd y dynion gan y trigolion i fwyta ffrwyth a neithdar y blodau lotus, a barodd iddynt anghofio'r syniad o fynd adref.

  Unwaith eto, y cysur o'r lleoliad gwyrddlas yn cyferbynnu â dymuniad Odysseus i ddychwelyd adref . Dim ond trwy eu llusgo’n ôl i’r llongau fesul un a’u cloi i fyny y llwyddodd Odysseus i’w tynnu oddi wrth apêl yr ​​ynys.

  Aeth Odysseus ymlaen i adrodd gan wneud ei gamgam gwaethaf eto. Glaniodd ei longau ar ynys ddirgel y Cyclops, lle cipiodd Polyphemus ef a'i ddynion. Yr oedd y tir garw a'r ogof a alwodd Polyphemus yn gartref yn ei gwneyd yn anmhosibl iddynt ddianc tra ycadwodd seiclops wyliadwriaeth.

  Llwyddodd Odysseus i ddallu'r anghenfil a dianc gyda'i wŷr, ond fe wnaeth ei wrhydri ffôl wrth ddatgelu ei enw iawn i'w elyn dynnu digofaint Poseidon ar ei ben.

  Y Daith Hafan: Sut Mae'r Gosodiad yn Dangos Cymeriad Odysseus?

  commons.wikimedia.org

  Wrth i Odysseus gwblhau ei chwedl yn Llyfr 13, gadawodd y darllenydd y gosodiad mwyaf epig yn yr Odyssey : y môr a'r mannau gwyllt a hardd yr ymwelodd Odysseus â hwy ar ei deithiau.

  Wedi'u swyno gan ei chwedlau, cytunodd y Phaeaciaid i helpu'r brenin crwydrol i ddychwelyd i'w famwlad.

  Gweld hefyd: Eurycleia yn The Odyssey: Teyrngarwch Yn Para Oes

  Y mae llyfrau olaf yr Odyssey yn digwydd ym mamwlad Odysseus yn Ithaca. Dysgodd a thyfodd yn ystod ei deithiau, ac y mae'n ŵr gwahanol i'r un a aeth yn feiddgar yn erbyn y Cicones.

  Nid ef bellach yw'r rhyfelwr dewr sy'n gorymdeithio i mewn gydag amryw wŷr a llongau i'w gynnal. Mae’n dynesu at ei annwyl Ithaca yn ofalus ac yn mynd i mewn i leoliad cwbl newydd: cartref buchesi moch.

  Roedd ymarweddiad bonheddig Odysseus yn cyferbynnu â chwt gostyngedig y caethwas lle mae wedi llochesu. Adnabu Emaeus, caethwas ffyddlon, ac Eurycleia, y nyrs oedd yn gofalu amdano pan yn blentyn, ef ac addawodd adennill ei orsedd.

  Athuno â Telemachus, a chyda'i gilydd bwriadasant oresgyn y milwyr fel bod Odysseus gallai adennill ei orsedd. Gosodiad cyfnod amser Odyssey yr Oes Efydd cyfrannu at anghenraid Odysseus i fod yn adnabyddus am ei gryfder a’i sgil mewn brwydr. Roedd ei glyfaredd yn fantais ychwanegol wrth iddo wynebu ei her derfynol, ac efallai y dreth fwyaf personol.

  Wrth gyrraedd adref, bu'n rhaid i Odysseus nid yn unig adennill ei anrhydedd coll a'i le yn ei deyrnas, ond bu'n rhaid iddo ymladd hefyd y gwrthwynebwyr ac argyhoeddi Penelope o'i hunaniaeth. Yn lleoliad mwy cyfarwydd ei famwlad, sef Ithaca, daw cryfder a chymeriad Odysseus i’r wyneb.

  Yr oedd pob un o’r anawsterau a wynebodd wedi ei arwain at y pwynt hwn. I gwblhau ei daith , mae'n rhaid iddo wynebu'r gwrthwynebwyr a'u gyrru i ffwrdd i adennill ei le fel rheolwr ei gartref. Dim ond wedyn y bydd Telemachus yn dod i oed ei hun wrth i Odysseus drosglwyddo arweinyddiaeth yr ynys i'w fab.

  Yn ei famwlad, roedd Odysseus yn adnabyddus am ei alluoedd a'i gryfderau rhagorol. Penelope, yn dal i ymdrechu i sicrhau pe bai'n cael ei gorfodi i ailbriodi, y byddai'n ennill o leiaf gŵr sy'n deilwng o gof Odysseus, gosododd gystadleuaeth. Mynnodd fod y ceiswyr yn gallu clymu bwa mawr Odysseus a'i danio trwy 12 bwyell, fel y gwnaeth yn y gorffennol.

  Adenillodd Odysseus, a oedd yn gyfarwydd â'i famwlad, ei hyder. Ef yn unig oedd yn gallu llinyn y bwa a pherfformio'r gamp ofynnol. Unwaith yr oedd wedi profi ei hun, trodd yn erbyn y gwrthwynebwyr a'u lladd oherwydd eu dawn a'r sarhadi Penelope.

  commons.wikimedia.org

  Mae cynefindra lleoliad ei gartref ei hun yn hwb olaf i Odysseus. Mynnodd Penelope am i'w gwely gael ei symud o'r siambr wely y bu'n ei rhannu unwaith gyda'i gŵr os oedd hi i gael ei phriodi. Mae'r galw yn gamp, un na syrthiodd Odysseus amdano'n hawdd. Atebodd nad oedd modd symud ei gwely oherwydd bod un o'r coesau wedi'i gwneud o olewydden fyw.

  Roedd yn gwybod hyn oherwydd ei fod wedi plannu'r goeden ac wedi adeiladu'r gwely iddi. Wedi ei argyhoeddi o'r diwedd fod ei gwr wedi ei ddychwelyd ati, derbyniodd Penelope ef.

  Tad oedd yn heneiddio Athena ac Odysseus, Laertes , a wnaeth heddwch â theuluoedd y milwyr nerthol oedd wedi ceisio llaw Penelope, gan adael Odysseus i basio gweddill ei ddyddiau yn heddychlon. Ar yr un pryd, mae Telemachus yn cymryd ei le haeddiannol fel etifedd a brenin Ithaca.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.