Duw Chwerthin: Duwdod a All Fod Yn Ffrind neu'n Gelyn

John Campbell 30-07-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Gelos yw enw duw chwerthin ym mytholeg Roeg. Ef yw personoliad dwyfol chwerthin. Efallai nad yw'n dduw enwog o'i gymharu â duwiau eraill fel Zeus, Poseidon, neu Hades, ond mae gan Gelos bŵer gwahanol ac unigryw y gellir ei ddefnyddio naill ai ar adegau da neu ar adegau gwael. Fel un o gymrodyr Dionysus, duw gwin a phleser, mae’n ategu’r naws mewn cynulliad, boed yn barti, yn ŵyl, neu hyd yn oed yn rhoi anrhydedd neu’n talu teyrnged i’r duwiau eraill.

Dysgu mwy am Gelos a'r gwahanol dduwiau a duwiesau llawenydd mewn gwahanol fersiynau o fytholeg.

Duw Chwerthin Groeg

Y duw Groegaidd o chwerthin mae gan Gelos, a ynganir fel “je-los,” allu dwyfol sy'n wirioneddol amlwg mewn digwyddiad o hapusrwydd a llawen. Ynghyd â Comus (Komos), duw'r diod a'r diddanwch, a Dionysus, mae'n ddiamau y gall wneud yr ystafell yn rhydd o dristwch. Fel gelyn ac os ydych o fewn ei gyrraedd, fe all wneud i bobl chwerthin mor galed hyd yn oed yng nghanol anhrefn, a gall wneud i bobl ddioddef oherwydd chwerthin gormodol.

A yw Gelos yn Dda neu'n Drwg?<8

Yn ei awdur Rhufeinig a'r athronydd Platonaidd, darluniodd Apuleius sut roedd y cyhoedd yn Thessaly yn dathlu gŵyl bob blwyddyn i anrhydeddu Gelos , a oedd yn mynd gyda phob un a oedd yn ysgogi ac yn actio ei chwerthin yn ffafriol ac yn annwyl. Efe a rydd lawenydd parhaus ar eu gwynebpryd apeidiwch byth â gadael iddynt alaru. Dyna lle mae Lucius, prif gymeriad y nofel, i'w weld wedi'i amgylchynu gan bobl oedd yn chwerthin.

Gelos mewn Diwylliant Poblogaidd

Ar y llaw arall, Gelos duw chwerthin DC neu dirmygwyd y Detective Comic Series oherwydd ei chwerthiniad sydd i'w glywed yn rhuo yng nghanol poen pobl yn marw mewn brwydr. Yn fersiwn dau Cynghrair Cyfiawnder rhif 44, dywedodd Wonder Woman fod ei mam, Queen Hyppolyta, yn casáu Gelos nid oherwydd nad yw'n credu mewn chwerthin ond oherwydd ei bod, fel cysgod, yn gallu clywed ei gecru neu chwerthin yn dilyn. hi ar draws meysydd y gad a gwawdio at y dynion a'r merched sy'n marw. Mae Amazonau yn DC yn credu mewn llawenydd, hapusrwydd a chariad, ond nid yw Gelos yn credu hynny. Dyna pam ei fod yn dod o hyd i fwy o lawenydd a chwerthin pan fydd pobl yn marw neu mewn poen.

Duw Spartiaid

Roedd Spartans yn rhyfelwyr pwerus. Roedd Sparta yn cael ei hadnabod fel cymdeithas filwrol greulon yng Ngwlad Groeg hynafol. Maent yn addoli Gelos fel un o'u duwiau, ac mae ganddo hyd yn oed ei deml noddfa ei hun gyda cherflun ohono yn Sparta. Un o'r rhesymau y tu ôl i hyn oedd helpu i gynnal ysbryd y diwylliant rhyfelgar hyd yn oed yn y wyneb perygl, mae'n well bod yn dawel a chasglu trwy ddefnyddio hiwmor. Roedd chwerthin yng nghanol brwydrau rhyfel yn un o strategaeth y Spartiaid i ennill, sy'n wahanol i'w tarddiad a adwaenir fel Groegiaid creulon a militaraidd.

YDuwiau Hapus

Mae enwau duwiau a duwiesau yn bresennol mewn gwahanol bantheonau neu fersiynau o fytholeg. Y duw Rhufeinig o chwerthin yw'r enwau Risus, sy'n cyfateb i Gelos ym mytholeg Roeg. Mae Euphrosyne yn dduw Groegaidd o hapusrwydd, llawenydd a llawenydd. Mae hon yn fersiwn benywaidd o'r gair gwreiddiol euphrosynos, sy'n golygu "meriment." Mae hi'n un o'r tair chwaer dduwies a adnabyddir fel Tair Charite neu Dair Gras. Gelwir hi yn un wenu, yn byrlymu o chwerthin ynghyd â Thalia ac Aglaea. Mae hi'n ferch i Zeus ac Eurynome, wedi'i chreu i lenwi'r byd ag eiliadau dymunol ac ewyllys da.

Duwiau a Duwiesau Hiwmor

Cafwyd stori amhoblogaidd am Demeter pan gymerwyd ei merch Persephone gan Hades i'r isfyd. Roedd Demeter yn galaru ddydd a nos, ac ni all unrhyw beth newid ei hwyliau. Achosodd hynny i bawb ddychryn oherwydd, fel duwies amaethyddiaeth, mae galar Demeter yn achosi i'r holl gynaeafau fferm a llystyfiant disgwyliedig farw gan nad yw'n gallu rhoi sylw i'w dyletswyddau.

Cyfarfu Demeter â Baubo yn y ddinas a gwrthododd i'w gysuro. Ar ôl methu â siarad bach, cododd Baubo ei sgert a dinoethi ei fagina i Demeter. O'r diwedd achosodd yr ystum hwn i Demeter gracio gwên a drodd yn chwerthin yn ddiweddarach. Baubo yw duwies chwerthin neu ddirgelwch. Gelwir hi yn hwyl, yn anllad, ac yn fwy rhywiol rydd.

Y TriGraces

Ar wahân i Euphrosyne, sy'n gyfrifol am hapusrwydd, mae ei chwaer arall Thalia yn ategu ei chwiorydd fel duwies comedi neu hiwmor a barddoniaeth hyfryd. Roedd y chwaer olaf, Aglaea, yn cael ei pharchu fel duwies harddwch, ysblander, a swyn. Gwyddys bod y tri ohonynt yn gysylltiedig ag Aphrodite, duwies cariad a harddwch rhywiol, fel rhan o'i osgordd.

Gosgordd Dionysus

Gelwid dilynwyr neu gymdeithion Dionysus yn Satyr a Maenads. Maenads oedd dilynwyr benywaidd Dionysus, ac mae eu henw yn golygu "gwallgof" neu "demented." Roeddent yn perfformio dawnsiau ecstatig gwyllt a credid eu bod ym meddiant y duw . Gelos yw'r un sy'n arwain y Satyr, ar wahân i Comus. Ynghyd â bod yn dduw diod a llawenydd, mae hefyd yn dduw jôcs na fydd yn rhedeg allan o sylwadau doniol wrth weini gwin i Dionysus ac i'r cyhoedd.

Gwahaniaethau Rhwng Duwiau Chwerthin y Llychlynwyr a Groegiaid

Nid oes unrhyw wybodaeth am dduw chwerthin Norsaidd sy'n cyfateb i Gelos ym mytholeg Roeg. Fodd bynnag, mae stori benodol ym mytholeg Norseg am gawres o'r enw Skadi a aeth i deyrnas Asgard i ddial am farwolaeth ei thad Thjazi, a laddwyd gan y duwiau neu'r Æsir. Yr amodau oedd i wneud iawn am y farwolaeth neu i un o'r duwiau wneud iddi chwerthin.

Loki, pwy sydd oraua elwir yn dduw twyllwr, defnyddio ei gyfrwystra i helpu'r duwiau eraill i fynd allan o drafferth. Er ei fod weithiau'n creu ei drafferth ei hun, mae'n ei drwsio'n ddiweddarach. Clymodd un pen rhaff wrth gafr a'r pen arall o amgylch ei geilliau a dechreuodd gêm tynnu rhaff. Dioddefodd Loki bob tynnu, tro, ac udo nes iddo syrthio drosodd i lin Skadi, na allai helpu ond chwerthin a chwerthin.

Mae Loki ym mytholeg Norseg a Gelos ym mytholeg Roeg braidd yn debyg, ond dim ond i ryw raddau. Gall Loki fel duw yn bendant wneud i unrhyw un o'i amgylch chwerthin oherwydd ei bersonoliaeth anodd, ond mae'n fwyaf adnabyddus fel newidiwr siapiau di-ryw.

Gall fod yn ffrind neu'n elyn, ac mae'n yn drafferthus. Ar y llaw arall, mae Gelos yn gynhenid ​​​​yn cael y pŵer i wneud i bobl chwerthin i'r graddau y bydd eu stumog yn brifo ac y byddan nhw'n dechrau nwylo am aer. Serch hynny, mae'r ddau yn fwy parod i ochr llawen bywyd yn hytrach na bod o ddifrif fel y duwiau eraill .

Gweld hefyd: GROEG HYNAFOL – EURIPIDES – ORESTES

Cwestiynau Cyffredin

Pwy yw duw Hindŵaidd Chwerthin?

Mae stori yn dweud bod duw Hindŵaidd pen eliffant o'r enw Ganesha wedi'i greu'n uniongyrchol gan chwerthin ei dad, Shiva. Fodd bynnag, mae Ganesha yn un o'r duwiau Hindŵaidd sy'n cael ei barchu hyd heddiw oherwydd ei symbolaeth wrth symud rhwystrau a chael pob lwc, ffortiwn, a ffyniant.

Gweld hefyd: Creon yn Gwrthod Claddu Polyneices a'r Canlyniadau Wedi hynny

Pwy Yw Duw'r Hiwmor?

Momus oedd ypersonoliad dychan a gwatwar ym mytholeg Roeg. Mewn nifer o weithiau llenyddiaeth, defnyddient ef fel beirniadaeth o ormes, ond yn ddiweddarach daeth yn noddwr dychan doniol , gyda ffigurau comedi a thrasiedi. Ar y llwyfan, daeth yn ffigwr o hwyl diniwed.

A yw Gelos a Joker yr Un peth?

Yn sicr ddim. Eisteddodd Batman yn The Mobius Chair, a roddodd iddo'r gallu i wybod unrhyw beth oedd i'w wybod yn y bydysawd, felly gofynnodd am enw go iawn y Joker. O'r diwedd cafodd Batman yr ateb i bwy oedd Joker mewn gwirionedd: dyn meidrol yn unig sydd â theulu, ac ar ben hynny, roedd dwy hunaniaeth cellwair arall: dau glown.

Casgliad

Mae duw chwerthin ym mytholeg Roeg a Rhufeinig yn cael ei bersonoli mewn ffyrdd tebyg ond yn cael ei adnabod wrth enwau gwahanol o'i gymharu â'r duw Llychlynnaidd o chwerthin a thriciau, Loki. Mae'r ddau yn perthyn i'r categori mân o dduwiau ond mae ganddyn nhw straeon a mythau gwahanol. Dyma'r ychydig bwyntiau am Gelos fel duw a duwiau a duwiesau eraill:

    15>Gelos oedd yn cael ei addoli gan y Spartiaid.
  • Gelos oedd un o'r Satyr neu osgordd o Dionysus.
  • Gelos mewn chwedlau Groegaidd eraill yn wahanol i'r Gelos a ddarlunnir yn DC .
  • Baubo yw duwies chwerthin ym mytholeg Roeg.
  • Mae Euphrosyne yn dduwies i hapusrwydd, ynghyd â'i chwiorydd Thalia ac Aglaea.

Y duw a'r duwiesau'gallai pwerau orgyffwrdd oherwydd rhai tebygrwydd yn seiliedig ar y rolau penodol a roddir iddynt fel duwiau. Fodd bynnag, mae ganddyn nhw rolau cyflenwol pan ddaw i ddynolryw. Gan eu bod yn dduw neu'n dduwies chwerthin, jôcs, comedi, gwawd, neu hapusrwydd, mae eu rôl i gyd yn dibynnu ar roi teimlad cadarnhaol i'r rhai o'u cwmpas neu hyd yn oed defnyddio chwerthin yn erbyn eu gelynion.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.