Polyphemus yn yr Odyssey: Cyclops Cawr Cryf Mytholeg Roegaidd

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Disgrifiwyd Polyffemus yn yr Odyssey fel anghenfil anferth unllygaid a chwaraeodd ran bwysig ym mytholeg Roegaidd. Gall ei ymddangosiad fod yn wahanol iawn i'n un ni, ond fel unrhyw ddyn cyffredin, mae'n gwybod sut i syrthio mewn cariad.

Gadewch i ni ddarganfod sut, a gadewch i ni barhau i ddarllen i ddarganfod sut mae'r seiclo hwn yn colli ei lygad tra'n byw yn ynys Sisili.

Pwy yw Polyphemus yn yr Odyssey?

Polyffemus yn yr Odyssey oedd y cyclops (cawr un llygad) mwyaf adnabyddus ym mytholeg Roeg. Mae'n un o feibion ​​Cyclopean duw'r môr, Poseidon, a'r nymff Thoosa. Mae ystyr polyphemus mewn Groeg yn cael ei ddiffinio fel “lluosog mewn caneuon a chwedlau.” Yr oedd ei ymddangosiad cyntaf yn nawfed llyfr yr Odyssey, lle y darluniwyd ef fel cawr milain yn bwyta dyn.

Roedd Polyphemus yn byw yn y Cyclopean Isle ger Sicily Italy, yn neillduol mewn ogof fynydd yn Mynydd Etna. Yr ynys hon yw lle arhosodd yr holl seiclopiau. Ni nododd Homer a yw pob seiclo yn y mynydd yn meddu ar un llygad. Yn yr ynys hon y bu Polyphemus yn byw ei fywyd bob dydd, gan wneud pethau fel gwneud caws, bugeilio defaid, a diogelu ei gwmni ei hun. Nid yw Polyphemus a'i gyd-fwystfilod yn arfer cynghorau, cyfreithiau, na thraddodiadau o letygarwch a gwareiddiad.

Dywedodd llyfr y bardd Rhufeinig, Ovid, o'r enw Metamorphoses fod Cyclops Polyphemus ynCarillo y Sotomayor. Rhoddwyd atgyweiriad operatig i stori Polyphemus a ddaeth yn boblogaidd yn y 1780au. Rhyddhawyd fersiwn cryno o'r enw Polypheme en furie gan gyfansoddwr o'r enw Tristan L'Hermite ym 1641. Ceir mwy o gynrychioliadau cerddorol yn canolbwyntio ar stori Polyphemus a ryddhawyd tua'r 21ain ganrif.

Cafodd Polyffemus ei bortreadu hefyd yn llawer o baentiadau a cherfluniau. Mae Giulio Romano, Nicholas Poussin, Corneille Van Clève, ac eraill fel François Perrier, Giovanni Lanfranco, Jean-Baptiste van Loo, a Gustave Moreau ymhlith yr artistiaid a gafodd eu hysbrydoli gan stori Polyphemus.

Y Nodweddion Cymeriad y Mae Cyclopes yn eu Portreadu yn “Yr Odyssey”

Gallwn ddod o hyd i stori Odysseus a Polyphemus yn nawfed bennod o The Odyssey Homer. Disgrifiwyd y seiclopes fel rhai annynol. ac anghyfraith. Pan laniodd Odysseus, ochr yn ochr â'i griw, ar ynys Sisili lle'r arhosodd y seiclopau, arhoson nhw i Polyphemus gyrraedd.

Yn ddiweddarach, cwrddon nhw â'r seiclops anferth ac oddi yno, roedden nhw'n gwybod am nodweddion y cyclops: cryf, uchel, treisgar, a llofruddiol. Ofnodd Odysseus. Ni ddangosodd unrhyw gydymdeimlad â'i ymwelwyr; yn lle hynny, lladdodd a bwytaodd rai ohonyn nhw.

A yw Polyphemus yn Antagonist yn Yr Odyssey?

Ydy, mae Polyffemus yn cael ei bortreadu fel dihiryn yn yr Odyssey oherwydd bod Odysseus yn ei ysgogi i ymddwyn fel drwgboi. Os gallwch chi gofio, aeth Odysseus i mewn i ogof Polyphemus heb ganiatâd a gwledda ar ei fwyd. Ni all neb hoffi'r hyn a wnaeth Odysseus i'r cyclops anferth. Mae mynd i mewn i eiddo rhywun fel ysgogi’r perchennog i fynd yn ddig.

Mae Polyffemus yn cael ei gamddeall fel dihiryn oherwydd iddo ddod ar draws ac ymladd yr arwr Groegaidd hynafol, Odysseus, ar ynys Sisili. Mae'n debyg bod Polyffemus mewn sioc oherwydd yr anfoesgarwch a ddangoswyd gan y tresmaswyr hyn, felly lladdodd a bwytaodd rai ohonynt. Efallai ei fod yn meddwl mai ysbeilwyr oedd yn ceisio goresgyn ei diriogaeth oedd y tresmaswyr hyn. Felly, ei ymateb cychwynnol oedd amddiffyn ei hun; seliodd ddrws ei ogof â charreg anferth a chipio dau o wŷr Odysseus ar unwaith a'u bwyta.

Ar wahân i hyn, diwylliant ac arferion traddodiadol y cyclops anferth ar yr ynys o Sisili yn wahanol i'r hyn roedd bodau dynol naturiol eraill yn ei ymarfer. Nid rhwymedigaeth Polyphemus yw trin ei holl ymwelwyr yn ynys Sisili yn braf gan nad yw seiclopiau wedi'u hyfforddi i ddilyn rheolau o'r fath.

Os ydym yn edrych ar safbwynt ysgafnach y stori, Nid dihiryn oedd Polyffemus mewn gwirionedd ond anghenfil cawr diniwed sydd wedi cael ei fwlio gan rai dynion trahaus. Temtiodd Odysseus a'i ddynion y seiclops anferth i fod yn ddihiryn. Dyma pam roedd Polyffemus yn cael ei weld fel dihiryn wrth iddo fwyta rhywfaint oGwŷr Odysseus.

Gwreiddiau Cyclopes yn yr Hen Roeg

Ymhlith pob bwystfil arall, y seiclopes yw'r rhai mwyaf adnabyddus a'r rhai mwyaf adnabyddadwy yn chwedlau Groegaidd. Yn benodol, chwaraeodd Polyphemus ran fawr yng ngherdd epig Homer, The Odyssey. Gellir galw'r creaduriaid hyn yn seiclopiau a'u lluosogi fel seiclopiau. Cyfieithir yr enw hwn fel "crwn" neu "llygad olwyn" i ddisgrifio'r llygad sengl ar ganol talcen y cewri cryfion.

Ymhlith yr holl seiclopiau, Polyphemus yw'r yn fwyaf enwog ond eto mae'n perthyn i'r ail genhedlaeth.

Cenhedlaeth Gyntaf y Cyclopes

Y cymeriadau cynnar ym mytholeg yr hen Roeg cyn Zeus a duwiau Olympaidd eraill oedd y cenedlaethau cyntaf o seiclopau. Roeddent yn blant y duwiesau hynafol: Wranws, duwies yr Awyr, a Gaia, duwies y Ddaear. Gelwid y tri seiclop hyn yn dri brawd a chawsant eu henwi Arges (Thunderer), Brontes (Vivid), a Steopes (Lightner).

Cafodd y seiclopau hyn eu carcharu gan Cronus ond fe'u rhyddhawyd yn ddiweddarach gan Zeus. Teimlai Wranws, ac yntau'n y duwdod Goruchaf, yn ansicr ac yn bryderus oherwydd cryfder y seiclopau, felly carcharodd y tri seiclo a'r Hecatonchires. Safodd Zeus i fyny yn erbyn ei dad Cronus a gofynnodd i'w dad ryddhau'r tri seiclop, fel y tri brawd hynGallai ddod â buddugoliaeth iddynt yn y Titanomachy. Yna disgynodd Zeus i'r toriad tywyll, lladdodd Kampe, ac yna rhyddhaodd ei berthnasau ar hyd yr Hecatonchires.

Ymladdodd Hecatonchires mewn brwydrau ochr yn ochr â Zeus, ond roedd gan y tri seiclop rôl bwysicach. Eu rôl oedd creu arfau ar gyfer brwydrau. Yn ystod carchariad y seiclopau yn Tartarus, treuliodd y ddau eu blynyddoedd yn hogi eu sgiliau gof. Daeth yr arfau a grewyd gan y seiclopau yn yr arfau mwyaf pwerus a grëwyd, a defnyddiwyd yr arfau gan Zeus a'i gynghreiriaid rhyfelgar.

Y tri cyclopes oedd crefftwyr y daranfolltau a ddefnyddiwyd gan Zeus drwyddi draw. mytholeg Groeg. Crewyd helmed tywyllwch Hades hefyd gan y tri seiclop, a gwnaeth ei helmed yr un sy'n ei gwisgo anweledig. Gwnaed trident Poseidon hefyd gan y tri seiclop. Cafodd y tri seiclo hefyd y clod am wneud saethau a bwâu Artemis, a chawsant hefyd y clod am fwâu Apollo a saethau golau'r haul.

Dywedwyd yn aml mai helmed tywyllwch Hades oedd y rheswm am Zeus. buddugoliaeth yn ystod Titanomachy. Byddai Hades yn gwisgo'r helmed yna sleifio i mewn i wersyll y Titans a dinistrio arfau'r Titans.

Y Cyclopes ym Mynydd Olympus

Cydnabu Zeus y cymorth a gawsant gan y Titaniaid. cyclopes, felly gwahoddwyd y tri brawd, Arges, Brontes, a Steopes, i fyw arnyntMynydd Olympus. Gweithiai'r seiclopiau hyn yng ngweithdy Hephaestus, yn crefftio tlysau, arfau, a phyrth Mynydd Olympus.

Credwyd fod gan Hephaestus gefeiliau niferus, a gweithiai'r seiclopiau hyn o dan y llosgfynyddoedd a ddarganfuwyd ar y ddaear. Roedd y tri brawd cyclops yn gweithgynhyrchu eitemau nid yn unig ar gyfer duwiau; buont hefyd yn gyfrifol am adeiladu'r amddiffynfeydd anferth a ddarganfuwyd yn Tiryns a Mycenae.

Yn y cyfamser, bu farw'r tri seiclo gwreiddiol gan yr Olympiaid. Lladdwyd Arges gan Hermes, tra lladdwyd Steopes a Brontes gan Apollo fel gweithred o ddial am farwolaeth ei fab Asclepius.

Ail Genhedlaeth y Cyclopes

Roedd yr ail genhedlaeth o'r seiclopiau yn cynnwys seiclopiau Homer yn y gerdd epig, The Odyssey. Roedd y genhedlaeth newydd hon o seiclop yn cynnwys plant Poseidon a chredwyd ei fod yn byw ar ynys Sisili.

O ran nodweddion ffisegol, credwyd bod gan seiclopau yr un peth. ymddangosiad fel eu hynafiaid, ond nid oeddent yn fedrus o ran gwaith metel. Roedden nhw'n dda am fugeilio ar ynys yr Eidal. Yn anffodus, hil o greaduriaid anneallus a threisgar oeddynt.

Adnabyddir yn bennaf yr ail genhedlaeth o seiclopau oherwydd Polyphemus a ymddangosodd yn Odyssey Homer, sawl cerdd gan Theocritus, ac Aeneid Virgil. Polyphemus yw yr enwocafymhlith pob seiclop arall yn holl hanes chwedloniaeth Roeg.

Agweddau Pwysig yr Odyssey

Mae agweddau pwysicaf yr Odyssey fel a ganlyn:<4

  • Yr epig Mae The Odyssey yn gerdd hir sy'n canolbwyntio ar un testun. Mae'n debyg bod yr epig, The Odyssey, wedi'i hysgrifennu er mwyn iddi gael ei pherfformio gyda chyfeiliant cerddorol.
  • Dylai taith 10 mlynedd Odysseus yn wreiddiol fod wedi cymryd wythnosau. Daeth ar draws nifer o rwystrau ar hyd ei daith a wnaeth ei alldaith yn hirach nag yr oedd i fod. Un o'r rhwystrau hyn yw'r duw Poseidon, ynghyd â llawer o greaduriaid chwedlonol eraill.
  • Nid nodwedd fwyaf cofiadwy Odysseus yw ei nerth a'i ddewrder. Er ei fod yn ddewr ac yn gryf, ei gryfder mwyaf nodwedd gofiadwy yw ei glyfaredd.
Fersiynau Eraill o Stori Polyphemus

Gwynebodd arwr Trojan o'r enw Aeneas a'i ddynion y Polyphemus ofnus rywbryd ar ôl cyfarfyddiadau Odysseus a Polyphemus. Yn rhyfeddol, cafodd y seiclopiaid anferth ei lygad yn ôl pan ddychwelodd yn y stori ac roedd yn dal i fyw ar ynys Sisili. Y gwahaniaeth gyda'r fersiwn hwn yw bod y cawr brawychus hwn yn ymddangos yn feddal, aeddfed, a di-drais. 4>

Newidiodd llawer o bethau yng nghymeriad Polyphemus, ond yr un oedd ei edmygedd o Galatea o hyd. Fodd bynnag, er bod ei gymeriad wedi newid, roedd yn dal i ladd person allan ocariad a chenfigen. Lladdodd y bachgen bugail, Acis.

Portreadau Eraill o Polyphemus

Mae nifer o adroddiadau eraill gyda fersiynau gwahanol o seiclops anferth. Ysbrydolwyd nifer o awduron gan y rhain a gwnaethant gysylltiad rhwng Galatea y nymff a Polyphemus, gan bortreadu'r cyclops â math gwahanol o ymddygiad.

The Philoxenus of Cythera yw'r mwyaf adnabyddus ymhlith y cyfrifon hyn. Gwnaethpwyd y ddrama hon tua 400 CC, ac mae'n dangos y cysylltiad rhwng y bobl hyn: Dionysus I o Syracuse, yr awdur, a Galatea. Portreadir yr awdur fel Odysseus, ac mae'r brenin yn seiclops, ochr yn ochr â dau gariad sy'n dianc.

Portreadwyd Polyffemus yn y ddrama hon i fod yn bugail sy'n yn darganfod cysur mewn caneuon am ei gariad at Galatea. Roedd yr awdur, Bion o Smyrna, yn llawer brafiach wrth bortreadu Polyphemus a'i gariad a'i hoffter at y nymff, Galatea.

Mae fersiwn Lucian o Samosata yn dangos y berthynas fwy llwyddiannus rhwng Polyphemus a Galatea.

3> Efallai bod gan lawer o fersiynau o stori Polyphemus yr un thema. Mae Metamorphoses Ovid yn nodi i Polyffemus wasgu'r Acis marwol gan ddefnyddio craig enfawr oherwydd ei ddicter wrth weld Acis gyda'r nymff Galatea.

“Acis, y llanc hyfryd, y mae ei golled I galaru,

O Faunus, a'r nymff Ganwyd Symethis,

A oedd pleser ei ddau riant; ond, ifi

A oedd y cyfan y gallai cariad wneud i gariad fod.

Y Duwiau yr ymunodd ein meddyliau mewn bandiau cilyddol: <4

Fi oedd ei unig lawenydd, ac yntau oedd fy un i.

Yn awr un ar bymtheg o hafau roedd y llanc melys wedi gweld;

>Ac yn amheus dechreuodd gysgodi ei ên:

Pan darfu i Polyphemus gyntaf ein llawenydd;

A charu fi yn ffyrnig, fel y carais y bachgen.” [Ovid, Metamorphoses]

Caneuon Polyffemus i Galatea

Arhosodd Polyffemus mewn cariad â Galatea. Cafodd gysur ynddo yn canu caneuon serch i'w anwylyd.

“Galatea, gwynnach na'r petalau cyntefig eira,

Gweld hefyd: Creon yn Gwrthod Claddu Polyneices a'r Canlyniadau Wedi hynny

talach na gwernen fain, mwy blodeuog na'r dolydd,

frisgiach na phlentyn tyner, mwy pelydrol na grisial,

llyfnach na chregyn, wedi ei gaboli, gan y llanw diddiwedd;

mwy o groeso na chysgod yr haf, na'r haul yn y gaeaf,

yn fwy cawod na'r awyren uchel, yn lymach na'r ewig;

mwy na rhew yn pefrio, melysach na grawnwin yn aeddfedu,

meddalach na'r alarch, neu'r llaeth wrth ei geulo,

harddach, oni ffoi, na gardd ddyfrllyd.

Galatea, yr un modd, gwylltach na heffer di-enw,

yn galetach na derwen hynafol, yn galetach na'r môr;

yn galetach na'r brigau helyg, neu'r gwyncanghennau gwinwydd,

cadarnach na'r clogwyni hyn, mwy cythryblus nag afon,

yn ofer na'r paun brith, yn ffyrnigach na'r tân;

cadarnach nag arth feichiog, pigogach nag ysgall,

byddarach na'r dyfroedd, creulonach na'r neidr sathredig; <4

a'r hyn a ddymunwn i mi ei newid ynoch, yn bennaf oll, yw hyn:

eich bod yn gynt na'r carw, yn cael eich gyrru gan gyfarth uchel,

yn gyflymach na’r gwyntoedd, a’r awel yn mynd heibio.” [Bk XIII:789-869 Cân Polyffemus, Ovid Metamorphoses]

Casgliad

Rydym wedi ymdrin â llawer o wybodaeth am sut mae Polyphemus yn cael ei bortreadu yn The Odyssey. Dewch i ni ddarganfod a wnaethon ni gwmpasu popeth sydd angen i ni ei wybod am y cyclops hyn a chwaraeodd rôl ddiddorol yn hanes hynafol chwedloniaeth Groeg.

  • Mae Polyphemus yn ddyn- bwyta seiclopiau anferth ag un llygad ar ganol ei dalcen.
  • Daeth Polyffemus ac Odysseus ar draws ei gilydd ar ynys Sisili, lle datgelwyd eu gwir hunaniaeth. cariad gyda Galatea.
  • Chwaraeodd Polyffemus a seiclopiau eraill ran bwysig ym mytholeg Roeg a'r Odyssey.
  • Rydym bellach yn gyfarwydd â sut y portreadir cymeriad Polyffemus yng ngherdd epig Homer, Yr Odyssey.

Felly, daliwch ati i ddarllen a dysgu! Ceisiwchi archwilio hanes Polyphemus a'r seiclopiau eraill a darganfod sut y gwnaethant gyfrannu at fytholeg yr hen Roeg er gwaethaf eu gwedd a'u natur dreisgar.

cariad â Nereid Sisili o'r enw Galatea, ac ef hefyd oedd lladd cariad Galatea. Er gwaethaf cariad Polyphemus at Galatea, denir y Nereid hwn at ddyn arall sy'n ifanc a golygus, a'i enw yw Acis.

Yn Odyssey Homer, disgrifiwyd Polyffemus fel anghenfil llym ac erchyll; bwytaodd ymwelwyr. Roedd yn bwyta pawb oedd yn cyrraedd ei ffiniau yn anlwcus. Mae hyn i'w weld pan ddaeth Odysseus a'i ddynion ar draws y seiclops anferth. Trwy wneud gweithredoedd treisgar, fe wnaeth Polyphemus dorri un o'r rheolau mwyaf dwyfol o rwymedigaeth y mae pob dyn a gwraig o Wlad Groeg yn rhwym iddo: rheol lletygarwch.

Pwy Oedd y Cyclopes?

Ym mytholeg Roeg, diffiniwyd y seiclopau fel cewri ag un llygad yng nghanol y talcen, a'r mwyaf adnabyddus yn eu plith yw Polyphemus, y Cyclops yn yr Odyssey.

Ystyriwyd y seiclopiau yn feibion ​​ Gaea ac Wranws a llafurwyr Hephaestus, duw tân Groeg. Nododd Homer y seiclopiau fel barbariaid a oedd yn ymatal rhag cydymffurfio ag unrhyw ddeddfau. Arhoson nhw yn rhan dde-orllewinol Sisili tra'n bugeilio.

Arhosodd y seiclopiau fel y creadigaethau cyntaf na chafodd eu cosbi gan Zeus, mae'n debyg oherwydd eu bod yn berthnasau iddo a feibion ​​duw'r môr, Poseidon. Roedd pob seiclo yn wrywaidd, ac yn y pen draw, daethant yn ffefrynnau gan y duwiau. Roedd llawer o seiclopiau eraillym mytholeg hynafol Groeg, ond Polyphemus yw'r mwyaf adnabyddus yn eu plith.

Fodd bynnag, pam mai dim ond un llygad oedd gan seiclopau? Yn ôl y chwedlau, dywedwyd mai'r rheswm y tu ôl i seiclopiau gael un llygad yw eu masnach â Hades, duw yr isfyd. Roedd pob seiclop yn masnachu un llygad â Hades yn gyfnewid am roi'r gallu iddynt ragweld y dyfodol a gweld y diwrnod y byddent yn marw.

Y Dduwies Galatea a'r Cawr Polyphemus

Edmygedd o Darluniwyd polyphemus ar gyfer Galatea mewn murluniau fel yr un yn y Casa del Sacerdote Amando yn Pompeii. Roedd y darlun hwn yn dangos Galatea yn eistedd ar ddolffin, tra bod Polyphemus yn cael ei gynrychioli fel bugail sy'n ei gwylio. Darlun arall yw ffresgo a leolir yn tŷ Augustus ar y Palatine yn Rhufain, lle mae Polyphemus yn sefyll ar ddŵr sy'n cyrraedd ei frest, yn llygadu Galatea yn gariadus yn mynd heibio ar ei morfarch.

Roedd Galateia neu Galatea yn un o dduwiesau'r moroedd tawel, neu'n un o'r 50 Nereides. Daliodd sylw Polyphemus. Bu'r cawr unllygeidiog yn caru Galatea trwy gynnig caws a llaeth, yn ogystal â chanu ei donau o'i bibellau gwladaidd. Yn anffodus, gwrthododd y dduwies hon gariad Polyphemus a chafodd ei chyfuno yn lle hynny gan Akis (Acis), llanc golygus o Sicilian.

Daeth Polyffemus yn genfigennus, felly lladdodd Acis trwy ei wasgu dan graig anferth. Felly, Galateatroi Acis yn dduw afon — credant fod trawsnewid eich anwylyd marw yn goeden, blodyn, afon, neu graig yn derm modern am symud ymlaen.

Fodd bynnag, ceir rhai olion yn Pompeii yn darlunio hynny Daeth Polyffemus a Galatea yn gariadon mewn gwirionedd.

Pwy oedd y Dduwies Galatea?

Cysylltir yr enw Galatea â myth Groeg hynafol; mae rhai pobl yn meddwl amdani fel cerflun a ddaeth yn fyw gan Aphrodite, duwies cariad a harddwch Groegaidd hynafol. Fodd bynnag, mae Galatea yn un o 50 merch nymff môr Nereus. Ymhlith ei chwiorydd, Amffitrit yw'r un a fyddai'n dod yn wraig Poseidon a Thetis ac yn fam i Achilles gan Peleus.

Cydnabyddir y Nereidiaid fel rhan o lys Poseidon a chredir eu bod bob amser bod o gymorth i forwyr sy'n gofyn am dywyswyr, yn ogystal â'r rhai colledig ac mewn trallod.

Ar wahân i hynny, roedd Galatea hefyd yn adnabyddus am gael stori garu. ag Acis. Dechreuodd eu hanes ar ynys Sisili lle bu Acis yn gweithio fel bugail. Dechreuodd ei theimladau gyda golwg syml ar y bachgen bugail, ac yna, yn nes ymlaen, syrthiodd Galatea ac Acis mewn cariad â'i gilydd.

Yn y cyfamser, roedd Polyffemus yn syrthio mewn cariad â Galatea hefyd, felly fe yn cael gwared ar ei wrthwynebydd. Byddai Polyffemus yn cael ei gosbi am ei weithredoedd yn nes ymlaen.

Mae manylion y chwedl hon yn anghyson, gyda fersiynau eraill o'r storigan nodi bod Galatea wedi dal sylw Polyphemus am fod yn gall, ac felly penderfynodd y cyclops lysu Galatea.

Gweld hefyd: Odi et amo (Catullus 85) – Catullus – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Mae Galatea hefyd yn gysylltiedig â'r cerflun a grëwyd gan Pygmalion. Ni roddwyd enw i'r cerflun erioed a chafodd ei alw'n Galatea yn ystod cyfnod y Dadeni. Mae'n debyg bod myth Galatea a Pygmalion yn un o'r mythau gorau, mwyaf ysbrydoledig, a mwyaf dylanwadol yn yr hen Roeg. Yn y pen draw, daeth yn brif thema i lawer o ffilmiau, dramâu a phaentiadau.

Polyffemus ac Odysseus ar Ynys Sisili

Bu'n rhaid i Odysseus ymuno â alldaith Caerdroea. Ar eu ffordd adref, wrth iddynt hwylio yn ôl o'r Rhyfel Caerdroea, gwelsant ogof anghysbell lle'r oedd Polyphemus a seiclopiau eraill yn byw. Aethant i mewn yn ddirgel i ogof y cawr a gwledda.

Daethant ar draws y cawr unllygeidiog o'u chwilfrydedd; roedden nhw am gyrchu'r ogof a gadael Polyffemus. Yn y diwedd, arweiniodd eu penderfyniad at farwolaeth erchyll nifer o wŷr Odysseus.

Pan aethant i mewn i'r ogof, arhosasant i Polyphemus ddod, ond pan ddaeth i mewn, seliodd Polyphemus yr ogof â charreg anferth ar unwaith. . Gofynnodd y seiclopiaid anferth i Odysseus sut y cyrhaeddon nhw, mewn ymateb y dywedai Odysseus gelwydd, gan ddweud wrth Polyphemus fod eu llong mewn damwain.

Yn syth ar ôl iddo ateb, cipiodd Polyphemus gorff dau ddyn Odysseus a bwyta nhw'n amrwd -aelod wrth aelod. Bwytaodd yr anghenfil anferth fwy o ddynion drannoeth. Yn gyfan gwbl, lladdodd Polyphemus a bwyta chwech o ddynion Odysseus; ers blynyddoedd lawer, mae Polyffemus wedi magu archwaeth at gnawd dynol amrwd.

Ar ôl bod yn gaeth am ddyddiau lawer, meddyliodd Odysseus am syniad a allai ganiatáu iddynt ddianc rhag y seiclops anferth. Defnyddiodd Odysseus ei ddeallusrwydd i dwyllo Polyphemus a gweddill y seiclopes yn ynys Sisili. I ddal Polyphemus, mae Odysseus yn meddwi'r seiclops anferth. Cynigiodd win cryf a dilychwin i Polyphemus a barodd iddo feddwi, yn y diwedd achosi iddo syrthio i gysgu.

Dallu Polyphemus gan Ddyn o'r Enw “Neb”

Y cawr gofynnodd ei enw i Odysseus ac addawodd roi Xenia i Odysseus, y cynnig o letygarwch a chyfeillgarwch (rhodd gwadd) os bydd yn ateb. Datganodd Odysseus mai Outis oedd ei enw, sy'n golygu “Neb” neu “Neb.”

Pan syrthiodd y cawr i gysgu, cafodd Odysseus a'r pedwar dyn arall gyfle i weithredu eu cynllun; dallasant Polyphemus trwy osod stanc bach miniog yn y tân, a phan aeth hi'n goch-boeth, gyrrasant ef i mewn i unig lygad y cawr Polyphemus.

Gwaeddodd y cawr un llygad a gofyn yn daer am gymorth gan y seiclopiau eraill, ond pan ddywedodd y cawr Polyphemus nad oedd “Neb” wedi ei frifo, gadawodd yr holl seiclopau eraill o'r ogof lonydd iddo, gan feddwl na wnaeth neb unrhyw beth iddo. Hwymeddwl fod Polyffemus yn cael ei gythryblu gan allu nefol ac mai gweddi yw'r ateb a argymhellir orau.

Rhigodd Polyffemus y maen i ffwrdd drannoeth i bori ei ddefaid. Safodd wrth fynedfa'r ogof i ddod o hyd i Odysseus a'r dynion eraill ac archwiliodd gefn ei ddefaid i sicrhau nad oedd y dynion yn dianc. Yn anffodus, ni ddaeth o hyd i'r un ohonynt oherwydd Odysseus a'r teulu. Clymodd gweddill y criw eu cyrff wrth flychau'r defaid er mwyn dianc.

Dihangfa Odysseus o Ynys Sisili

Pan oedd pob un o'r dynion ar eu llong i ddianc o Polyffemus, gwaeddodd Odysseus ar y cawr dall un llygad a datguddiodd ei enw fel mynegiant o haerllugrwydd. Yr hyn na wyddai Odysseus oedd y gwir tu ôl i rieni Polyphemus. Y cawr hwn y gwnaethant ei ddallu oedd mab Poseidon a fydd, yn nes ymlaen, yn achosi problem fawr iddynt.

Clywodd Polyffemus broffwydoliaeth gan broffwyd o'r enw Telemus, mab Eurymos, y byddai rhywun o'r enw Odysseus yn ei wneud ddall. Felly pan glywodd enw'r dyn a'i dallodd, mae Polyffemus yn mynd yn wallgof ac yn taflu carreg enfawr i'r môr, gan achosi i long Odysseus bron â chael ei dirio. Gwawdiodd Odysseus a'i griw y cyclops anferth, Polyphemus.

Fel brenin Groegaidd Ithaca, cafodd Odysseus gyfle i ladd y cawr seiclop Polyphemus, ond ni lwyddodd i'w hatal rhag mynd yn sownd. am byth y tu mewn i'rogof. Cofiwch i Polyphemus gloi'r ogof trwy rolio carreg anferth, a dim ond ef all ailagor y drws.

Mae Achaemenides, mab Adamastos o Ithaca, un o wŷr Odysseus, yn ailadrodd hanes sut y dihangodd Odysseus ac aelodau eraill y criw o Polyphemus.

Gyda chymaint o ddicter ac anobaith, gofynnodd Polyphemus i'w dad, Poseidon, am help. Gweddïodd a gofynnodd am ddial drosto. yr hyn a wnaeth Odysseus iddo. Gofynnodd i'w dad gosbi Odysseus trwy wyro oddi wrth ei lwybr arfaethedig. Dyma lle y dechreuodd dicter a chasineb duw'r moroedd, Poseidon, tuag at Odysseus. Efallai i hyn ddod yn un o'r ffactorau a arweiniodd at golli Odysseus ar y môr am gymaint o flynyddoedd.

Am beth y Gweddïodd Polyphemus i Poseidon?

Gweddïodd Polyphemus iddo ei dad Poseidon am dri pheth. Yn gyntaf, roedd i achosi i Odysseus beidio byth â dod adref. Yn ail, pe dychwelai adref, gwna i'w daith gymeryd blynyddoedd lawer. Gweddiodd hefyd am golli cymdeithion Odysseus. Yn olaf, gweddïodd i Odysseus wynebu’r “dyddiau chwerw” erbyn iddo ddychwelyd adref. Caniatawyd y gweddïau hyn o Polyphemus i'w dad.

Profodd Odysseus ddigofaint Poseidon a duwiau Groegaidd eraill oherwydd yr hyn a wnaeth i Polyffemus, felly hwyliodd am flynyddoedd lawer yn y môr ar ei ymgais i ddychwelyd adref. Bu ar goll am 10 mlynedd.

Anfonodd Poseidon donnau a stormydd, yn ogystal â môrbwystfilod a fyddai'n ddiamau yn dod â niwed i Odysseus a'i griw. Dinistriwyd y llong a dod â holl griw Odysseus i farw, gydag Odysseus yn unig a oroesodd.

Pan ddychwelodd Odysseus adref, wynebodd y “dyddiau chwerw” y gweddiodd Polyphemus dros ei dad. Gwisgodd ei hun fel cardotyn, a phan gyflwynwyd ef i'w wraig, y frenhines Penelope, ni chredai hi ynddo.

Yn rhyfedd ddigon, yr oedd gan ei wraig lawer o wŷr, a'i balas yn llawn o wylltinebau a oedd yn ddi-baid bwyta ei fwyd ac yfed ei win. Bwriad cyfeillion ei wraig oedd ymosod ar Odysseus a'i lofruddio.

Pwysigrwydd Polyphemus yn yr Odyssey

Mae Polyphemus, y seiclops anferth, yn un o y cyclops a ddisgrifir yn The Odyssey. Mae ei enw wedi cael ei gynrychioli'n fawr yn y celfyddydau. Un o'r enghreifftiau gorau o'i ddarluniad yw “The Cyclops” a ysgrifennwyd gan Odilon Redon. Mae'n darlunio cariad Polyphemus at Galatea.

Daeth rôl polyphemus yn yr Odyssey yn ysbrydoliaeth i lawer o gerddi, operâu, cerfluniau a phaentiadau yn Ewrop. Daeth stori Polyphemus hefyd yn ysbrydoliaeth yn y maes cerddorol. Ysbrydolwyd opera gan Haydn a chantata gan Handel gan stori Polyphemus. Rhyddhawyd cyfres o gerfluniau efydd yn seiliedig ar Polyphemus yn y 19eg ganrif.

Cynhyrchodd bardd o'r enw Luis de Góngora yr Argote Fábula de Polifemo y Galatea i gydnabod gwaith Luis

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.