Rôl Glaucus, Arwr Iliad

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
commons.wikimedia.org

Rôl Glaucus yn yr Iliad oedd cynnig cyferbyniad i eithafion rhai o ymddygiadau'r cymeriadau eraill, yn arbennig Achilles a Patroclus . Mae'r arwyr mwy gwastad fel Gaucus a'i ffrind gwadd Diomedes yn gefndir i'r Arwyr mwyaf , y demi-dduwiau a'r anfarwolion sy'n ymddwyn yn warthus i symud y stori yn ei blaen.

Glaucus ac y mae Diomedes yn rhoi cipolwg ar weithrediad rheolau a lluniadau cymdeithasol y dydd. Wrth ddarparu'r cefndir hwn, mae Homer yn cyferbynnu ac yn cymharu gweithredoedd yr arwyr amlwg heb fod angen tynnu sylw at eu gormodedd.

Pwy Oedd Glaucus?

Ystyr enw Glaucus yw sgleiniog, llachar, neu dwr. Fel mab i Hippolochus ac ŵyr i Bellerophon , roedd ganddo gysylltiad da ac roedd ganddo enw teuluol i'w gynnal a'i gadw. cefnder Sarpedon. Roedd y Lycians wedi dod i gynorthwyo'r Trojans yn y rhyfel, ac ymladdodd Glaucus yn arwrol yn erbyn y Groegiaid. Mewn brwydr, amddiffynodd Glaucus gorff Sarpedon nes y gellid ei adalw a'i ddychwelyd i'w waredu'n iawn . Cynorthwyodd hefyd mewn brwydrau pwysig eraill ac enillodd ffafr ac anrhydedd y duwiau gyda'i ymdrechion yn y frwydr.

Gweld hefyd: Catullus 3 Cyfieithiad

Roedd ei statws fel ŵyr i arwr adnabyddus yn golygu bod angen i Glaucus fyw i enw da'r rhai a oedd wedi mynd.ger ei fron ef. Roedd Bellerophontes, ei dad-cu, yn cael ei adnabod fel arwr mawr a lladdwr bwystfilod . Pan gafodd y dasg o drechu chimera, cipiodd y ceffyl asgellog, Pegasus, gan ddefnyddio ffrwyn swynol Athena. Mewn eiliad o farn wael, enillodd annifyrrwch y duwiau trwy geisio marchogaeth y ceffyl a'i farchogaeth i Olympus.

Er gwaethaf ffolineb ennyd Bellerophontes, aeth ymlaen i frwydrau enwog eraill gan farchogaeth Pegasus. Wedi tramgwyddo mab-yng-nghyfraith y brenin, anfonwyd Bellerophontes allan ar gyfres o dasgau amhosibl gan y brenin . Ymladdodd â'r Amazons a môr-leidr Carian. Yn dilyn ei fuddugoliaethau, dychwelodd i balas y Brenin Iobates. Daeth gwarchodwyr y palas allan, a galwodd Bellerophontes ar Poseidon, yr hwn a orlifodd y gwastadeddau islaw i'w gynorthwyo.

Mewn atebiad, daeth gwragedd y palas allan i offrymu eu hunain iddo mewn gobeithion o ennill trugaredd. Enciliodd Bellerphontes mewn ymateb, gan wrthod manteisio ar yr offrwm. Wrth weld bod Bellerphontes yn ddyn o gymeriad , gwnaeth y Brenin ef yn gyfoethog ac enwog, gan ei briodi â'i ferch iau a darparu hanner ei deyrnas iddo.

Chwedl Mytholeg Roegaidd Glaucus

commons.wikimedia.org

Daeth Glaucus o linach y dyn oedd wedi dofi Pegasus ac felly wedi cael ei enw da ei hun i'w gynnal. Aeth i mewn i'r rhyfel Trojan gan fwriadu gwneud enw iddo'i hun, ayn gaffaeliad gwerthfawr i'r Trojans. Yr oedd Glaucus gyda Sparpedon ac Asteropaios pan ddaeth y Trojans i dorri trwy'r mur a gododd y Groegiaid.

Caniataodd eu hymdrechion i Hector dorri drwy'r mur. Anafwyd Glaucus yn y frwydr hon a chiliodd am gyfnod. Pan welodd Sarpedon yn cwympo, gweddïodd ar y duw Apollo, gan ofyn am help i adfer y corff .

Iachaodd Apollo archoll Glaucus, gan ganiatáu iddo arwain y Trojans i amddiffyn y corff hyd at y duwiau a'i cymerth. Pan syrthiodd Glaucus ei hun, yn yr ymladd dros gorff Achilles, achubwyd ei gorff ei hun gan Aeneas a chymerwyd ef gan Apollo ei hun yn ôl i Lycia i'w roi i orffwys yn null ei bobl.

Glaucus a Diomedes

Tra bod Achilles allan o'r brwydro yn ystod Llyfr 6 yr Iliad, mae Diomedes yn ymladd ochr yn ochr ag Agamemnon. Mae'r Groegiaid yn ennill tir, mae Hector yn ceisio cyngor ac yn dychwelyd i'r ddinas i offrymu aberthau. Gwna hynny, gan ofyn i'r duwiau am i'r ymladdwr Diomedes gael ei ddal yn ôl yn y frwydr.

Tra bod Hector yn aberthu ac yn gweddïo, digwyddodd Glaucus a Diomedes gyfarfod yng Ngwlad Neb, rhanbarth a ddelir gan y naill fyddin na'r llall. , lle mae ymladd fel arfer yn cael ei atal dros dro. Mae Diomedes yn holi Glaucus am ei etifeddiaeth yn eu cyfarfod, yn gyndyn i fynd i mewn i'r frwydr gydag anfarwol, duw, neu unrhyw un â gwreiddiau dwyfol . Glaucus yn falch o gyhoeddi ei etifeddiaeth farwol, gan ddywedyd felyn ŵyr i Bellerophontes, nid oes arno ofn ymladd yn erbyn neb.

Mae Diomedes yn adnabod yr enw oherwydd bod ei daid ei hun, Oeneus, yn ffrind agos i Bellerophon. Mae'n datgan bod yn rhaid i'r ddau barhau â'r cyfeillgarwch oherwydd y system gymhleth o letygarwch Groegaidd. Roedd bod yn westai yn nhŷ'r Brenin Iobates wedi achub Bellerophontes . Roedd wedi cael ei anfon at y Brenin i gael ei lofruddio gan fab yng nghyfraith y brenin, yr oedd ei wraig wedi cyhuddo Bellerophontes o geisio treisio.

Roedd y Brenin Iobates wedi gwledda gyda Bellerophontes am naw diwrnod cyn agor y llythyr oddi wrth ei fab yng nghyfraith . Yn hytrach na pheryglu digofaint y duwiau trwy ladd gwestai, anfonodd Bellerophontes ar gyfres o quests a enillodd ei ogoniant fel Arwr.

commons.wikimedia.org

Galwodd Diomedes ar yr un rheolau ynghylch y berthynas rhwng gwestai a gwesteiwr i ddatgan cadoediad rhwng y ddau ddyn. Fel sioe o gyfeillgarwch, maent yn cyfnewid arfwisg. Rhoddodd Diomedes ei arfwisg efydd i Glaucus, ac offrymodd Glaucus, ei wits wedi'i drysu gan Zeus, ei arfwisg aur yn gyfnewid, a oedd yn werth tua deg gwaith cymaint. Roedd y cyfnewid yn symbol o ddeddfau gwareiddiad a oedd yn llywodraethu ymddygiadau dynion, er bod torri deddfau'r duwiau i bwrpas weithiau'n cael ei wobrwyo â gogoniant a mawredd.

Torrodd Achilles gyfreithiau gwareiddiad gyda’i gamddefnydd o gorff Hector a chafodd ei wobrwyo am ei fyrbwylltra ahubris gyda bywyd byr, er iddo ennill gogoniant gyda'i allu fel ymladdwr. Trwy wisgo arfwisg Achilles, ymladdodd Patroclus yn ddewr, ond arweiniodd ei falchder a’i ogoniant a’i harweiniodd i drechu ei hawliau fel ffrind Achilles at ei farwolaeth hefyd. Mewn cyferbyniad, goroesodd Glaucus a Diomedes yr ymladd i ennill mwy fyth o ogoniant , a derbyniodd y ddau anrhydedd a chladdedigaeth briodol ar eu marwolaeth. Dilynodd y ddau ddeddfau gwareiddiad ac ennill eu gwobr.

Rhan Glaucus yn y Frwydr

Gyda chyfraniadau Glaucus, enillodd Troy sawl brwydr yn y rhyfel gallai hynny fod wedi mynd yn wael fel arall . Cynorthwyodd Glaucus i dorri wal Groeg gan Hector. Yn ystod y frwydr honno, cafodd anaf. Saethodd Teucer ef, ond pan welodd ei gefnder a'i arweinydd yn cael eu clwyfo, ail ymunodd â'r ymladd i amddiffyn corff Sarpedon.

Yn ddiweddarach, pan laddwyd Achilles, bu brwydro pellach dros feddiant ei gorff. Roedd Achilles wedi lladd tywysog o Troy, Hector, ac wedi lladd miloedd lawer o ymladdwyr Trojan. Bu'r ymladd dros ei gorff yn ffyrnig, ac roedd y Groegiaid yn benderfynol o adalw eu eu hunain. Cymerodd Glaucus ran yn yr ymladd, yn benderfynol o ennill gogoniant i Troy. Cafodd ei ladd yn y frwydr gan Ajax, mab y Brenin Telamon.

Nid oedd ei gorff i gael ei adael na’i gam-drin gan fod rhai o arwyr y chwedl wedi dioddef. Roedd arwr Trojan arall, Aeneas, yn amddiffyn ei gorff. Apolodaeth ac adalw corff Glaucus . Yna cymerwyd y corff i Lycia i'w roi i orffwys. Yr oedd Glaucus wedi ennill ei le yn llinach ei deulu arwrol, a dygwyd ef adref i'w orphwyso.

Ni adawodd y Trojans anfarwol ychwaith yn ddiarbed, mab arwr y brenin rhyfelgar Hippolochus, ond gosod, o flaen porth Dardanian, ar y goelcerth yr oedd y capten enwog yn rhyfela. Ond yr hwn a ymgynhyrfodd Apolo yn gyflym o'r tân tanllyd, ac i'r gwyntoedd a'i rhoddes ef, i'w ddwyn ymaith i Lycia-land; ac yn gyflym ac ym mhell y dygasant ef, ‘Nawdd glynnoedd Telandrus uchel, i llannerch hyfryd; ac am gofadail uwch ei fedd y cynhyrfodd craig wenithfaen. Gwnaeth y Nymphs o hyn allan ddwfr cysegredig nant yn llifeirio yn dragywydd, yr hyn a eilw y llwythau o ddynion o hyd yn Glaucus teg. Hwn a wnaeth y duwiau er anrhydedd i'r brenin Lycian.

Gweld hefyd: Sut gwnaeth Aphrodite yn yr Iliad Ddeddf fel y Catalydd yn y Rhyfel?

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.