Ino yn The Odyssey: Y Frenhines, y Dduwies, a'r Achubwr

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae Ino yn Yr Odyssey yn ymddangos am lond dwrn o benillion yn unig, ond mae hi'n chwarae rhan hanfodol. Heb ei chymorth hi, byddai Odysseus wedi marw ychydig cyn cyrraedd diogelwch.

Sut roedd Ino yn gallu darparu cymorth mor amserol?

Darllenwch!

Pwy Yw Ino yn Yr Odyssey?

Yr Odyssey yw ymddangosiad cynharaf Ino mewn llenyddiaeth ysgrifenedig.

Gweld hefyd: Artemis ac Orion: Chwedl Dorcalonnus Marwol a DuwiesMae

Homer yn ei disgrifio mewn ychydig linellau:

“Yna sylwodd Ino â'r fferau hyfryd arno—

Cadmus' ferch, a fu unwaith yn farwol a lleferydd dynol,

Ond yn awr, yn ddwfn yn y môr, hi oedd Leucothea

A chafodd ei siâr o adnabyddiaeth gan y duwiau.”

Homer, Yr Odyssey , Llyfr Pump

Gweld hefyd: Kleos yn yr Iliad: Thema Enwogion a Gogoniant yn y Gerdd

Efallai y bydd rhywun yn meddwl tybed pa mor arwyddocaol yw sôn am fferau deniadol Ino . Cofier mai ar lafar yn unig y perfformiwyd llenyddiaeth yr Hen Roeg ar un adeg.

Defnyddiai'r beirdd ddisgrifiadau penodol fel y rhain yn aml i'w hatgoffa o storïau eraill. Wrth sôn am rai nodweddion ffisegol neu dras ym mhob stori, gallai'r cynulleidfaoedd adnabod y cymeriadau yn hawdd a chofio straeon eraill amdanyn nhw.

Mae rhan Ino o The Odyssey yn ymddangos yn Llyfr Pump, yn gymharol gynnar yn y stori, o ystyried ei chyfraniad yn digwydd yn agos at ddiwedd taith Odysseus. Mae Homer yn caniatáu i'w brif gymeriad ddweud llawer o ei hanes ei hun ar ôl cyrraedd diogelwch . Felly, mae'rcofnodir rhannau cynnar crwydro Odysseus yn ddiweddarach yn y gerdd.

Sut Mae Ino yn Helpu Odysseus? Rhan 1: Calypso Relents

Mae ymddangosiad cameo Ino yn The Odyssey yn hanfodol oherwydd bod ei hymyrraeth yn arbed bywyd Odysseus , ac mae'n cadarnhau archddyfarniad Zeus. Yn gyntaf, rhaid inni ddeall y digwyddiadau a arweiniodd at ei golygfa trwy adrodd adrannau cynharach y bennod.

Pan fydd Llyfr Pump yn dechrau, mae Odysseus wedi bod yn gaeth ar ynys Calypso ers saith mlynedd . Mae Calypso yn caru'r arwr ac yn ei drin yn dda, ond mae Odysseus yn dal i hiraethu am adref. Ar ôl i'r duwiau drafod y mater ar Fynydd Olympus, mae Hermes yn hedfan i Calypso ac yn cyflwyno gorchymyn Zeus bod yn rhaid iddi ryddhau Odysseus. Mae Calypso yn dadlau’n gryf, gan gwyno ei fod yn ddioddefwr safon ddwbl:

“Mae’r duwiau’n llym ac yn llawer rhy genfigennus —

Yn fwy felly nag eraill. Maen nhw'n anhapus

Os ydy duwiesau yn gwneud dynion marwol yn bartneriaid iddyn nhw

A mynd â nhw i'r gwely i gael rhyw.”

Homer, Yr Odyssey, Llyfr Pump

Er hynny, mae'n rhaid i Calypso gyfaddef na fyddai Odysseus yn aros gyda hi pe na bai'n cael ei orfodi. Bob dydd, byddai'n ei weld yn pinio am ei wraig, ei fab a'i gartref. Yn anfoddog, mae hi'n ufuddhau i drefn Zeus ac yn caniatáu i Odysseus adeiladu rafft a hwylio i ffwrdd gyda dillad ffres, clogyn cynnes, a digonedd o fwydion ar gyfer ei daith.

Sut Mae Ino yn Helpu Odysseus? Rhan 2: Olaf PoseidonMae dial

Poseidon, y bu ei ddicter yn gatalydd i lawer o anffawd Odysseus, yn dychwelyd ar ôl teithio dramor ac yn ysbiwyr rafft Odysseus ar y dŵr ger ynys Scheria .

Mae'n hedfan i gynddaredd:

“Mae rhywbeth o'i le!

Mae'n rhaid bod y duwiau wedi newid yr hyn roedden nhw'n ei gynllunio

I Odysseus, tra bûm ymhell

Ymhlith yr Ethiopiaid. Am y tro,

Mae'n galed ar hyd gwlad y Phaeaciaid,

Lle bydd yn dianc rhag eithafion gofid

Pa rai a ddaethant drosto — felly y mae tynged yn ordeinio.

Ond eto, hyd yn oed yn awr, yr wyf yn meddwl y gwnaf ei wthio

Felly mae'n cael ei lenwi o drafferthion.”

Homer, Yr Odyssey, Llyfr Pump

Sicrhaodd archddyfarniad Zeus fod Odysseus cyrraedd adref yn ddiogel , ond nid oedd angen iddo fod yn hawdd. Mae Poseidon yn achub ar y cyfle i roi mesur terfynol o gosb.

Unwaith eto, mae Poseidon, duw'r moroedd, yn achosi storm fawr ar y môr . Mae gwyntoedd a thonnau yn pwmpio Odysseus o bob cyfeiriad, a mast y rafft yn troi yn ddau. Yna, mae ton anferth yn curo Odysseus i’r môr, ac mae clogyn mân Calypso yn ei bwyso i lawr, gan ei dynnu o dan y dŵr. Mae'n nofio'n daer ac yn cyrraedd y rafft ond heb fawr o obaith o oroesi.

Sut Mae Ino yn Helpu Odysseus? Rhan 3: Cydymdeimlad a Chymorth Ino

Yn union fel yr ymddengys fod pob gobaith ar goll, mae Ino yn ymddangos gyda hi yn gofiadwyfferau . Mae’r dduwies yn gwybod am daith beryglus Odysseus, yn ceisio cyrraedd adref. Mae hi hefyd yn meddwl ei fod wedi dioddef digon, ac mae hi'n ymyrryd i gyflymu archddyfarniad Zeus o ganlyniad cadarnhaol:

“Cododd hi o'r dŵr,

Fel gwylan ar yr adain, yn eistedd ar y rafft,

A siarad ag ef, gan ddweud: “Ti druan, druan,

Pam wyt ti'n rhoi Earthshaker Poseidon

mewn tymer mor gynddeiriog, fel ei fod yn

Yn dal i wneud yr holl drafferth i ti?

Waeth beth mae e eisiau, fydd e ddim yn dy ladd di.

Mae'n ymddangos i mi fod gen ti feddwl clyfar,

Felly gwnewch yr hyn rwy'n ei ddweud. Tynnwch y dillad hyn,

A gadewch y rafft. Drift gyda'r gwyntoedd.

Ond pada â'ch dwylo, a cheisiwch gyrraedd

Gwlad y Phaeaciaid, lle dywed Tynged<4

Byddwch yn cael eich achub. Yma, cymerwch y gorchudd hwn —

Mae oddi wrth y duwiau — a chlymwch ef o amgylch eich brest.

Yna does dim ofn y byddwch chi'n dioddef unrhyw beth

Neu marw. Ond pan fydd dy law yn gallu cydio yn y lan,

Yna tynnwch hi i ffwrdd a'i thaflu ymhell o dir

I'r môr tywyll-gwin. Trowch i ffwrdd wedyn.”

Homer, Yr Odyssey, Llyfr Pump

Rhoddwch y gorchudd iddo, mae hi'n gadael eto yr un mor gyflym ag yr ymddangosodd. . Yn naturiol, mae Odysseus yn wyliadwrus oherwydd ei gyfarfyddiadau anffodus niferus â duwiau yn ddiweddar, a gall hefyd weld bod yynys yn dal yn eithaf pell i ffwrdd. Mae’n penderfynu aros gyda’r rafft cyn belled â’i fod yn gyfan ac yna defnyddio gorchudd y dduwies os oes angen. Yn anffodus, ar y foment honno, mae Poseidon yn anfon ton enfawr, gan hollti’r llestr.

Heb oedi pellach, mae Odysseus yn taflu dillad cain Calypso, yn lapio gorchudd Ino o amgylch ei frest, ac yn rhoi ei hun i’r tonnau. Mae Poseidon yn gweld bod ei ychydig olaf o hwyl drosodd, ac mae'n gadael am ei balas o dan y dŵr. Am dridiau, mae Odysseus yn drifftio ar y môr, yn ddiogel rhag boddi oherwydd gorchudd Ino . O'r diwedd, mae'n cyrraedd y lan ac yn taflu'r gorchudd yn ôl i'r môr, fel y mae Ino wedi cyfarwyddo.

Pwy yw Ino ym Mytholeg Roeg? Ei Gwreiddiau Cyn Yr Odyssey

Er mai dim ond am eiliad fer y mae Ino yn ymddangos yn The Odyssey , mae hanes ei bywyd cyn yr eiliad honno yn ddiddorol. Ni ysgrifennodd Homer am hanes Ino , felly mae’n rhaid bod ei gynulleidfaoedd wedi adnabod Ino cyn The Odyssey. Ceir rhagor o gronicl Ino yng ngweithiau Plutarch, Ovid, Pausanias, a Nonnus, ymhlith eraill.

Cyn ei thrawsnewidiad yn dduwies, Ail ferch Cadmus oedd Ino , sylfaenydd Thebes, a'i wraig, Harmonia, merch anghyfreithlon Ares ac Aphrodite.

Roedd gan rieni Ino chwech o blant : dau fab o'r enw Polydorus ac Illyrius, a phedair merch o'r enw Agave, Ino, Autonoe, a Semele. Yr oedd Semele yn nodedig ynMytholeg Roeg am fod yn fam i Dionysus.

Daeth Ino yn ail wraig i Athamas, Brenin Orchomenus . Bu eu dau fab, Learches a Melicertes, yn cystadlu am sylw gyda Phrixus a Helle, meibion ​​Athamas o’i briodas gyntaf â Nephele. Gweithredodd Ino sawl cynllun cenfigennus i sicrhau y byddai un o'i phlant yn etifeddu'r orsedd. Yn y pen draw, cymerodd Nephele ei meibion ​​​​i ffwrdd er mwyn diogelwch, a chyflawnodd nod Ino.

Sut Mae Ino yn Dod yn Dduwies Leucothea?

Mae ffynonellau'n amrywio am y dioddefaint ym mywyd Ino, ond mae'r achos yn parhau'r un fath. : Anffyddlondeb Zeus . Cafodd chwaer Ino, Semele, ei charu gan Zeus, duw'r awyr, gan arwain at feichiogrwydd. Defnyddiodd Hera Genfigennus gynllwyn clyfar i sicrhau marwolaeth Semele, ond achubodd Zeus y Dionysus heb ei eni a chuddio'r ffetws yn ei glun nes iddo dyfu'n ddigon i adael y groth dros dro.

Cytunodd Ino ac Athamas i wasanaethu fel rhieni maeth i Dionysus . Cythruddodd hyn Hera hefyd, a melltithiodd Athamas gyda gwallgofrwydd, ac Ino hefyd. Yn ei wallgofrwydd, camgymerodd Athamas ei fab Learchus am garw a lladd y bachgen â'i fwa. Pan welodd Ino, dywedodd y gwallgofrwydd wrtho ei fod yn edrych ar lew, ac fe erlidiodd ar ei hôl i'w lladd.

Ffodd Ino, gan gario ei mab iau, Melicertes . Yn y diwedd, arweiniodd yr helfa at ymyl y clogwyn, a neidiodd Ino i'r môr. Efallai bod Zeus wedi teimlo rhywfaint o euogrwydd dros ei ran yn eutranc, canys trawsnewidiodd efe hwynt ill dau yn dduwiau. Daeth Ino yn dduwies Leucothea, a daeth Melicertes yn dduw Palaemon, y ddau yn cael eu haddoli gan forwyr am eu cymorth i deithio'n ddiogel ar hyd y moroedd. Yr Odyssey , ond mae ei hymyrraeth yn hollbwysig i daith yr arwr.

Dyma ychydig o ffeithiau i'w cofio am fywyd Ino a'i hymddangosiad yn The Odyssey :

 • Merch Cadmus o Thebes, a'r dduwies Harmonia, oedd Ino.
 • Hi oedd ail wraig y brenin Athamas o Boeotia.
 • Eu priod meibion ​​oedd Learchus a Melicertes.
 • Cytunodd Ino ac Athamas i faethu Dionysus, plentyn bastard Zeus, a Hera yn melltithio Athamas yn wallgof.
 • Wedi cael ei herlid gan ei gŵr gwallgof, ffynnodd Ino ei hun a Melicertes i ffwrdd a clogwyn i'r môr.
 • Tosturiodd Zeus wrthynt, a throdd mam a mab yn dduwiau.
 • Ymddengys yn Llyfr Pump Yr Odyssey .
 • Homer wedi ei swyno gan fferau Ino.
 • Mae Ino yn cynorthwyo Odysseus pan mae Poseidon yn anfon storm ac yn dryllio rafft yr arwr.
 • Mae hi'n rhoi benthyg ei gorchudd iddo i'w gadw ar y dŵr nes iddo gyrraedd gwlad y Phaeaciaid.
 • Mae Odysseus yn ufuddhau ac yn defnyddio'r gorchudd, ond dim ond pan mae'n ymddangos bod pob gobaith wedi'i golli.

Mae cyfranogiad Ino yn Yr Odyssey yn enghraifft bellach o ddylanwad a chyfranogiad y duwiau yng nghartref hirdaith Odysseus.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.