Beowulf vs Grendel: Arwr yn Lladd Dihiryn, Arfau Heb eu Cynnwys

John Campbell 02-08-2023
John Campbell

Beowulf vs Grendel yn debygol o fod yn un o'r brwydrau enwocaf yn hanes llenyddiaeth. Mae'n arwr Llychlyn epig yn erbyn anghenfil tywyll, gwaedlyd sy'n plagio'r Daniaid ac yn gwledda arnynt.

Ym mrwydr Beowulf yn erbyn Grendel, gallwn weld cyfosodiad tywyllwch a golau, a gallwn ddysgu'r cyfan manylion diddorol rhyfelwr yn erbyn anghenfil. Darganfyddwch fwy am Beowulf vs Grendel a manylion y frwydr trwy ddarllen hwn.

Grendel vs. Beowulf: Y Frwydr Gyda Grendel

Cyrhaeddodd Beowulf Denmarc i gynnig ei wasanaeth oherwydd, er flynyddoedd lawer, yr oedd Grendel wedi plagio y Daniaid trwy ddyfod yn y nos i'w lladd . Mewn cyfieithiad gan Seamus Heaney, dywed y gerdd,

“felly y gwnaeth Grendel ei ryfel unig,

Gan greulondeb cyson ar y bobl,

Anaf erchyll.”

Un noson, ar ôl ymhyfrydu yn Neuadd Fawr y Daniaid, hunodd y dynion a gorwedd i mewn, gan ddisgwyl am y anghenfil i ddod .

Aeth yr anghenfil i mewn, gan chwilio am y dioddefwr nesaf i'w fwyta pan yn cael ei wasgaru gan Beowulf, sy'n ei ddal mewn gafael is-fel:<4

“Roedd ef (Grendel) wedi ei lethu,

7> Wedi’i daro’n dynn gan y dyn oedd o bob dyn

A oedd flaenaf a chryfaf yn nyddiau'r bywyd hwn.”

Yn ystod y Frwydr

Yr oedd yn wrthdaro rhyfelgar rhwng yr arwr da a'r anghenfil drwg , fel yr oeddynt hwy.brwydrodd yn ffyrnig, lle na ddefnyddiodd Beowulf unrhyw arf yn erbyn Grendel, gan gredu bod ei bŵer yn gyfartal â grym yr anghenfil. Rhuthrodd gwŷr Beowulf i geisio helpu pan dynnodd Beowulf a rhwygo braich Grendel.

Daeth y dynion â'u harfau gyda nhw i frwydro yn erbyn yr anghenfil, fodd bynnag, ni welwyd eu cleddyfau yn unrhyw ddefnydd , oherwydd yn y diwedd, roedd Beowulf wedi rhwygo'r fraich oddi wrth yr anghenfil, felly ffodd Grendel i'r nos, gan waedu. Yn y gerdd, mae'n dweud,

“Sinews wedi hollti

A chwalodd yr esgyrn.

Caniatawyd Beowulf

Gogoniant ennill;

Cafodd Grendel ei yrru

Dan gloddiau'r ffen, yn angheuol,

I'w ddiffaith. lair.”

Ar ôl y Frwydr:

Ar ôl y frwydr, fe brofodd Beowulf ei fuddugoliaeth i'r Daniaid trwy ddangos ei dlws iddynt: braich Grendel. Esbonnir diwedd Grendel yn y gerdd:

“Ei ymadawiad angheuol

Gofidiodd neb a welodd ei lwybr,

Arwyddion anwybodus ei ehediad

Lle'r oedd wedi pwdu i ffwrdd, wedi blino'n lân

A chael ei guro mewn brwydr, gwaedu'r llwybr."

Yr oedd Grendel yn gwaedu i farwolaeth yn ei gors, a ni chymerodd hi yn hir nes i'w fam gyrraedd i ddial .

Beowulf a Grendel: Good Versus Drygioni, Tywyll yn erbyn Golau

Mae’r gerdd a’r frwydr rhwng Beowulf a Grendel yn enwogam ei fod yn darlunio y frwydr rhwng da a drwg, gan bortreadu pymtheg o'r amser . yn ystod y cyfnod hwn mewn hanes ac yn y rhan hon o'r byd, roedd llwythau o ryfelwyr, a elwir yn ddiwylliant rhyfelwyr. Roedd y cod arwrol neu god sifalri neu anrhydedd yn teyrnasu'n oruchaf. Yn y Beowulf yr oedd teyrngarwch ac anrhydedd yn hollbwysig ynghyd â dialedd, dewrder, a chryfder corfforol.

Gweld hefyd: Argus yn Yr Odyssey: Y Ci Teyrngarol

Yn y gerdd, Beowulf yw’r mynegiant eithaf o ddaioni a “ golau .” Mae'n ymladd dros y rhai y mae'n eu caru, pobl y mae ganddo gysylltiadau â . Gan nodi bod Beowulf yn lladd Grendel a yw'n ymladd dros yr achos da, gan anelu at gael gwared ar ddrygioni o'r byd. Gan gynrychioli arwr perffaith, mae'n canolbwyntio'n llwyr ar ei nod o wneud daioni, ac mae'n ddewr, yn gryf, ac yn fedrus mewn brwydr.

Ar y llaw arall, Grendel yw'r epitome perffaith o ddrygioni a tywyllwch . Mae'n byw mewn lair dywyll, enbyd, yn ceisio poen, marwolaeth, a dinistr. Mae'n eiddigeddus o'r Daniaid yn enwedig eu hapusrwydd a'u llawenydd, ac felly mae'n lladd i dawelu ei ddicter. Gan ei fod yn ddrwg pur, mae ei farwolaeth yn y gerdd yn cynrychioli buddugoliaeth da dros ddrygioni.

Cymharu Dau Bwer y Gerdd: Beowulf vs. Grendel

Er ein bod yn aml yn edrych ar Beowulf vs Grendel fel gwrthgyferbyniadau llwyr, da a drwg, tywyll a golau, mae ganddyn nhw lawer o debygrwydd mewn gwirionedd. Efallai mai dyna sy'n eu gwneud hyd yn oed yn fwy diddorol felgelynion llenyddol enwog. Mae'r tebygrwydd hwn yn cynnwys:

 • Mae Beowulf a Grendel ill dau yn hynod gryf. Dyna pam mae gan Beowulf hyder yn ei allu i drechu'r anghenfil nad oes neb yn gallu ei wynebu, felly nid yw'n defnyddio arfau i wneud hynny. Yr olaf yw’r rheswm pam y synnodd Grendel fod dyn wedi dod i fyny yn ei erbyn ac yn gryfach nag a welodd erioed.
 • Mae’r ddau gymeriad pwerus hyn yn adnabyddus ac yn chwedlonol oherwydd eu sgiliau. Mae Grendel yn enwog am ei weithredoedd drwg a thywyll, a Beowulf ar y llaw arall, am ei allu a'i allu i ymladd.
 • Mae Beowulf a Grendel yn gweld gelynion yn yr un modd: pobl neu bethau i'w symud, a mae'r ddau yn gweithio tuag at gyrraedd y nod hwnnw
 • I fynd yn ddyfnach fyth i'r tebygrwydd, roedd Grendel a Beowulf ill dau allan o'r tu allan i neuadd y Daniaid. Ond y gwahaniaeth yw, er bod Beowulf yn cael ei groesawu â breichiau agored, nid oedd Grendel.

Gallai'r tebygrwydd hyn ddangos i chi efallai nad oedd yr un ohonynt yn dda nac yn ddrwg i gyd . Ar arwydd arall, gallai ddangos i chi eu bod yn elynion sy'n cyfateb yn dda. Mae ganddyn nhw ddigon o debygrwydd bod eu brwydr yn rhywbeth i'w gofio.

Cefndir y Gerdd Epig Enwog

Rhwng y blynyddoedd 975 i 1025 ysgrifennodd awdur dienw gerdd epig Beowul f, mae'n debyg yn chwedl lafar yn wreiddiol a gafodd ei thrawsgrifio. Fe'i hysgrifennwyd yn Hen Saesneg, gan fod yr hanes yn cymryd lleyn Sgandinafia tua'r 6ed ganrif.

Mae'n hanes arwr epig o'r enw Beowulf a ei frwydrau epig yn erbyn bwystfilod trwy gydol ei oes . Mae’r stori’n dechrau gyda’r Daniaid yn cael eu malurio gan greadur gwaedlyd a ddaeth allan o fannau tywyll i ddod o hyd iddynt:

“cyn bore

Gweld hefyd: Y Cludwyr Rhyddhad - Aeschylus - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Byddai’n rhwygo bywyd o aelodau a'u hysodd,

Borth ar eu cnawd."

Yr oedd y Daniaid mewn braw, ac fel y clywodd Beowulf am eu hymrafael, fe teithio i'w cyfarfod a chynnig help . Cynorthwyodd Brenin y Daniaid ei deulu yn y gorffennol, ac felly rhuthrodd Beowulf i gyflawni'r ddyled. Mae Beowulf yn rhyfelwr medrus, yn hyderus yn ei allu i ladd yr anghenfil. Mae Beowulf yn ymladd yn erbyn Grendel, fel y cyntaf o’i dri anghenfil, ac yn ei ladd yn hawdd heb arfau.

Mae mam Grendel yn cyrraedd i ddial arni, ac yn ddiweddarach mae Beowulf yn dod o hyd i’w llaes ac yn ei lladd mewn dial. Wedi'i ddilyn gan flynyddoedd diweddarach, mae'n dod ar draws draig a'i nod yw ei lladd hefyd, gan gwrdd â'i farwolaeth ei hun yn y pen draw. Mae nodweddion Beowulf yn ffitio’n union i god anrhydedd Germanaidd y cyfnod, a Grendel yw’r dihiryn perffaith , a dyna pam yr enwogrwydd. Ef hefyd yw'r anghenfil cyntaf y daw Beowulf ar ei draws, yr anghenfil cyntaf i brofi mettled Beowulf, ac mae ei orchfygiad yn helpu i gynyddu enwogrwydd Beowulf.

Casgliad

Cymerwch olwg ar y prif bwyntiau am Beowulf yn erbyn Grendel a drafodir yn yr erthygluchod:

 • Mae’r frwydr rhwng Beowulf a Grendel yn cynrychioli da yn erbyn drygioni
 • Beowulf yw’r arwr epig perffaith gyda’i holl ddewrder, cryfder, a’i awydd i gael gwared ar y byd drygioni, ar ar y llaw arall, Grendel yw'r dihiryn perffaith gyda'i awydd i ladd a brifo eraill
 • Mae Beowulf yn arddangos braich wedi'i thorri gan Grendel tra bod Grendel yn marw ar ei ben ei hun yn ei loch
 • Mae Beowulf yn cael ei ystyried yn arwr, ac mae'n yw dechrau ei anturiaethau yn ogystal â'i lwyddiant yn erbyn y bwystfilod yn ei amser
 • Er bod Grendel a Beowulf yn wrthgyferbyniol gan eu bod yn cynrychioli da a drwg, mae ganddynt lawer o debygrwydd
 • y ddau o'r tu allan i'r ardal, ond croesewir Beowulf tra bod Grendel yn cael ei gasáu a'i ofni
 • Mae'r ddau hefyd yn edrych ar elynion yr un ffordd: peth i'w orchfygu a'i symud o'r byd
 • Mae'n wedi'i ysgrifennu yn Hen Saesneg ac mae'n un o weithiau llenyddiaeth pwysicaf y byd gorllewinol. digwydd yn Sgandinafia tua'r 6ed ganrif
 • mae'n ymdrin â chwedl Beowulf, arwr epig y mae ei ddewrder a'i sgiliau yn adnabyddus
 • Mae Grendel yn debyg i gythraul gyda phwerau heb eu hail hyd nes iddo gwrdd â Beowulf
 • Gorweddodd Beowulf un noson, a daw ar Grendel a gafael mor dynn fel y rhwygwyd braich Grendel o'i soced
 • Ar ddiwedd y frwydr, tyfodd enwogrwydd Beowulf, a dilewyd drwg o wlad yMae Danes

Beowulf vs Grendel yn frwydr epig sydd wedi parhau i gael ei chofio trwy gydol hanes llenyddol am ei chyffro a'i chynrychioliad. Mae'n frwydr rhwng da a drwg , ac oherwydd hynny, gall pob diwylliant a grŵp o bobl ei deall. Er bod Beowulf a Grendel yn wrthgyferbyniol llwyr, mae ganddynt hefyd debygrwydd, a gallai hynny'n rhyfedd ein gwneud ni'n cydymdeimlo ag achos Grendel.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.