Y Ceffyl Caerdroea, Iliad Superweapon

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
commons.wikimedia.org

Yn nodweddiadol, ystyrir hanes ceffylau Trojan yn fytholegol . Er ei bod yn ymddangos braidd yn bell y gallai ceffyl pren enfawr fod wedi cael ei ddefnyddio i dwyllo dinas gyfan i agor ei gatiau i fyddin oresgynnol, mae tystiolaeth newydd yn awgrymu y gallai epig Homer fod wedi cynnwys rhywfaint o gywirdeb hanesyddol. Nid yw stori y ceffyl pren Troea wedi ei chynnwys yn Yr Iliad mewn gwirionedd. Cyfeirir at y digwyddiad yn Odyssey Homer, ond prif ffynhonnell y stori yw Aeneid Virgil.

Mae Homer yn gorffen yr Iliad gydag angladd Hector, y tywysog Trojan. Mae'r Odyssey yn cyfeirio at y ceffyl pren Caerdroea, ond nid yw Homer yn dweud y stori lawn. Mae Virgil yn codi’r stori yn yr Aeneid, rhyw fath o ffuglen ffan o waith Homer . Ysgrifennwyd yr Aeneid rhwng 29 a 19 CC. Mae'n dilyn Aeneas, pren Troea sy'n teithio i'r Eidal. Mae Aeneas hefyd yn gymeriad yn Yr Iliad, ac felly yn gyfarwydd i ddarllenwyr. Mae'r Aeneid yn cymryd themâu teithio a rhyfel a eglurir yn yr Iliad a'r Odyssey ac yn ceisio eu cyfuno'n rhywbeth newydd. Yn Llyfrau 2 a 3 y cychwynnir stori ceffyl Caerdroea.

A oedd y Ceffyl Trojan yn Real?

Fel stori Troy rhyfel , mae'r cwestiwn oedd y Trojan Horse go iawn yn destun dadl. Yn 2014, efallai bod cloddiadau ar ochr y bryn a elwir yn Hisarlik wedi darparu tystiolaeth newydd. Mae archeolegwyr Twrcaidd wedi bodcloddio y bryniau am beth amser, gan geisio tystiolaeth o'r hyn a elwir yn awr Troy. Er nad oes digon o dystiolaeth i fod yn sicr o fodolaeth ceffyl pren mawr , roedd y Ddinas yn sicr yn bodoli. Mewn gwirionedd, roedd cyfres o ddinasoedd yn yr ardal ac fe'i gelwir bellach yn Troy.

Dechreuodd yr archeolegydd enwog Heinrich Schliemann gloddio’r safle ym 1870. Dros y degawdau, daeth haneswyr ac archeolegwyr eraill i’r safle nes iddo gael ei ddatgan yn drysor cenedlaethol a’i ddwyn dan warchodaeth llywodraeth Twrci . Am fwy na 140 o flynyddoedd, mae dros 24 o gloddio wedi digwydd. Mae tair rhan ar hugain o waliau amddiffynnol wedi'u darganfod, un ar ddeg o giatiau, ramp carreg palmantog, a phum cadarnle, yn ogystal â chadarnle. Mae rhaniad clir rhwng Troy iawn a'r Ddinas Isaf . Mae'n debygol y byddai annedd y denizens yn yr ardal honno wedi llochesu y tu mewn i furiau'r Ddinas yn ystod gwarchae Troy.

Mae Gweriniaeth Twrci wedi cydnabod y safle fel safle hanesyddol arwyddocaol ers dechrau'r 1980au , gan ganiatáu amddiffynfeydd pwysig y safle.

Felly, beth yw hanes y ceffyl Trojan? A yw'n bosibl bod strwythur o'r fath erioed wedi bodoli? Tan yn eithaf diweddar, yr ymateb cyffredinol oedd na. Credir ers tro byd bod y Ceffyl Caerdroea yn chwedl, mor ffuglennol â straeon Homer am dduwiau a duwiesau a lled-anfarwolion ac arwyr rhyfelgar . Fodd bynnag, diweddarmae'n bosibl bod cloddiadau wedi rhoi mewnwelediad newydd i'r sac o Troy .

Yn 2014, gwnaeth archeolegwyr Twrcaidd ddarganfyddiad. Darganfuwyd strwythur pren mawr ar safle Dinas hanesyddol Troy . Mae dwsinau o estyll ffynidwydd wedi'u dadorchuddio, gan gynnwys trawstiau hyd at 15 metr , neu tua 45 troedfedd , o hyd. Daethpwyd o hyd i'r darnau y tu mewn i'r Ddinas, er mai dim ond ar gyfer adeiladu llongau y byddai planciau ffynidwydd fel arfer yn cael eu defnyddio.

Llong Dir?

commons.wikimedia.org

Beth a geir y strwythur rhyfedd hwn o fewn muriau Troy? Byddai llongau wedi'u hadeiladu yn nes at y lan, nid y tu mewn i furiau'r Ddinas . Ymddengys nad oes fawr o esboniad am strwythur o'r fath, ac eithrio'r un a gynigir yn yr Aeneid: y Ceffyl Caerdroea.

Tra bod haneswyr wedi dyfalu ers blynyddoedd ar natur wirioneddol y Ceffyl, dyma’r tro cyntaf i dystiolaeth gael ei darganfod o’r strwythur ei hun.

Mae haneswyr wedi dyfalu yn y gorffennol y gallai’r “Ceffyl Trojan” fod wedi cyfeirio at beiriannau rhyfel, a oedd yn aml wedi’u gorchuddio â chrwyn ceffylau wedi’u socian mewn dŵr i’w hatal rhag cael eu llosgi gan y gelyn. . Roedd eraill yn meddwl y gallai’r “ceffyl” hyd yn oed fod wedi cyfeirio at drychineb naturiol neu rym goresgynnol o ryfelwyr Groegaidd. Roedd y syniad o strwythur a adeiladwyd i ymdebygu i geffyl, a adeiladwyd i'r unig ddiben o lithro rhyfelwyr heibio amddiffynfeydd Trojan , yn ymddangos.chwerthinllyd. Mae'r dystiolaeth newydd, fodd bynnag, yn awgrymu y gallai'r stori fod wedi cael ei seiliau mewn gwirionedd.

Mae'r strwythur a ddarganfuwyd yn cyd-fynd â disgrifiadau Homer, Virgil, Augustus a Quintus Smyrnaeus . Yn y gerdd epig, Posthomerica gan Quintus Smyrnaeus, cyfeirir at blac efydd wedi’i arysgrifio â’r geiriau, “Ar gyfer dychwelyd adref, mae’r Groegiaid yn cysegru’r offrwm hwn i Athena.”

Darganfuwyd plac, gyda'r geiriau hynny wedi'u harysgrifio, yn yr adfeilion, ymhlith yr adfeilion eraill. Dengys dyddio carbon a dadansoddiadau eraill y planciau pren sy'n dyddio'n ôl i'r 12fed neu'r 11eg ganrif CC , a fyddai'n gosod y darganfyddiad ar yr amser bras y credir i'r rhyfel ddigwydd.

Fel y dywedir yn yr Aeneid, stori'r Ceffyl Troea yw i'r ceffyl gael ei gludo gan y Groegiaid clyfar i byrth Troy a'i adael yn segur. Gadawyd un milwr Groegaidd ar ôl i gyflwyno'r anrheg i'r Trojans. Argyhoeddodd y Trojans ei fod wedi'i adael yn aberth i'r dduwies Athena, yr oedd y Groegiaid wedi'i lladd yn eu goresgyniad cychwynnol. Roedd disgrifiad ei theml yn fychan difrifol , ac roedd y Groegiaid yn gobeithio gwneud iawn am y rhodd. Fe wnaeth y milwr gwirfoddol a arhosodd ar ôl, Sinon, argyhoeddi’r Trojans fod y Groegiaid wedi adeiladu’r ceffyl yn fwriadol i fod yn rhy fawr i’r Trojans ddod ag ef yn rhwydd i’r Ddinas, gan eu hatal rhag offrymu’r aberth.eu hunain yn gwyrdroi ffafr Athena.

Yr oedd y Trojans, yn argyhoeddedig, yn symud yr offrwm y tu mewn i'r pyrth yn brydlon, yn awyddus i ennill ffafr Athena iddynt eu hunain.

Roedd Laocoon, yr offeiriad Trojan, yn amheus. Wrth adrodd y chwedl gan Virgil, llefarodd y llinell enwog, “Rwy'n ofni Groegiaid, hyd yn oed y rhai sy'n dwyn anrhegion.” Anwybyddodd y Trojans ei amheuon. Adroddodd yr awdur Apollodorus stori tynged Laocoon. Mae’n ymddangos bod Laocoon wedi gwylltio’r duw Apollo trwy gysgu gyda’i wraig o flaen “delwedd ddwyfol” y duw yn yr Odyssey. Mae Apollo yn anfon seirff mawr i ddifa Laocoon a'i ddau fab mewn dialedd cyn y gellir gwrando ar ei amheuon o'r anrheg.

Mae merch y Brenin Priam, Cassandra, yn wyliwr. Mae Cassandra yn cael ei dynghedu i wneud gwir ragfynegiadau a fydd yn mynd yn anghredadwy ac yn ddisylw . Mae hi'n rhagweld mai'r ceffyl fydd cwymp Troy ond mae, yn rhagweladwy, yn cael ei hanwybyddu. Yn olaf, mae Helen o Sparta, y dioddefwr a gafodd ei herwgipio gan Baris a'r ddynes yr ymladdwyd y rhyfel dros ei dychwelyd, yn amau'r tric. Mae hi'n cerdded o gwmpas y tu allan i'r ceffyl, gan alw at y milwyr wrth eu henw , hyd yn oed yn dynwared lleisiau eu gwragedd.

Bu bron i'r plac weithio, gan demtio rhai o'r milwyr i wylo. Mae Odysseus, rhyfelwr Groegaidd, yn rhoi ei law dros geg Anticlus mewn pryd , gan atal y dyn rhag eu rhoi i ffwrdd.

Diwedd y Ceffyl ac oTroy

commons.wikimedia.org

Mae cyfrifon yn amrywio o ran agoriad gwirioneddol y Ceffyl Trojan. Dywed rhai mai dim ond ychydig o filwyr oedd wedi'u hamgáu y tu mewn i'r strwythur. Daethant allan ar ôl i'r holl Trojans fynd i'w gwelyau i agor y pyrth a gollwng gweddill y fyddin i mewn. .

Mae'r Odyssey yn Adrodd yr Ystori

Pa beth oedd hwn hefyd, a wnaeth y gwr nerthol hwnnw a'i ddioddef yn y march cerfin, yr hwn yr oedd ni oll o benaethiaid yr Argiwiaid yn eistedd. , gan ddwyn i farwolaeth a thynged y Trojans! Ond tyrd, yn awr, newid dy thema, a chan am adeiladaeth y march pren, yr hwn a wnaeth Epeius gyda chymorth Athena, y march yr oedd Odysseus unwaith yn arwain i fyny i'r gaer yn ddichellion, wedi iddo ei lenwi â'r. dynion a ddiswyddasant Ilios.”

Gweld hefyd: Paris yr Iliad – Tynged i Ddinistrio?

Saer llongau oedd Epeius ac ymladdwr Groegaidd enwog. Yr oedd ei gryfder yn dra hysbys, a roedd ei fedr mewn adeiladu llongau yn rhoi iddo'r medr a'r wybodaeth i wneud delw wag i gartrefu i lu. Mae cyfrifon yn amrywio, ond cafodd rhwng 30 a 40 o ddynion eu caethiwo y tu mewn i'r ceffyl. Arhoson nhw'n amyneddgar i'r Trojans archwilio'r anrheg a dod ag ef i mewn. Roedd y Groegiaid wedi llosgi eu pebyll ac yn esgus hwylio i ffwrdd. Er gwaethaf amheuon Laocoon, Cassandra, a hyd yn oed Helen ei hun, cafodd y Trojans eu twyllo a dod â'r ceffyl i mewn.y Ddinas .

Llithrodd y Groegiaid y tu mewn i'r adeiladwaith, dan orchudd nos, allan i'r Ddinas, gan agor y pyrth a gadael i weddill y byddinoedd fynd i mewn. Synnwyd y Ddinas gan y llu goresgynnol, ac nid hir y bu Troy balch yn cael ei leihau i rwbel.

Beth Daeth Ar Ôl?

Wrth i'r Groegiaid oresgyn muriau'r Ddinas, y teulu brenhinol ei ddirywio. Yn fab i Achilles, mae Neoptolemus yn lladd Polites, mab y Brenin Priam a brawd Hector, wrth iddo lynu wrth allor Zeus, gan geisio amddiffyniad. Mae'r Brenin Priam yn ceryddu Neoptolemus, ac yn ei dro, mae hefyd yn cael ei ladd ar yr un allor. Mae Astyanax, mab bach Hector, yn cael ei lofruddio yn y fray a gwraig Hector a'r rhan fwyaf o'r teulu brenhinol. Mae rhai Trojans yn dianc, ond mae dinas Troy, i bob pwrpas, wedi'i dinistrio.

Gweld hefyd: Ovid – Publius Ovidius Naso

Gyda 10 mlynedd o ryfel ar ben, gwnaeth y Groegiaid eu ffordd adref. Cymerodd Odysseus hiraf, gan gymryd deng mlynedd i wneud ei ffordd adref eto yn dilyn y rhyfel . Mae ei daith yn ffurfio'r gerdd epig, Yr Odyssey. Dychwelodd Helen, achos hysbys y rhyfel, i Sparta i ailymuno â'i gŵr, Menelaus. Ar ôl ei farwolaeth, dywed rhai ffynonellau iddi gael ei halltudio i ynys Rhodes , lle y crogwyd gwraig weddw o’r rhyfel, gan ddod â theyrnasiad yr “wyneb a lansiodd fil o longau” i ben.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.