Helios yn Yr Odyssey: Duw Haul

John Campbell 12-08-2023
John Campbell

Cyfeirir ato’n aml fel titan, ac mae Helios yn The Odyssey yn dduw addfwyn y gwyddys ei fod yn dod â golau i’r ddaear. Mae'n marchogaeth ei gerbyd trwy'r awyr, gan ddod â'r haul ar ei daith.

Mae'n adnabyddus ei fod yn dduw holl-weledol oherwydd bod ei safle yn yr awyr yn rhoi golwg iddo o'r deyrnas farwol. Felly sut mae rhywun yn casglu gwarth y duw tyner hwn? Sut gwnaeth ein harwr, Odysseus, ennyn ei ddicter?

I ymchwilio i hyn, rhaid inni ystyried taith Odysseus ar ei ffordd adref i Ithaca.

Pwy Yw Helios yn Yr Odyssey

Taith Odysseus

Yn dilyn taith Odysseus, mae rhywun yn ymwybodol o'i anturiaethau ar ynys y cewri , Sisili, lle mae'n dallu Polyffemus ac yn ennyn casineb y duw y mor, Poseidon.

Gwna duw y mor ei daith yn annioddefol a rhyfeddol o gythryblus, yn gymaint a galw ar y dyfroedd i ddarostwng ei daith adref. Yna daw Odysseus a'i wŷr ar draws Aiolos, meistr y gwyntoedd, lle mae ein harwr yn derbyn bag o wynt ac yn hwylio unwaith eto.

Mae ein harwr rhyfel, yn croesi'r môr unwaith yn rhagor, bron yn cyrraedd Ithaca i fod. wedi ei ddirmygu gan drachwant un o'i ddynion. Mae'r dyn hwn, gan gredu bod Odysseus wedi derbyn aur, yn dod am y bag ac yn arllwys ei gynnwys, gan ryddhau'r gwyntoedd dawnus.

Gweld hefyd: Theoclymenus yn Yr Odyssey: The Uninvited Guest

Mae'r gwyntoedd yn dod â nhw'n ôl at Aiolos, duw'r gwyntoedd, sy'n gwrthod eu helpu unwaith eto . Yn lle hynny, maen nhw'n hwylio i ardal gyfagosynys, cartref y Laistrygones.

Gwlad y Laistrygones

Wrth gyrraedd yr ynys, buan y daw Odysseus a'i wŷr i wybod y perygl a geisient yn ddiarwybod iddynt. Teithiant i ffwrdd a docio yn Aeaea, cartref y dduwies Circe.

Yma, roedd y cewri yn eu trin fel ysglyfaeth gwan; hela ei wŷr a'u defnyddio fel moddion cystadleuaeth i'r Laistrygoniaid, gan eu hela i ginio . Mae'r Laistrygoniaid yn lladd nifer o wŷr Odysseus ac yn dinistrio 11 o longau, gan eu gorfodi i gilio i'r môr, yn lleihau mewn nifer ac yn wan rhag lludded.

Y Dduwies-Sorceress Circe

Gochelgar o'r ynys , Odysseus yn anfon ei ddyn llaw dde gyda 12 o filwyr i archwilio'r ynys. Yno y maent yn tystio i brydferthwch Circe, yn dawnsio o gwmpas ac yn canu yn llawen .

Y mae'r gwŷr yn eiddgar yn ei cheisio hi, gan ostwng eu hamddiffynfeydd, pawb heblaw Eurylochus, ail oruchwyliaeth Odysseus. Mae'n gweld ei ddynion yn troi'n foch ac yn rhuthro'n ôl i Odysseus yn ofnus. Mae Odysseus yn achub ei ddynion ac yn dod yn gariad i Circe.

Mae Circe yn cynghori Odysseus i fynd i mewn i'r isfyd a cheisio Tiresias, y proffwyd dall . Yno, yr oedd i ofyn am dramwyfa ddiogel adref, oherwydd ar ôl y dioddefaint gyda Polyphemus a'i heriau lluosog ar y môr, yr oedd yn ysu am ffordd fwy diogel i ddychwelyd i Ithaca.

Ar ôl byw am flwyddyn ar ynys Circe, gan gymryd i mewn y moethau a ddaw o fod yn gariad iddi, mae Odysseus o'r diwedd yn teithio i'r isfydi geisio y prophwyd dall i ofyn am ei ddoethineb. Dywedwyd wrtho am anwybyddu'r ynys Thrinicia sy'n cartrefu temtasiynau mawr i'w wŷr.

Ar yr ynys hon, yr oedd da byw a elwid gwartheg Helios yn preswylio ; ei fuches gysegredig ef oeddent ac ni ddylent byth gael eu cyffwrdd gan ddynion marwol. Nid oedd clwyf na gwallt o'r da byw dwyfol i'w gymeryd, a phe buasent yn glanio ar Thrinicia, yr oeddynt i adael y da byw cysegredig, rhag iddynt ddioddef dicter y titan ieuanc.

Y Trasiedi yn Thrinacia

Unwaith eto, mae Odysseus a'i ddynion yn hwylio'r moroedd ac yn teithio tua'u mamwlad, ond mae storm yn cael ei hanfon ar eu taith. Poseidon, tad Polyphemus, yn gorchymyn y tonnau a'r dyfroedd, gan anfon storm i fygwth Odysseus a'i ddynion.

Eurylochus yn erfyn ar Odysseus i ddocio ar ynys gyfagos i orffwys a pharatoi eu swper . Wedi cyrraedd yr ynys, mae Odysseus yn rhybuddio ei wŷr i adael gwartheg duw'r haul, i beidio â chyffwrdd â hwy mewn unrhyw amgylchiad.

Mae mis wedi mynd heibio ers iddynt ddocio yn Thrinicia, ac mae'r storm wedi anfon eu ffordd i'r golwg. i fynd ymlaen am byth. Maen nhw'n rhedeg allan yn gyflym o fwyd a dŵr, gan newynu eu hunain am ddyddiau heb ddim byd ond y gwartheg a'r da byw.

Mae Odysseus yn penderfynu gweddïo yn y temlau cyfagos, gan ofyn i'r duwiau am eu trugaredd a'u cymorth dwyfol ; y mae eto yn rhybuddio ei wŷr i adael y gwartheg fod ac yn cymeryd i ffwrdd i gyfeiriad y temlau.Mae'n gweddïo ar Zeus, duw'r holl dduwiau, am ganiatáu iddynt dramwyfa ddiogel o'r ynys, ac yn gyfnewid, mae'r duwiau'n ateb trwy ei roi i gysgu.

Yn yr union foment honno, Eurylochus, na allai cymer y newyn yn hwy, y mae yn perswadio gwŷr Odysseus i ladd gwartheg y duw haul, gan offrymu yr un goreu i'r duwiau.

Dywed, “os yw wedi digio braidd dros ei anifeiliaid â chyrn union, ac yn ofnus i dryllio ein llong, a'r duwiau eraill yn dilyn ei ddymuniad, yn hytrach ag un gulp ar y don, byddwn yn bwrw fy mywyd i ffwrdd, nag yn araf sythu i farwolaeth mewn ynys anial.”

Anhysbys iddo, Lampetie, Merch Helios, yn byw ar yr ynys ac yn gofalu am y gwartheg dwyfol, yn tystio i'w hufudd-dod.

Gweld hefyd: Ceyx ac Alcyone: Y Cwpl a Achosodd Ddigofaint Zeus

Odysseus yn adennill ymwybyddiaeth ac yn teithio yn ôl i'w long, dim ond i ddarganfod bod ei ddynion wedi lladd anwylyd y titan Groegaidd gwartheg . Mae'n melltithio'r duwiau sy'n ei roi i gysgu tra bod ei wŷr yn ffôl yn mynd yn groes i'w orchmynion.

Ysgwyddodd ei ysgwyddau mewn siom ac ofn beth sydd i ddod. Wedi dyddiau o wledd ar wartheg Helios, hwyliasant unwaith eto oddi ar yr ynys, heb wybod y perygl oedd gan Helios a'i ddicter ar eu cyfer.

Llanbedr Pont Steffan

Ynghyd â'i chwaer Phaethusa , Roedd Llanbedr Pont Steffan yn byw yn Thrinicia ac yn gofalu am wartheg a da byw annwyl eu tad . Buont yn gofalu am bron i 700 o anifeiliaid oesol i gyd. Cymerwyd y ddwy chwaer gan eumam, Neaera, i ofalu am yr anifeiliaid dwyfol ac wedi aros yno byth ers hynny.

Ar ôl i Odysseus a'i wŷr gyrraedd, ymguddiodd merched Helios yn gyflym, gan aros o olwg y tresmaswyr. Maen nhw'n mynd o gwmpas eu dyddiau yn osgoi'r dynion ac yn bugeilio'r anifeiliaid. Unwaith y bydd dynion Odysseus yn lladd eu cyhuddiad, mae Lampetie yn rhedeg ar unwaith at ei thad, Helios, i ddweud wrtho am y newyddion. Mae hi'n dweud wrtho sut mae gwŷr Odysseus yn cigydda ei wartheg annwyl a hyd yn oed yn meddu ar y gallu i gynnig yr un gorau i'r duwiau.

Dicter Duw'r Haul

Wrth glywed y newyddion oddi wrth ei ferch, ni allai Helios ddal ei ddicter . Mae’n gorymdeithio at Zeus a’r duwiau ac yn mynnu cosb am droseddau gwŷr Odysseus. Mae'n bygwth llusgo'r haul i lawr i'r isfyd, gan dywynnu golau ar eneidiau'r meirw pe na bai ei wartheg yn cael eu dial.

Mae'n mynnu bod yr holl dduwiau yn cosbi gwŷr Odysseus am dawelu ei ddicter, er mwyn ei anwylyd lladdwyd gwartheg yn ddidrugaredd er gwaethaf rhagrybuddion Tiresias a Circe.

Mae Zeus yn gwrando ar ei rybudd ac yn addo cosbi'r rhai sydd wedi achosi galar iddo . Ar daith Odysseus oddi ar Thrinicia, mae’n anfon taranfollt eu ffordd, gan ddinistrio ei long. Mae gwŷr Odysseus i gyd yn boddi yn y môr tra bod Odysseus yn goroesi trwy nofio i lannau Ogygia.

Er nad oedd ganddo ddim i'w wneud â marwolaeth gwartheg Helios, ni allai Odysseus atal eidynion rhag cyflawni y fath bechod. Felly, mae Zeus yn ei garcharu yn Ogygia, lle teyrnasodd y nymff Calypso.

Gwartheg Helios

Dywedir mai gwartheg duw'r haul, a elwir hefyd Ychen yr Haul, yw bugeiliwyd gan Lampetie a'i chwaer, Phaethusa . Maen nhw'n bugeilio saith diadell o wartheg a saith buches o ddefaid, pob un yn rhifo 50 pen, gan grynhoi anifeiliaid duw'r Haul i gyfanswm o 700. Disgrifia Homer y gwartheg anfarwol hyn fel rhai golygus, llydan ael, tew, a chorniog syth yn Yr Odyssey, gan bwysleisio perffeithrwydd y bodau dwyfol hyn.

Mae'r gwartheg yn cynrychioli cariad a defosiwn . Carodd duw'r haul ei anifeiliaid yn annwyl, digon iddo anfon ei ferched i ofalu amdanynt a digon i hel ei ddigofaint unwaith y cyffyrddwyd ag ef. Mae gwŷr Odysseus, wedi eu meddwi gan demtasiwn a geiriau melys Eurylochus, yn dwyn gwartheg duw'r haul, gan eu cigydda a chynnig yr un gorau i geisio diwygio eu pechodau.

Tanfollt Zeus

<0 Zeus yn anfon ei daranfollt i long Odysseus yn The Odyssey. Mae’r weithred hon yn symbol o sut mae troseddau dynion Odysseus wedi gwylltio’r duwiau. Methodd reoli ei wŷr ac, o ganlyniad, magodd ofid duwiau lluosog ar ei ffordd.

Y cyntaf a ddigwyddodd oedd ar ynys y Cicones, lle na thalodd ei wŷr i'w rybudd o ganlyniad. ym marwolaeth eu brodyr cyn ffoi i'r moroedd.

Yr ail herfeiddiadroedd ei wŷr a bortreadwyd ar ynys Helios, lle maent yn herio rhybuddion Odysseus yn ffyrnig. Arweiniodd hyn at eu tranc anochel yn nwylo’r duwiau.

Mae taranfollt Zeus, Vajra, yn symbol o’r gallu hollalluog sydd gan y duwiau . Prin y mae duw'r taranau yn defnyddio'r Vajra, oherwydd mae'r grym sydd ganddi yn ddigon ardderchog i suddo ynys gyfan, ond mae ei harwyddocâd yn hynod o symbolaidd i'r duwiau.

Gan ddefnyddio ei daranfollt hollalluog, mae Zeus yn dynodi pwysigrwydd Helios ' dicter a phwysigrwydd dial i'w berthynas. Gyda hyn, mae wedi dangos ffafr fawr i Helios ac felly wedi tawelu dicter y titan ifanc.

Rôl Helios yn Yr Odyssey

Mae Helios o'r Odyssey yn arddel ceinder a gras, gan addurno'r awyr â'r awyr. llacharedd a harddwch ei haul. Mae'n well ganddo beidio â baeddu ei ddwylo ac yn lle hynny cael Zeus a'r duwiau eraill i geisio dial yn ei le.

Mae ei rôl yn The Odyssey yn ymwneud ag antagonist distaw, un sy'n achosi ein hunain yn anuniongyrchol. arwr y niwed mwyaf yn y ddrama. Mae ganddo ef Zeus, duw'r holl dduwiau, lladd holl wŷr Odysseus a'i garcharu yn Ogygia, gan ddiarddel dychweliad ein harwr adref am saith mlynedd.

Er ei fod yn drugarog a diduedd, roedd y duw Groegaidd hefyd yn cariad defosiynol o'i feddiant gwerthfawr, eigion yr haul. Mae ei hoffter dwfn at yr anifeiliaid dwyfol yn ei arwain i ing chwerw unwaith y cawsant eu lladd yn nwylo meidrolion yn unig, fellyyn gymaint ag iddo fygwth y duwiau i ddod â'i fab i'r isfyd, gan lewyrchu cynhesrwydd a goleuni i eneidiau'r meirw.

Casgliad

Nawr ein bod ni' Wedi siarad am Helios, ei wartheg, a'i ddicter, gadewch i ni fynd dros rai o bwyntiau hollbwysig yr erthygl hon:

  • Helios yw duw'r haul, sy'n berchen ar 700 o wartheg a da byw , y mae'n syllu ar bob un ohonynt o godiad haul hyd fachlud haul.
  • Y mae gwŷr Odysseus yn ennyn dicter duw'r haul trwy ladd ei anifeiliaid annwyl. Y maent wedi offrymu y goreu i'r duwiau yn iawndal am eu pechodau.
  • Y mae Odysseus yn cythruddo Helios trwy fethu gorchymyn ei wŷr, gan arwain at farwolaeth ychen duw haul.
  • Helios, wedi ei gynddeiriogi gan eu haerllugrwydd, yn mynnu i Zeus a'r duwiau gosbi Odysseus a'i wŷr, rhag iddo lusgo cynhesrwydd y ddaear i'r isfyd, gan adael y meidrolion i rewi o'r oerfel.
  • Mae Zeus yn addo gwneud ei ddialedd trwy daro eu llong yng nghanol y cefnfor.
  • Mae'r daranfollt yn taro'r llong, a holl wŷr Odysseus yn boddi i farwolaeth, gan adael Odysseus yr unig oroeswr.
  • Mae Odysseus yn nofio i'r agosaf ynys, Ogygia, lle mae'n cael ei garcharu am saith mlynedd gan y nymff Calypso am ei fethiant i arwain ei ddynion yn iawn.
  • Mae gwartheg Helios yn symbol o addoliad dwfn a natur feddiannol y duwiau, y cariad sydd ganddynt gymaint fel ag i'w hamddiffyn â'u hollgall, felly fel y gwelir gyda dicter Helios.
  • Mae Helios yn The Odyssey yn portreadu gwrthwynebydd mud nad yw'n niweidio ein harwr yn uniongyrchol ond sy'n achosi'r drasiedi fwyaf arwyddocaol a mwyaf estynedig a wynebodd ar ei daith i'n harwr.

I gloi, daliodd Helios, duw'r haul ac un o'r ddau titan oedd ar ôl ym Mynydd Olympus, ei wartheg yn agos at ei galon. Yn gymaint a bod canlyniadau difrifol iawn i'r pechod o'u lladd.

Y mae gwŷr Odysseus, dan arweiniad newyn a themtasiwn, yn gweithredu'r drygioni mwyaf rhyfeddol a allai unrhyw feidrol ei wneud yn erbyn y duw Groegaidd. Ac felly cawsant eu boddi i farwolaeth tra bu eu harweinydd, Odysseus, yn cael ei garcharu yn Ogygia am rai blynyddoedd, gan rwystro ei daith adref.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.