Yr Argonautica - Apollonius o Rhodes - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

(Cerdd Epig, Groeg, tua 246 BCE, 5,835 llinell)

Cyflwyniadpedwar. Hwyrach fod hyn yn nod i gerddi byrrach Apollonius ' cystadleuydd cyfoes a llenyddol, Callimachus, neu efallai ei fod yn ymateb i alwadau am gerddi byrrach gan y beirniad dylanwadol Aristotle yn ei Farddoniaeth.

<2 Mae Apolloniushefyd yn tanseilio rhywfaint o fawredd mytholegol a rhethreg Homer, gan bortreadu Jason fel arwr llawer mwy dynol, nid un ar raddfa oruwchddynol yr Achilles neu'r Odysseus fel disgrifiwyd gan Homer. Yn wir, efallai y bydd Jason mewn rhai ffyrdd yn cael ei ystyried yn rhywbeth o wrth-arwr, wedi’i gyflwyno mewn gwrthgyferbyniad llwyr i’r arwr Homerig mwy traddodiadol a chyntefig, Heracles, sy’n cael ei bortreadu yma fel anacroniaeth, bron yn llwydfelyn, ac sy’n cael ei adael i bob pwrpas yn gynnar yn y byd. y stori. Apollonius'Nid yw Jason yn rhyfelwr mawr mewn gwirionedd, gan lwyddo yn ei brofion mwyaf gyda chymorth swyn hudolus merch yn unig, a chaiff ei bortreadu'n amrywiol fel un goddefol, cenfigenus, ofnus, dryslyd neu fradwrus ar wahanol adegau yn y stori. Mae cymeriadau eraill ym mand Jason, tra'n arwyr mewn enw, hyd yn oed yn fwy annymunol, weithiau bron yn chwerthinllyd felly. mae duwiau yn parhau i fod yn nodedig o bell ac anweithredol yn “The Argonautica”, tra bod y weithred yn cael ei chyflawni gan fodau dynol ffaeledig. Yn ogystal, lle'r oedd fersiynau amgen o straeon ar gael - er enghraifft, ymae marwolaeth arswydus brawd bach Medea, Apsyrtus – Apollonius, fel cynrychiolydd cymdeithas fodern, wâr Alecsandria, yn tueddu at y fersiwn llai gorliwgar, brawychus a gwaedlyd (ac efallai’n fwy credadwy).

Roedd cariad cyfunrywiol, fel un Heracles ac Achilles ac eraill yng ngweithiau Homer a'r dramodwyr Groegaidd cynnar, yn cael ei ddirnad yn fawr iawn yng ngolwg y byd Hellenistaidd, a'r prif ddiddordeb mewn cariad yn “Yr Argonautica” yw'r heterorywiol rhwng Jason a Medea. Yn wir, mae Apollonius weithiau’n cael y clod am fod y bardd naratif cyntaf i ymdrin â “phatholeg cariad”, ac mae honiadau hyd yn oed iddo fynd peth o’r ffordd tuag at ddyfeisio’r nofel ramantus gyda’i dechneg naratif o “ deialog fewnol”.

Apollonius ' mae barddoniaeth hefyd yn adlewyrchu rhai o dueddiadau mwy modern llenyddiaeth ac ysgolheictod Hellenistaidd. Er enghraifft; roedd crefydd a myth yn nodweddiadol yn cael eu rhesymoli ac yn cael eu hystyried yn fwy fel grym alegorïaidd, yn hytrach na gwirionedd llythrennol dull Hesiod . Hefyd, mae gwaith Apollonius ' yn gwneud llawer mwy o gyrchoedd i feysydd megis arferion lleol, tarddiad dinasoedd, ac ati, gan adlewyrchu'r diddordeb Hellenistaidd mewn daearyddiaeth, ethnograffeg, crefydd gymharol, ac ati. Barddoniaeth Apollonius Mae digonedd o athro Callimachus' yn aitia (disgrifiadau o'r chwedlonolgwreiddiau dinasoedd a gwrthrychau cyfoes eraill), tuedd ffasiwn lenyddol boblogaidd yr oes, ac nid yw'n syndod canfod bod amcangyfrif o 80 o'r fath aitia yn Apollonius ' “Argonautica” . Mae’n bosibl bod y rhain, ac ambell ddyfyniad bron air am air o gerddi Callimachus, wedi’u bwriadu fel datganiad o gefnogaeth i, neu ddyled artistig i, Callimachus, a’r label “Callimachean epic” (yn hytrach na “Homerig epig”) yw weithiau'n cael ei gymhwyso i'r gwaith.

Mae “The Argonautica” hefyd wedi'i ddisgrifio fel “epig episodig”, oherwydd, fel Homer 's “Odyssey” , mae i raddau helaeth yn naratif mordaith, gydag un antur yn dilyn un arall, yn wahanol i “Yr Iliad” sy’n dilyn datblygiad un digwyddiad gwych. Yn wir, mae "Yr Argonautica" hyd yn oed yn fwy darniog na "The Odyssey" , wrth i'r awdur dorri ar draws llif y plot ag un aitia ar ol y llall. Mae bardd “Yr Argonautica” yn llawer mwy o bresenoldeb nag yn y naill na'r llall o gerddi epig Homer , lle mae'r cymeriadau yn gwneud y rhan fwyaf o'r siarad.

Nid yw nodweddu yn chwarae rhan bwysig yn “The Argonautica” , absenoldeb y mae rhai wedi’i ddefnyddio i feirniadu’r gwaith. Yn hytrach, roedd Apollonius yn poeni mwy am adrodd stori mewn modd a fyddai’n atseinio’n symbolaidd i’rpoblogaeth y wladfa Hellenistaidd gymharol ifanc o Alexandria y bu'n byw ac yn gweithio ynddi. Mae ffigurau unigol, felly, yn cymryd sedd gefn i symbolaeth, a sefydlu cyffelybiaethau rhwng, er enghraifft, gwladychu Gogledd Affrica gan yr Argonauts ac anheddiad Groegaidd diweddarach Ptolemaidd Alecsandria yn yr Aifft.

Yn wir, Medea, yn hytrach na Jason, efallai yw’r cymeriad mwyaf crwn yn y gerdd, ond ni chaiff ei nodweddu mewn unrhyw ddyfnder hyd yn oed. Mae’n bosibl bod rôl Medea fel arwres ramantus yn mynd yn groes i’w rôl fel dewines, ond mae Apollonius yn gwneud rhyw ymgais i fachu’r agwedd ar y ddewines. Yn unol â'r yen Hellenistaidd am resymoldeb a gwyddoniaeth, mae'n ofalus i bwysleisio'r agweddau mwy realistig, technegol ar hud Medea (ei dibyniaeth ar ddiod a chyffuriau, er enghraifft) yn hytrach na'r agweddau goruwchnaturiol, ysbrydol.

Yn ôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd:Catullus 101 Cyfieithiad

Adnoddau

>
 • · Cyfieithiad Saesneg gan R. C. Seaton (Project Gutenberg): //www.gutenberg.org/files/830/830-h/830-h.htm<36
 • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0227
 • y saer llongau Argus, yn ôl cyfarwyddyd y dduwies Athena). I ddechrau, mae'r criw yn ethol Heracles yn arweinydd y cwest, ond mae Heracles yn mynnu gohirio i Jason. Er bod Jason yn falch o'r bleidlais hon o hyder, mae'n parhau i boeni gan fod rhai o'r criw yn amlwg heb eu hargyhoeddi o'i haeddiant ar gyfer y dasg. Ond mae cerddoriaeth Orpheus yn tawelu’r criw, ac yn fuan mae’r llong ei hun yn galw arnyn nhw i hwylio.

  Y man galw cyntaf yw Lemnos, dan reolaeth y Frenhines Hypsipyle. Mae merched Lemnos wedi lladd eu holl ddynion, ac yn awyddus i griw'r Argo aros gyda nhw. Mae Hypsipyle yn syrthio mewn cariad â Jason yn syth bin, ac yn fuan mae Jason yn symud i mewn i'w phalas, ynghyd â'r rhan fwyaf o'i gyd-chwilwyr. Heracles yn unig sy'n parhau heb ei symud, a gall wneud i Jason a'r Argonauts eraill weld synnwyr a pharhau â'r daith.

  Nesaf, wrth deithio trwy'r Hellespont, daw'r Argo ar draws ardal lle mae anwariaid chwe-llaw a gelyniaethus yn trigo ynddi. y llawer mwy gwareiddiedig o bobl Dolies. Fodd bynnag, mae'r Argonauts a'r Dolynes yn ymladd â'i gilydd trwy ddamwain yn y pen draw, ac mae Jason (yn ddamweiniol hefyd) yn lladd eu brenin. Wedi rhai defodau angladdol godidog, cymodir y ddwy garfan, ond gohirir yr Argo gan wyntoedd anffafriol nes i'r gweledydd Mopsus sylweddoli fod angen sefydlu cwlt i fam y duwiau (Rhea neu Cybele) ymhlith y Dolyniaid.<3

  Yn y nesaflanfa, wrth afon Cius, mae Heracles a’i ffrind Polyphemus yn mynd i chwilio am sgweier ifanc golygus Heracles, Hylas, sydd wedi’i gipio gan nymff dŵr. Mae'r llong yn gadael heb y tri arwr, ond mae dwyfoldeb y môr Glaucus yn eu sicrhau bod hyn i gyd yn rhan o'r cynllun dwyfol. 25> yn dechrau, mae'r Argo yn cyrraedd gwlad y Brenin Amycus o'r Bebrycians, sy'n herio unrhyw bencampwr Argonaut i gêm bocsio. Yn ddig oherwydd yr amarch hwn, mae Polydeukes yn derbyn yr her, ac yn curo'r Amycus sy'n hulking trwy dwyll a sgil uwch. Mae'r Argo yn gadael yng nghanol bygythiadau pellach gan y Bebryciaid rhyfelgar.

  Nesaf, maent yn dod ar draws Phineas, wedi'i felltithio gan Zeus gyda henaint eithafol, dallineb ac ymweliadau cyson gan yr Harpies am roi heibio gyfrinachau dwyfol oherwydd ei ddawn o broffwydoliaeth. Mae'r Argonauts Zetes a Calais, meibion ​​gwynt y gogledd, yn mynd ar ôl yr Harpies, ac mae'r hen ŵr dall diolchgar yn dweud wrth yr Argonauts sut i gyrraedd Colchis ac, yn benodol, sut i osgoi'r Clashing Rocks ar y ffordd.

  Gan osgoi'r bygythiad naturiol hwn, mae'r Argo yn cyrraedd y Môr Du, lle mae'r questers yn adeiladu allor i Apollo, y maen nhw'n ei weld yn hedfan uwchben ar ei ffordd i'r Hyperboreans. Wrth basio afon Acheron (un o'r mynedfeydd i Hades), cânt groeso cynnes gan Lycus, brenin y Mariandyniaid. Mae’r proffwyd Idmon a’r peilot Tiphys ill dau’n marw mewn marwolaethau digyswllt yma,ac, ar ol defodau angladdol addas, y mae yr Argoniaid yn parhau â'u hymgais.

  Ar ol tywallt rhoddion i ysbryd Sthenelus, a chymeryd i mewn i dri arall o hen gydnabod Heracles o'i ymgyrch yn erbyn yr Amasoniaid, y mae yr Argonauts yn myned heibio yn ofalus. yr afon Thermodon, prif harbwr yr Amazons. Ar ôl ymladd yn erbyn yr adar sy'n amddiffyn ynys sy'n ymroddedig i'r duw rhyfel Ares, mae'r Argonauts yn croesawu i'w pedwar mab yr arwr Groegaidd alltud Phrixus (ac wyrion Aetes, brenin Colchis). Yn olaf, wrth nesáu at Colchis, gwelant eryr anferth Zeus yn hedfan i fynyddoedd y Cawcasws, lle mae'n bwydo'n ddyddiol ar iau Prometheus.

  Yn Llyfr 3 , mae'r Mae Argo wedi'i chuddio mewn cefnddwr o afon Phasis, prif afon Colchis, tra bod Athena a Hera yn trafod y ffordd orau o helpu'r ymchwil. Ceisiant gymorth Aphrodite, duwies cariad, a'i mab Eros, i beri i Medea, merch brenin Colchis, syrthio mewn cariad â Jason.

  Jason, ynghyd â'r Brenin wyr Aetes, yn gwneud ymgais gychwynnol i ennill y Cnu Aur trwy berswâd yn hytrach na breichiau, ond nid yw Aetes yn llawn argraff, ac yn gosod tasg arall ymddangosiadol amhosibl i Jason yn gyntaf: rhaid iddo aredig y Plain of Ares ag ychen sy'n anadlu tân, yna hau pedair erw o'r gwastadedd â dannedd draig, ac o'r diwedd torrwch i lawr y cnwd o ddynion arfog a fydd yn tarddu cyn y gallant ei dorrii lawr.

  Mae Medea, sydd wedi’i heffeithio gan saeth cariad Eros, yn edrych am ffordd i helpu Jason gyda’r dasg hon. Mae hi’n cynllwynio gyda’i chwaer Chalciope (mam i’r pedwar llanc o Colchis sydd bellach yn rhan o griw o ryfelwyr Jason), ac yn y pen draw mae’n llunio cynllun i helpu Jason gyda’i gyffuriau a’i swynion. Mae Medea yn cyfarfod yn gyfrinachol â Jason y tu allan i deml Hecate, lle mae hi’n offeiriades, a daw’n amlwg bod angen cariad Medea tuag at Jason yn ôl. Yn gyfnewid am ei chymorth, mae Jason yn addo ei phriodi a'i gwneud yn enwog ledled Gwlad Groeg.

  Ar y diwrnod a osodwyd ar gyfer prawf cryfder, mae Jason, wedi'i gryfhau gan gyffuriau a swynion Medea, yn llwyddo i gyflawni King Tasg ymddangosiadol amhosibl Aetes. Wedi’i syfrdanu gan y rhwystr annisgwyl hwn i’w gynlluniau, mae Aetes yn cynllwynio i dwyllo Jason o’i wobr.

  Gweld hefyd: Catullus 76 Cyfieithiad

  Mae Llyfr 4 yn dechrau gyda Medea yn bwriadu ffoi o Colchis, nawr ei bod hi tad yn ymwybodol o'i gweithredoedd bradwrus. Mae'r drysau'n agor iddi trwy hud, ac mae hi'n ymuno â'r Argonauts yn eu gwersyll. Mae hi'n rhoi i gysgu'r sarff sy'n gwarchod y Cnu Aur, fel y gall Jason ei chymryd a dianc yn ôl i'r Argo.

  Mae'r Argo yn ffoi o Colchis, wedi'i erlid yn boeth gan ddwy fflyd o longau. Mae un llynges, dan arweiniad brawd Medea, Apsyrtus (neu Absyrtus), yn dilyn yr Argo i fyny’r afon Ister i Fôr Cronus, lle mae Apsyrtus yn cornelu’r Argonauts o’r diwedd. Mae bargen yn cael ei tharo lle gall Jason gadw'r Cnu Aur, sy'nenillodd yn deg wedi’r cyfan, ond rhaid penderfynu tynged Medea gan gyfryngwr a ddewiswyd o frenhinoedd cyfagos. Gan ofni na fydd hi byth yn dianc, mae Medea yn denu Apsyrtus i fagl lle mae Jason yn ei ladd ac yna'n ei ddatgymalu i osgoi dial gan yr Erinyes (Tyngedau). Heb eu harweinydd, mae'n hawdd gorchfygu llynges Colchian, a dewisant ffoi eu hunain yn hytrach na wynebu digofaint Aetes.

  Mae Zeus, er ei fod yn gandryll ar y llofruddiaeth angefnogol, yn condemnio'r Argonauts i grwydro ymhell o'u ffordd. ar eu taith yn ôl. Cânt eu chwythu yr holl ffordd yn ôl i'r afon Eridanus, ac oddi yno i Fôr Sardiniaidd a thir y wrach, Circe. Fodd bynnag, mae Circe yn rhyddhau Jason a Medea o unrhyw euogrwydd gwaed, ac mae Hera hefyd yn drech na'r nymff môr Thetis i helpu'r grŵp. Gyda chymorth nymffau'r môr, gall yr Argo basio'r Sirens (pob un ac eithrio Butes, hynny yw) yn ddiogel, a hefyd y Creigiau Crwydrol, gan gyrraedd ynys Drepane, oddi ar arfordir gorllewinol Gwlad Groeg yn y pen draw.

  Yno, fodd bynnag, deuant ar draws y llynges arall o Colchian, sy'n dal i'w dilyn. Mae Alcinous, brenin Drepane, yn cytuno i gyfryngu rhwng y ddau fyddin, er yn cynllunio'n gyfrinachol i roi Medea i fyny i'r Colchians oni bai y gall hi brofi ei bod hi'n briod yn iawn â Jason. Mae gwraig Alcinous, y Frenhines Arete, yn rhybuddio cariadon y cynllun hwn, ac mae Jason a Medea yn cael eu priodi'n gyfrinachol mewn ogof gysegredig ar yynys, fel y gorfodir y Colchiaid o'r diwedd i roddi i fyny eu honiadau ar Medea, a phenderfynant ymgartrefu yn lleol yn hytrach na pheryglu dychwelyd i Colchis. Wrth gwrs, unwaith eto, tuag at fanc tywod hynod oddi ar arfordir Libya o'r enw'r Syrtes. Gan weld dim ffordd allan, holltodd yr Argonauts ac aros i farw. Ond mae tri nymff yn ymweld â nhw, sy'n gweithredu fel gwarcheidwaid Libya, ac sy'n esbonio beth sydd angen i'r chwilwyr ei wneud er mwyn goroesi: rhaid iddynt gludo'r Argo ar draws anialwch Libya. Ar ôl deuddeg diwrnod o'r poenydio hwn, maent yn cyrraedd Llyn Triton a Gardd yr Hesperides. Maen nhw'n syfrdanu i glywed fod Heracles yno y diwrnod cynt, a'u bod wedi gweld ei eisiau eto.

  Mae'r Argonauts yn colli dau arall o'u nifer – y gweledydd Mopsus yn marw o frathiad neidr, a Canthus o un clwyfo – ac yn dechrau anobeithio eto, nes bod Triton yn tosturio wrthynt ac yn datgelu llwybr o’r llyn i’r môr agored. Mae Triton yn ymddiried i Ewphemus â chledr hudol o bridd a ddaw un diwrnod yn ynys Thera, y garreg gamu a fydd yn ddiweddarach yn caniatáu i wladychwyr Groegaidd setlo Libya.

  Mae'r chwedl yn gorffen gydag ymweliad yr Argonauts ag ynys Anaphe, lle maent yn sefydlu cwlt er anrhydedd i Apollo, ac yn olaf i Aegina (yn agos at gartref hynaf Jason), lle maent yn sefydlu gŵyl chwaraeoncystadleuaeth.

  Dadansoddiad

  Yn ôl i Ben y Dudalen

  Apollonius ' "Argonautica" yw'r unig gerdd epig o'r Hellenistig sydd wedi goroesi. cyfnod, er gwaethaf tystiolaeth bod llawer o gerddi epig naratif o'r fath wedi'u hysgrifennu yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae ei ddyddiad yn ansicr, gyda rhai ffynonellau yn ei osod yn ystod teyrnasiad Ptolemy II Philadelphus (283-246 BCE), ac eraill ar adeg Ptolemy III Euergetes (246-221 BCE). Mae BCE Canol y 3edd Ganrif, felly, efallai mor agos ag y gallwn ei amcangyfrif yn gyfiawn, yw dyddiad canol c. 246 BCE yn ffigwr rhesymol am hynny.

  Byddai hanes ymchwil Jason a'r Argonaut am y Cnu Aur wedi bod yn bur gyfarwydd i gyfoedion Apollonius , er mai dim ond yn hir y sonnir am Jason yn Homer a Hesiod . Mae'r driniaeth fanwl gyntaf o chwedl Cnu Goldee i'w gweld yn Pindar “Pythian Odes” .

  Yn yr hynafiaeth, “The Argonautica” yn gyffredinol yn cael ei ystyried yn eithaf cyffredin, ar y gorau yn ddynwarediad gwelw o'r parchedig Homer . Yn fwy diweddar, serch hynny, mae’r gerdd wedi gweld rhyw fath o ddadeni mewn cymeradwyaeth feirniadol, ac wedi’i chydnabod am ei rhinweddau cynhenid ​​ei hun, ac am y dylanwad uniongyrchol a gafodd ar feirdd Lladin diweddarach fel Vergil , Catullus ac Ovid . Y dyddiau hyn, mae wedi sefydlu ei hunyn y pantheon o farddoniaeth epig hynafol, ac mae’n parhau i fod yn ffynhonnell ffrwythlon ar gyfer gwaith ysgolheigion modern (ac yn un llawer llai gorlawn na thargedau traddodiadol Homer a Vergil ). ).

  Roedd Apollonius o Rhodes ei hun yn ysgolhaig i Homer , ac, mewn rhai ffyrdd, Yr Argonautica" yw Gwrogaeth Apollonius i'w Homer annwyl , math o arbrawf mawreddog i ddod â'r epig Homerig i oes newydd Alecsandria Hellenistaidd. Mae'n cynnwys llawer o debygrwydd (eithaf bwriadol) â gweithiau Homer , o ran plot ac mewn arddull ieithyddol (megis cystrawen, mesur, geirfa a gramadeg). Fodd bynnag, fe'i hysgrifennwyd ar adeg pan oedd y ffasiwn lenyddol am farddoniaeth ar raddfa fach yn arddangos argyhoeddiad amlwg, ac felly roedd hefyd yn cynrychioli rhywfaint o risg artist i Apollonius , ac mae rhywfaint o dystiolaeth nad oedd. derbyniad da ar y pryd.

  Er ei fod wedi’i fodelu’n glir ar farddoniaeth epig Homer , “Yr Argonautica” serch hynny mae’n cyflwyno rhai toriadau sylweddol â thraddodiad Homerig, ac mae yn sicr nid dynwarediad slafaidd o Homer . Yn un peth, ar lai na 6,000 o linellau, mae "The Argonautica" yn sylweddol fyrrach na naill ai "Yr Iliad" neu "Y Odyssey” , a’i gasglu’n ddim ond pedwar llyfr yn hytrach na’r ugain-Homerig.

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.