Pwy Yw'r Achaeans yn yr Odyssey: Y Groegiaid Amlwg

John Campbell 08-04-2024
John Campbell

Pwy yw'r Achaeans yn yr Odyssey, dyma gwestiwn i'w ofyn fel darllenydd, mae'r Achaeans yn chwarae rhan gyffrous ym mywyd yr hen Roegiaid. Trwy'r erthygl hon, gallwch hefyd ddarganfod yr ateb i'r cwestiynau, pwy yw'r Achaeans yn yr Iliad, a phwy yw'r Danaiaid yn yr Iliad. Onid yw hynny'n swnio mor ddiddorol? Parhewch i ddarllen i ddysgu mwy am fywyd yr Achaeans yn yr Odyssey.

Gweld hefyd: Dduwies Aura: Dioddefwr Cenfigen a Chasineb ym Mytholeg Roeg

Achilles a Patroclus

Yr Achaeans

Ystyr Achaean mewn Groeg yw Achaios , sy'n cyfeirio at unrhyw un o'r Groegiaid brodorol a nodwyd gan y chwedlonol Homer, ynghyd â'r Danaiaid a'r Argives yn yr Odyssey. Yn ddiddorol, dywed rhai adnoddau, hyd yn oed os yw'r tair terminoleg hyn yr un peth o ran ystyr, maent yn dal i amlygu gwahaniaethau, yn enwedig yr Achaeans vs Danaans.

Gwreiddiau

Tarddodd y gair Achaean o Achaeus sy'n golygu un o hynafiaid y Groegiaid. Yn nrama Euripides, ysgrifennodd y bydd unrhyw un a fydd yn ei alw wrth ei enw (Achaeus) yn cael ei bortreadu i gael ei enw.

Mae llawer o Archeolegwyr yn chwilio am dystiolaeth a all brofi bod Rhyfel Caerdroea wedi digwydd. Mae hefyd wedi digwydd bod y term “Ahhiyawa” gan yr Hethiaid yn debyg iawn i’r gair “Achaean.”

Dywedir bod pobl Ahhiyawa yn byw yng ngorllewin Twrci, a throdd llawer o Roegiaid i feddiannu’r wlad o orllewin Twrci hefyd yn ystod yr amseroedd hynny, wrth gwrs. Yn y cyfamser,cofnodwyd gwrthdaro rhwng pobl Ahhiyawa a phobl Anatolia. Yn ogystal â hyn, mae rhai yn credu mae'n debyg mai'r digwyddiad hwn oedd y Rhyfel Trojan bondigrybwyll.

Yn yr Odyssey

Yn gyffredinol, mae'r Achaeans yn cyfeirio at yr hen Roegiaid a oedd yn byw yn ardal fro. Achaea, fel y crybwyllwyd. Fodd bynnag, defnyddiodd yr Awdur Groeg enwog, Homer, y termau Achaeans, Danaans, ac Argives yn ei epig Iliad ac Odyssey i'w disgrifio, sy'n golygu eu bod i gyd yn cyfeirio at yr un bobl. Fodd bynnag, ni fu unrhyw gytundeb na thir cyffredin ymhlith ysgolheigion ynghylch a oedd Homeric Achaeans mewn gwirionedd yn gysylltiedig â'r Groegiaid hynafol.

Yn yr Iliad

Disgrifiodd yr awdur chwedlonol Homer y gwareiddiad hwn yn ei ddarn enwog , yr Iliad 598 o weithiau, y Danaiaid 138 o weithiau, a'r Argiwydd 182 o weithiau. Yn ogystal â hynny, roedd dwy derminoleg arall a grybwyllwyd unwaith yn epig Homer: y Panhellenic a'r Hellenes.

Adnabu Herodotus hwy fel disgynyddion Achaeans Homer yn yr Iliad. Defnyddiodd cyfnodau Hynafol a Chlasurol Gwlad Groeg y term Achaeans i gyfeirio at y grŵp o bobl yn ardal Achaea. Fodd bynnag, roedd rhai o ysgrifau Pausanias yn nodi bod Achaeans yn cyfeirio i ddechrau at y bobl oedd yn byw yn Laconia ac Argolis.

Dywedodd Pausanias a Herodotus fod y Doriaid, yn ystod goresgyniad y Doriaid, wedi gorfodi'r Achaeans i ffoi o'u mamwledydd asymudodd wedyn i wlad newydd o'r enw Achaea.

Cymdeithas y Groegiaid

Gelwid y Groegiaid yn Achaean oherwydd y gred mai disgynyddion Achaeus, y tad, oedd y grwpiau hyn o bobl o'r hen Roeg. o'r holl Roegiaid ac ŵyr Hellen.

Roedd rhai credoau hefyd yn nodi bod Achaeans yn gysylltiedig ag Ahhiyawa, Ekwesh neu Eqwesh, a Mycenaean. Defnyddiwyd y term Achaeans yn gyffredinol i ddisgrifio'r Groegiaid hynafol ac roedd i fod i gael ei gadw'n unig ar gyfer rhanbarth penodol Achaea yn ardal ogledd-ganolog y Peloponnese a ffurfiodd gynghrair yn ddiweddarach o'r enw Cynghrair Achaean.

Fodd bynnag, ym mytholeg Roeg, mae eu hethnigrwydd yn cael ei bennu ar sail eu hynafiaid fel arwydd o'u parch: Achaeus yr Achaeans, Cadmws y Cadman, Danau'r Danaiaid, Aeolus yr Aeoliaid, Hellen o'r Hellenes, Dorus y Danaiaid Doriaid, ac Ion yr Ioniaid. Ymhlith y grwpiau hyn, yr Helleniaid oedd y cryfaf.

Gweld hefyd: Catullus 87 Cyfieithiad

Ahhiyawa

Yr oedd Hethitolegydd o'r Swistir o'r enw Emil Forrer yn cysylltu Achaeans yn uniongyrchol â “Gwlad Ahhiyawa” yn y testunau Hethiad. Rhai o'r testunau Hethaidd y soniwyd amdanynt oedd bodolaeth y genedl o'r enw Ahhiyawa a llythyren gynharaf troseddau cytuniad y Brenin Maduwatta, a elwir yn Ahhiya.

Dadleuodd rhai ysgolheigion yr union berthynas rhwng y termau Ahhiyawa ac Achaeans , ac ym 1984, daeth Hans G. Guterbock i beny dadleuon cynharach. Arweiniodd y darnau materol o dystiolaeth a darlleniadau o destunau Hethaidd hynafol at y casgliad bod Ahhiyawa yn gysylltiedig â gwareiddiad Mycenaean.

Ekwesh

Awgrymwyd y gallai cofnodion Eifftaidd Ekwesh fod yn gysylltiedig â Achaea, yn debyg i'r modd y cysylltir cofnodion Hethiaid ag Ahhiyawa.

Mae conffederasiwn sy'n cynnwys pobloedd Libya a gogleddol i fod wedi ymosod ar y delta gorllewinol yn ystod pumed flwyddyn Pharo Merneptah fel rheolwr. Fodd bynnag, mae'n allweddol gwybod mai ymhlith y goresgynwyr mae'r Ekwesh neu'r Eqwesh, y credir eu bod yn Achaeans, eu hunain.

Rhyfel Caerdroea

Disgrifir Rhyfel Caerdroea fel y gwrthdaro rhwng dwy blaid wahanol: pobl Troy a'r Groegiaid. Mae'r stori hon yn un o'r rhai mwyaf enwog ym mytholeg.

Agamemnon, brawd Menelaus, a arweiniodd Ryfel Caerdroea yr Achaeans. Dechreuodd y gwrthdaro ar ôl i Helen gael ei chipio gan Dywysog Trojan o'r enw Paris. Gwyddys bod Helen yn wraig i'r arweinydd Spartan Menelaus. Anwybyddodd y Trojans y cais i Menelaus ddychwelyd ei wraig, felly bu i'r gwrthdaro rhwng y ddwy ochr danio.

Yn anffodus, ar ôl y rhyfel, ni allai rhai o arwyr Achaean ddychwelyd at eu teuluoedd, a dyma yw sut y sonnir am wareiddiad. Buont farw, a daeth rhai ohonynt o hyd i gymuned newydd y tu allan i diriogaeth Groeg. Yn ol y Lladinawdur Hyginus, bu brwydr Troy am ddeng mlynedd ac arweiniodd at ladd llawer o Achaeans a Trojans. Roedd lefel y difrod a'r dinistr mor uchel ar ôl rhyfel Caerdroea.

Buddugoliaeth

Anogodd Menelaus ei frawd Agamemnon i orchymyn byddin o'i ddynion i ymosod ar Troy. Ymgasglodd llawer o'r llongau milwyr a arweiniwyd gan yr arwyr Groegaidd mwyaf fel Achilles, Odysseus, Diomedes, Nestor, a Patroclus o amgylch Aulis. Ymgasglodd rhyfelwyr mawr eraill megis Ajax hefyd yn Aulis ynghyd â'r arwyr Groegaidd.

Aberthodd Agamemnon ei ferch ei hun i Artemis er mwyn iddynt gael gwyntoedd ffafriol ar hyd eu taith. Roedd y gwynt wedyn yn ffafrio tîm Agamemnon wrth iddynt hwylio i Troy. Aeth y Groegiaid ymlaen i ysbeilio amgylchoedd, dinasoedd, a chefn gwlad Troy am naw mlynedd. Fodd bynnag, llwyddodd y ddinas i wrthsefyll yr ymosodiadau hyn oherwydd fe'i hatgyfnerthwyd gan Hector a gwŷr o deulu brenhinol Troy.

Yna roedd y bobl yn esgus hwylio i ffwrdd o Troy, ac yn y fyddin hon roedd digon o ryfelwyr ac ymladdwyr acheaniaid a oedd yn rhan o'r cynllun i adeiladu ceffyl pren mawr a fydd yn caniatáu iddynt sleifio y tu mewn i furiau dinas Troy. Dim ond criw bach o ryfelwyr mwyaf y Groegiaid oedd yn cuddio y tu mewn i'r ceffyl pren gwag, ac roedden nhw'n deyrngar i'w helpu yn y rhyfel.

Yn y nos, goresgynnodd y Groegiaid furiau dinas Troy ac anrheithio'r ddinas . Daeth y duwiau o hyd i'r rhyfelochrau diddorol a dethol i ddarparu eu cymorth. Roedd Athena, Hera, a Poseidon yn ffafrio'r Groegiaid, tra roedd Ares ac Aphrodite yn ochri â'r Trojans. Er y gwyddys bod Apollo a Zeus yn ymuno â rhyfeloedd yn aml, arhosant yn niwtral trwy gydol y rhyfel Trojan.

Roedd Odysseus, brenin Ithaca, yn adnabyddus am ei sgiliau cyfrwys, a defnyddiodd hwy oherwydd eu bod yn barod i ymladd a aberthu eu hunain yn ystod y rhyfel nes iddynt eu hennill o'r diwedd.

Cynghrair Achaean

Cynghrair Achaean oedd y gynghrair fwyaf o diriogaethau a gwladwriaethau Groeg. Yn ôl epig Homer Yr Iliad a'r Odyssey ac adnoddau hynafol eraill, roedd Cynghrair Achaean yn cynnwys y canlynol:

  • Mycenae dan arweiniad y Brenin Agamemnon
  • Sparta o dan arweiniad y Brenin Menelaus
  • Ithaca o dan arweiniad Laertes ac, yn ddiweddarach, ei olynydd Odysseus

Roedd c. 281 BCE yn Achaea, Gwlad Groeg pan sefydlwyd Cynghrair Achaean gan y 12 dinas-wladwriaeth wahanol. Yn ddiweddarach, y cydffederasiwn hwn a dyfodd fwyaf, yn enwedig pan ymunodd Sicyon â'r gynghrair nes bod yr aelodaeth yn cwmpasu'r Peloponnese cyfan.

Cwestiynau Cyffredin

A yw Achaeans, Danaans, ac Argives yr un fath?

Ie, dyma'r termau a ddefnyddir gan Homer yn ei epig The Iliad and The Odyssey i gyfeirio at yr Hen Roegiaid. Efallai eu bod yn wahanol o ran termau, ond mae iddynt oll yr un ystyr.

Casgliad

YPortreadwyd Achaeans yn yr Odyssey yn eang yn yr epig, Yr Iliad a The Odyssey. Dyma bortread arall o sut mae myth Groeg wedi ymddangos yn eang mewn hanes hynafol. Gadewch i ni ddarganfod sut mae'r cynrychioliadau hyn yn cael eu portreadu yng ngolwg llawer. Gadewch i ni grynhoi popeth a gwmpaswyd gennym.

  • Mae'r Achaeans, Danaans, ac Argives yn derminolegau gwahanol ond mae ganddyn nhw'r un ystyr. Maent yn cyfeirio at yr hen Roegiaid.
  • Chwaraeodd epig Homer, Yr Iliad a'r Odyssey ran bwysig ym mytholeg Roegaidd, yn enwedig yr Achaeans.
  • Yr Achaeans, Danaiaid, ac roedd Argives hefyd yn gysylltiedig â rhai terminolegau eraill, megis Ahhiyawa ac Ekwesh.
  • Enillodd yr Achaean y rhyfel dros Troy yn ystod Rhyfel Caerdroea a barhaodd am dros ddeng mlynedd.
  • Yr Achaeans, yn ddiweddarach ymlaen, sefydlu cynghrair a elwid ganddynt yn Gynghrair Achaean.

Cynrychiolai'r Achaeans yn yr Odyssey yr hen Roegiaid, ac mae eu hanes yn ddiddorol, gyda rhai yn amau'r manylion a gyflwynwyd gan Homer yn ei epig Yr Iliad a'r Odyssey. Fodd bynnag, mae un peth yn sicr; roedd bywyd hynafol yr hen Roegiaid yn rhyfeddol.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.