Llenyddiaeth Glasurol - Cyflwyniad

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae llawer o wefannau eisoes wedi'u neilltuo ar gyfer llenyddiaeth glasurol a llenyddiaeth glasurol. Dim ond un arall yw hyn, er mai fy mwriad yn y wefan hon yw bwysleisio rhwyddineb defnydd dros awdurdodaeth , a safbwynt dros gynhwysfawrrwydd .

Bwriedir iddo fod yn arweiniad lefel sylfaenol i rai o’r gweithiau mwyaf adnabyddus a hoffus o ryddiaith glasurol , barddoniaeth a drama o’r Hen Roeg, Rhufain a gwareiddiadau hynafol eraill, a’i fwriad yw ennyn ymatebion lefel sylfaenol fel “O, dyna oedd EF , oedd e?” a “Roeddwn i'n meddwl bod pob drama Roegaidd yn drasiedïau” a “Felly, rydych chi'n meddwl ei bod hi'n lesbiad?”

Gweld hefyd: Ajax - Sophocles

Dydw i ddim yn awdurdod llenyddol fy hun, dim ond lleyg sydd â diddordeb sydd wedi'i deimlo'n wan ac yn teimlo embaras yn y gorffennol gan gwestiynau fel:

Gweld hefyd: Haemon: Dioddefwr Trasig Antigone
  • Pryd roedd Homer yn ysgrifennu? Cyn neu ar ôl pobl fel Sophocles ac Euripides?
  • A oedd “Yr Aeneid” wedi’i ysgrifennu yn Lladin neu Roeg?
  • “Merched Caerdroea” – yn awr, ai Aeschylus oedd hwnnw? Ewripides? Aristophanes falle?
  • Rwyf wedi clywed am "The Oresteia" , rwyf hyd yn oed wedi'i GWELD, ond nid oes gennyf syniad pwy a'i hysgrifennodd.
  • I gwybod bod Oedipus wedi priodi ei fam, ond beth oedd ei henw? A ble mae Antigone yn dod i mewn iddo?

Orestes a Erlidir gan y Furies

Beth yw Llenyddiaeth Glasurol?

Mae'r gwahaniaeth rhwng "llenyddiaeth glasurol" a "llenyddiaeth glasurol" braiddyn annelwig a mympwyol, a defnyddir y termau yn aml yn gyfnewidiol. Ond, tra bod “clasurol” yn gyffredinol yn dynodi ansawdd, rhagoriaeth ac amseroldeb, fel arfer mae i “glasurol” gynodiadau ychwanegol o hynafiaeth, archdeip a dylanwad. ei hun yn oddrychol i raddau helaeth, fodd bynnag, ac mae ysgolheigion bob amser wedi anghytuno ynghylch pryd y daeth cadw cofnodion ysgrifenedig yn debycach i “lenyddiaeth” na dim arall.

Yn ymarferol, mae llenyddiaeth glasurol yn cyfeirio'n gyffredinol at llenyddiaeth Gwlad Groeg Hynafol ac Oes Aur ac Arian Rhufain, er bod traddodiadau llenyddol clasurol hefyd mewn llawer o wareiddiadau hynafol eraill. Defnyddir y label weithiau i ddisgrifio llenyddiaeth Saesneg a Ffrangeg yr 17eg Ganrif a dechrau'r 18fed Ganrif (Shakespeare, Spenser, Marlowe, Jonson, Racine, Molière, et al), ond nid wyf wedi dilyn yr arfer hwn, ac wedi cyfyngu fy hun i'r hynafol testunau (cyn-ganoloesol), yn eu hanfod rhwng tua 1000 CC a 400 OC.

Nid wyf ychwaith wedi gwneud unrhyw ymdrech i ddisgrifio'n fanwl yr amgylchedd enfawr o destunau Tsieineaidd, Indiaidd, Persaidd, ac ati hynafol, sef y tu allan i gwmpas y canllaw hwn, gan leihau ei gylch gorchwyl hyd yn oed ymhellach i'r hyn y gellid ei alw'n “llenyddiaeth glasurol Orllewinol”.

Yn yr un modd, yr wyf yn fwriadol wedi anwybyddu llawer o weithiau clasurol enwog a dylanwadol eraill, megis rhai Plato,Aristotle, Herodotus, Plutarch ac eraill, oherwydd eu plygu athronyddol, crefyddol, beirniadol neu hanesyddol. Mae ganddyn nhw hefyd eu lle uchel eu parch mewn llenyddiaeth glasurol , ond nid wyf wedi meddwl ei bod yn briodol eu cynnwys yma.

Yn ogystal â trosolwg cyffredinol o'r prif glasurol traddodiadau Groeg yr Henfyd , Rhufain yr Henfyd a Gwâreiddiadau Hynafol Eraill , rwyf wedi darparu bywgraffiadau byr o'r awduron clasurol pwysicaf, a crynodeb byr o rai o'u prif weithiau unigol. Mae yna hefyd llinell amser cronolegol cyfeirio cyflym a mynegai yn nhrefn yr wyddor o'r awduron a gweithiau unigol dan sylw, yn ogystal â mynegai o nodau pwysig sy'n ymddangos ynddynt (disgrifir disgrifiad byr o'r prif nodau o fewn pob prif waith hefyd pan fyddwch yn pasio'ch llygoden dros y dolenni gwyrdd mwy disglair).

Yn olaf, mae blwch chwilio ar ochr chwith pob tudalen, lle gallwch chwilio am unrhyw awduron, gweithiau, allweddeiriau, ac ati.

Yn ogystal â gwerth y gweithiau yn eu rhinwedd eu hunain a’u dylanwad wrth lunio diwylliant y Gorllewin, rwyf o’r farn bod cynefindra penodol â’r testunau clasurol yn ein helpu i ddeall mwy. llenyddiaeth fodern a chelf arall , boed yn y myrdd clasurolcyfeiriadau at Shakespeare neu'r cyfeiriadau mwy arosgo yn Joyce ac Eliot, y darluniau o chwedlau a straeon mewn celf a cherddoriaeth glasurol, neu rendradau modern neu adluniadau o ddramâu clasurol hynafol.

Fodd bynnag, rwyf hefyd yn bendant o'r farn y gall y cynefindra fod yn un sy'n mynd heibio, ac nad oes angen mantoli dros yr hen Roeg wreiddiol er mwyn cael gwerthfawrogiad o'r straeon difyr a'r dychymyg a drosglwyddwyd i ni. I'r rhai sydd â'r amser a'r egni, fodd bynnag, rwyf wedi darparu dolenni i gwblhau cyfieithiadau ar-lein a fersiynau iaith gwreiddiol o'r gweithiau a ddisgrifiwyd , yn ogystal â rhestr o o leiaf rai o'r ffynonellau ar-lein Rwyf wedi arfer wrth lunio'r wefan hon.

Yn olaf, rwyf wedi defnyddio trwy gydol y confensiwn o dangos dyddiadau fel BCE (Cyn y Cyfnod Cyffredin) yn hytrach na BC (Cyn Crist), a CE (Cyfnod Cyffredin) yn hytrach nag AD (Anno Domini), er nad am unrhyw resymau gwleidyddol cymhellol nac ysgeler.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.