Comitatus in Beowulf: Myfyrdod ar Arwr Epig Gwir

John Campbell 13-08-2023
John Campbell

Comitatus in Beowulf yw cytundeb neu fond rhwng uchelwr a'i ryfelwyr. Mae'n llw llw sy'n cynnwys teyrngarwch, teyrngarwch a dewrder. Yn y gerdd epig Beowulf , mae sawl enghraifft o sut mae paganiaid yn anrhydeddu'r cysylltiad comitatus. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am yr agweddau ar deyrngarwch ac ymrwymiad yng ngherdd epig Beowulf!

Beth Yw Comitatus yn Beowulf?

Comitatus yn Beowulf yw'r cwlwm rhwng Beowulf a Hrothgar, Beowulf a'i ryfelwyr, a Beowulf a Wiglaf. Y berthynas o bartneriaeth sydd o fudd i'r ddwy ochr. Defnyddiwyd y term “comitatus” mewn llenyddiaeth Eingl-Sacsonaidd i ddynodi perthynas yn gorfodi brenhinoedd i deyrnasu â'u rhyfelwyr.

Pwysigrwydd Cod Comitatus

Mae Cod Comitatus yn bwysig. agwedd ar ddiwylliant ac urddas y Llychlynwyr. Sonnir am y berthynas comitatus sawl gwaith yn Beowulf. Yn ystod y cyfnod y gosodwyd Beowulf, roedd y cysylltiad comitatus yn bwysig. Mae'n derm sy'n tarddu o'r Lladin sy'n cyfeirio at fath arbennig o berthynas.

Comitatus Dangosir yn Beowulf

Dangosir y cod comitatus yn Beowulf fel y berthynas a ddarlunnir rhwng Hrothgar a ei dalwyr . Arddangosiad arall o'r berthynas hon yw rhwng Beowulf a'i filwyr. Mae hyn hefyd yn cynnwys pobl Beowulf, y Geats, a'r Daniaid, sy'n eiddo i Hrothgar.bobl.

Yn amser Beowulf, teithiodd ef a'i filwyr i wlad y Daniaid i'w cynorthwyo yn eu hawr o angen. Mae'r senario hwn yn dangos yn glir y berthynas rhwng Geats a'r Daniaid. Mae dynion Beowulf yn dangos comitatus mawr yn y ddwy frwydr gyntaf, a gyfrannodd at fuddugoliaeth Beowulf.

Mae'r cysylltiadau cymdeithasol o fewn cymdeithas yn dyfnhau'r comitatus cysylltiad hyd yn oed ymhellach. Fel y crybwyllwyd yn adran gyntaf y gerdd, cynrychiolir hyn rhwng y thane Beowulf a'r Arglwydd Hrothgar pan warchododd Beowulf Hrothgar.

Enghreifftiau o Berthynas Comitatus yn Beowulf

Yr enghraifft wych gyntaf o comitatus cysylltiad Beowulf yw defosiwn Beowulf i'r Brenin Hrothgar. Tyngodd i warchod Neuadd Heorot a'i hamddiffyn rhag yr anghenfil, Grendel.

Am ddeuddeng mlynedd, mae Grendel wedi bod yn ymosod ar neuadd y medd wrth iddo gael ei gynddeiriogi gan sŵn Hrothgar's. pobl pryd bynnag maen nhw'n gwledda. Byddai Grendel yn torri i mewn i'r neuadd ac yn eu bwyta. Er bod Beowulf o wlad wahanol, pan glywodd am hyn, nid oedd yn oedi cyn helpu'r Brenin Hrothgar . Llwyddodd i ladd yr anghenfil, a rhoddodd Hrothgar gyfoeth i Beowulf a hyd yn oed ei drin fel mab.

Parhaodd Beowulf i gefnogi a helpu'r Brenin Hrothgar trwy ladd mam Grendel ac adfer heddwch yn y gwlad y Daniaid. Dychwelodd adref yn ddyn cyfoethog gyda'r ddaucyfoeth ariannol a chymdeithasol.

Enghraifft arall yw rhwng Beowulf a'i thanes. Er gwaethaf y ffaith nad yw Beowulf yn frenin ar ddechrau'r stori , mae'n fab i frenin ac roedd ganddo reng gymdeithasol uchel hyd yn oed cyn cyfarfod â Hrothgar. Mae rhyfelwyr Beowulf wedi ymrwymo iddo, ac maen nhw'n mynd gydag ef i ymladd mewn sefyllfaoedd peryglus. Yn ystod ei frwydr gyda mam Grendel, treuliodd Beowulf naw awr o dan y dŵr, a thybiai ei wŷr a'r Brenin Hrothgar ei fod eisoes wedi marw a dechreuodd ei alaru.

Comitatus Teyrngarwch Wiglaf i Beowulf

Wiglaf yw'r ffyddlonaf nag oedd gan Beowulf. Ymddangosodd Wiglaf gyntaf yn y gerdd epig ar linell 2602, fel aelod o’r thanes a aeth gyda Beowulf i’w frwydr olaf â’r ddraig. Dyma'r tro cyntaf i Wiglaf fod yn ymladd ochr yn ochr â Beowulf. Mae natur Wiglaf fel rhyfelwr sy'n gwbl ymroddedig i'w arglwydd Beowulf ynghlwm wrth ei berthynas. Y mae o achau bonheddig, a chredai ysgolheigion ei fod yn nai i Beowulf.

Wiglaf oedd yr unig nan a oedd ar ôl i helpu Beowulf pan adawyd ef yn ddiarfog yn ei frwydr olaf â'r anadliad tân. draig. Ffodd pob un o'r deg rhyfelwr arall mewn braw ac ni wnaethant gyflawni eu dyletswyddau fel y nodwyd yn eu cytundeb comitatus. Mae Wiglaf yn beirniadu’r rhai eraill wrth iddo ruthro i ochr Beowulf. Gyda'i gilydd, roedden nhw'n gallu trechu'r ddraig, ond dioddefodd Beowulf angheuolclwyf.

Mae Wiglaf yn casglu cyfoeth o ogof y ddraig ac yn eu gosod lle gall Beowulf eu gweld, yn unol â chyfarwyddyd Beowulf. Datganodd Beowulf, a oedd yn marw, Wiglaf yn olynydd iddo a dywedodd wrtho am adeiladu twmpath bedd iddo. Mae Wiglaf, ar ei ddychweliad, yn condemnio'r gwŷr eraill a aeth gyda Beowulf ac yn gorchymyn eu halltudiaeth.

Enghreifftiau o Ffawd yn Beowulf

O'r dechrau hyd ddiwedd y gerdd epig, yr arweinir tynged Beowulf trwy dynged. Yn gyntaf, aeth i frwydr yn erbyn Grendel yn hyderus oherwydd ei fod yn credu y byddai'n fuddugoliaeth. Mae Beowulf yn datgan y bydd tynged yn dilyn ei chwrs fel y mae'n rhaid yn ei wrthdaro agos â Grendel. Yna, dychwelodd at ei bobl fel arwr uchel ei barch i ymladd yn y diwedd â draig cyn cwrdd â'i dynged.

Darlun arall yw pan ddaw i farwolaeth. Mae Paganiaid yn credu, os yw dyn i farw, nad oes dim y gallai ei wneud i'w osgoi. Mae'n rhaid mai dyma un o'r rhesymau pam y gwnaeth Beowulf wynebu'r ddraig. Mae'n credu, pe bai'n amser iddo farw, y byddai'n marw, ond pe bai tynged yn caniatáu iddo fyw, yna byddai'n buddugoliaeth eto.

Yn yr un modd, er gwarchod y trysor am genedlaethau , tynghedwyd y ddraig i syrthio i ddwylo hen ddyn, fel y crybwyllir yn llinellau 1717 i 1721 o'r gerdd epig. O ganlyniad, nodir diwedd y gwrthdaro cyfan hyd yn oed ar ddechrau'r naratif, gan roi iddo hollwybodolpersbectif.

Ym mywydau cymdeithasau paganaidd drwy gydol hanes, chwaraeodd tynged ran arwyddocaol. Dangosir hyn yn glir yn Beowulf, lle mae'r prif gymeriad yn rhyfelwr paganaidd sy'n trechu ei wrthwynebwyr dro ar ôl tro oherwydd mai dyna yw ei dynged. Efallai y bydd rhai hyd yn oed yn gweld y gerdd fel cyfres o enghreifftiau o dynged ar waith .

Mae Beowulf yn Adlewyrchu Gwerthoedd Arwr Epig

Yn seiliedig ar y gerdd epig, Beowulf, rhaid i na mawr feddu ar werthoedd penodol er mwyn byw'r cod arwrol a chynnal ei le mewn cymdeithas. Y gwerthoedd pwysig hyn yw dewrder, anrhydedd a theyrngarwch. Dangoswyd y nodweddion hyn yn glir gan Beowulf ym mhopeth a wnaeth. Roedd ei sgiliau cleddyf, yn ogystal â'i gryfder a'i ddewrder, yn crynhoi'r diwylliant Eingl-Sacsonaidd yn fawr. Mae'r gerdd hon yn dangos brwydr rhwng da a drwg, ac mae'n cynrychioli'r diwylliant trwy ddyrchafu Beowulf i safle arwr trwy frwydro yn erbyn drygioni.

Yn ystod ei ddwy frwydr gyntaf, dangosodd Beowulf ddewrder, cryfder, a theyrngarwch wrth helpu Hrothgar a phobl y Daniaid yn cael gwared ar Grendel a mam Grendel. Yn ei frwydr olaf a'r olaf gyda'r ddraig sy'n anadlu tân, dangosodd Beowulf ei gariad at ei bobl a'i ymrwymiad i'w hamddiffyn, hyd yn oed os oedd yn golygu marwolaeth iddo.

Rôl Comitatus in Anglo-Saxon Times

Swyddogaeth “comitatus” yw gwasanaethu fel cytundeb ar gyfer hebryngwr arfog. Yn ystod y cyfnod Eingl-Sacsonaidd,mae'r comitatus yn cyfeirio at y llw a dyngwyd gan ryfelwyr i arweinydd. Mae'r rhyfelwyr yn addo eu teyrngarwch a'u teyrngarwch i'w brenin hyd at farw i'w amddiffyn. Yn gyfnewid am hyn, bydd yr uchelwr yn darparu tir, arian, ac arfau i'r rhyfelwyr.

Gall hyn swnio fel perthynas rhyfelwr-amddiffyn-feistr safonol, ond perthynas arglwydd â'i feistr. mae thanes yn llawer mwy cymhleth. Mae perffeithrwydd yr arwr Eingl-Sacsonaidd yn cael ei symboleiddio gan y syniad o fyw hyd at y comitatus yn barhaus.

I ryfelwr Eingl-Sacsonaidd, marw mewn brwydr yw'r anrhydedd uchaf. Maent yn cyflawni eu dyletswyddau fel milwyr trwy wneud hynny.

Gweld hefyd: Ars Amatoria – Ovid – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Cysylltiad Comitatus yn Ffurfio

Mae cysylltiad comitatus yn dechrau pan fydd un o'r uchelwyr yn cyhoeddi ei fod am i ymlynwyr fynd gydag ef ar alldaith i diriogaeth y gelyn . Bydd y cytundeb yn denu'r rhai sydd â diddordeb, milwyr yn bennaf, i wirfoddoli eu gwasanaeth.

Yn nodweddiadol, mae'r berthynas rhwng yr arglwydd a'i thanes yn deuluol, fel gyda llawer o gynghreiriau amddiffynnol eraill. Fel arfer mae'n wir mewn sefyllfa lle mae bywyd yr arglwydd yn dibynnu ar deyrngarwch ei filwyr. Nid yw cymdeithas Eingl-Sacsonaidd yn ffafrio rhywun sy'n mynd yn erbyn ei deulu.

Gweld hefyd: Lletygarwch yn yr Odyssey: Xenia mewn Diwylliant Groeg

Yr arglwydd a thane perthynas yw un o'r rhai agosaf mewn perthynas amddiffynnydd/amddiffynwr. Rhaid i frenin a'i thannau chwarae rhan benodol yn y berthynas hon. Mae'rmae cod comitatus nid yn unig yn diffinio canllawiau ar gyfer gweithgareddau'r arglwydd a thane, ond mae hefyd yn trosi perthynas wasanaeth yn fond cariad a chyfeillgarwch.

Tarddiad Comitatus

Trwy gydol hanes, mae llywodraethwyr wedi amddiffyn eu teyrnasoedd bob amser. Maent yn creu perthynas arbennig gyda'r bobl i'w hamddiffyn tra'n cadw rheolaeth dros eu tiriogaeth. Yn aml, cyflawnir hyn trwy roi ofn yn eu milwyr neu drwy ennyn parch rhyngddynt.

Credir hanesydd Rhufeinig o’r enw Tacitus â fathu’r term “comitatus” mor gynnar â 98 O.C. Yn ôl i'w draethawd, comitatus yw'r cyswllt sy'n bodoli rhwng rhyfelwr Germanaidd a'i arglwydd. Mae'n deillio o'r casgliad o eiriau Lladin “comes” a “comitem,” sy'n golygu “cydymaith” neu “cydymaith.” Mae Comitatus yn cyfieithu’n uniongyrchol i “gorff o gymdeithion a chynorthwywyr.” Mae yna wahanol ynganiadau comitatus, ond yr ynganiad ffonetig mwyaf cyffredin yw “co-mi-ta-tus” a “co-mit-a-tus.”

Mae hyn yn cyfeirio at math arbennig o berthynas sy'n datblygu cysylltiad cydfuddiannol rhwng brenin neu uchelwr a rhyfelwyr. Mae rheidrwydd ar y Rhyfelwyr i amddiffyn ac ymladd dros eu harglwydd, tra bod yr arglwydd dan rwymedigaeth i ddarparu cymorth ariannol a phŵer cymdeithasol i'r rhyfelwyr.

Mae pŵer cymdeithasol yn fuddiol gan fod hyd yn oed y rhai o statws is sy'n ymrwymo i comitatuscytundebau yn cael cyfle i godi drwy'r rhengoedd i ddod yn arglwyddi. Gall rhyfelwyr cryf ddefnyddio'r cysylltiad i ddangos eu galluoedd a chael eu gwobrwyo amdanynt, tra gallai brenhinoedd ei ddefnyddio i recriwtio ymladdwyr aruthrol i'w helpu gyda'u hymgyrchoedd.

Casgliad

Yn Beowulf, yr epig cerdd, mae'r gynghrair comitatus wedi hen sefydlu . Wedi'i osod yn y cyfnod Eingl-Sacsonaidd, mae'n adlewyrchu credoau paganaidd yr awdur. Gadewch inni amlinellu'r hyn rydym wedi'i ddysgu isod:

  • Beth yw comitatus yn Beowulf? Mae hyn yn perthyn i'r rhwymau rhwng Beowulf a Hrothgar, Beowulf a'i ryfelwyr, a Beowulf a Wiglaf.
  • Pwy sydd wedi profi ei ffyddlondeb, fel y dywedir yn ei gytundeb comitatus i Beowulf? Wiglaf. Pan ffodd pob un o'r namyn eraill, Wiglaf oedd yr unig un ar ôl i gynorthwyo Beowulf yn ei frwydr olaf, a gyda'i gilydd, fe lwyddon nhw i drechu'r ddraig.
  • Beth yw nodwedd amlwg cysylltiad comitatus? Wedi'i ddisgrifio'n syml, mae'n fath hynafol o daliad am amddiffyniad. Mae'n drefniant penodol rhwng arglwydd a'i ryfelwyr, yn ei gwneud yn ofynnol i'r rhyfelwyr wasanaethu a gwarchod eu harglwydd hyd farwolaeth, tra bod yn rhaid i'r arglwydd ddigolledu'r rhyfelwyr â buddion ariannol a chymdeithasol.

Y gerdd epig Beowulf yn cynnwys sawl enghraifft o'r cysylltiad comitatus. Mae llawer i'w ddysgu am sut y cafodd ei ymarfer yn ystod y cyfnod Eingl-Sacsonaidd,ond mae'r cyfan yn deillio o deyrngarwch rhyfelwyr, dewrder, anrhydedd, ac arwriaeth i roi eu bywydau ar y trywydd iawn i eraill. Hyd yn oed os caiff ei ddigolledu'n briodol, dim ond gwir arwr epig all gyflawni gweithred aberthol o'r fath.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.