Da vs Drygioni yn Beowulf: Arwr Rhyfel yn Erbyn Angenfilod Gwaedlyd

John Campbell 30-07-2023
John Campbell

Mae Da vs Drygioni yn Beowulf yn cael ei enghreifftio ym mhob gweithred ym mhlot y stori. Beowulf yw symbol pob rhinwedd arwrol, a beth yw arwr gwell nag un sy'n trechu drygioni? Yn y gerdd enwog, mae'n rhyfelwr yn ymladd yn erbyn bwystfilod gwaedlyd.

Darllenwch fwy i ddysgu enghreifftiau o dda yn erbyn drwg yn Beowulf .

Enghreifftiau o Dda yn erbyn Drygioni. yn Beowulf

Mae digon o enghreifftiau o dda a drwg yn Beowulf, gan gynnwys ei frwydrau yn erbyn y ddau anghenfil a'r ddraig . Fel y soniwyd uchod, mae'r bwystfilod yn Beowulf yn “ pob drwg ” tra bod Beowulf yn “ holl dda .” Ef yw'r goleuni sy'n rhyfela yn erbyn y tywyllwch, ar yr un pryd mae'n gweithio'n galed i ddod â chyfiawnder i'r byd, gan amlygu sut y mae'n ymladd yn erbyn bwystfilod yn unig, nid bodau dynol.

Gweld hefyd: Pholus: Trafferth y Centaur Fawr Chiron

Brwydr yw'r frwydr gyntaf rhwng Beowulf a Grendel , yr anghenfil yn tarddu o'r dyfnder, “Caethwas uffern,” sydd eisoes wedi dod i ladd pawb sy'n dathlu yn neuadd y Brenin Hrothgar (o'r Daniaid), Heorot.

Mae Beowulf yn aros am yr anghenfil, a phan ddaw yn y nos, mae'n tynnu braich yr anghenfil oddi arno. O ganlyniad, mae Grendel yn marw , ac yna mae Beowulf yn dod o hyd i'w fam sydd am ddial arni. Yn ddewr y mae'n dilyn y fam anghenfil i'w lloer, ac y mae'n ei lladd, drwy ei dienyddio.

> Buddugoliaeth dda unwaith eto, gan fod Beowulf yn cael ei wobrwyo am ei ddaioni, mae neges yn cael ei hawgrymu.mae anrhydeddus a gostyngedig yn werth y risg. Ar ddiwedd ei oes, a Beowulf yn frenin, mae'n cael ei hun dan glo mewn brwydr arall gyda draig sydd eisiau trysor.

Mae'n ymladd yn erbyn drygioni unwaith eto, a bu'n rhaid iddo ymladd yn erbyn “ draig â chroen slic, yn bygwth awyr y nos Gyda ffrydiau tân .” Ond er iddo fod yn fuddugol a lladd y ddraig, bu farw o ganlyniad i'w anafiadau .

Beth Sy'n Gwneud Beowulf yn Dda? Naws Da vs Drygioni yn Beowulf

Mae Beowulf yn gymeriad da yn y cod arwrol , ynghyd â'r syniad ystrydebol o'r hyn y mae daioni i fod ym mhob diwylliant. Mae'n ymladd dros eraill, gan gymryd i ffwrdd angenfilod peryglus yn lle ymladd bodau dynol. Erys yn arwr anhunanol hyd y diwedd, wrth iddo frwydro yn erbyn y ddraig ar ei phen ei hun, gan bortreadu sut y byddai'n gwneud unrhyw beth dros ei bobl.

Efallai bod gan Beowulf ei feiau , er enghraifft, weithiau yn dadlau â phobl, neu'n dymuno ymffrostio am ei gyflawniadau. Serch hynny, mae bob amser ar ochr y daioni, ac mae bob amser yn barod i ymladd gan anelu at ddileu'r drwg sy'n bresennol yn unrhyw le yn y wlad.

Sylwer nad Beowulf yw'r unig gymeriad da yn y gerdd. , canys y mae hefyd ei destyn, Wiglaf. Mae Wiglaf hefyd yn anrhydeddus i gyd, yn fodlon ymladd ochr yn ochr â'i frenin ar ddiwedd ei amser .

Aeth Beowulf ar ei ben ei hun i ymladd y ddraig, ond daeth Wiglaf yn y diweddhefyd , a gwelodd farwolaeth Beowulf. Nhw yw’r unig gymeriadau yn y gerdd sy’n pryderu am heddwch pobl eraill neu rywbeth y tu hwnt i’w hunain. Mae’r olaf yn dangos anhunanoldeb, sy’n elfen o’r cod arwrol, ac yn rhan o’r hyn sy’n gwneud rhywun yn “ dda .”

Da vs Drygioni yn Beowulf: Y Brwydrau yn Erbyn Anghenfilod Gwaedlyd

Yn union fel arwr epig da, roedd Beowulf yn aml dan glo mewn brwydr yn erbyn bwystfilod ofnadwy . Mae hyn yn rhan o'r hyn a'i trodd yn arwr yn cadw at y cod arwrol, gan ganolbwyntio ar anrhydedd, dewrder, dewrder a chryfder. Fodd bynnag, tra ei fod ef i gyd yn dda, yn cynrychioli'r nodweddion hyn, drwg yn unig yw ei elynion.

Mae'r bwystfilod yn gythreuliaid llythrennol sy'n rhagflaenu tywyllwch a malais, gan eu bod yn anelu at deyrnasu ar y Daniaid . Geilw awdur y gerdd yr angenfilod, “ clan Cain, yr hwn a waharddodd y crëwr A’i gondemnio yn alltudion .”

Grendel, prif wrthwynebydd Beowulf , allan er mwyn gwaed ac yn syml er mwyn lladd; y mae yn ddrwg ymgnawdoledig. Mae'r Daniaid yn ofni Grendel a'i nerth, a theimlant fel dioddefwyr diymadferth yn erbyn ei allu.

Gyda'i galon ddewr, rhuthrodd Beowulf i helpu'r Daniaid , gan ei fod yn rhyfelwr cryf, dewr, oedd. Yn awyddus i chwilio am anrhydedd, roedd yn fodlon aberthu ei hun i ymladd yn erbyn yr anghenfil a dod â chyfiawnder i'r wlad.

Mae'n ymladd yn erbyn Grendel, ac ynaMae mam Grendel sy'n chwilio am ddialedd yn erbyn ei mab, yn groes i'w chynllun, Beowulf yn ei threchu. Yn niwedd ei ddyddiau, y mae yn lladd un arall, ac felly y mae amryw weithiau lle y gwelir y frwydr rhwng da a drwg yn Beowulf .

Beth Yw Archeteip Da yn erbyn Drygioni, a Pam Mae'n Mor Boblogaidd?

Symbol neu thema yw archdeip sy'n dal i ddigwydd mewn llenyddiaeth neu gyfryngau eraill , lle mae da yn erbyn drwg yn un o'r archdeipiau enwog. Gallwn ei weld mewn llawer o straeon poblogaidd fel “Snow White and the Seven Dwarves,” “Harry Potter,” “The Lord of the Rings” ac wrth gwrs, yn Beowulf. Mae'n thema sydd wedi cael ei defnyddio mewn llenyddiaeth a straeon llafar ers miloedd o flynyddoedd.

Y rheswm dros ddefnyddio'r thema da a drwg yw ei fod yn mynd y tu hwnt i wahanol ddiwylliannau, lleoliadau, a hyd yn oed poblogaethau . Mae'n frwydr sy'n ein huno fel bodau dynol, hyd yn oed os ydym yn dod o gefndiroedd gwahanol. Y rheswm pam fod “da yn erbyn drwg” yn archdeip pwerus yw y gall unrhyw un ei ddarllen, ei ddeall a'i deimlo gan ei fod wedi byw rhywbeth tebyg.

Fodd bynnag, mewn llawer o straeon, yn enwedig rhai hŷn, ni gweld y frwydr hon rhwng da a drwg mewn ffyrdd llwm iawn . Mae'r dihiryn bob amser yn ddihiryn llwyr, fel yr anghenfil, Grendel, heb unrhyw rinweddau achubol, dim ond yn anelu at ddinistrio. Mae'r arwr, ar y llaw arall, bob amser yn berffaith dda, ac ni allant byth wneud dim drwg, oherwydd y maent yn ddrwgyn ymladd yn erbyn. Mae hyn yn dangos sut mae da a drwg i'w weld yn aml iawn mewn straeon tylwyth teg, lle rydych chi'n gwybod pwy sy'n ddrwg, ac rydych chi'n gwybod i bwy rydych chi i fod i wreiddio.

Beth yw Beowulf? Cefndir i'r Rhyfelwr Enwog a'i Stori

Cerdd a ysgrifennwyd rhwng 975 a 1025 yw Beowulf. Nid ydym yn adnabod yr awdur, ond nid yw hynny wedi atal y gerdd rhag bod yn un o'r cerddi pwysicaf a ysgrifennwyd yn Hen Saesneg. Mae'n digwydd yn y 6ed ganrif yn Sgandinafia , yn dilyn anturiaethau rhyfelwr o'r enw Beowulf yn ei ymgais i ymladd yn erbyn anghenfil cythraul gwaedlyd.

Mae'n teithio i'r Daniaid, yn trechu'r anghenfil, mam yr anghenfil, ac yn cael ei wobrwyo am hynny. Yr oedd yn ceisio anrhydedd, a chafwyd trwy ei wrhydri. Hyd yn oed hyd ei farwolaeth wrth iddo farw o frwydr gyda draig, roedd yn dal i ddod o hyd i anrhydedd a gogoniant yn ei farwolaeth oherwydd merthyrdod. Mae Beowulf yn enghraifft wych o'r cod arwrol neu'r cod arwrol Germanaidd .

Gweld hefyd: Nymff y Goedwig: Mân Dduwiau Groegaidd Coed ac Anifeiliaid Gwyllt

Ac oherwydd y rhesymau hyn, fe'i gwelir hefyd yn enghraifft berffaith o ymladd da yn erbyn drygioni . Yn y gerdd, ystyrir Beowulf fel symbol absoliwt daioni a goleuni. Ar y llaw arall, mae ei angenfilod a'i wrthwynebwyr yn enghreifftiau gwych o dywyllwch a drygioni. Mae Beowulf yn cael gwared ar y drwg yn ei fyd, ac felly yn ei stori, mae da yn trechu drygioni.

Casgliad

Edrychwch ar y rhestr o brif bwyntiau a gwmpesir yn yr erthygl uchod am dda vs. drwgyn Beowulf:

  • Cerdd a ysgrifennwyd yn Hen Saesneg gan awdur dienw yw Beowulf, rhwng y blynyddoedd 975 a 1025, chwedl lafar ydoedd cyn ei hysgrifennu.
  • Y stori yn ymdrin â chwedl Beowulf, arwr rhyfelgar sy'n ceisio gogoniant ac yn mynd i ddod o hyd iddo gan y Daniaid, a oedd yn ofni anghenfil gwaedlyd.
  • Mae Beowulf yn cynnig lladd yr anghenfil, i chwilio am anrhydedd, gogoniant. Gan ei fod yn rhyfelwr go iawn, mae'n llwyddo i ladd dau fwystfil a draig, mae hyn yn enghraifft o archdeip da yn erbyn drygioni.
  • Gan ei fod i gyd yn dda, yn ymladd yn erbyn pob drwg, mae'n enghraifft o Arwr Almaenig, yn dilyn y cod arwrol.
  • Beowulf yw cynrychioli daioni oherwydd ei fod yn canolbwyntio ar uchelwyr, anrhydedd, ymladd dros yr hyn sy'n iawn, a thynnu drygioni o'r byd, yn union fel y mae'r anghenfil (Grendel) epitome drygioni.
  • Mae archdeip da a drygioni mor boblogaidd oherwydd gall gyfieithu i bob diwylliant, lleoliad, a phoblogaeth.
  • Beowulf sydd bob amser yn fuddugol, gan ddangos mai da yw bob amser. i fod i fuddugoliaeth ar ddrygioni, gellid ystyried hyn yn gredo baganaidd ac yn Gristion.
  • O'r diwedd mae'n marw yn y frwydr olaf yn erbyn y trydydd dihiryn, draig, yn ei lladd, mae'n dangos buddugoliaethau da unwaith eto.
  • Nid yw Beowulf i gyd yn berffaith, oherwydd y mae'n ymladd yn llafar ag eraill, ac yn dueddol o ymffrostio. Trwy hyn i gyd, mae'n dal i fod yn ddelwedd arwroldaioni.
  • Nid Beowulf yw'r unig gymeriad da yn y gerdd, y mae hefyd ei gâr, Wiglaf, yn ymladd ochr yn ochr â Beowulf ar y diwedd.

Cerdd epig enwog yw Beowulf sy'n yn berffaith enghreifftio'r frwydr rhwng da a drwg . Mae'r cymeriadau da i gyd yn dda, gydag ysgafnder perffaith, maen nhw bob amser yn llwyddiannus yn erbyn y pwerau tywyll y maen nhw'n ymladd.

Mae'r ddwy ochr yn dangos ychydig o noethni, ond ym mhob stori a diwylliant, da sydd i fod i fuddugoliaeth, a hyd yn oed heddiw, mae'r neges honno'n dal yn wir.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.