Elusennau: Duwiesau Harddwch, Swyn, Creadigrwydd a Ffrwythlondeb

John Campbell 25-04-2024
John Campbell

Yr Elusennau , yn ôl mytholeg Roegaidd, oedd duwiesau a ysbrydolodd celf, harddwch, natur, ffrwythlondeb, ac ewyllys da. Roedd y duwiesau hyn bob amser yng nghwmni Aphrodite the duwies cariad a ffrwythlondeb. Mae nifer yr Elusennau yn amrywio yn ôl ffynonellau hynafol gyda rhai ffynonellau'n honni eu bod yn dair tra bod eraill yn credu bod yr Elusennau yn bump. Bydd yr erthygl hon yn ymdrin ag enwau a rolau'r Elusennau ym mytholeg yr hen Roeg.

Pwy Oedd yn Elusennau?

Ym mytholeg Roeg, roedd elusennau yn dduwiesau swynol lluosog o wahanol fathau. mathau ac agweddau, fel ar gyfer ffrwythlondeb, caredigrwydd, harddwch, natur, a hyd yn oed creadigrwydd. Roedd y rhain i gyd yn dduwiesau yn cynrychioli'r pethau da mewn bywyd, ac felly roedden nhw gyda duwies cariad, Aphrodite.

Rhieni'r Elusennau

Mae ffynonellau gwahanol yn enwi gwahanol dduwiau fel rhieni'r elusen a'r mwyaf cyffredin oedd Zeus a nymff y cefnfor Eurynome. Rhieni llai cyffredin y duwiesau oedd Dionysus, duw gwin a ffrwythlondeb, a Coronis.

Mae ffynonellau eraill yn honni mai'r Chariaid oedd merched duw'r haul Helios a'i gydymaith Aegle, merch i Zeus. Yn ôl rhai mythau, roedd Hera yn magu'r Elusennau gyda thad anhysbys tra bod eraill yn dweud mai Zeus oedd tad yr Elusennau gyda naill ai Eurydome, Eurymedousa neu Euanthe.

Y Enwau ydeniadol.
 • I ddechrau, darluniwyd y duwiesau wedi eu gorchuddio'n llawn ond ers y 3edd ganrif CC, yn enwedig ar ôl disgrifiadau'r beirdd Euphorion a Callimachus, fe'u dangoswyd yn noeth.
 • Y Rhufeiniaid darnau arian mintys yn darlunio'r duwiesau i ddathlu'r briodas rhwng yr ymerawdwr Marcus Aurelius a'r ymerodres Faustina Minor. Mae'r Charites wedi gwneud sawl ymddangosiad mewn gweithiau celf Rhufeinig mawr gan gynnwys y paentiad enwog Primera gan Sandro Botticelli.

  Elusennau

  Aelodau'r Elusennau Yn ôl Hesiod

  Fel y darllenasom yn gynharach, mae nifer yr Elusennau yn amrywio yn ôl pob ffynhonnell ond y mwyaf cyffredin oedd tair. Enw'r tair Siart, yn ôl yr hen fardd Groegaidd Hesiod, oedd Thalia, Euthymia (a elwir hefyd yn Euphrosyne) ac Aglaea. Thalia oedd duwies y gwyl a gwleddoedd cyfoethog tra roedd Euthymia yn dduwies llawenydd, difyrrwch a hwyl dda. Roedd Aglaea, yr ieuengaf o'r Siariaid, yn dduwies helaethrwydd, ffrwythlondeb a chyfoeth.

  Cyfansoddwyr y Chariaid Yn ôl Pausanias

  Yn ôl y daearyddwr Groegaidd Pausanias, Eteocles, brenin Lloegr. Orchomenus, sefydlodd y cysyniad o'r Charites yn gyntaf ac ni roddodd ond enw tri Charites. Fodd bynnag, nid oes unrhyw gofnodion o'r enwau a roddodd Eteocles i'r Chariaid. Parhaodd Pausanias nad oedd pobl Laconia yn parchu dim ond dau Elusen; Cleta a Phaenna.

  Roedd yr enw Cleta yn golygu enwogrwydd ac yn dduwdod sain tra roedd Phaenna yn dduwies y goleuni. Nododd Pausanias fod yr Atheniaid hefyd yn addoli dwy Siart - Auxo a Hegemone.

  Auxo oedd duwies twf a chynydd tra mai Hegemone oedd y dduwies a wnaeth blanhigion flodeuo a dwyn ffrwyth. Fodd bynnag, ychwanegodd yr hen fardd Groeg Hermesianax dduwies arall, Peitho, at yr Athenian Charites gan eu gwneud yn dair. Ym marn Hermesianx,Yr oedd Peitho yn bersonoliaeth o berswâd a swyngyfaredd.

  Yr Elusenau Yn ol Homer

  Cyfeiriai Homer at yr Elusenau yn ei weithiau; fodd bynnag, ni soniwyd am nifer penodol. Yn hytrach, ysgrifennodd fod un o'r Siariaid o'r enw Charis yn wraig Hephaestus, y duw tân. Hefyd, gwnaeth Hypnos, duw Cwsg, gŵr un o'r Chariaid a elwid Pasithea neu Pasithee. . Roedd Charis yn dduwies harddwch, natur a ffrwythlondeb a Pasithee yn dduwies ymlacio, myfyrdod a rhithwelediad.

  Yr Elusenau Yn ôl Beirdd Groegaidd Eraill

  Ysgrifennodd Antimachus am y Chariaid ond ni roddodd unrhyw rif neu eu henwau ond yn dynodi eu bod yn epil Helios, duw'r haul, ac Aegle, nymff y môr. Rhoddodd y bardd epig Nonnus rif y Chariaid yn dri a'u henwau oedd Pasithee, Aglaia, a Peitho.

  Bardd arall, Sosrastus hefyd a gynhaliodd dair o Siartiaid, ac a'u henwodd hwynt Pasathee, Cale, ac Euthymia. Fodd bynnag, dim ond dwy elusen a barchodd dinas-wladwriaeth Sparta; Cleta, duwies sain, a Phaenna, duwies cymwynasgarwch a diolchgarwch.

  Rôl yr Elusenau mewn Chwedloniaeth

  Yn ôl mytholeg Roegaidd, prif rôl y Chariaid oedd gwasanaethu'r duwiau mawr, yn enwedig yn ystod dathliadau a chynulliadau. Er enghraifft, cyn i Aphrodite fynd i hudo Anchises of Troy, roedd yr Eluseniaid yn ymdrochi ac yn eneiniohi yn ninas Paphos i wneud iddi ymddangos yn fwy deniadol. Buont hefyd yn gofalu am Aphrodite ar ôl iddi adael Mynydd Olympus pan ddaeth ei pherthynas anghyfreithlon â'r duw Ares i'r amlwg. Bu'r Chariaid hefyd yn gwau ac yn lliwio gwisgoedd hirion Aphrodite.

  Bu'r duwiesau hefyd yn gofalu am rai bodau dynol yn enwedig Pandora, y wraig gyntaf a grewyd gan Hephaestus. I'w gwneud harddach a deniadol, cyflwynodd y Chariaid gadwynau hudolus iddi. Fel rhan o'u cyfrifoldebau, trefnodd y Charites wleddoedd a dawnsfeydd i'r duwiau ar Fynydd Olympus. Buont yn perfformio rhai o'r dawnsiau i ddiddanu ac yn cyhoeddi genedigaeth rhai duwiau gan gynnwys Apollo, Hebe a Harmonia.

  Mewn rhai mythau, roedd yr Chariaid yn dawnsio ac yn canu gyda yr Muses a oedd yn dduwiau ysbrydolodd wyddoniaeth, y celfyddydau a llenyddiaeth.

  Rôl yr Eluseniaid yn yr Iliad

  Yn yr Iliad, trefnodd Hera briodas rhwng Hypnos a Pasithee fel rhan o'i chynlluniau i hudo Zeus a thynnu ei sylw oddi arno. y Rhyfel Trojan. Yn ôl Iliad Homer, Aglaea oedd gwraig Hephaestus. Cred rhai ysgolheigion i Hephaestus briodi Aglaea ar ôl i Aphrodite, ei gyn wraig, gael ei ddal yn cael perthynas ag Aphrodite.

  Pan oedd angen corff ar Thetis. arfwisg i'w mab, gwahoddodd Aglaea hi i Fynydd Olympus fel y gallai Thetis siarad â Hephaestus i lunio arfwisg i Achilles.

  Addoliad yMae Charites

  Pausanias yn adrodd mai Eteocles o Orchomenus (tref yn Boeotia) oedd y cyntaf i weddïo ar y Chariaid, yn ôl pobl Boeotia. Dysgodd Eteocles, Brenin Orchomenus, i'w ddinasyddion hefyd sut i aberthu i'r Chariaid. Yn ddiweddarach, gwnaeth meibion ​​Dionysus, Angelion, a Tectaus ddelw o Apollo, duw Saethyddiaeth, a cherflunio yn ei. llaw y tair Chariad (a adwaenir hefyd fel y Grasau).

  Gweld hefyd: Electra – Chwarae Euripides: Crynodeb & Dadansoddi

  Mae Pausanias yn parhau i'r Atheniaid osod y tair Gras wrth y fynedfa i'r ddinas a cynnal rhai defodau crefyddol yn eu hymyl. Y bardd Athenaidd Pamphos oedd y cyntaf i ysgrifennu cân wedi'i chysegru i'r Chariaid ond nid oedd ei gân yn cynnwys eu henwau.

  Cwlt y Charites

  Mae llenyddiaeth bresennol yn dangos mai cwlt y duwiesau oedd wedi'i wreiddio yn hanes cyn Groeg. Roedd nod y cwlt yn canolbwyntio ar ffrwythlondeb a natur ac roedd ganddo gysylltiad arbennig â ffynhonnau ac afonydd. Roedd gan y Charites ddilyniant mawr yn y Cyclades (grŵp o ynysoedd yn y môr Aegean). Lleolwyd un ganolfan gwlt ar ynys Paros ac mae ysgolheigion wedi dod o hyd i dystiolaeth o ganolfan gwlt o'r 6ed Ganrif ar ynys Thera.

  Cysylltiad â'r Isfyd

  Y triawd oedd duwiesau Chthonic y cyfeirir atynt hefyd fel Deities Underworld oherwydd nad oedd blodau na cherddoriaeth yn ystod eu gwyliau. Ffenomen oedd yn gyffredin gyda phob duwdodyn gysylltiedig â'r Isfyd.

  Fodd bynnag, yn ôl y chwedl, doedd gan y gwyliau ddim torchau na ffliwtiau oherwydd i Minos, Brenin Creta, golli ei fab yn ystod gŵyl ar ynys Paros ac fe stopiodd y gerddoriaeth ar unwaith. Fe wnaeth hefyd ddinistrio'r holl flodau yn yr ŵyl ac ers hynny mae gŵyl y duwiesau wedi'i dathlu heb gerddoriaeth na thorchau.

  Fodd bynnag, roedd yr ŵyl yn cynnwys llawer o ddawnsio tebyg i'r ŵyl o Dionysus ac Artemis, duw a duwies gwledd a geni plant.

  Temlau'r Chariaid

  Adeiladodd cwlt y duwiesau o leiaf bedair teml a gysegrwyd ganddynt. er anrhydedd iddynt. Roedd y deml amlycaf yn Orchomenus yn rhanbarth Boeotian Gwlad Groeg. Mae hyn oherwydd bod llawer yn credu bod eu cwlt yn tarddu o'r un lle.

  Y Deml yn Orchomenus

  Yn Orchomenus, roedd addoliad y duwiesau yn digwydd ar safle hynafol ac yr oedd yn cynnwys tair carreg, yn ôl pob tebyg, yn cynrychioli pob dwyfoldeb. Fodd bynnag, nid oedd y tair carreg yn unigryw i addoliad y duwiesau yn unig gan fod cyltiau Eros a Herakles yn Boeotia hefyd yn defnyddio tair carreg yn eu parch. Hefyd, cysegrodd pobl Orchomenus afon Kephisos a ffynnon Akidalia i'r tri duw. Gan fod Orchomenus yn ddinas amaethyddol fywiog, cynigiwyd peth o'r cynnyrch i'r duwiesau fel aaberth.

  Yn ôl y Daearyddwr Groegaidd Strabo, gosododd Brenin Orchomenus o'r enw Eteokles y sylfaen i'r deml, mae'n debyg oherwydd y cyfoeth a gafodd gan y Chariaid yn ei farn ef. Gwyddys hefyd fod Eteokles yn cyflawni gweithredoedd elusennol yn enw'r duwiesau, yn ôl Strabo.

  Gweld hefyd: Phorcys: Duw y Môr a'r Brenin o Phrygia

  Yr oedd dinasoedd a threfi eraill a oedd yn gartref i deml y duwiesau yn cynnwys Sparta, Elis a Hermione. Mae ysgolheigion yn adrodd am deml arall yn Amyclae, dinas yn ardal Laconia, a adeiladodd y Brenin Lacedaemon o Laconia.

  Cymdeithas â Duwiau Eraill

  Mewn rhai mannau, roedd addoliad y duwiesau yn gysylltiedig â duwiau eraill megis Apollo, duw saethyddiaeth ac Aphrodite. Ar ynys Delos, roedd y cwlt yn cysylltu Apollo â'r tair duwies ac yn eu haddoli gyda'i gilydd. Fodd bynnag, nid oedd hyn ond yn unigryw i gwlt y Chariaid gan nad oedd cwlt Apollo yn cydnabod y cysylltiad hwn nac yn cymryd rhan yn ei addoliad.

  Yn y cyfnod Clasurol, roedd y duwiesau yn gysylltiedig ag Aphrodite mewn materion sifil yn unig ond nid yn grefyddol. . Gan fod Aphrodite yn dduwies cariad, ffrwythlondeb a genedigaeth, roedd yn gyffredin ei thrafod hi yn yr un anadl â thair duwies cariad, swyn, harddwch, ewyllys da a ffrwythlondeb.

  Cynrychiolaeth o'r Charites yn y Celfyddydau Groeg

  Mae'n gyffredin gweld y tair duwies yn aml yn cael eu cynrychioli fel llwm noeth ond mae'nnid felly y bu o'r dechreuad. Mae paentiadau o Roeg Clasurol yn dangos bod y duwiesau wedi'u gwisgo'n gain.

  Mae ysgolheigion yn credu mai'r rheswm dros ddelweddu'r duwiesau fel rhai noeth oedd oherwydd y beirdd Groegaidd Callimachus ac Euphorion o'r drydedd ganrif CC a ddisgrifiodd y triawd fel un noeth. Fodd bynnag, nid tan y chweched a'r seithfed ganrif CC y darluniwyd y triawd fel un heb ei orchuddio.

  Y dystiolaeth o hyn oedd y cerflun o'r duwiesau a ddarganfuwyd yn nheml Apollo yn Thermos sy'n dyddio'n ôl i'r chweched a'r seithfed ganrif CC. Hefyd, mae'n debyg bod y duwiesau wedi'u darlunio ar fodrwy aur o Wlad Groeg Myceneaidd. Roedd y darlun ar y fodrwy aur yn dangos dwy ffigwr benywaidd yn dawnsio ym mhresenoldeb ffigwr gwrywaidd y credir ei fod naill ai'n Dionysus neu'n Hermes. Darganfuwyd rhyddhad arall yn darlunio'r duwiesau yn nhref Thasos sy'n dyddio'n ôl i'r bumed ganrif.

  Mae'r cerfwedd yn darlunio'r duwiesau ym mhresenoldeb Hermes a naill ai Aphrodite neu Peitho ac fe'i gosodwyd wrth y fynedfa i Thasos. Ar ochr arall y cerfwedd yr oedd Artemis yn coroni Apollo ym mhresenoldeb rhai nymffau.

  Ymhellach, wrth y fynedfa roedd cerflun o'r Charites a Hermes sy'n dyddio'n ôl i gyfnod Clasurol Gwlad Groeg. Y gred boblogaidd oedd i'r athronydd Groegaidd Sokrates gerflunio'r rhyddhad hwnnw, fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o ysgolheigion yn meddwl maiannhebygol.

  Darluniau o'r Elusenau yn y Celfyddydau Rhufeinig

  Mae murlun yn Boscoreale, tref yn yr Eidal, yn dyddio'n ôl i 40 CC yn darlunio'r duwiesau gydag Aphrodite, Eros, Ariadne, a Dionysus . Roedd y Rhufeiniaid hefyd yn darlunio'r duwiesau ar rai darnau arian i ddathlu'r briodas rhwng yr ymerawdwr Marcus Aurelius a'r ymerodres Faustina Minor. Roedd y Rhufeiniaid hefyd yn darlunio'r duwiesau ar eu drychau a'u sarcophagi (eirch carreg). Roedd y Rhufeiniaid hefyd yn darlunio'r duwiesau yn llyfrgell enwog Piccolomini yn ystod oes y Dadeni.

  Casgliad

  Mae'r erthygl hon wedi edrych ar darddiad yr Elusenau a adwaenir hefyd fel Kharites, eu rôl mewn chwedloniaeth, a sut y cawsant eu cynrychioli yn weledol yn y celfyddydau Groeg a Rhufeinig. Dyma grynodeb o'r hyn yr ydym wedi'i ddarllen hyd yn hyn:

  • Merched y Groegiaid oedd y Chariaid duw Zeus a nymff y môr Eurynome er bod ffynonellau eraill yn enwi Hera, Helios, a rhieni'r duwiesau.
  • Er bod y rhan fwyaf o ffynonellau'n credu bod y Chariaid yn dri mewn nifer, mae ffynonellau eraill yn meddwl eu bod yn fwy na thri.<12
  • Ysbrydolodd y duwiesau harddwch, swyn, natur, ffrwythlondeb, creadigrwydd, ac ewyllys da ac fe'u cafwyd yn bennaf yng nghwmni Aphrodite, duwies ffrwythlondeb.
  • Rôl y duwiesau ym mytholeg Gwlad Groeg oedd i wasanaethu'r duwiau eraill trwy eu difyrru neu eu helpu i wisgo i fyny ac edrych yn fwy

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.