Tiresias: Pencampwr Antigon

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Yn Tiresias, roedd gan Antigone bencampwr, un a fethodd, yn y pen draw, â’i hachub rhag tynged balchder ei hewythr. Ceisir Tiresias, o'i ymddangosiad cyntaf yn y gyfres yn Oedipus Rex, ond yna caiff ei wrthod pan fydd yn datgelu'r gwir.

Waeth faint o ganmoliaeth mae'r arweinwyr yn pentyrru wrth iddo gyrraedd a maen nhw Gan geisio ei broffwydoliaeth , troant arno ar unwaith pan ddatguddia wirioneddau na fynnant eu clywed.

Y mae Tiresias ei hun yn annoethineb ac nid yn ddiplomyddol yn ei gyflwyniad o'i broffwydoliaethau. Gan wybod y bydd yn cael ei wawdio a'i wrthod hyd yn oed cyn iddo lefaru, nid yw'n dueddol i siwgrcot y gwirionedd.

Efe yw corfforiad o dynged, ewyllys y duwiau, a dal y cyfryw. y mae nerth yn peri ei fod yn gas ac yn ofni gan y Brenhinoedd y mae efe yn rhoddi ei allu iddynt i ddirnad y gwirionedd.

Pwy Yw Tiresias yn Antigone?

<0 Pwy yw Tiresias yn Antigone?Proffwyd yw Tiresias sydd â hanes o gael ei ddilorni a'i anwybyddu gan y rhai sydd fwyaf angen ei gyngor a'i gefnogaeth. Er bod y brenhinoedd yn y ddwy ddrama yn ei ddilorni, mae Tiresias yn cadw ei rôl. Mae'n gwrthod mynd yn ôl, gan wybod mai ef yw llefarydd y duwiau.

Gelwir arno yn Oedipus Rex ac yn y pen draw yn cael ei fygwth a gyrru o'r castell fel gelyn y brenin . Er yn Oedipus Rex , portreadwyd Tiresias fel cynghreiriad i Creon yn ei ymdrechioner mwyn cynorthwyo Oedipus, mae hanes i’w weld yn ailadrodd ei hun yn Antigone.

Mae’r ddrama’n agor gyda sgwrs rhwng y chwiorydd, Antigone ac Ismene, dau o blant Oedipus. Mae Antigone wedi galw ar Ismene i ofyn am ei help. Mae hi'n bwriadu herio ei hewythr, Creon, y brenin, a chladdu eu brawd Polynices.

Wrth i'r sgwrs fynd rhagddi, daw allan i'r brodyr ymladd â'i gilydd dros reolaeth y deyrnas . Wedi iddo ennill rôl y brenin ar ôl marwolaeth Oedipus, gwrthododd Eteocles rannu grym â'i frawd Polynices.

Mewn ymateb, ymunodd Polynices â Creta ac arwain byddin aflwyddiannus yn erbyn Thebes. Cafodd y ddau frawd eu lladd yn y gwrthdaro. Yn awr, y brawd Jocasta, Creon, sydd wedi cipio'r goron . I gosbi Polynices am ei frad, mae Creon yn gwrthod caniatáu i'w gorff gael ei gladdu.

Mae Antigone yn ystyried gweithredoedd Creon yn frech ac yn erbyn ewyllys y duwiau. Mae hi’n bwriadu claddu ei brawd yn erbyn ewyllys ei hewythr . Mae Ismene yn gwrthod ymuno â'i chwaer yn ei chynllwyn beiddgar, gan ofni digofaint y brenin a'r ddedfryd marwolaeth a addawyd i unrhyw un sy'n cael ei ddal yn ceisio claddu'r corff:

Dim ond merched ydyn ni, ni allwn ymladd â dynion, Antigon! Mae'r gyfraith yn gryf, rhaid i ni ildio i'r gyfraith Yn y peth hwn, ac yn waeth. Erfyniaf ar y Meirw Am faddeu i mi, ond diymadferth wyf: rhaid ildio I'r rhai sydd mewn awdurdod. Ac yr wyf yn meddwl ei fodbusnes peryglus Ymyrraethu bob amser .”

Mae Antigone yn ymateb bod gwrthodiad Ismene yn ei gwneud hi’n fradwr i’w theulu ac nad yw’n ofni’r farwolaeth y mae Creon wedi’i addo . Mae ei chariad at Polynices yn fwy nag unrhyw ofn marwolaeth. Mae hi'n dweud os bydd hi'n marw, nid marwolaeth heb anrhydedd fydd hi. Mae Antigone yn benderfynol o gyflawni ewyllys y duwiau , er gwaethaf y canlyniadau iddi hi ei hun:

Claddaf ef; ac os bydd raid i mi farw, yr wyf yn dywedyd fod y trosedd hwn yn sanctaidd: Gorweddaf gyd ag ef yn angau, a byddaf mor annwyl iddo ag efe i mi.

Y pâr rhan a Cyflawnodd Antigone ei chynllun, gan arllwys libations a gorchuddio Polynices â haen denau o lwch . Mae Creon yn darganfod bod y corff wedi cael ei ofalu y diwrnod wedyn ac yn gorchymyn iddo symud. Yn benderfynol, mae Antigone yn dychwelyd, a’r tro hwn yn cael ei ddal gan y gwarchodwyr.

Sut Mae Creon yn Ymateb?

Mae tymer Creon i’w weld yn yr olygfa pan fydd y negesydd yn agosáu at y tro cyntaf. Mae'r negesydd yn cyhoeddi nad ef yw'r un sy'n haeddu cosb , hyd yn oed cyn iddo gyhoeddi'r drosedd a gyflawnwyd. Ar ôl ychydig yn ôl ac ymlaen, mae Creon yn diswyddo'r dyn.

Gweld hefyd: Y Cyflenwyr - Euripides - Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Mae'r un negesydd yn dychwelyd bron yn syth, y tro hwn yn arwain y carcharor. Mae’n rhoi gwybod i Creon nad yw’n hapusach i fod yn traddodi Antigone i wynebu ei chosb ond drwy wneud hynny, ei fod wedi achub ei un ei huncroen.

Mae Antigone yn herfeiddiol, gan ddweud bod ei gweithredoedd yn dduwiol a bod Creon wedi mynd yn groes i ewyllys y duwiau . Dywed wrtho ei bod yn cael ei pharchu gan y bobl am ei ffyddlondeb i'w brawd marw, ond fod ei ofn ef yn eu cadw'n dawel, gan ddweud:

A, ffortiwn brenhinoedd, Trwyddedig i ddweud a gwnewch beth bynnag a fynnant!

Mae Creon, mewn cynddaredd, yn ei dedfrydu i farwolaeth.

Mae Haemon, dyweddïwr Antigone a mab Creon ei hun, yn dadlau â'i dad dros dynged Antigone. Yn y diwedd, mae Creon yn ymwrthod â’r pwynt o selio Antigone i mewn i feddrod yn hytrach na chael ei llabyddio , brawddeg llai uniongyrchol, ond yn sicr fel un farwol. Arweinir Antigone i ffwrdd gan y gwarchodwyr er mwyn i'w dedfryd gael ei chyflawni.

Yn y fan hon y mae y proffwyd dall yn Antigone yn gwneud ei ymddangosiad. Daw Tiresias at Creon i'w hysbysu ei fod yn peryglu digofaint y duwiau gyda'i benderfyniad brech. Proffwydoliaeth Tiresias yw y bydd gweithredoedd Creon yn dod i ben mewn trychineb.

Sut Mae Defnydd Sophocles o Tiresias yn Wahanol i Ddefnydd Homer?

Unrhyw Dadansoddiad cymeriad Tiresias Dylai gymryd i ystyriaeth ei ymddangosiadau ym mhob un o'r dramâu amrywiol. O dan beiros y ddau awdur, mae nodweddion cymeriad Tiresias yn gyson. Mae'n irascible, yn wrthdrawiadol, ac yn drahaus.

Er bod Odysseus yn cyfarfod â Tiresias pan mae'n ei alw'n ôl o fywyd ar ôl marwolaeth, y cyngor y mae'n ei roiyn cael canlyniadau tebyg i unrhyw adeg arall y mae'n ymddangos yn y dramâu . Mae'n rhoi cyngor da i Odysseus, sy'n cael ei anwybyddu wedyn.

Rôl Tyresias y proffwyd yn Antigone yw bod yn geg braidd yn gyndyn i'r duwiau. Mae'n siarad â Creon, yn gwbl ymwybodol o'r ymateb a gaiff gan y brenin.

Erbyn hyn, mae Tiresias wedi bod trwy Laius a Jocasta yn clywed ei broffwydoliaeth ac wedi methu â chyflawni unrhyw ataliaeth ystyrlon, sydd wedi arwain at Laius ' marwolaeth. Gyda hyn, daeth y broffwydoliaeth yn wir , gydag Oedipus wedi llofruddio ei dad yn ddiarwybod ac wedi priodi ei fam.

Galwodd Oedipus ar Tiresias i gynorthwyo i ddarganfod llofrudd Laius a wedi ei gyhuddo bryd hynny o danseilio'r brenin yn Oedipus Rex.

Nid yw Tiresias, yn Antigone, yn cael ei wysio ond yn hytrach daw o'i ewyllys ei hun, yn hyderus yn ei safle fel proffwyd a'i berthynas â'r Brenin. Proffwydoliaeth Tiresias yn Oedipus Rex a roddodd ei orsedd i Creon yn anuniongyrchol, ac yn awr daw Tiresias i hysbysu Creon o'i ffolineb.

Gofynna Creon am glywed ei eiriau, a disgrifia Tiresias sut rhybuddiwyd ef gan sŵn yr adar i geisio gair y duwiau. Ond pan geisiodd losgi aberth, gwrthododd y fflam losgi, a phydrodd offal yr offrwm yn ddiachos i bob golwg.

Disgrifia Tiresias hyn i Creon fel arwydd o'r duwiau a eu ewyllysyn yr un modd gwrthod unrhyw offrwm gan bobl Thebes . Mae'r duwiau wedi cael eu sarhau gan Creon yn gwrthod rhoi claddedigaeth iawn i Polynices, ac yn awr mae Thebes mewn perygl o syrthio dan felltith.

Sut Mae Creon yn Ymateb i'r Proffwyd?

Mae Creon yn dechrau trwy sarhau Tyresias , gan honni ei fod yn rhaid ei fod wedi cael ei lwgrwobrwyo i ddod â'r broffwydoliaeth iddo a dweud wrtho ei fod yn anghywir yn ei driniaeth o Antigone. Er bod Creon yn ateb sarhad i Tiresias ar y dechrau, mae'n ailystyried ei ymddygiad ar ôl i Tiresias golli ei dymer.

Ymddengys fod proffwydi wedi fy ngwneud yn dalaith arbennig iddynt. Ar hyd fy oes rydw i wedi bod yn rhyw fath o gasgen i saethau diflas o rifwyr ffortiwn sy’n osgoi’r ffawd!”

Mae Tiresias yn ateb bod “doethineb yn drech nag unrhyw gyfoeth.” Y mae Creon yn dyblu yn ei gyhuddiadau , gan wawdio nid yn unig Tyresias ond yr holl broffwydi, gan ddywedyd, mae'r genhedlaeth hon o broffwydi wedi caru aur erioed.”

Gweld hefyd: Alcinous yn Yr Odyssey: Y Brenin A Oedd yn Waredwr Odysseus

Dywed Tiresias wrth Creon nid yw ei eiriau ef ar werth a hyd yn oed pe byddent, y byddai efe yn eu cael yn “rhy gostus.”

Y mae Creon yn ei annog i lefaru beth bynnag, a dywed Tiresias wrtho ei fod yn dod. y mae cynddaredd y duwiau i lawr arno'i hun:

Cymer hyn, a chymer yn galon! Nid yw'r amser yn bell i ffwrdd pan fyddwch yn talu Corff yn ôl am gorff, cnawd eich cnawd eich hun. Yr wyt wedi gwthio plentyn y byd hwn i nos fyw,

Cadw rhag y duwiau isod.y plentyn sy'n eiddo iddynt : Y naill ar fedd cyn ei marw, y llall, Marw, gwadodd y bedd. Dyma'ch trosedd: A'r Cynddaredd a duwiau tywyll Uffern

Yn gyflym â chosb ofnadwy drosoch. A wyt ti am fy mhrynu yn awr, Creon?

Gydag ychydig eiriau, tyred Tiresias allan, gan adael Creon i drafod y sefyllfa ag ef ei hun yn ôl pob tebyg. Yn uchel, fe yn siarad â Choragos, pennaeth y Corws a'u llefarydd. Mae'r ddadl fewnol y mae Creon yn ymwneud â hi yn cael ei mynegi ar lafar trwy'r sgwrs â'r Corws.

Ewch yn gyflym: rhydd Antigone o'i gladdgell Ac adeiladwch feddrod i gorff Polyneices. <3

A rhaid gwneud hynny ar unwaith: mae Duw yn symud yn gyflym i ddileu ffolineb dynion ystyfnig.

Wedi sylweddoli ei ffolineb, mae Creon yn rhuthro i gladdu corff Polynice yn iawn ac yna i'r bedd i ryddhau Antigon. Wedi iddo gyrraedd, mae'n canfod Haemon yn wylo dros gorff ei ddyweddi marw . Yn anobaith ei dedfryd, crogodd Antigone ei hun. Mewn cynddaredd, mae Haemon yn codi cleddyf ac yn ymosod ar Creon.

Mae ei siglen yn methu, ac mae'n troi'r cleddyf arno'i hun. Mae'n cofleidio Antigone ac yn marw gyda'i chorff yn ei freichiau. Creon, wedi ei ddifrodi, yn cario corff ei fab yn ôl i'r castell, gan wylo. Mae'n cyrraedd i ddarganfod bod y negesydd a hysbysodd Choragos o'r marwolaethau wedi'i glywed gan ei wraig, Eurydice.

Yn ei chynddaredda galar, y mae hithau hefyd wedi cymeryd ei bywyd ei hun. Mae ei wraig, ei nith, a'i fab i gyd wedi marw, ac nid oes gan Creon ddim i'w feio ond ei haerllugrwydd a'i falchder ei hun . Mae wedi arwain i ffwrdd, gan alaru, ac mae Choragos yn annerch y gynulleidfa, gan wneud pwynt olaf y ddrama:

Nid oes hapusrwydd lle nad oes doethineb; Dim doethineb ond mewn ymostyngiad i'r duwiau. Cospir geiriau mawr bob amser, A gwŷr balch mewn henaint a ddysgant fod yn ddoeth.”

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.