Cyclops Odyssey: Polyffemws ac Ennill y Môr Duw's Ire

John Campbell 08-08-2023
John Campbell

Mae’r Odyssey cyclops neu Polyphemus yn cael ei adnabod fel mab duw’r môr, Poseidon. Fel ei dad, mae'r demigod yn gryf ac yn dal dig at y rhai sy'n gwneud cam ag ef. Ysgrifennir y cawr fel bod treisgar, creulon, a hunanol, yn lladd cariad ei anwylyd, Acis. Ond pwy oedd e yn The Odyssey? A sut achosodd e daith gythryblus Odysseus adref? I ateb y cwestiynau hyn, rhaid mynd yn ôl at yr un digwyddiadau a ddigwyddodd yn The Odyssey.

Yr Odyssey

Ar ôl Rhyfel Caerdroea, roedd y dynion a gymerodd ran yn yr ymryson i yn ôl at eu teuluoedd. Mae Odysseus yn casglu ei wŷr ar longau ac yn mynd yn syth i'w cartref annwyl, Ithaca. Ar eu ffordd, arhosant gan ynysoedd amrywiol gyda gwahanol raddau o berygl, ond nid oes yr un ynys wedi rhoi trafferthion iddynt a fyddai'n para am oes nes cyrraedd ynys Sisili, gwlad y Cyclops'. <5

Dyma nhw’n dod o hyd i ogof yn llawn bwyd ac aur; yn eu trachwant, mae’r dynion yn penderfynu mynd â’r hyn sydd yno i’w gymryd a gwledda ar y bwyd oedd yn bresennol yn y cartref, gan fwynhau moethau’r oes , heb fod yn ymwybodol o'r peryglon y maent yn eu hwynebu. Mae Polyphemus, cawr unllygeidiog, yn mynd i mewn i'w gartref dim ond i weld dynion bach dieithr yn bwyta ei fwyd ac yn rhyfeddu at ei drysorau.

Odysseus yn gorymdeithio at y cawr ac yn mynnu ei fod yn eu rhoi

1> bwyd i'w fwyta, cysgod rhag eu teithiau, a diogelwch yn eutaith, i gyd yn gyfnewid am hanesion eu hantur a'u mordaith. Mae'r cawr yn blincio ac yn cymryd y ddau ddyn agosaf ato. Mae'n cnoi arnynt ac yn eu llyncu o flaen Odysseus a'i wŷr, gan eu hannog i redeg mewn ofn a chuddio rhag y cawr oedd newydd fwyta eu ffrindiau.

Polyffemus yn cau'r ogof â chlogfaen, yn dal y dynion oddi mewn, ac yn mynd i gysgu ar ei grud. Y diwrnod canlynol mae Polyffemus yn hela am ddau ddyn arall ac yn eu bwyta i frecwast. Mae'n agor yr ogof yn fyr i ollwng ei wartheg allan ac yn gorchuddio'r ogof gyda chlog, eto'n dal y dynion Ithacan oddi mewn. clwb y cawr, a yn hogi ar ffurf gwaywffon; mae wedyn yn aros i'r cawr ddychwelyd. Unwaith y bydd Polyphemus yn mynd i mewn i'w ogof, mae'n bwyta dau arall o ddynion Odysseus cyn i Odysseus ddod yn ddigon dewr i siarad â'r cawr. Mae'n cynnig gwin i'r cyclops o'u mordaith ac yn caniatáu iddo yfed cymaint ag y mae'n ei ddymuno.

Unwaith y bydd Polyphemus yn feddw, mae Odysseus yn plymio'r waywffon i lygad y cyclops ac yn ei ddallu yn y broses. Mae Polyphemus, dall mewn cynddaredd, yn ceisio chwilio am y dyn eofn a feiddiodd ei ddall, ond yn ofer, ni allai deimlo dros y brenin Ithacan. glaswellt a golau haul. Mae'n agor yr ogof ond yn gwirio popethsy'n mynd trwy. Teimlai bob un o'i ddefaid, gan obeithio dal y gwŷr a'i darfu i ddallineb, ond yn ofer; y cyfan a allai deimlo oedd gwlan meddal ei ddefaid. Yn ddiarwybod iddo, roedd Odysseus a'i wŷr wedi clymu eu hunain ar foniau'r defaid i ddianc yn heddychlon, heb gael eu dal.

Er bod y dynion Ithacan wedi goroesi ac yn gallu dianc mewn un darn, daw balchder Odysseus gorau oll ohono. Mae'n gweiddi ei enw ac yn dweud wrth y cawr am ddweud wrth unrhyw un a wyddai ei fod ef, brenin Ithaca, wedi dallu'r cawr a neb arall.

Yna mae Polyphemus yn The Odyssey yn gweddïo ar ei dad , Poseidon, i ohirio dychweliad Odysseus adref, a Poseidon yn gwrando ar gais ei annwyl fab. Mae Poseidon yn anfon stormydd a thonnau i barti brenin yr Ithacan, gan eu harwain i ddyfroedd peryglus ac ynysoedd peryglus.

Gweld hefyd: Catullus 70 Cyfieithiad

Dygwyd hwy i ynys y Laistrygoniaid, lle cawsant eu hela fel ysglyfaeth a'u trin fel helwriaeth, i'w holrhain a'u grilio ar ol eu dal. Prin y mae Odysseus yn dianc gydag ychydig o'i ddynion, dim ond i gael ei gyfeirio tuag at ynys Circe gan y storm. Ar ynys Circe, mae gwŷr Odysseus yn cael eu troi'n foch ac yn cael eu hachub trwy gymorth Hermes .

Maen nhw'n aros mewn moethusrwydd ar yr ynys am flwyddyn ac yn hwylio unwaith eto i gyfeiriad Ithaca. Mae storm arall yn eu harwain i ynys Helios, lle mae gwŷr Odysseus yn lladdgwartheg aur annwyl y duw, yn ennill gwarth y duwiau.

Gweld hefyd: Catullus 10 Cyfieithiad

Cosb Zeus

Fel cosb mae Zeus, duw'r duwiau, yn anfon taranfollt eu ffordd, suddo eu llong a boddi yr holl ddynion. Mae Odysseus, yr unig oroeswr, yn golchi i'r lan ynys Ogygia, cartref y nymff Groegaidd Calypso, lle mae'n cael ei garcharu am nifer o flynyddoedd.

Mae ei garchariad yn dod i ben wrth i Athena ddwyn perswâd ar ei thad a gweddill cyngor yr Olympiaid i adael iddo ddychwelyd adref. Mae Odysseus yn dianc o ynys Calypso ond eto’n cael ei ddirmygu gan donnau solet a stormydd Poseidon. Mae'n golchi i'r lan ar ynys y Phaeacians, lle mae'n cwrdd â merch y brenin. Mae'r ferch ifanc yn dod ag Odysseus yn ôl i'r castell a yn ei gynghori i swyno ei rhieni i'w hebrwng yn ôl i Ithaca. Mae'n swyno'r Phaeaciaid trwy adrodd ei anturiaethau a'r brwydrau y byddai'n eu hwynebu yn ystod ei deithiau.<5

Gorchmynnodd y brenin i grŵp o'i wŷr ddod â yr Ithacan Ifanc adref i'w Noddwr, Poseidon, a oedd wedi tyngu llw i'w hamddiffyn ar eu taith. Felly, llwyddodd ein harwr Groegaidd i ddychwelyd yn ddiogel i Ithaca gyda charedigrwydd a medrusrwydd y Phaeaciaid, ac yn y diwedd cymerodd ei sedd haeddiannol ar yr orsedd.

Pwy Yw Cyclops yn yr Odyssey?

<0 Mae'r Cyclops o'r Odyssey yn greadur mytholegol a aned o dduwiau a duwiesau ac iddo arwyddocâd mawr ym mytholeg Roeg. Yn yMae Odyssey, y Cyclops mwyaf nodedig, yn fab i Poseidon, Polyphemus, sy'n dod ar draws Odysseus a'i ddynion yn ei gartref ei hun.

Roedd Poseidon, afreolaidd ei natur, ar un adeg yn ffafrio Odysseus am ei weithredoedd bonheddig yn rhyfel Caerdroea, ond yn canfod ei bresenoldeb yn fygythiad ar ôl ei amharchu trwy anafu ei fab. Mae'r brenin Ithacan yn ei ddallu wrth iddyn nhw ddianc o'i grafangau. Mewn cywilydd a chynddeiriog, mae Polyffemus yn gweddïo ar ei dad ac yn gofyn iddo ddial yn union ar y rhai a'i anafodd.

Mae Poseidon yn anfon amrywiol ystormydd a thonnau i ffordd Odysseus, yn eu harwain at angenfilod y môr, dyfroedd dyrys, a'r ynysoedd mwyaf peryglus i niweidio dynion yr Ithacan. Mae ymgais olaf Poseidon i ddileu taith Odysseus ar ôl i frenin Ithacan ddianc o ynys Calypso. Dyfroedd cryfion dros fwrdd llong Odysseus wrth iddo olchi ynys y Phaeaciaid i'r lan.

Yn eironig, y morwyr yw bodau dewisol Poseidon; mae'r Phaeaciaid yn ystyried Poseidon fel eu noddwr gan iddo addo eu hamddiffyn ar eu taith ar y môr. Mae'r Phaeaciaid yn hebrwng Odysseus adref yn ddiogel, ac Odysseus yn dod yn ôl i rym yn Ithaca.

Odysseus a'r Ogof Cyclops

Mae Odysseus a'i ddynion yn cyrraedd Sisili ac yn mentro i ogof Polyphemus ac yn mynnu Xenia ar unwaith. Arferiad lletygarwch Groegaidd yw Xenia, wedi'i gwreiddio'n ddwfn yn y gred mewn haelioni, rhodd cyfnewid, a dwyochredd.

Yn Groegarferion, mae'n nodweddiadol ac yn addas i berchennog y tŷ gynnig bwyd, lloches, a theithiau diogel i fordeithwyr yn gyfnewid am straeon am eu teithiau. Gan fod gwybodaeth mor brin a theithio yn orchwyl llafurus, yr oedd lefelau teithwyr yn bwysig iawn yn yr hen amser, felly nid oedd galw Odysseus am y cyfryw yn ddim ond ffordd o gyfarch yr hen Roegiaid.

Mynnodd Odysseus ei fod yn mynnu cael Xenia gan Cyclops, lleoliad diwylliannol hollol wahanol i'r Groegiaid. Nid yw'r seiclops, yn debyg iawn i'r duwiau a'r duwiesau, yn gofalu am y fath nodwedd, gan fod ganddynt y pŵer ac awdurdod i deithio ar eu pen eu hunain. Nid oedd gan Polyphemus, yn enwedig, ddiddordeb yn yr hyn oedd o flaen ei annwyl ynys.

Nid oedd gan y Cyclops Groegaidd, a oedd eisoes yn adnabyddus am ei dueddiadau llofruddiol a threisgar, gwerthfawrogi ymwelwyr anhysbys yn ei ogof a fynnodd hawliau i'w dŷ. Felly yn lle gwrando ar ofynion Odysseus, fe fwytaodd ei ddynion fel sioe o rym. Yna mae Odysseus a'r Cyclops yn wynebu brwydr ffraethineb wrth i'r Groegiaid geisio dianc tra bod y Cyclops yn ceisio eu cadw yn y carchar.

Casgliad:

Nawr ein bod ni 'wedi siarad am Polyphemus, pwy yw e yn yr Odyssey, a beth oedd ei rôl yn y ddrama, gadewch i ni fynd dros rai o pwyntiau hollbwysig yr erthygl hon:

  • Mae'r Cyclops yn yr Odyssey yn neb llai na Polyphemus
  • Odysseusac mae'r Cyclops, a adwaenir hefyd fel Ulysses a'r Cyclops, yn adrodd hanes Odysseus wrth iddo geisio dianc o ogof Polyphemus, gan ddallu'r cawr yn y broses ac ennill Iwer Poseidon
  • Odysseus yn dallu Polyphemus i ddianc o'r ogof gan achosi digofaint Poseidon, sy'n mynd allan o'i ffordd i wneud taith y brenin Ithacan ifanc adref yn Arduous
  • Cyclops treisgar a llofruddiol yw Polyphemus nad oes ganddo fawr o ddiddordeb, os o gwbl, mewn unrhyw beth y tu allan i'w ynys

Mae Odysseus yn mynnu xenia gan y Cyclops ond yn cael ei wobrwyo â marwolaeth nifer o’i ddynion.

I gloi, chwaraeodd Polyphemus yn The Odyssey ran hollbwysig wrth wneud antagonist yn y ddrama. Heb Polyphemus, ni fyddai Odysseus wedi ennill dicter Poseidon, ac ni fyddai’r antagonist dwyfol wedi mynd allan o’i ffordd i ohirio taith Odysseus am flynyddoedd. A dyna chi, dadansoddiad cyflawn o'r Cyclops yn The Odyssey, pwy ydyw, a phwysigrwydd y Cyclops yn y ddrama.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.